Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 5.3.16. В чому сутність спіралі Дж. Джурана, як сучасного підходу до управління якістю?

Наряду с В. Демінгом істотний внесок в подальший розвиток теорії і практики управління якістю зробив також й інший американський науковець Дж. Джуран.

Він одним з перших сформулював комплексний підхід до забезпечення необхідного рівня якості продукції на підприємстві, назвавши його Company-Wide-Quality Control (комплексне управління якістю в рамках компанії), на відміну від В. Е. Демінга, який запропонував PDCA (плануй, роби, перевіряй, дій), Дж. Джуран сформулював так звану тріаду якості – плануй, контролюй, покращуй. Дж. Джуран вважав, що управління якістю включає три орієнтованих на якість процеси:

O планування якості;

O контроль якості;

O поліпшення якості.

На думку Дж. Джурана, вказані процеси забезпечують безперервне формування і поліпшення якості продукції. Відповідно до вказаного підходу він побудував модель системи якості фірми, що отримала назву “Спіралі Джурана”.

Модель системи якості Дж. Джурана охоплює всі етапи формування якості і передбачає безперервне поліпшення якості продукції на кожному подальшому витку спіралі.

5.3.17. В чому сутність загального управління якістю (TQM), як сучасного підходу до управління якістю?

Суть загального управління якістю (TQM – Total quality manag ment) відображає трикутник Би. Джойнера. Він визначає три основні постулати, покладених в основу TQM. По-перше, фірма повинна бути одержима якістю, тобто її першорядною і довгостроковою метою діяльності є досягнення високого рівня якості продукції. По-друге, необхідний рівень якості досягається завдяки реалізації наукового підходу, що дозволяє ухвалювати обгрунтовані управлінські рішення. І, по-третє, колектив фірми повинен бути єдиною командою, кожен член якої усвідомлює свій особистий внесок в досягненні якісних результатів діяльності фірми в цілому.

В сучасній практиці діяльності багатьох фірм існують різні підходи до визначення загального управління якістю. Не зупиняючись детально на таких підходах, відзначимо, що таке управління має місце тоді, коли керівництво фірми направляє всі свої зусилля і зусилля всіх членів колективу на досягнення в довгостроковій перспективі якнайповнішого задоволення потреб споживачів товарів з урахуванням інтересів фірми і суспільства в цілому. Загальне управління якістю включає як управління якістю і забезпечення якості, так і політику в області планування і поліпшення якості.

В основу концепції загального управління якістю TQM покладені наступні основні постулати:

O першоосновою якості є людина, що розглядається як особа, від гармонійного розвитку і дій якої залежить благополуччя фірми;

O успіху досягають ті фірми, функціонування яких грунтується на діяльності окремих команд;

O від зацікавленості кожної людини в результатах її діяльності і всього колективу в цілому залежить загальний успіх;

O управління якістю охоплює всі області діяльності фірми;

O для забезпечення високої якості слід не усувати окремі дефекти, а виключити причини, що їх породжують.

До TQM фірми прийшли в результаті поступального розвитку теорії і практики управління якістю. На кожному подальшому етапі з’являлися все нові розробки, існуючі концепції управління якістю, що розвивались раніше. Можна виокремити такі основні етапи розвитку системи управління якістю, як:

O перевірка якості;

O контроль якості;

O забезпечення якості;

O загальне управління якістю.

Основні положення TQM знайшли своє віддзеркалення в стандартах ICO серії 9000 в редакції 2000 р.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 5.3.16. В чому сутність спіралі Дж. Джурана, як сучасного підходу до управління якістю?