Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 4.3.1. В чому полягає сутність міжнародного франчайзингу?

4.3.1. В чому полягає сутність міжнародного франчайзингу?

В даний час однією з найбільш ефективних форм просування товарів як на міжнародному, так і на національному ринку є франчайзинг.

Нагадаємо, що франчайзинг широко поширений в США і Західній Європі. В даний час знаходить все більше застосування серед підприємців країн СНД.

Суть франчайзингу – крупна материнська фірма (франчайзер) надає право дрібному підприємству (франчайзі) протягом певного проміжку часу й у визначеному місці вести підприємницьку діяльність з використанням її торгової марки, технологій виробництва, ноу-хау в формі, яка визначається умовами договору.

Як правило, материнська фірма бере на себе зобов’язання з навчання персоналу, постачання устаткування і сировини, надає допомогу в організації справи, налагодженні системи управління. Також фірма-франчайзер надає фінансову підтримку своєму франчайзі (прямо – надаючи кредити, або побічно – у вигляді поручальництв і гарантій).

Мета франчайзингу – здійснення крупними компаніями експансії при освоєнні нових ринків з мінімальними ризиками.

Приклад: “Макдоналдс”. Компанія має понад 10 тис. франчайзі по всьому світу, обслуговуючи більше 20 млн. чоловік. Американськими фірмами укладено по всьому світу більше 20 000 франчайзингових угод із зарубіжними фірмами.

Починаюча вести власний бізнес фірма за допомогою франчайзингу може швидко почати свій бізнес, а постійна підтримка материнської фірми дозволяє швидко подолати проблеми, що виникають на початковому етапі створення підприємства. Прагнучи завоювати і укріпити свої позиції на ринку, фірми можуть йти на надання значних пільг і знижок своїм франчайзі.

Відзначимо, що франчайзинг інтенсивно почав свій розвиток в США після Другої світової війни, даючи можливість підприємцям почати свою справу.

Найбільшого поширення франчайзинг набув в роздрібній і оптовій торгівлі, в сфері послуг, у виробництві напоїв. Створюються ресторани і закусочні, будівельні фірми, служби автосервісу, доставки, продуктові магазини, консультаційні фірми, надаючи аудиторські, юридичні та інші послуги.

У країнах СНД система франчайзингу раніше всього з’явилася у виробництві напоїв (в кінці 70-х і на початку 80-х рр. минулого століття в Новоросійську та Москві були побудовані заводи по виробництву пепсі-коли). На таких же умовах виробляється і кока-кола. По суті, це міжнародний франчайзинг, який викликаний, крім усього іншого, бажанням крупних фірм звести до мінімуму ризик і обмеження, пов’язані з іноземною власністю і контролем, подолати недолік знань особливостей місцевого ринку.

4.3.2. В чому полягають принципи і переваги міжнародного франчайзингу?

Діяльність франчайзингу грунтується на наступних принципах:

O високий ступінь довіри партнерів;

O єдина збутова стратегія та цінова політика фірми;

O спільне освоєння ринку;

O взаємна підтримка та обмін інформацією;

O розвиток підприємницької ініціативи;

O спільна політика на сегментах ринку, що освоюється;

– прогноз розвитку системи;

– конкурентна перевага;

– налагоджена система постачань.

Дана форма ведення бізнесу забезпечує ряд переваг для сторін, що беруть участь.

До переваг для франчайзера можна віднести:

– розширення ринку збуту товарів і послуг;

– посилення контролю на ринку;

– обмеження конкуренції між франчайзі;

– контроль за якістю ведення бізнесу;

– здійснення єдиної цінової політики;

– розширення сфери бізнесу;

– забезпечення стабільного додаткового доходу від надання прав на використання товарного знаку.

Існує також ряд переваг для франчайзі, серед яких слід виокремити наступні:

– незалежність при прийнятті рішень;

– входження до готового бізнесу;

– можливість постійної підтримки з боку франчайзера;

– використання товарного знаку компанії;

– гарантоване отримання товарів та послуг;

– гарантія для франчайзі визначеного рівня захищеності;

– ведення самостійних фінансових переговорів;

– розширення сегменту ринку за рахунок популярності франчайзера;

– зниження ризику банкрутства;

– економія ресурсів і часу на рекламі;

– відпрацьована технологія ведення бізнесу.

В той же час ефективнішому розвитку системи франчайзингу в країнах СНД перешкоджають специфічні особливості розвитку ринкових взаємин, що створюють певні ризики для підприємців, а саме:

– недовершена законодавчо-нормативна база з питань франчайзингу;

– відсутність кваліфікованих спеціалістів з франчайзингу;

– відсутність сучасних учбово-освітніх програм;

– регіональні, територіальні і географічні особливості більшості країн СНД;

– недосконалість податкової політики;

– наявність значної долі тіньового бізнесу;

– інфляційні процеси.

Не дивлячись на зазначені чинники ризику реальна ситуація розвитку франчайзингу в країнах СНД має позитивну тенденцію. Інтенсивніший розвиток спостерігається в сфері послуг.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 4.3.1. В чому полягає сутність міжнародного франчайзингу?