Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 2.3.18. В чому особливості культурних вимірів країн Сходу за Г. Хофстеде?

Ф. Тромпенаарс у своїх дослідженнях розглядає окремо культурний вимір результат проти спостереження. Цей вимір дає змогу визначити, яку роль у суспільстві відіграють влада і статус. У кожному суспільстві діють закони, що впливають на процес формування особистості незалежно від її бажання, часу народження і такі, які дають їй змогу досягти певних переваг завдяки особистим зусиллям. Статус здобуває той, хто наполегливо працює, або хто отримує його в спадок. Культури відрізняються тим, яким чином вони вирішують цю дилему. Релігія також впливає на такі рішення. Орієнтація на досягнення, як і більшість сучасних цінностей Заходу, зумовлена впливом протестантської етики. Одним з аспектів кальвінізму є твердження, що люди мають постійно працювати, щоб удосконалити себе. Кожна особа має керуватись цінностями, що сприятиме її досягненням, дасть змогу задовольнити амбіції і реалізувати прагнення працювати краще. Протестанти були більше зорієнтовані на здобутки, ніж католики, хоч ті також схилялись до думки, що потрібно наполегливо працювати і задовольняти свої амбіції.

Ці цінності не поділяє традиційна буддистська, індуська або іудейсько-християнська віра. Буддисти вважають, що спасіння прийде не через вищу форму мирського життя, а завдяки віддаленню від нього.

У країнах, орієнтованих на досягнення, статус визначається на основі вчинків і особистих якостей. Визначальними є здібності, талант, працелюбність, тобто людина сама відповідальна за свою долю, а соціальне середовище відіграє вторинну роль.

У країнах, орієнтованих на спостереження, статус залежить від численних зовнішніх факторів (соціального середовища або соціального контексту діяльності людини), часто не пов’язаних зі вчинками і поведінкою (походження, належність до певної касти, елітна освіта, релігія, раса, спадщина).

Важливо розмежовувати країни, орієнтовані на досягнення і на спостереження, а не вважати відмінності між ними несуттєвими. У країнах, орієнтованих на досягнення, менеджерів оцінюють за тим показником, наскільки вони виконують свої функції. Ці культури надають високий статус тим, хто досягає значних результатів. Наприклад, найліпший продавець на фірмі або дослідник у галузі медицини, який винайшов препарат для лікування рідкісної хвороби.

В культурах, орієнтованих на спостереження, високий статус мають ті, ким захоплюються інші люди. Наприклад, висококваліфіковані працівники, особи, які мають досвід у використанні певної технології або проекту та інші. Статус, загалом, не залежить від виконання чи невиконання завдання або особливої функції. Особа з високим статусом є особливою, і її не порівнюють з іншими. Підлеглі ставляться до неї лояльно, виявляючи приязнь, оскільки вона керує ними.

На підприємствах, орієнтованих на досягнення, ієрархічна структура необхідна для виконання завдань організації. В організації, зорієнтованій на спостереження, ієрархія відображає досягнення працівників з великим стажем роботи, які здобули певні навички і знання та мають високі повноваження. Шляхом створення ієрархічних структур можна керувати людьми, але ця влада буде або примусовою, або партиципативною. Є багато різних форм влади у таких організаціях.

2.3.17. В чому особливості культурних вимірів Г. Хофстеде?

Найпоширенішими характеристиками культур є культурні виміри голландського економіста Г. Хофстеде, який проаналізував велику кількість міжкультурних досліджень, присвячених особливостям поведінки, зумовленої різною культурною належністю. Дані науковця базувались на дослідженнях 40 країн, включаючи як культури народів Сходу, так і Західної Європи. Вивчення відмінностей у поведінці 160 тис. менеджерів і працюючих в американських транснаціональних корпораціях здійснювалося двічі щодо п’яти визначених Г. Хофстеде вимірів культурних цінностей. Учений виявив надзвичайно важливі особливості у поведінці та позиціях співробітників і менеджерів різних країн, які працюють у мультинаціональних корпораціях, що не змінюються з часом.

Г. Хофстеде стверджував, що на основі національної культури можна пояснити відмінності щодо цінностей і позицій у робочій обстановці більше, ніж на основі зайнятого становища в організації, професії, віку або статі.

Підсумовуючи найважливіші особливості, вчений визначив чотири виміри – фактори національної культури, що базуються на цінностях культур Заходу та визначають, на його думку, способи структурування та управління організаціями:

1. Дистанція влади (power distance) – готовність позитивно сприймати нерівність у розподілі влади і статусу в групі, організації чи суспільстві.

2. Уникнення невпевненості (uncertainty avoidance) – готовність приймати нестабільність життєвих і виробничих умов, з одного боку, і потреба в захисті від непередбачуваних обставин, – з іншого.

3. Чоловіче / жіноче начало (masculinity/femininity) – баланс між так званими “чоловічими цінностями”, такими як гроші, власність і успіх, і “жіночими цінностями” – якість життя, турбота про слабших.

4. Індивідуалізм / колективізм (individualism/collectivism) – баланс між “я” та “ми”, межа, до котрої кожна особа готова відмовитися від особистих потреб або прав на користь групи, організації чи суспільства, куди вона належить.

Концепція Г. Хофстеде відома як часова орієнтація та відношення до простору (табл. 2.5).

Таблиця 2.5. Критерії орієнтації на довготермінову і короткотермінову перспективи

Критерії орієнтації

Довготермінова перспектива

Короткотермінова перспектива

Здатність до пристосування

Велика готовність підпорядковуватись

Низька готовність підпорядковуватись, збереження статусу

Відношення до статусу

Скромність

Орієнтація на навколишнє середовище, велике значення подарунків

2.3.18. В чому особливості культурних вимірів країн Сходу за Г. Хофстеде?

Після відвідин Китаю Г. Хофстеде, виявив що чотирифакторна модель культури, яка пояснювала більшість особливостей поведінки, притаманних європейським і Північно-Американським країнам, абсолютно недостатня для розуміння країн Сходу і не відображає деякі важливі цінності цих країн. В результаті додаткових досліджень, які були проведені в Китаї, Японії і країнах Південно-Східної Азії, чотири фактори культури були доповнені п’ятим виміром національної культури – конфуціанським динамізмом. Високий ступінь конфуціанського динамізму означає:

O прийняття існування одночасно кількох правильних точок зору, можливості множинної істини і правди в різні періоди і при різному контексті того, що відбувається;

O довгострокова орієнтація;

O готовність до змін і як позитивним так і негативним результатам, які вони принесуть;

O готовність брати участь у проектах, які закінчуються у віддаленому майбутньому, при житті інших поколінь;

O готовність жити в ім’я майбутнього, інвестувати засоби за рахунок відкладання сьогоднішніх витрат на майбутнє.

Цей вимір базується на етико-політичному вченні Конфуція. Згідно з ним, сім’я є основою державного устрою, батько – головою сім’ї, де вимагається повага до старших. Головні позитивні моральні риси в характері людини: виконання своїх обов’язків, чесність, порядність, мудрість. Серед чеснот, що є, без сумніву, важливим фактором економічного успіху Китаю можна виокремити наступні:

1. Стабільність суспільства грунтується на нерівності людей. Молодші мають обов’язки перед старшими, жінка мусить поважати чоловіка, а він її захищати.

2. Сім’я – основа всіх соціальних груп. Людина не вважається індивідуальністю, а є членом групи, сім’ї. В групі потрібно зберігати гармонію в стосунках, вона не може втратити свого статусу.

3. Доброчинна поведінка – це коли людина поводиться з іншими людьми так, як би вона хотіла, щоб поводилися з нею. Добродійні люди є помірковані, скромні, наполегливі та відкриті до знань.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 2.3.18. В чому особливості культурних вимірів країн Сходу за Г. Хофстеде?