Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 1.2.5. В чому сутність платіжного балансу?

Міжнародне середовище – це сукупність економічних, соціально-культурних, політико-правових та інших умов, процесів, чинників, що сприяють розвиткові міжнародної маркетингової діяльності або її ускладнюють.

Міжнародне економічне середовище – сукупність економічних умов, процесів, чинників, що сприяють чи протидіють розвиткові міжнародної маркетингової діяльності.

Для того, щоб точніше охарактеризувати економічне середовище міжнародного маркетингу, зазвичай виділяють чотири групи чинників (показників), що її визначають. Кожна з груп показників відповідно характеризує:

O рівень економічного розвитку (основні узагальнюючі показники, що відображають досягнутий рівень економічного розвитку окремих країн, що цікавлять фірму);

O стан економіки країни, що досліджуються в окремих напрямах;

O стан ринків окремих країн і можливі тенденції його розвитку в майбутньому;

O розвиток регіональної економічної інтеграції окремих країн, що цікавлять фірму.

Зазначене виокремлення груп чинників є значною мірою умовним. Проте воно дозволяє більш грунтовно досліджувати економічне середовище міжнародного маркетингу.

1.2.4. В чому полягають особливості міжнародної торгівлі?

Міжнародна торгівля – історично перша форма міжнародних економічних відносин (якщо не брати до уваги натуральний обмін), що являє собою обмін товарами та послугами між державами. Для національного господарства участь у міжнародній торгівлі набуває форми зовнішньої торгівлі.

Зовнішня торгівля – це торгівля однієї країни з іншими країнами, яка складається з вивозу (експорту) та ввозу (імпорту) товарів та послуг. У сукупності зовнішня торгівля різних держав утворює міжнародну торгівлю.

Міжнародна торгівля – це складна соціально-економічна категорія, яку можна розглядати в двох аспектах:

Для оцінки масштабів, темпів, тенденцій, напрямів розвитку міжнародної торгівлі доцільно використовувати систему показників, яка складається з 6 груп [21, с.16]:

1. Абсолютні показники (експорт (реекспорт); імпорт (реімпорт); зовнішньоторговельний обіг (ЗТО); “генеральна” торгівля; “спеціальна” торгівля; фізичний обсяг зовнішньої торгівлі).

2. Структурні показники (товарна структура експорту та імпорту; географічна структура експорту та імпорту).

3. Показники інтенсивності торгівлі (обсяг експорту, імпорту чи зовнішньоторговельного обігу на душу населення; експортна, імпортна чи зовнішньоторговельна квота).

4. Підсумовуючі показники (сальдо торговельного балансу; сальдо балансу послуг та некомерційних операцій; сальдо балансу з поточних операцій; індекс “умови торгівлі”).

5. Показники динаміки.

6. Показники зіставлення.

1.2.5. В чому сутність платіжного балансу?

Платіжний баланс – співвідношення між платежами, здійсненими економічними суб’єктами даної країни в інших країнах, та надходженнями, які одержані ними з інших країн за певний період часу (місяць, квартал, рік).

Платіжний баланс:

– у більшості країн оприлюднюється;

– в країнах з розвиненою ринковою економікою розробляється за схемою, яка рекомендована Міжнародним валютним фондом;

– чітко відображає економічне становище країни;

– широко використовується для прогнозування та макроекономічного регулювання.

Стан платіжного балансу країни визначають:

– економічний потенціал;

– особливості структури економіки;

– участь у міжнародному поділі праці;

– зв’язки зі світовим ринком позичкових капіталів;

– стан державного регулювання економіки і зовнішньоекономічних зв’язків.

Наслідки дефіциту платіжного балансу:

– посилення валютного контролю;

– зниження курсу національної валюти;

– зростання обсягу позик за кордоном;

– проблема економічної залежності (відносини з МВФ).

Наслідки надлишку платіжного балансу:

– тиск з боку інших країн із вимогами лібералізації торгівлі (відкриття ринків) та стимулювання споживання;

– перетворення країни в нетто-експортера капіталу.

Сальдо платіжного балансу у міжнародних розрахунках – це різниця між обсягом експорту та імпорту. Види експортно-імпортного сальдо:

O сальдо торговельного балансу;

O сальдо балансу послуг;

O сальдо балансу послуг та некомерційних операцій;

O сальдо балансу поточних операцій;

O сальдо платіжного балансу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 1.2.5. В чому сутність платіжного балансу?