Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 1.1.25. Які основні завдання, вирішує міжнародний маркетинг?

Міжнародний маркетинг є складовою частиною загальної системи управління фірмою, покликаною направляти всю її діяльність на задоволення потреб і сподівань покупців і споживачів на обраних зовнішніх ринках. Він слугує засобом забезпечення переваг у задоволенні конкретних запитів покупців і споживачів в порівнянні з тим, як ці запити задовольняються конкурентами. Міжнародний маркетинг є методологією ухвалення якнайкращих управлінських рішень в процесі здійснення підприємницької діяльності на зовнішніх ринках.

При використанні міжнародного маркетингу фірма реалізує системний підхід до управлінської діяльності з чітко сформульованою метою, деталізованою сукупністю заходів, направлених на її досягнення. Для цього вона здійснює наступне:

O виявляє доцільність виходу на зовнішні ринки;

O визначає реальні потреби і потреби в кожному конкретному товарі;

O виготовляє товар, який найбільшою мірою відповідає виявленим потребам;

O забезпечує доставку товару у необхідній кількості у задане місце і в прийнятний час;

O встановлює ціну, прийнятну для покупця і що забезпечує отримання необхідного прибутку продавцем;

O забезпечує просування товару на цільовий ринок (тобто реалізує комплекс комунікацій, що включає рекламу, суспільні зв’язки, персональні продажі і стимулювання продажів).

Таким чином, як і при реалізації маркетингу на внутрішньому ринку, фірма з урахуванням реальних потреб і потреб на окремому зовнішньому ринку може використовувати чотири основні інструменти міжнародного маркетингу. До них відносяться: товар, ціна, просування і місце продажу (розподіл). Вказані чотири основних інструменти утворюють комплекс міжнародного маркетингу. Знаючи реальні потреби і сподівання споживачів і використовуючи інструменти комплексу маркетингу, фірма пропонує на кожному зовнішньому ринку товари в необхідній кількості і асортименті, за прийнятною ціною, в певному місці і в заданий час. Вона здійснює відповідні комунікації і забезпечує просування товару на ринок. Таким чином, міжнародний маркетинг охоплює всю діяльність фірми, пов’язану з виробництвом, продажем товарів і наданням потрібних послуг. Для того, щоб організувати цю діяльність на високому рівні, на фірмі створюється, як правило, служба управління міжнародним маркетингом.

Організація такої служби та її підпорядкованість різні для різних фірм. До того ж можливе створення єдиної служби управління маркетингом, в рамках якої виділені відділи, що займаються відповідно реалізацією маркетингу на внутрішньому і зовнішніх ринках. Можливо також створення відділу маркетингу в рамках служби управління зовнішньоекономічною діяльністю фірми. Для успішної реалізації міжнародного маркетингу необхідно створити відповідну інформаційну базу. Така база вимагає проведення необхідних маркетингових досліджень і припускає вивчення й опис внутрішнього і зовнішнього середовища міжнародного маркетингу.

1.1.26. Які чинники враховуються при реалізації міжнародного маркетингу?

Реалізовуючи міжнародний маркетинг, фірма повинна враховувати цілий ряд чинників, що безпосередньо впливають на ефективність її зовнішньоекономічної діяльності. Серед усіх таких чинників виділяють:

– контрольовані чинники;

– неконтрольовані чинники.

До контрольованих чинників віднесено ті з них, на які може впливати керівництво фірми і, зокрема, служба управління міжнародним маркетингом. При наданні такого впливу вони можуть скористатися перш за все інструментами міжнародного маркетингу. Вони можуть також впливати на ряд інших чинників, таких як організація управління фірмою, зокрема організація управління міжнародним маркетингом, на рівень техніки і технологій, що використовуються, на обсяги витрат виробництва.

Використовуючи інструментарій міжнародного маркетингу фірма сама визначає, з яким товаром і на який зовнішній ринок виходити, з товаром, що вже виробляється, або з новим товаром, за якою ціною продавати товар, хто буде здійснювати постачання і продавати товар, хто і як забезпечить просування товару на ринок. Вирішення цих завдань може базуватись на досвіді діяльності самої фірми, а також фірма може скористатися перевіреними іншими фірмами на практиці формами здійснення подібних міжнародних операцій.

Неконтрольовані чинники. Реалізовуючи міжнародний маркетинг, фірма не може впливати на цілий ряд чинників, що надають безпосередній вплив на ефективність її зовнішньоекономічної діяльності. Разом із тим вона повинна аналізувати ці чинники і з урахуванням їх будувати свою зовнішньоекономічну діяльність. Розглядаючи неконтрольовані чинники, слід враховувати, що вони властиві як внутрішньому, так і зовнішньому ринку і можуть мати деякі відмінності. Тому необхідно аналізувати обидві ці групи чинників, виявляти вплив чинників однієї групи на чинники другої групи. При цьому на кожному зовнішньому ринку зазвичай аналізуються такі неконтрольовані чинники, як:

O економічний розвиток країни;

O стан політики і права;

O рівень соціального і культурного розвитку;

O практика здійснення і стан підприємницької діяльності;

O наявність конкурентних умов;

O рівень розвитку науки, техніки і технологій;

O географічне положення країни;

O рівень охорони навколишнього середовища.

Вказане розподілення неконтрольованих чинників багато в чому є умовним. Ці чинники взаємопов’язані і взаємообумовлені і діють одночасно. Тому не завжди є можливість виокремити ступінь впливу кожного з чинників окремо, виявити межі його дії.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 1.1.25. Які основні завдання, вирішує міжнародний маркетинг?