Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 1.1.12. Яким чином глобалізація світової економіки сприяє розвитку міжнародного маркетингу?

Як у вітчизняній, так і в зарубіжній літературі не існує єдиного визначення глобалізації. Проте, частіш за все глобалізація розглядається як одна з фаз закономірного розвитку історичного процесу, що обумовлена все більш зростаючою взаємозалежністю країн і мезоекономічних структур і що характеризується тотальною уніфікацією світопорядку. Вказана уніфікація знаходить своє відображення в прагненні людей різних країн до загальної універсалізації, включаючи єдині принципи життя, цінності, звичаї і норми поведінки.

Глобалізація охоплює всі області людської діяльності: економіку, політику, соціальну сферу, науку, культуру, освіту, екологію, безпеку. Вона стає одним з найважливіших чинників, що впливають на подальший хід розвитку людського суспільства. Завдяки глобалізації відбувається поступове перетворення всього світового ринку в єдиний економічний простір, де можуть вільно переміщуватись капітали, товари, послуги, розповсюджуватися ідеї і їх носії. Це зумовлює створення і розвиток сучасних світових інститутів, механізму їх взаємодії. Зокрема, нову глобальну роль почали відігравати і такі широко відомі міжнародні організації, як Міжнародний валютний фонд (МВФ), всесвітній банк, СОТ.

1.1.13. Чим обумовлено появу потреби у міжнародному маркетингу?

Поява потреби у міжнародному маркетингу пов’язана з переходом від епізодичної торгівлі, заснованої на природному інтересі до товарів і послуг окремих фірм, до міжнародної торгівлі, яка базується на систематичній та інтенсивній обробці зовнішніх ринків. Ця значущість міжнародного маркетингу у наш час значно зросла, ставши найважливішою функцією менеджменту на світовому ринку.

Для бізнесу розвинених країн міжнародний маркетинг – звичайна сфера діяльності, як і традиційна для нього широка присутність на іноземних ринках. За висловом Ф. Котлера, міжнародний маркетинг для фірм цих країн є другою натурою[8, с.61]. При цьому зовнішньоекономічна політика кожної держави будується з урахуванням особливостей її економічного стану і розвитку.

1.1.14. В чому полягають особливості міжнародного маркетингу?

Особливості міжнародного маркетингу полягають у тому, що його організація й методи проведення повинні враховувати такі фактори, як незалежність держав; національні валютні системи, національне законодавство; економічна політика держави; мовні, культурні, релігійні, побутові та інші звичаї. Це означає, що міжнародний маркетинг ширше національного, оскільки він охоплює більшу гаму факторів.

Важливим аспектом міжнародного маркетингу є його роль у менеджменті. Він використовується для розробки концепції інтернаціоналізації діяльності підприємства, яка полягла в основу управління цим процесом. Так це сформульовано Майснером: “Маркетинг зовнішньої торгівлі полягає у свідомій і цілеспрямованій комбінації інструментів управління міжнародним підприємством. Узагалі і в цілому під маркетингом розуміють основоположну філософію управління підприємством, відповідно до якої приймаються всі рішення на підприємстві. Отже, і маркетинг зовнішньої торгівлі повинен бути спрямований на обгрунтування цільових позицій управління активністю підприємства на світовому ринку” [51, с.18].

Управлінський аспект міжнародного маркетингу пов’язаний з тим, що він покликаний відобразити особливості відношень купівлі-продажу та інвестиційні напрями діяльності у нетрадиційних для підприємства типах культур. З цього випливає специфіка роботи у галузі маркетингу, що стосується особливостей дослідження ринку і реклами. В даному випадку можна було б вказати на такі аспекти, як упередженість і довірливість. Мається на увазі, що на ринках західних країн у покупця часто виникатиме питання, чому підприємство країни А пропонує свої товари нам, коли у нас є свої виробники.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 1.1.12. Яким чином глобалізація світової економіки сприяє розвитку міжнародного маркетингу?