Міжнародні валютно-кредитні відносини – Патика Н. І. – Традиційна (двостороння) концепція ефективних валютних курсів

Номінальний обмінний курс є, безсумнівно, одним з основних, але аж ніяк не єдиним фактором, що визначає внутрішню “ціну” іноземної валюти. Термін ефективний валютний курс (ЕЕВ) застосовується для вираження “дійсної внутрішньої ціни” іноземної валюти, що враховує також аспекти торгової політики, які прямо впливають на експортні й імпортні ціни, такі як тарифи, податкові збори і субсидії.

Отже, ефективний валютний курс – це визначена кількість одиниць національної валюти, що сплачується чи фактично одержується, наприклад, за експортний чи імпортний товар вартістю в 1 дол. США. Оскільки різні ділові операції обкладаються різними податками чи зборами, стає зрозумілим, що, як правило, єдиного ЕВК (ЕЕВ) не може бути. У низці емпіричних досліджень були здійснені спроби обчислити середній ефективний валютний курс окремо як за імпортом, так і за експортом. Ефективний валютний курс за експортом (ЕЕНХ) дорівнює в цьому випадку кількості “…одиниць національної валюти, яку можна виручити за експортний товар вартістю в 1 дол., з огляду при цьому на експортні податки, субсидії, додаткові збори, спеціальні обмінні курси, субсидії на фактори, пов’язані з виробництвом експортної продукції, та інші фінансові і податкові заходи, що впливають на експортну ціну”1. У свою чергу, ефективний валютний курс за імпортом (ЕЕRМ) відповідає кількості “…одиниць національної валюти, що буде сплачена за імпорт вартістю в 1 дол. з урахуванням тарифів, додаткових зборів, процентів на суми авансових платежів та інших заходів, які впливають на імпортну ціну”. Ці загальні експортні й імпортні ефективні валютні курси є зваженими середніми курсами, що застосовуються до окремих видів товарів.

Оскільки будь-який ЕВК (ЕЕВ) включає дві складові – номінальні валютні курси і не пов’язані з обмінним курсом компоненти (тарифи, субсидії тощо), вони можуть розглядатися як такі, що замінюють певною мірою один одного. Ймовірні дуже значні розходження між номінальними й ефективними валютними курсами, а вплив змін номінального обмінного курсу може бути частково нейтралізованим впливом змін інших факторів на внутрішню ціну іноземної валюти. Як правило, за девальвації загальна зміна номінального обмінного курсу перевищує зміни ЕВК за експортом (ЕЕRХ) і ЕВК за імпортом (ЕЕНМ) (чисті девальвації) внаслідок нейтралізуючого впливу зменшення тарифів і субсидій. Найяскравішим прикладом може бути Єгипет, де проведена у 1962 р. загальна девальвація, що становила 23 %, привела лише до 3-процентної зміни в показниках ЕЕRХ і ЕЕКМ після того, як влада скасувала додаткові податкові збори на імпорт, а також експортні субсидії й інші стимули, що вводилися з початку 50-х років.

Співвідношення між ефективним валютним курсом за експортом (ЕЕRX) і імпортом (ЕЕRМ) виражає відносну зміну цін на експортні й імпортні товари. Його можна розглядати як свого роду індекс, що показує, в якій мірі експортна продукція е прибутковою порівняно з продукцією, що конкурує з імпортом. Якщо значення цього показника менше одиниці, експорт є невигідним. Деякі дослідники характеризують політику заміщення імпорту як захід, за якого зовнішньоторговельний режим призводить до того, що у країнах, які проводять політику заохочення експорту, спостерігається тенденція приведення цього співвідношення до одиниці.

Багатостороння концепція ефективних валютних курсів

Розглянуте вище поняття ефективних валютних курсів припускало внесення коректив у двосторонній номінальний валютний курс, тобто обмінний курс між національною валютою і якоюсь іноземною валютою для того, щоб врахувати вплив податків І інших урядових заходів на внутрішню ціну експорту й імпорту. Однак підвищення гнучкості обмінних курсів, що планувалося з початку 70-х років, викликало більший інтерес до обчислення індексів, які дають змогу розрахувати середню величину змін обмінного курсу конкретної країни стосовно валют низки інших країн за визначений проміжок часу. В економічній літературі ця концепція усередненого взаємозв’язку між валютою конкретної країни і валютами інших країн називається також “ефективним валютним курсом”.

Загальна тенденція курсу національної валюти з урахуванням впливу на експорт та імпорт країни визначається через ефективний (багатосторонній) номінальний обмінний курс.

Ефективним (багатостороннім) обмінним курсом називається середньозважене значення двосторонніх індексів номінальних обмінних курсів національної валюти країни стосовно валют її основних торговельних партнерів. Агрегування абсолютних значень двосторонніх номінальних обмінних курсів позбавлене економічного змісту. Усереднюватися можуть лише тенденції до зростання або зниження двосторонніх курсів. Отже, багатосторонній обмінний курс – це усереднене значення індексів зростання або зменшення двосторонніх курсів національної валюти за певний період. Індекси двосторонніх курсів можуть узагальнюватися середнім арифметичним значень двосторонніх курсів національної валюти до валют торговельних партнерів, зваженим пропорційно до часток кожного з партнерів у зовнішньоторговельному обороті.

Найбільш поширеною формулою обчислення індексу ЕВК (EER) (багатостороннього) є формула виведення зваженої середньої змін номінальних двосторонніх обмінних курсів за визначений базисний період. Оскільки ваги мають відображати відносну важливість тієї чи іншої іноземної валюти для конкретної країни, їх вибір буде залежати від передбачуваних цілей використання індексу ЕВК. Якщо ціль полягає у тому, щоб визначити вплив змін обмінного курсу на торговий баланс конкретної країни, то “ідеальні” ваги виявлять відносний вплив змін ціни іноземних валют на торговий баланс конкретної країни. Ці ваги можуть бути розраховані лише у процесі використання кількісних методів стосовно конкретної моделі торгового балансу, а також базових даних, що відображають торгові потоки за конкретними товарами і країнами. Міжнародний валютний фонд (МВФ) здійснює (і публікує в International Financial Statistics) розрахунок індексів, зважених відповідно до впливу змін обмінного курсу на стан торгового балансу з використанням моделі багатостороннього валютного курсу, що охоплює 17 промислово розвинутих країн. Ваги, що використовуються у цих розрахунках, враховують обсяг торгових потоків, а також відповідні показники цінової еластичності та зворотний вплив змін обмінного курсу на внутрішні витрати і ціни. Стосовно інших країн МВФ проводить розрахунок ефективних валютних курсів для їх включення в Систему інформаційного повідомлення (Information Notice System) з використанням ваг, що розраховуються на основі менш усеосяжного методу, який описується нижче.

Індекси ЕВК (EER) прийнято обчислювати, використовуючи як ваги частки двосторонньої торгівлі (частку імпорту чи експорту або зведений середній показник). їх можна розглядати лише як приблизні значення індексів, розрахованих спеціально для того, щоб продемонструвати, який вплив здійснюється на торговий баланс.

Незалежно від того, якими вагами оперувати, побудова індексу EER залежатиме від методу розрахунку середньої величини, а також від визначення терміна “валютний курс”, оскільки останній за визначенням може бути ціною національної валюти, вираженої в іноземній валюті, або ціною іноземної валюти, вираженої в національній валюті; у цілому, отриманий індекс ефективного валютного курсу залежатиме від визначення, що використовується.

Припустимо, що конкретна країна торгує з п інших країн. Величина е{ показує ціну однієї одиниці валюти іноземного торгового партнера і на момент t у перерахуванні на національну валюту розглянутої нами країни, а ен – ціну національної валюти на момент t у перерахуванні на валюту іноземного торгового партнера і. Ці два обмінні курси e і eft пов’язані такою рівністю:

Міжнародні валютно кредитні відносини  Патика Н. І.  Традиційна (двостороння) концепція ефективних валютних курсів

Індекси обмінного курсу, що належать до визначеного базисного періоду, можуть бути виражені за допомогою е£ і 4 як

Міжнародні валютно кредитні відносини  Патика Н. І.  Традиційна (двостороння) концепція ефективних валютних курсів

На основі цих індексів можна обчислити чотири можливі індекси ефективного валютного курсу для певного набору ваг, и>і – два арифметичні і два геометричні – залежно від застосованого методу розрахунку середніх величин:

Арифметичні:

Міжнародні валютно кредитні відносини  Патика Н. І.  Традиційна (двостороння) концепція ефективних валютних курсів

Міжнародні валютно кредитні відносини  Патика Н. І.  Традиційна (двостороння) концепція ефективних валютних курсів

Геометричні:

Міжнародні валютно кредитні відносини  Патика Н. І.  Традиційна (двостороння) концепція ефективних валютних курсів

Оскільки eft =-т-, то EER3 = EER4, а геометричний індекс “її

Ефективного валютного курсу є незалежним від визначення “обмінного курсу”.

Тому для конкретного набору ваг може бути три визначення поняття “ефективний валютний курс”. EER1 прийнято називати “арифметичним”, EER2 – “гармонійним”, а EERS і EER4 – “геометричними” індексами.

Для кожного випадку змін двосторонніх обмінних курсів національної валюти певної країни і валюти її торгових партнерів три індекси будуть відрізнятися, найчастіше суттєво, один від одного. Ці розходження випливають з асиметричного підходу до девальвованих і ревальвованих валюту межах арифметичного та гармонійного індексів. І навпаки – у межах геометричного індексу підхід до девальвованих і ревальвованих валют є симетричним.

Головним недоліком арифметичного EER є його чутливість до котирування, за якою обчислюються двосторонні обмінні курси. Цього недоліку позбавлений EER$ розрахований як середнє геометричне двосторонніх курсів.

Середнє геометричне двосторонніх валютних курсів – це добуток індексів двосторонніх валютних курсів, ступенем кожного з яких є нормалізована частка відповідного торговельного партнера в обороті зовнішньої торгівлі країни.

Для розрахунку індексу ефективного валютного курсу необхідно також визначити частки експорту чи імпорту в торгівлі, тобто частку експорту конкретної країни, що направляється в країну і, wГ, де

Міжнародні валютно кредитні відносини  Патика Н. І.  Традиційна (двостороння) концепція ефективних валютних курсів

Або частку імпорту цієї країни із країни і, и>,м, де

Міжнародні валютно кредитні відносини  Патика Н. І.  Традиційна (двостороння) концепція ефективних валютних курсів

У застосуванні відповідно до зваженого з експорту чи імпорту ефективного валютного курсу. Як правило, ці два значення ефективного валютного курсу будуть відрізнятися один від одного.

Щоб уникнути одночасного застосування зважених з експорту й імпорту індексів ефективного валютного курсу, можна взяти як ваги просте середнє арифметичне від частки експорту й імпорту, тобто1

Міжнародні валютно кредитні відносини  Патика Н. І.  Традиційна (двостороння) концепція ефективних валютних курсів

Можна також узяти як ваги зважені середні значення часток експорту й імпорту, наприклад:

Міжнародні валютно кредитні відносини  Патика Н. І.  Традиційна (двостороння) концепція ефективних валютних курсів

Тобто их і им є відповідно частками експорту й імпорту в загальному обсязі торгівлі країни (експорт + імпорт). Цей вибір ваг, що є узагальненням, дасть інше значення індексу ЕВК (ЕЕВ) у випадку нерівності часток експорту й імпорту.

Значну частину міжнародних угод здійснюють у вільно конвертованих валютах інших країн. Валюти торговельних партнерів можуть не обертатися на валютних ринках і не котируватися на ринках один одного. У таких випадках зіставляють їх котирування до міжнародних валют, а багатосторонній курс національної валюти країни може бути обчислений як співвідношення курсів валют торговельних партнерів до третьої валюти. Такий курс має назву “багатосторонній крос-курс”.

На практиці багатосторонній ефективний валютний курс розраховується лише відносно валют країн із частками у зовнішньоторговому обороті певної країни. Валютні курси країн з невеликими торговими значеннями під час обчислення ЕЕЯ не враховуються. Тому при розрахунку ЕЕЯ торговельні частки нормалізуються: сума часток основних торговельних партнерів береться за одиницю, тобто частки кожного з них перераховуються відносно суми їх часток у загальному товарообороті країни:

Міжнародні валютно кредитні відносини  Патика Н. І.  Традиційна (двостороння) концепція ефективних валютних курсів

Де Wt – нормалізоване торгове значення і-го торговельного партнера;

Міжнародні валютно кредитні відносини  Патика Н. І.  Традиційна (двостороння) концепція ефективних валютних курсів

Індекс ефективного валютного курсу, про який йшлося вище, е зваженою середньою номінальних обмінних курсів, що не враховує тенденцій змін цін у країні, яка розглядається, відносно цін у країнах – її партнерах із торгівлі. Тому його називають індексом номінального ефективного валютного курсу (НЕВК – NЕЕR).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Міжнародні валютно-кредитні відносини – Патика Н. І. – Традиційна (двостороння) концепція ефективних валютних курсів