Міжнародні валютно-кредитні відносини – Патика Н. І. – Список використаної літератури

1. Про впорядкування залучення і використання іноземних кредитів, повернення яких гарантується Кабінетом Міністрів України, вдосконалення системи залучення зовнішніх фінансових ресурсів та обслуговування зовнішнього державного боргу : Постанова Кабінету Міністрів України від 5 травня 1997 р. № 414 // Офіц. вісн. України. -1997. – № 19. – С. 32.

2. Про вступ України до Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та Багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій : Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 33. – Ст. 474.

3. Про затвердження Порядку проведення оцінки фінансового стану бенефіціара та визначення виду забезпечення для обслуговування та погашення позики, наданої за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій : наказ Міністерства фінансів України від 1 квітня 2003 р. Х° 247 // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 17. – Ст. 799. – С. 297.

4. Про затвердження Стратегії залучення міжнародної технічної допомоги на 2004-2007 роки : Постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. № 15 // Офіц. вісн. України. – 2004. – № 2. – Т. 1. – Ст. 45. – С. 36.

5. Про підвищення ефективності залучення та використання коштів міжнародних фінансових організацій : наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 29 грудня 2004 р. №451 // Офіц. вісн. України. – 2005. – №3. – Ст. 175. – С. 326.

6. Про порядок підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, які підтримуються міжнародними фінансовими організаціями : Постанова Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1317 // Офіц. вісн. України. – 2001. – № 41. – Ст. 859. – С. 128.

7. Про ратифікацію кредитної угоди між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку про позику на розвиток підприємств : Закон України від 11 липня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 42. – Ст. 200.

8. Про ратифікацію Угоди про заснування Чорноморського банку торгівлі та розвитку : Закон України від 17 червня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 34 – С. 213.

9. Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги : Постанова Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 153 // Офіц. вісн. України. – 2002. – № 8. – Ст. 340. – С. 10.

10. Про членство України в Європейському банку реконструкції та розвитку : Указ Президента України від 14 липня 1992 р. № 379/92 // Збірник указів Президента. – 1992. – М 3.

11. Положення про основні принципи управління золотовалютним резервом Національного банку Украни : затв. постановою Правління НБУ від 11 вересня 2000 р. № 353.

12. Положення про порядок здійснення операцій із золотовалютним резервом Національного банку України : затв. постановою Правління НБУ від 23 жовтня 2002 р. № 406.

13. Аналіз використання позик Міжнародного банку реконструкції та розвитку / за матеріалами Колегії Рахункової палати від 25 жовтня 2000 р. ; відп. за вип. Департамент контролю державного боргу та діяльності банківських установ. – К.: Рахункова палата України, 2000. – Вип. 25. – 29 с.

14. Авдакушин Е. Ф. Международные отношения / Е. Ф. Авда-кушин. – М.: Юристъ, 1999. – 217 с.

15. АчкасовА. И. Типы валютных операций и другие виды сделок на международных денежных рынках / А. И. Ачкасов. – М.: Консалтбанкир, 1994. – 62 с.

16. Базилевич В. Проблематика зовнішнього фінансування: деякі теоретичні підходи / В. Базилевич // Фінанси України. – 2004. – № 8. – С. 19-34.

17. Баринов ЭА. Рынки: валютные и ценных бумаг / Э. А. Баранов, О. В. Хмыз. – М.: Экзамен, 2001. – 608 с.

18. Биржевое дело: учебник / под ред. В. А. Галанова, А. И. Басова. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 304 с.

19. Биржевая деятельность: учебник / под ред. проф. А. Г. Грязновой, проф. Р. В. Коневой, проф. В. А Галанова. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 240 с.

20. Бізнес-словник: Економіка. Фінанси. Банки. Інвестиції. Кредити : Англо-український : понад 12 500 термінів / уклад. : СЯ. Єрмоленко, В. І. Єрмоленко. – К.: Школа, 2002. – 720 с.

21. Біржова діяльність: навч. посіб. / за ред. В. І. Крамаренко, Б. І. Холод. – К.: ЦУЛ, 2003. – 264 с.

22. Бланк H. A. Торгово-посредническое предпринимательство. Экономические основы биржевой торговли / И. А. Бланк. – К.: Ника-Центр : Эльга, 1992. – 230 с.

23. Боринець СЯ. Міжнародні валютно-фінансові відносини : підручник / С. Я. Боринець. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Т-во “Знання”, KOO, 1999. – 305 с.

24. Буглай В. Б. Международные экономические отношения : учеб. пособие / В. Б. Буглай, H. H. Ливенцев. – М. : Финансы и статистика, 1996. – 160 с

25. Бункина М. К. Основы валютных отношений / M. K. Бунки-на, П. М. Семенов. – М.: Юрайт, 1998. – 192 с.

26. Буренин AM. Фьючерсные, форвардне и опционные рынки / А. Н. Буренин. – М.: Дело, 1995. – 130 с.

27. Бурлак Г. Техника валютных операций : учеб. пособие / Г. Бурлак. – 2-е изд. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2002. – 367 с.

28. Быков A. B. Биржевая торговля. Что это такое? / A. B. Быков и др. – Красноярск, 1991. – 463 с.

29. Валютні операції : навч. посіб, / Л. П. Петрашко. – К. : КНЕУ, 2001.- 203 с.

30. Валютные операции : учеб. пособие / Т. А. Резникова. – X.: Харьк. гос. экон. ун-т, 2001. – 99 с.

31. Валютный рынок и валютное регулирование : учеб. пособие / под ред. И. И. Платоновой. – М.: БЕК, 1996. – 380 с.

32. Валютный рынок и валютные операции коммерческих банков : учеб. пособие / А. П. Вожжов, Ю. А. Блащук, В. В. Хохлов. – Севастополь: Севастопольський нац. техн. ун-т, 2005. – 278 с.

33. Валютный и денежный рынок : курс для начинающих / пер. с англ. В. Ионов. – М.: Альпина Паблишер, 2002. – 340 с.

34. Всемирный банк. Годовой отчет 2007. – Вашингтон, 2008.

– 84 с.

35. Гальчинський A. C. Сучасна валютна система / A. C. Гальчинський. – К. : LIBRA, 1993. – 95 с.

36. ГерчиковаИЛ. Международные экономические организации: регулирование мирохозяйственных связей и предпринимательской деятельности : учеб. пособие / И. Н. Герчикова. – М. : Консалтбанкир, 2002. – 624 с.

37. Глобальная экономика – на общее благо : годовой отчет МВФ 2008. – Вашингтон : МВФ, 2008. – 84 с.

38. Де Ковни Ш. Стратегии хеджирования / Ш. де Ковни, К. Такки; пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 208 с.

39. Дікон Б. Глобальна соціальна політика. Міжнародні організації й майбутнє соціального добробуту / Боб Дікон, Мішель Хале, Пол Стабс ; пер. з англ. А. Олійник. – К. : Основи, 1999. – 347 с.

40. Долан Э. Дж. Деньги, банковськое дело и денежно-кредитная политика / Э. Дж. Долан и др. – Л.: Профико, 1991. – 448 с.

41. ДрисколлД. Д. Что такое Международный Валютный Фонд? / Д. Д. Дрисколл. – Вашингтон : МВФ, 1995. – 26 с.

42. Дудяк Р. Л. Організація біржової діяльності: основи теорії і практикум : навч. посіб. / Р. П. Дудяк, СЯ. Бугіль, – 2-ге вид., доповн. – Л.: Новий Світ – 2000 : Магнолія плюс, 2003. – 360 с.

43. Зайцева О. Х. Международные межправительственные организации / О. Г. Зайцева. – М.: Наука, 1993. – 144 с.

44. Зотов И. В. Биржевое дело : учеб. пособие / И. В. Зотов, В. И. Успаленко. – X.: Бурун Книга, 2005. – 256 с.

45. Иванов К. А. Карманная книга брокера / К. А. Иванов. – М.: Моск. ун-т, 1991. – 200 с.

46. Івлєва LB. Роль МВФ в макроекономічній стабілізації європейських транзитивних країн : дис. … канд. екон. наук : 08.05.01 / І. В. Івлєва. – К.: Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка : Ін-т міжнар. відносин, 2004. – 191 с.

47. Катасонов В. Ю. Проектное финансирование: организация, управление риском, страхование / В. Ю. Катасонов, Д. С. Морозов. – М.: Анкил, 2000. – 272 с.

48. КилячковАА. Рынок ценных бумаг и биржевое дело: учеб. пособие / A. A. Килячков, Л. А. Чалдаева. – 2-е изд., с изм. – М.: Экономистъ, 2004. – 687 с.

49. Киреев А. Международная экономика / А. Киреев. – М.: Междунар. отношения, 2005. – 416 с.

50. Кісткрський Л. Ефективність міжнародної технічної допомоги Україні / Л. Кістерський, І. Скребцов, Т. Липова // Економіка України. – 2003. – № 5. – С. 74-78.

51. Климко Г. Н. Звіт по темі: “Розробка Концепції співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями з урахуванням потреб захисту національних інтересів” / Г. Н. Климко ; НДФІ при Міністерстві фінансів України. – К., 1999. -32 с

52. Ковбасюк Ю. Україна і міжнародні фінансові організації: навч. посіб. до дисц. “Державні фінанси і бюджетний процес” / Ю. Ковбасюк ; Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – К.: НАДУ, 2004. – 40 с.

53. Колосова В. П. Кредитування економіки України міжнародними фінансовими інститутами / В. П. Колосова // Фінанси України. – 2000. – № 2. – С. 22-31.

54. Колосова В. П. Особливості кредитування Світовим банком країн з перехідною економікою / В. П. Колосова // Фінанси України. – 2002. – № 8. – С. 48-53.

55. Кравченко Ю. Инструменты фондового рынка: учеб. пособие / Ю. Кравченко. – К.: Ника-Центр : Эльга, 2004. – 344 с.

56. Кравченко Ю. Рынок ценных бумаг в вопросах и ответах : учеб. пособие / Ю. Кравченко. – К. : Ника-Центр : Эльга, 2003. – 528 с.

57. Кругман П. Р. Международная экономика : учебник / П. Р. Кругман, М. Обстфельд ; пер. с англ. В. Кузин, О. Лисочкина. – 5-е. междунар. изд. – СПб.: Питер, 2003. – 831 с.

58. Крупка М. Роль міжнародних фінансово-кредитних установ у формуванні інноваційного підприємництва / М. Крупка // Фінанси України. – 2003. – № 4. – С. 88-96.

59. Кузнецов B. C. Международный валютный фонд и мирохозяйственные связи / B. C. Кузнецов ; МГИМО. – М. : РОССПЭН, 2001. -430 с.

60. КурочкинДЛ. Євро: новая валюта для Старого Света. Проблемы становления и перспективы развития Европейского валютного союза / Д. Н. Курочкин. – Минск : Европ. гуманит. ун-т, 2000. -272 с.

61. Ларіонова Л. Спільний проект світового банку та уряду України / Л. Ларіонова // Фінанси України. – 2004. – № 1. – С. 156-157.

62. Левина Л. А. Правовые положения МВФ и Всемирного банка / Л. А. Левина. – М.: Логат, 1996. – 177 с.

63. Лескова Н. Е. Современные финансовые проблемы развитых капиталистических государств / Н. Е. Лескова. – Л.: ЛФЭИ, 1988. – 86 с.

64. Ленников В. Н. Валютные бури Запада / В. Н. Ленников. – М.: Политиздат, 1986. – 78 с.

65. Луцишин 3.0. Трансформація світової фінансової системи в умовах глобалізації / 3.0. Луцишин. – К. : Друк, 2002. – 820 с.

66. Макульский К. НБУ жестко взялся за доллар / К. Макуль-ский // Обзор, – 2008. – К° 208 (571). – 6 ноября. – С. б.

67. Мандел Р. Эволюция мировой валютной системы / Р, Ман-дел // Экономика XXI века. – 2001. – № 2. – С. 129-140.

68. Мар’янович Г. О. Механізм підготовки та реалізації проектів із залученням коштів міжнародних фінансових організацій на прикладі МБРР / Г. О. Мар’янов // Наук, праці НДФІ. – 2002. – №4(19).-С. 69-75.

69. Мар’янович Г. О. Міжнародні економічні організації: Проблеми інтеграції України в міжнародне економічне співтовариство / Г. О. Мар’янов // Наук, праці НДФІ. – 2002. – № 1 (16). – С. 49-56.

70. Мар’янович Г. О. Проекти, що здійснюються в Україні з використанням коштів міжнародних фінансових організацій / Г. О. Мар’янов // Наук, праці НДФІ. – 2002. – № 2 (17). – С. 96- 102.

71. Международная торговля: финансовые операции, страхование и другие услуги: пер. с англ. – К.: Торг.-издат. бюро BNV, 1994.- 480 с.

72. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения : учебник / под ред. Л. Н. Красавиной. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы н статистика, 2007. – 576 с.

73. Миклашевская H. A. Международная экономика: учебник /H. A. Миклашевская, A. B. Холопов. – М.: МГУ им. М. В. Ломоносова : Дело и сервис, 1998. – 272 с.

74. Мишкін Ф. С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків / Ф. С. Мишкін. – K.: Основи, 1998. – 963 с.

75. Міжнародна економіка : підручник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; А. П. Румянцев, Г. Н. Климко, В. В. Рокоча та ін. – 2-ге вид., виправл. і доповн. – К. : Знання, 2004. – 449с.

76. Міжнародні валютно-кредитні відносини / під ред. А. С. Фі-ліпенка. – К.: Либідь, 1997. – 208 с.

77. Міжнародні кредитно-розрахункові відносини та валютні операції : навч. посіб. для студ. / З. В. Михайлів. З. П. Гаталяк, Н. І. Горбаль. – Л.: Нац. ун-т “Львів, політехніка”, 2004. – 242 с.

78. Міжнародні організації: навч. посіб. / за ред. Ю. Г. Козака, В. В, Ковалевського. – К.: ЦУЛ, 2003. – 288 с

79. Міжнародні розрахунки і валютні операції: навч.-метод, посіб. / І. М. Шевчук. – Л.: Львів, комерц. акад., 2004. – 147 с.

80. Міжнародні розрахунки та валютні операції: навч. посіб. / О. І. Бреславська, О. М. Наконечний, М. Г, Плясецька та ін. – К.: КНЕУ, 2002. -392 с.

81. Міжнародні фінанси : підручник / О. І. Рогач, А. С. Філіпенко, Т. С. Шемет та ін.; за ред. О. І. Рогача. – К.: Либідь, 2003. – 784 с

82. Мікроекономіка і макроекономіка: підруч. для студ. екон. спец. закл. освіти : у 2 ч. / С. Будаговська, О. Кілієвич, І. Луніна та ін.; за заг. ред. С. Будаговської. – К.: Основи, 1998. – 518 с.

83. Моисеев С. Международные валютно-кредитные отношения : учеб. пособие / С. Моисеев. – М.: ДиС, 2007. – 816 с.

84. Носкова ИЛ. Финансовые и валютные операции / И. Я. Носкова. – М. : ЮНИТИ, 1996. – 176 С

85. Облік та аналіз діяльності комерційного банку : навч. посіб. : у 2 кн. – Кн. 2 / Т. О. Плісак, С. А. Гагаріна, Л. В. Недеря, Л. О. Нетребчук. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т., 2003. – 307 с.

86. Общие сведения о ЕБРР. Финансирование перехода к рыночной экономике в Центральной и Восточной Европе и СНГ. – ЕБРР. – 1998. – Апрель.- 24 с.

87. Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношений / под общ. ред. СВ. Котелкина. – М,; ИНФРА-М, 2000.-432 с.

88. Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношений : учебник / науч. ред. д-р экон. наук, проф. В. В. Круглое. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 432 с.

89. Оспіщев В. І. Міжнародні фінанси : навч. посіб. / В. І. Оспі-щев, О. П. Близнюк, В. В. Кривоший. – К.: Знання, 2006. – 335 с.

90. Патика Н. І. Валютні операції: навч. посіб. / Н. І. Патика. – К.: Ун-т “Україна”, 2008. – 188 с.

91. Патика Н. І. Міжнародна економіка: навч.-метод. посіб. / Н. І. Патика. – К.: Наша справа, 2002. – 324 с.

92. Патика H. Міжнародні валютно-кредитні відносини : курс лекцій / Н. І. Патика. – К.: КиМУ, 2002. – 104 с.

93. Патика H. Теорія та практика валютного курсу : курс лекцій / Н. І. Патика. – К.: КиМУ, 2002. – 65 с.

94. Пашкус Ю. В. Деньги и валютная система современного капитализма / Ю. В. Пашкус. – Л.: ЛГУ, 1983. – 175 с.

95. Пебро М. Международные экономические валютные и финансовые отношения / М. Пебро. – М.: Прогресс : Универс, 1994. – 496 с.

96. Пересада OA. Кредитування міжнародними фінансово-кредитними установами українських підприємств : монографія / O. A. Пересада. – К.: Лібра, 2001. – 128 с.

97. Пискулов ДЛО. Теория и практика валютного дилинга / Д. Ю. Пискулов. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 224 с.

98. Поважна НМ. Міжнародні фінансові організації в глобалі-заційному розвитку світової економіки : автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.05.01 / Н. Я. Поважна. – К.: Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, 2003. – 20 с.

99. Поважна Н. Я. Політика міжнародних фінансових організацій в країнах із перехідною економікою / Н. Я. Поважна // Фінанси України. – 2002. – № 9. – С. 97-102.

100. Потиенко Л. И. Валютный рынок : учеб. пособие / Л. И. Потиенко; под ред. Л. В. Моисеева. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 380 с.

101. Проблеми міжнародних валютно-фінансових відносин / під заг. ред. O. B. Плотнікова. – К.: Знання, 1995. – 95 с.

102. Пупликов С. Валютные операции. Методология операций в трансформационной экономике / С. Пупликов. – Минск : Эко-перспектива, 2002. – 220 с.

103. Райзберг БА. Современный экономический словарь / Б. А. Райзберг, Л. Ш, Лозовский, Е. Б. Стародубцева. – М. : ИНФРА-М, 1996,- 496 с.

104. Российская банковская энциклопедия / глав. ред. О. И. Лавруппш. – М., 1995. – С. 215-217.

105. Руденко Л. В. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції : підручник / Л. В. Руденко. – К. : ЦУЛ, 2003. – 616 с.

106. Руководство по биржевому делу: товарные сделки, ценные бумаги / под ред. A. A. Белозерцева; пер. с англ. М. И. Сороко, A. C. Каменского – М.: Агропромиздат, 1991. – 256 с.

107. Рэдхэд К. Управление финансовыми рисками / К. Рэдхэд, С. Хьюс. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 288 с.

108. Саакадзе Л. М. Міжнародні фінансові інститути: теоре-тико-методологічні засади політики (багатосторонній аспект) / Л. В. Саакадзе // Актуальні пробл. міжнар. відносин. – Вип. 46. – 4.1. – К. : Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; Ін-т міжнар. відносин, 2004. – С. 195-198.

109. Сакс Дж. Макроэкономика: глобальный подход / Дж. Сакс, Ф. В. Ларрен; пер. з англ. – М.: Дело, 1996. – 848 с,

110. Салыч Г. Опционные, фьючерсные и форвардные контракты: Сверхприбильные инвестиции в период инфляции / Г. Салыч. – М. : Информбизнес, 1994. – 160 с.

111. Самюелъсон П. А. Макроекономіка / П. А. Самюельсон, Д. В. Норгауз ; пер. з англ. – К.: Основи, 1995. – 544 с.

112. Свиридов О. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения / О. Свиридов. – М. : МарТ ИКЦ, 2005. – 304 с.

113. Світова валютна система / під заг. ред. В. І. Зінченка. – К. : Знання, 1995. – 23 с.

114. Світовий банк та Україна / Представництво Світового банку в Україні. – К., 1999. – 24 с.

115. Семенов К. Международные валютные и финансовые отношения / К. Семенов. – М.: Теис, 2000. – 176 с.

116. Смыслов Д. В. Международный валютний фонд: Современные тенденции и наши интересы / Д. В. Смыслов. – М. : Финансы и статистика, 1993. – 221 с.

117. Сніжко O. B. ЄБРР: функції і роль у фінансуванні перехідних економік / О. В. Сніжко // Вісн. Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Міжнар. відносини. – 1999. – Вип. 2. – С. 59-74.

118. Сохацька ОМ, Біржова справа : підручник / О. М. Соха-цька. – Т.: Карт-Бланш, 2003. – 602 с.

119. Сохацька ОМ. Ф’ючерсні ринки. Історія, сучасність, перспективи становлення в Україні / О. М. Сохацька. – Т. : Екон. думка, 1999. -408 с.

120. Стратегія діяльності в Україні : документ Європейського банку реконструкції та розвитку. – 2008. – 107 с.

121. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки) “Шляхом Європейської інтеграції” / A. C. Гальчинський, В. М. Геєць, С. Г. Бабенко та ін. – К,: ІВЦ Держкомста-ту України, 2004. – 416 с.

122. Сурен Л. Валютные операции. Основные теории и практика / Лизелот Сурен. – М.: Дело, 1999. – 250 с.

123. Сутырин С. Ф. Международные экономические отношения / С. Ф. Сутырин, В. Н. Харламова. – СПб. : Изд-во Санкт-Петербург, ун-та, 1996. – 248 с.

124. Украина и ОЧЭС // Киев, телеграф. – 2003. – № 2. – С. 7.

125. Україна в Міжнародному валютному фонді: Вступ України до МВФ. Статті угоди МВФ / Наук.-дослід, фін. ін-т ; упоряд. Г. О. П’ятаченко, O. K. Єременко. – К., 1997. – 146 с.

126. Україна і Міжнародний валютний фонд / упоряд. A. B. Шаповалов, О. Є. Єременко; редкол.: B. C. Стельмах (голова) та ін. – Л.: ЛБІНВУ, 2005. – 206 с.

127. Україна в процесах міжнародної інтеграції / HAH України ; Ін-т екон. прогнозування ; В. Р. Сіденко, Ю. В. Павленко, О. І. Барановськийтаін. – X.: Форт, 2003. – 280 с.

128. Улыбин КА. Брокер и биржа : пособие для брокеров и их клиентов / К. А. Улыбин, И. С. Андрошина, Н. Л. Харисова. – М.: Информбизнес, 1991. – 240 с.

129. Фединский ЮЛ. Биржа: вчера, сегодня и завтра / Ю. И. Фединский, Р. Т. Юлдашев. – М.: Знание, 1991. – 64 с.

130. Финансирование с ЕБРР : справ, для компаний и предприятий, рассматривающих возможности финансирования проектов или инвестирования в странах Центр, и Вост. Европы и СНГ / ЕБРР. – 1998. – Март. – 23 с.

131. Фундаментальный анализ финансовых рынков. – СПб.: Питер, 2005. – 288 с.

132. Халевинская ЕД. Международные экономические организации. – Ч. 2 : Международные финансовые институты : учеб. пособие / Е. Д. Халевинская, А. И. Халевинский ; Моск. гос. ун-т коммерции. – М., 2000. – 85 с.

133. Хасбулатов P. M. Мировая экономика : в 2 т. – Т. 1: Теория, принципы, политика / Р. И. Хасбулатов. – М. : Экономика,

2001. -598 с.

134. Хеджинговые продукты МБРР: Введение / МБРР. – Вашингтон, 2000. – 40 с.

135. Ходаківська В. П. Ринок фінансових послуг: теорія і практика : навч. посіб. / В. П. Ходаківська, В. В. Беляев. – К. : ЦУЛ,

2002. – 616 с.

136. Хоманець В. Найважливіші віхи в розвитку Організації Чорноморського Економічного Співробітництва / В. Хоманець // Зовнішня торгівля. – 2000. – № 3. – С. 90-94.

137. Хоманець В. Чорноморське Економічне Співробітництво / В. Хоманець // Зовнішня торгівля. – 2000. – № 3, – С 86-89.

138. Хоманець В. Чорноморський Банк Торгівлі і Розвитку відчиняє двері для бізнесу / В. Хоманець // Зовнішня торгівля. – 1999. – № 1-2. – С. 85.

139. Хорошковський В. Л. Всесвітній банк. Кредитні ресурси Міжнародного банку реконструкції та розвитку / В. Хорошковський. – К.: Інтелект, 1999. – 196 с.

140. Хорошковський В./. Кредити міжнародного валютного фонду : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Хорошковський ; Укр. т-во “Інтелект нації”. – К.: Літера, 1998. – 72 с

141. Хорошковський В. І. Міжнародні фінансові інститути й економічні інтереси України / В. І. Хорошковський // Фінанси України. – 2002. – № 6. – С. 61-71.

142. Хорошковський ВЛ. Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями: еволюція, теорія, практика : автореф. дис…. д-ра екон. наук : 08.01.01 / ВЛ. Хорошковський ; Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2003. – 37 с.

143. Чорноморський Банк Торгівлі і Розвитку – фінансова складова ОЧЕС // Зовнішня торгівля. – 2000. – № 3. – С. 97.

144. Циганкова ТМ. Міжнародні організації / Т. М. Цигейкова, Т. Ф. Гордєєва. – К.: КНЕУ, 2001. – 340 с.

145. Шамова І. В. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : навч. посіб. / І. В. Шамова. – К.: КНЕУ, 2001. – 195 с.

146. Шатковская А. О. Роль международных финансовых организаций в урегулировании финансовых кризисов в развивающихся странах / А. О. Шатковская // Теория и практика управления. – 2005. – № 6 (23). – С. 7-13.

147. Шатковська А. О. Роль міжнародних фінансових організацій в умовах глобалізації світової економіки / А. О. Шатковська // Наук, праці НДФІ. – 2005. – № 34 (83). – С. 174-181.

148. Шатковська А. О. Членство України в міжнародних фінансових організаціях: основні форми співробітництва / А. О. Шатковська // Економіка АПК. – 2006. – № 1. – С. 81-87.

149. Шевчук В. О. Платіжний баланс і макроекономічна рівновага в трансформаційних економіках: досвід України / В. О. Шевчук. – Л.: Каменяр, 2001. – 495 с.

150. Шемет Т. С. Міжнародні фінанси : підручник / Т. С. Ше-мет ; за заг. ред. A. A. Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2000. -336 с.

151. Шемятпенков В. Г. Євро: две стороны одной монеты / В. Г. Шемятенков. – М. : Экономика, 1998. – 346 с.

152. Шмелев В. В. Коллективные валюты – от счетных единиц к международным деньгам / В. В. Шмелев. – М. : Финансы и статистика, 1990. – 159 с.

153. Шмырева АЛ. Международные валютно-кредитные отношения / А. И. Шмырева, В. И. Колесников. – СПб. : Питер, 2001. -272 с.

154. Шреплер Х.-А. Международные экономические организации : справочник ; пер. С. А. Тюпаев, И. Н. Фомичев. – М. : Междунар. отношения, 1999. – 455 с.

155. Штпиллих О. Биржа и ее деятельность / О. Штиллих. – СПб. : Братство, 1992. – 304 с.

156. Энг В. М. Мировые финансы / Максимо В. Энг, Френсис А. Лис, Лоуренс Дж. Мауер. – M. : DEKA, 1998. – 768 с.

157. Эрлих А. Технический анализ товарных и финансовых рынков : приклад, пособие / Анна Эрлих. – М. : Информбизнес, 1996. -330 с.

158. Ющенко ВА. Управління валютними ризиками : навч. посіб. / В. А. Ющенко, В. І. Міщенко. – К. : Т-во “Знання”, КОО, 1998.- 444 с.

159.10 событий, сформировавших МВФ. Исторический обзор // МВФ in focus. – 2006. – Сентябрь. – Т. 35. – С. 8-33.

160. Bourguinat H. Le flottement des monnaie / Henri Bourguinat. – P. : Presses, 1997. – P. 213.

161. Bourguinat H. Finance internationale / Henri Bourguinat. – P. : Presses, 1992. – P. 644.

162. Guilloux A. Monnais unique europeenne système monetaire international / A. Guilloux. – P. : Presses, 1999. – P. 124.

163. Machievsky E. B. Real Effective Exchange Rate Indices: A Re-Examination of the Major Conceptual and Methodological Issues / E. B. Machievsky. – Washington : Staff Papers. IMF, 1983,

164. Maksson RJ. Money in International Exchange / Ronald I. Maksson. – N.-Y. : OxfordUniverasity Press, 1979.

165. Romberg PJ>. Indices of Effective Exchange Rates / P. P. Romberg. – Washington : IMF Staff Papers, 1965.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Міжнародні валютно-кредитні відносини – Патика Н. І. – Список використаної літератури