Міжнародні валютно-кредитні відносини – Патика Н. І. – Прямі іноземні інвестиції

За 2009 р. додатне сальдо торгівлі послугами збільшилось і становило 2,6 млрд дол. США (1,7 млрд дол. США – у 2008 р.). Обсяги як експорту, так і імпорту послуг були нижчими (на 22,6 та 30,5 % відповідно), ніж 2008 р. Основним фактором зростання додатного сальдо торгівлі послугами стало суттєве скорочення імпорту транспортних послуг – більш ніж у 2 рази – до 3,3 млрд дол. США. Це було спричинено як скороченням загального імпорту товарів, так і значним падінням виплат за транспортування газу (внаслідок значно вищої частки російського газу).

З іншого боку, суттєво скоротилося додатне сальдо за статтею “Подорожі” – до 246 млн дол. США порівняно з 1,7 млрд дол. США у 2008 р. Основною причиною стало суттєве зменшення експорту за цією статтею – до 3,6 млрд дол. США, що на 38 % менше, ніж у попередньому році. Темпи падіння імпорту послуг з подорожування становили лише 17,2 %.

Доходи

Від’ємне сальдо доходів у 2009 р. зросло до 2,4 млрд дол. США (1,5 млрд дол. США – у 2008 р.). При цьому обсяги виплат за доходами майже не змінилися (+1,5 %), тоді як надходження знизилися на 14,7 % в основному за рахунок зменшення доходів від інвестицій (доходи від міжнародних резервів скоротилися майже на 40 %).

Трансферти

Додатне сальдо поточних трансфертів знизилося до 2,7 млрд дол. США (3,1 млрд дол. США – у 2008 р.). Обсяги надходжень зменшилися на 16,9 % за рахунок зниження обсягів грошових переказів працюючих за кордоном на 23,2 %. Обсяги виплат зменшилися на 23 %.

Фінансовий рахунок

У 2009 р. дефіцит за фінансовим рахунком становив 12,5 млрд дол. США, тоді як за результатами 2008 р. сальдо було додатним (9,7 млрд дол. США). Основними визначальними умовами формування потоків за фінансовим рахунком у 2009 р. були:

– дефіцит вільної ліквідності у світі та нестабільність світового і українського фінансових ринків;

– значні обсяги боргів, накопичених приватним сектором у попередні роки, з терміном погашення у 2009 р.

Як наслідок, обсяги надходжень прямих іноземних інвестицій суттєво скоротилися, виплати за зовнішніми борговими зобов’язаннями значно перевищували надходження за ними (особливо для короткострокових кредитів), переведення активів у готівку в іноземній валюті залишалося на високому рівні. При цьому найвищі рівні дефіциту було зафіксовано в І та III кварталах (більше 4,5 млрд дол. США). Найменшим від’ємне сальдо було в IV кварталі – 716 млн дол. США, у зв’язку з послабленням впливу світової фінансової кризи та поступовим пожвавленням економічних процесів як у цілому у світі, так і в Україні зокрема.

Прямі іноземні інвестиції

Обсяг чистого припливу прямих іноземних інвестицій у 2009 р. був у 2,1 раза меншим, ніж у 2008 р., – 4,7 млрд дол. США (4,0 % від ВВП порівняно з 5,5 % від ВВП у 2008 р.). Це було зумовлено передусім несприятливими умовами інвестування: високою політичною та економічною невизначеністю, зростанням недовіри іноземних інвесторів, зниженням дохідності вітчизняного виробництва. Найменшим чистий приплив іноземних інвестицій був у І кварталі – 883 млн дол. США. Протягом наступних кварталів чисті надходження хоча і перевищували 1,2 млрд дол. США, однак більшість інвестицій спрямовувалася на рекапіталізацію окремих банків. Відповідно частка інвестицій в банківський сектор залишалася найбільшою – 40 %.

У цілому станом на 1 січня 2010 р. накопичений обсяг інвестицій в економіку України становив 52,0 млрд дол. США, що в розрахунку на одну особу дорівнює 1132 дол. США, збільшившись за рік на 11,1 %. Однак цей рівень був все ще на порядок нижчим, ніж у сусідніх країнах (наприклад, на кінець 2008 р. в Росії-1,5 тис дол. США на особу, в Польщі – 4,2 тис, у Чехії – 11,1 тис. дол. США на особу). Найбільшим реципієнтом прямих іноземних інвестицій залишається фінансовий сектор, в якому сконцентровано 31 % іноземного капіталу. Крім того, 20,0 % коштів іноземних інвесторів зосереджено в операціях із нерухомістю, оренді, інжинірингу та послугах підприємцям, 11,9 % – у металургійному виробництві, 7,4 % – в оптовій торгівлі, 4,7 % – у будівництві.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Міжнародні валютно-кредитні відносини – Патика Н. І. – Прямі іноземні інвестиції