Міжнародні валютно-кредитні відносини – Патика Н. І. – Міжнародні валютно-фінансові організації

Міжнародна фінансова організація – це об’єднання держав, установ, фізичних осіб, що спільно реалізують програму або мету на основі певних правил та процедур, і діяльність яких виходить за національні кордони; важлива складова сучасної інституційної структури світових валютно-фінансових відносин. Сьогодні в світі майже немає держав, які б не були членами певної міжнародної фінансової організації (МФО).

Серед основних передумов виникнення МФО можна виокремити такі:

– поглиблення інтернаціоналізації господарського життя; міжнародний розподіл праці;

– вихід відтворювального процесу за національні кордони; швидкий розвиток та посилення ролі транснаціональних корпорацій і банків у світовій економіці;

– активізація міждержавного та наднаціонального регулювання всіх форм сучасних міжнародних економічних відносин;

– необхідність створення організаційних основ міждержавного механізму спільного вирішення країнами валютно-фінансових проблем світового господарського розвитку.

Основним наднаціональним валютно-фінансовим інститутом, що забезпечує стабільність міжнародної валютної системи, є Міжнародний валютний фонд (МВФ). У його завдання входить протидія валютним обмеженням, створення багатонаціональної системи платежів за валютними операціями тощо. Крім того, до міжнародних валютно-фінансових організацій належить низка міжнародних інституцій, інвестиційно-кредитна діяльність яких має одночасно і валютний характер. Серед них можна назвати Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР), Банк міжнародних розрахунків. Окрім зазначених вище МФО, в міжнародній валютній системі наявні численні регіональні банки розвитку, які були створені набагато пізніше. Це такі організації, як, наприклад, Європейський банк реконструкції та розвитку, Азійський банк розвитку (АзБР), Міжамериканський банк розвитку (МаБР) та ін.

Якщо узагальнити цілі діяльності МФО, то можна виокремити такі основні:

– стабілізація і розвиток міжнародної валютно-фінансової системи;

– міждержавне валютне та кредитно-фінансове регулювання;

– розробка та координація стратегії та тактики розвитку світової фінансової та валютної системи;

– акумуляція фінансових ресурсів та їх використання для забезпечення стабільності національного, регіонального та світового економічного розвитку;

– збирання та обробка інформації, наукові дослідження з проблематики міжнародних фінансових відносин.

Функції міжнародних фінансових організацій визначаються на основі їх цілей та компетенції. Функціями міжнародної організації вважається зовнішній прояв її діяльності за виконанням своїх завдань.

Якщо узагальнити найважливіші функції МФО, то їх доцільно сформулювати так:

– регулювання міжнародних валютно-фінансових відносин; нагляд за станом міжнародної валютної системи;

– сприяння макроекономічній стабілізації та структурній перебудові реального сектору економіки, поширенню досвіду трансформаційних перетворень в країнах із перехідною економікою;

– моніторинг розвитку економіки країн-членів і виконання ними зобов’язань перед МФО.

Міждержавні домовленості

Для здійснення ефективної міжнародної торгівлі й інвестицій між країнами, впорядкування розрахунків і досягнення однаковості в тлумаченні правил зі здійснення платежів, прийнята низка міждержавних домовленостей, яких дотримується більшість держав світу. До них належать: “Уніфіковані правила по документарному акредитиву”, “Уніфіковані правила по документарному інкасо”, “Єдиний вексельний закон”, “Єдиний закон про чеки”, “Про банківські гарантії”, Статут СВІФТ та інші документи.

Отже, міжнародна валютна система є однією з рушійних сил, яка може сприяти розширенню міжнародних економічних відносин або, навпаки, – обмежувати їх. Стабільність міжнародної валютної системи та характер її функціонування залежать від ступеня її відповідності структурі світового господарства. За зміни структури світового господарства відбувається зміна наявної форми МВС новою.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Міжнародні валютно-кредитні відносини – Патика Н. І. – Міжнародні валютно-фінансові організації