Міжнародні валютно-кредитні відносини – Патика Н. І. – 1.1. Сутність, завдання та функції міжнародної валютної системи

Тема 1. Міжнародна валютна система
1.1. Сутність, завдання та функції міжнародної валютної системи

Міжнародні валютно-кредитні відносини – це сукупність валютно-грошових і розрахунково-кредитних зв’язків у світогосподарській сфері, що виникають у процесі взаємного обміну результатами діяльності національних господарств1.

Міжнародні валютно-кредитні відносини виникають і розвиваються в результаті здійснення господарської діяльності, пов’язаної:

– з експортом та імпортом товарів, капіталів, робочої сили;

– наданням суб’єктами міжнародних економічних відносин послуг, у тому числі виробничих, транспортно-експедиційних, страхових, консультаційних, маркетингових, експертних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, аудиторських, юридичних, туристичних та ін.;

– науковою, науково-технічною, науково-виробничою, виробничою, навчальною та іншою кооперацією з іноземними суб’єктами господарської діяльності; навчанням та підготовкою спеціалістів на комерційній основі;

– міжнародними фінансовими операціями та операціями з цінними паперами;

– кредитними та розрахунковими операціями між суб’єктами міжнародних економічних відносин;

– створенням суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності України банківських, кредитних та страхових установ за межами України; створенням іноземними суб’єктами господарської діяльності зазначених установ на території України у випадках, передбачених законами України;

– спільною підприємницькою діяльністю між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб’єктами господарської діяльності, що охоплює створення спільних підприємств різних видів і форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном як на території України, так і за її межами;

– підприємницькою діяльністю на території України, пов’язаною з наданням ліцензій, патентів, ноу-хау, торговельних марок та інших нематеріальних об’єктів власності з боку іноземних суб’єктів господарської діяльності; аналогічною діяльністю суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності за межами України;

– організацією та здійсненням діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів, що здійснюються на комерційній основі, за участю суб’єктів міжнародних економічних відносин;

– операціями з придбання, продажу та обміну валюти на валютних аукціонах, валютних біржах та на міжбанківському валютному ринку тощо.

Основна мета таких відносин – створення необхідних умов для процесу відтворення у рамках світового господарства та обслуговування світогосподарських зв’язків.

Одним із найважливіших елементів міжнародних валютно-кредитних відносин є валютна система. Історично спочатку виникли національні валютні системи як форма організації економічних відносин країни, за допомогою яких здійснюються міжнародні розрахунки, утворюються та використовуються валютні кошти держави. Національна валютна система закріплюється національним законодавством з урахуванням норм міжнародного права і є складовою грошової системи країни. Вона містить такі структурні елементи: національну валюту, валютний паритет, режим валютного курсу національної валюти, організацію діяльності валютного ринку, національні органи, що обслуговують та регулюють валютно-кредитні відносини.

Міжнародна (світова) валютна система (МВС) – це форма організації міжнародних валютно-кредитних відносин, що історично склалася і закріплена міждержавними домовленостями, її виникнення і наступна еволюція відображають об’єктивний розвиток процесів інтернаціоналізації капіталу, що вимагають адекватних умов у міжнародній грошовій сфері. Міжнародна валютна система – це сукупність способів, інструментів і міждержавних органів, за допомогою яких здійснюється платіжно-розрахунковий оборот у межах світового господарства.

Головне завдання міжнародної валютної системи полягає в ефективному опосередкуванні міжнародних платежів за експорт та імпорт товарів, капіталу, послуг та інших видів зовнішньоекономічної діяльності, створенні сприятливих умов для виробництва, забезпеченні безперебійного функціонування економічної системи.

Через міжнародну валютну систему відбувається переміщення факторів виробництва, економічних ресурсів з однієї країни в іншу. Відповідно механізм функціонування валютної системи, діяльність інституцій, що обслуговують та регулюють валютно-кредитні відносини, можуть сприяти розширенню або, навпаки, стримувати міжнародні економічні відносини.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Міжнародні валютно-кредитні відносини – Патика Н. І. – 1.1. Сутність, завдання та функції міжнародної валютної системи