Міжнародні валютно-фінансові відносини – Боринець С. Я. – СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Україна: поступ у XXI століття. Стратегія економічної та соціальної політики на 2000-2004 рр. Послання Президента України до Верховної Ради України. 2000 р. // Урядовий кур’єр. – 2000 р. – 28 січня.

2. Україна. Президент. Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2000 р. – К.: Інформ.-вид. центр Держкомстату України, 2001.

3. Україна. Президент. Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2001 р. – К.: Інформ.-вид. центр Держкомстату України, 2002.

4. Україна. Президент. Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2002 р. – К.: Інформ.-вид. центр Держкомстату України, 2003.

5. Україна. Президент. Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2003 р. – К.: Інформ.-вид. центр Держкомстату України, 2004.

6. Україна. Президент. Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2005 р. – К.: Інформ.-вид. центр Держкомстату України, 2006.

7. Законодавство України з валютного регулювання та валютного контролю. Збірник законів, урядових та відомчих нормативних документів з питань валютного регулювання і валютного контролю / Упоряд. М. І. Кам-лик. – К.: Атіка, 2005.

Підручники, посібники та монографії

1. Актуальные валютно-финансовые проблемы мира: Сб. науч. тр. – М.: Изд-во МГИМО “Университет”, 2004.- Вып. 2.

2. Бабич A. M. Павлова Л. Н. Финансы. Денежное обращение. Кредит. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.

3. Балабанов A. M., Балабанова И. Т. Финансы. – СПб.: Питер, 2000.

4. Банківська справа / За ред. Р. І. Тиркала. – К.: Карт-бланш, 2001.

5. Банківські операції: Підручник / A. A. Морозов, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. А. М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2000.

6. Барр Р. Политическая экономия: В 2 т.: Пер. с фр.

– М.: Междунар. отношения, 1995. – Т. 2. – Тема I: Деньги; тема II, подтема II: Международные платежи.

7. Береславська О. І. та ін. Міжнародні розрахунки та валютні операції. – К.: КНЕУ, 2002.

8. Берже П. Денежный механизм: Пер. с фр. – М.: АО “Прогресс”, 1993.

9. Блайер А. и др. Риск колебания курса валюты и выбор валюты при заключении сделок в сфере внешней торговли: Пер. с польск. – К.: Украина, 1993.

10. Боринець С. Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник. – 4-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2004.

11. Боринець С. Я. Міжнародні фінанси: Підручник.

– 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2006.

12. Боринець С. Л. Розвиток сучасних грошово-валютних відносин (національний і міжнародний аспекти). – К.: Педагогіка, 1997.

13. Бутук О. І. Валютно-фінансові відносини: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006.

14. Вавилов А. Государственный долг: уроки кризиса и принципы управления. – М., 2001.

15. Валютно-фінансові проблеми ринкової трансформації (Приклад України). – К., 1998.

16. Ван дер Вес Г. История мировой экономики. 1945-1990: Пер. с фр. – М.: Наука, 1994.

17. Басенко В. К. Валютно-фінансовий механізм зовнішньо-економічної діяльності: Навч. посіб. – К.: ЦНЛ, 2004.

18. Василик ОД. Теорія фінансів. – К.: НІОС, 2000.

19. Вексельное обращение: теория и практика / Под ред. A. B. Авакова. – К.: Фолио, 2000.

20. Волошин В. В. Бізнес міжнародних економічних організацій: Навч. посіб. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2002.

21. Волошин В. В. Регулювання світової економіки.

– К.: ВПЦ “Київський університет”, 2000.

22. Гальчинський A. C. Суперечності реформ: у контексті цивілізацій ного процесу. – К.: Українські пропілеї, 2001.

23. Гальчинський A. C. Сучасна валютна система. – К.: Вища шк., 1995.

24. Гальчинський A. C. Теорія грошей: Навч.-метод, посіб. – К.: Основи, 1998.

25. Гальчинський A. C. Україна: поступ у майбутнє.

– К.: Основи, 1999.

26. Гіл Ч. Міжнародний бізнес. – К.: Основи, 2001.

27. Глобалізація інвестиційних процесів та фінансова безпека України: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції. – К.: НІПМБ, 2001.

28. Гроші та кредит: Підручник /За заг. ред. М. І. Спв-лука. – К.: КНЕУ, 2001.

29. Губський Б. В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. – К.: Наук, думка, 1998.

30. Данилов Ю. А. Рынки государственного долга: Мировые тенденции и российская практика. – М., 2002.

31. Денисенко МЛ. Організаційно-економічиий механізм інвестування: Монографія. – К.: Наук, світ, 2001.

32. Деньги / Упоряд. A. A. Чухно. – К.: Україна, 1997.

33. Дернберг PJI. Международное налогообложение: Пер. с англ. – М.: ЮНИТИ, 1997.

34. Долай З. Дж. и др. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика: Пер. с англ. – Л., 1991.

35. Ершов М. В. Валютно-финансовые механизмы в современном мире (кризисный опыт конца 90-х). — М.: ОАО НПО “Экономика”, 2000.

36. Європейська інтеграція та Україна: Навч.-метод, посіб. – К.: ТОВ “Макрос”, 2002.

37. Звонова ЕЛ. Международное внешнее финансирование в современной экономике. – М.: ОАО НПО “Экономика”, 2000.

38. Зовнішньо-економічна діяльність підприємств / За ред. Ю. Г. Козака, Н. С. Логвінової, І. Ю. Сіваченка. – К.: ЦНЛ, 2006.

39. Золотов А. Ф. Международные валютно-кредит-ные отношения: Курс лекций. – К.: МАУП, 2001.

40. Іванов В. М., Софіщенко І. Я. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: Курс лекцій. – К.: МАУП, 2001.

41. Івасів B. C. Міжнародні розрахунки: Підручник. – Т.: Карт-бланш, 2004.

42. Кабанець О. І., Кольга В. Д. Валютне регулювання та контроль в Україні. – Донецьк: Донеччина, 2000.

43. Карманов Є. В. Банківське право України: Навч. посіб. – X.: Консум, 2000.

44. Кармін М. І. Фінанси зарубіжних країн: Навч. посіб. – К.: Кондор, 2004.

45. Киреев A. П. Международная экономика: В 2 ч. – М.: Междунар. отношения, 2000.

46. Ковальчук А. Г. Фінансовий словник. – К.: Знання, 2005.

47. Козак Ю. Г. Міжнародні фінанси в питаннях та відповідях: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: ЦУЛ, 2003.

48. Козак Ю. Г., Касаткина В. И. Международные финансы. – Одесса, 1999.

49. Козак Ю. Г., Логвінова Н. С, Ковалевсъкий В. В. Міжнародні фінанси: Навч. посіб. – 3-тє вид, перероб. і доп. – К.: ЦУЛ, 2007.

50. Козюк В. В. Державний борг в умовах ринкової трансформації економіки України: Монографія. – Т.: Карт-бланш, 2002.

51. Копійка В. В. Розширення Європейського Союзу. Теорія і практика інтеграційного процесу: Монографія. – К.: ВПУ “Київський університет”, 2002.

52. Кравець В. М., Кравець О. В. Західноєвропейський банківський бізнес: становлення і сучасність / За ред. В. І. Міщенка. – К.: Знання-Прес, 2003.

53. Кудряшов В. П. Фінанси: Навч. посіб. – Херсон: Олді-плюс, 2002.

54. Курочкин Д. Н. Евро: новая валюта для Старого Света. Проблемы становления и перспективы развития Европейского экономического и валютного союза. – Минск: Европ. гуманит, ун-т, 2000.

55. Линдерт П. Экономика микрохозяйственных связей: Пер. с англ. / Общ. ред. и предисл. О. В. Ивановой.

– М.: Прогресс, 1992.

56. Луцишин З. О. Трансформація світової фінансової системи в умовах глобалізації. – К.: Вид. центр “ДрУк”, 2002.

57. Луців Б. Л. Банківська діяльність у сфері інвестицій. – Т.: Екон. думка, 2001.

58. Лютий І. О. Валютна політика та перспективи входження України в міжнародне економічне співтовариство. – К., 2000.

59. Мартин Г. П., Шуманн X, Западня глобализации: атака на процветание и демократию: Пер. с нем. – М.; Изд. дом. “Альп и на”, 2001.

60. Маслова С. О., Опалов O. A. Фінансовий рийок: Навч. посіб. – К.: Каравела; Л.: Новий Світ, 2002.

61. Матвіенко В. П. Автограф на гривні. – К.: Наук, думка, 2000.

62. Матвіенко В. П. Роздуми банкіра. – К.: Наук, думка, 2002.

63. Матвіенко В. П., Матвіенко П. В. Промінвест-банк: стратегія відтворення. – К.: Наук, думка, 2002.

64. Матвіенко П. В. Промінвестбанк в економічній системі України. – К.: Наук, думка, 2000.

65. Матросов С. В. Европейский фондовый рынок. – М. ї Экзамен, 2002.

66. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / Под ред. Л. Н. Красавиной.

– М.: Финансы и статистика, 2000.

67. Международные экономические отношения: В 2 т./ Под ред. Р. И. Хасбулатова. – М.: Новости, 1992.

– Т. I. – Гл. 10: Международная валютная система.

68. Мендрул О. Г., Павленко I. A. Фондовий ринок: операції з цінними паперами: Навч. посіб. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: КНЕУ, 2000.

69. Миргородська Л. О. Фінансові системи зарубіжних країн: Навч. посіб. – К.: ЦНЛ, 2003.

70. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран / Под. ред. проф. В. П. Колесова и проф. М. Н. Осьмовой. – М.: Флинта, 2000.

71. Михайлів З. В., Гаталяк ЭЛ., Горбаль Н. І. Міжнародні кредитно-розрахункові відносини та валютні операції: Навч. посіб. – Л.: Львівська політехніка, 2004.

72. Михайлов Д. М. Мировой финансовый рынок. Тенденции и инструменты. – М.: Экзамен, 2000.

73. Міжнародна економіка: Нав. посіб. / За ред. Ю. Г. Козака, В. М. Новацького. – К.: Артек, 2002. – Розділ IV: Світова валютна система.

74. Міжнародне оподаткування: Навч. посіб. / За ред. Ю. Г. Козака, В. М. Сліпа. – К.: ЦНЛ, 2005.

75. Міжнародні економічні відносини: Сучасні міжнародні економічні відносини: Підруч. для студ. економ. ВНЗ / A. C. Філіпенко, СЯ. Боринець, В. А. Вергун та ін. – К.: Либідь, 1992. – Гл. 10: Міжнародні валютно-фінансові та кредитні відносини.

76. Міжнародні фінанси в питаннях та відповідях: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. / За ред. Ю. Г. Козака, В. В. Ковалевського, К. І. Ржепішевського. – К.: ЦНЛ, 2003.

77. Міжнародні фінанси. Запитання і відповіді. – О., 2000.

78. Міжнародні фінанси: Підручник / За ред. О. І. Рогача. – К.: Либідь, 2003.

79. Мовсесян А. Г., Огнивцев С. В. Международные ва-лютно-кредитные отношения: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2003.

80. Мозговий О. М. Фондовий ринок: Навч.-метод, посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2001.

81. Моисеев С. Р. Международные валютно-кредит-ные отношения: Учеб. пособие. – М.: Дело и сервис, 2003.

82. Монтес М. Ф., Попов В. В. “Азиатский вирус” или “голландская болезнь”?: Пер. с англ. – М.: Дело, 1999.

83. Носкова И. Л. Международные валютно-кредит-иые отношения: Учеб. пособие. – М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1995.

84. Опарін В. М. Фінанси (загальна теорія): Навч. посіб. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: КНЕУ, 2001.

85. Основи економічної теорії: Підручник / За ред. A. A. Чухна. – К.: Вища шк., 2001. – Розд. 22: Світові валютно-кредитні відносини.

86. Основи європейської та євроатлантичної інтеграції України: Навч. посіб. / В. В. Говоруха, В. Г. Бульба, Ю. П. Сурмін та ін.; За заг. ред. В. П. Горбуліна. – К.: ДП “НВЦ “Євроатлантикінформ”, 2006. – 416 с.

87. Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношений: Учебник / Науч. ред. В. В. Круг-лов. – М.: ИНФРА-М, 1998.

88. Оспіщев В. І., Близнюк ОЛ.,Кривошей В. В. Міжнародні фінанси: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006.

89. Пахомов Ю. М., Лук’яненко Д. Г., Губський Б. В. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі. – К.: Україна, 1997.

90. Пебро М. Международные экономические, валютные и финансовые отношения: Пер. с фр. – М.: Прогресс: У ни вере, 1994.

91. Перар Ж. Управление международными денежными потоками: Пер. с фр. – М.: Финансы и статистика, 1998.

92. Пересада A. A. Управління інвестиційним процесом. – К.: Лібра, 2002.

93. Пересада A. A., Майорова T. B. Інвестиційне кредитування: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2002.

94. Пересада O. A. Кредитування міжнародними фінансово-кредитними установами українських підприємств. – К.: Лібра, 2001.

95. Пирожков С. І., Сухорукое A. I. t Григоренко ОЛ. Фінансова політика в Україні та Російській Федерації: порівняння, досвід, проблеми. – К.: НІУРВ, 2000.

96. Правове регулювання кредитних відносин в Україні: 36. нормат. актів. – К.: Юрінком Інтер, 2001.

97. Рокоча B. В. Міжнародна економіка: Навч. посіб. – Кн. 2. – К.: Таксон, 2003. – (Монетарна теорія міжнародної економіки).

98. Росс С. и др. Основы корпоративных финансов. – М.: Л. Б. З., 2000.

99. Руденко Л. В. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції: Підручник. – К.: ЦУЛ, 2003.

100. Руденко Л. В. Організація міжнародних кредитно-розрахункових операцій в банках: Посібник. – К.: Вид. центр “Академія”, 2002.

101. Руш Ф., ФіліпенкоА. Міжнародна торгівля та інвестиції: Пер. з англ. – К.: Основи, 1998. – Ч. II: Міжнародні платежі.

102. Рывок в рыночную экономику. Реформы в Украине: взгляд изнутри: Пер. с нем. / Под ред. Л. Хоф-манна и А. Зиденберга. – К.: Феникс, 1997.

103. Рязанова Н. С. Міжнародні фінанси: Навч.-метод, посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНБУ, 2001.

104. Сазонець І. Л., Джусов О. А. Міжнародна інвестиційна діяльність: Навч. посіб. – К.: Центр навч. літ., 2003.

105. Сакс Д., Пивоварський О. Економіка перехідного періоду: Уроки для України: Пер. з англ. – К.: Основи, 1996. – Розд. 16: Україна й міжнародні фінанси.

106. Самуельсон П. Економіка: Підручник: Пер. з англ. – Л.: Світ, 1993 – Гл. 26: Міжнародна торгівля та фінанси.

107. Семенов KA. Международные валютные и финансовые отношения. – М.: ТЕИС, 1999.

108. Сорос Дж. Криза глобального капіталізму: Відкрите суспільство під загрозою: Пер. з англ. – К.: Основи, 1999.

109. Спеціалізовані установи системи ООН: Навч.. посіб. / B. C. Бруз, В. М. Грабажей, В. О. Єлфімов та ін.; За ред. B. C. Бруза. – К.: Либідь, 1995. – Розд. VII: Валютно-фінансові організації системи ООН.

110. Стельмах B. C., Єпіфанов А. О., Гребеник Н. І., Міщенко BJ. Грошово-кредитна політика в Україні / За ред. В. І. Міщенка. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000.

111. Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації: Монографія / За ред. проф. Д. Г. Лук’яненка. – К.: КНЕУ, 2001. – Розд. 3.4: Зовнішні джерела фінансування відкритої економіки; розд. 3.5: Валютно-фінансовий аспект глобалізації національної економіки.

112. Сурен Л. Валютные операции. Основы теории и практики: Пер. с нем. – 2-е изд. – М.: Дело, 2001.

113. Суторміна В. М., Радзієвська В. М., Стеценко B. C. Фінансовий ринок: Навч.-метод, посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2001.

114. Теорія фінансів: Навч. посіб. / За заг. ред. О. Д. Василика. – К.: Центр, навч. л-ри, 2005.

115. Тіньова економіка: сутність, особливості та шляхи легалізації / За ред. З. С. Варналія. – К.: НІСД, 2006.

116. Транснаціональні корпорації: особливості інвестиційної діяльності: Навч. посіб. / За ред. СО. Якубовсь-кого, Ю. Г. Козака. – К.: ЦНЛ, 2006.

117. Україна і Міжнародний валютний фонд / Упор. A. B. Шаповалов, O. K. Єременко; Редкол.: B. C. Стельмах (голова) та ін. – Л.: ЛБІ НБУ, 2005.

118. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть: Навч. посіб. – К.: Либідь, 2002. – Розд. 5: Валютно-грошова система України у світовому фінансовому середовищі; розд. 6: Співпраця України з міжнародними економічними організаціями.

119. Уманців Ю. М., Швед Ю. А. Офшорне підприємництво у сучасній економіці: Монографія. – К.: Атіка, 2004.

120. Федякина Л. Н. Мировая внешняя задолженность: теория и практика урегулирования. – М.: Дело и сервис, 1998.

121. Філіпенко А., Будкін В., Гальчинський А. та ін. Україна і світове господарство. – К.: Либідь, 2002.

122. Фридмен М. Если бы деньги заговорили…: Пер. с англ. – М.: Дело, 1999.

123. Хайне П. Экономический образ мышления: Пер. с англ. – М.: Новости, 1991. – Гл. 17: Предложение денег; Гл. 19: Фискальная и денежная политика.

124. Ходаківська В. П., Беляев В. В. Ринок фінансових послуг: теорія і практика: Навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2002.

125. Хэррис Д. М. Международные финансы: Пер. с англ. – М.: Филинъ, 1996.

126. Цыганкова Т. М., Гордєева Т. Ф. Міжнародні організації: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2001. – Розд. 7: Міжнародні валютно-кредитні організації.

127. Черкасов В. Е. Международные инвестиции: Учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Дело, 2003.

128. Шегорцов В. А., Таран В. А. Мировая экономика. Мировая финансовая система. Международный финансовый контроль. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2005.

129. Шелест Т. С. Міжнародні фінанси: Підручник /За заг. ред. A. A. Мазаракі. – К.: КНТЕУ, 2000.

130. Шемет Т. С. Міжнародні фінанси. – К.: КНТЕУ, 2000.

131. Шмырева А. И., Колесников В. И., Климов Ю. А. Международные валютно-кредитные отношения. – СПб.: Питер, 2001.

132. Шнирков О. І., Копійка В. В., Муравйов В. І. Україна – Європейський Союз: економіка, політики, право: Монографія. – К.: ВПУ “Київський університет”, 2006.

133. Шнирков О. І., Кузнецов О. В., Кульпінський C. B. Європейський валютний союз: Навч. посіб. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2001.

134. Эбке В. Международное валютное право: Пер. с нем. – М.: Междунар. отношения, 1997.

135. Энг М. В., Лис Ф. А., May ер ЛДж. Мировые финансы: Пер. с англ. – М.: ООО “ДеКа”, 1998.

136. Юрчишин В. В. Валютні кризи. – К.: У АДУ при Президентові України, 2000.

137. Ющенко В.. Лисицький В. Гроші: розвиток попиту та пропозиції в Україні. – К.: Скарби, 1998.

138. Ющенко В., Панченко В. Історія української гривні. – К.: Бібліотека українця, 1999.

139. Ющенко В. А., Міщенко В. І. Валютне регулювання. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 1999.

140. Ющенко В А., Міщенко BJ. Управління валютними ризиками: Навч. посіб. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 1998.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Міжнародні валютно-фінансові відносини – Боринець С. Я. – СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ