Міжнародні валютно-фінансові відносини – Боринець С. Я. – 19.3. Зміцнення міжнародної платоспроможності України

Міжнародна платоспроможність України характеризується кількома макроекономічними показниками, серед яких обсяг державного боргу, співвідношення між внутрішньою і зовнішньою його складовими, стан платіжного балансу та забезпечення зовнішнього боргу валовими валютними резервами НБУ, експортний потенціал економіки.

Зупинимось на характеристиці кожного з них.

Як видно з рис. 19.1, загальний державний борг України з 1992 по 1998 р. поступово зростав.

Міжнародні валютно фінансові відносини   Боринець С. Я.   19.3. Зміцнення міжнародної платоспроможності України

Рис. 19.1. Динаміка державного боргу України.

Це зумовлювалося різними чинниками, у тому числі дефіцитністю державного бюджету та платіжного балансу, високою залежністю від імпорту енергоресурсів, неефективним використанням залучених кредитів і відсутністю належного контролю за цим процесом (насамперед стосовно запозичень, отриманих під державні гарантії), несприятливим інвестиційним кліматом. Найбільшою мірою формування боргу було пов’язане з бюджетними дефіцитами, які мали місце до 2000 р. Прийняття бездефіцитного державного бюджету на 2000 р. та 2001 р. стабілізувало ситуацію.

Починаючи з 2000 р. приплив валюти за поточними операціями, надходження коштів від продажу на міжнародних ринках державних цінних паперів, завершення реструктуризації зовнішнього боргу перед Паризьким клубом кредиторів дали змогу своєчасно здійснювати платежі з погашення боргових зобов’язань.

Україна поступово і неухильно почала наближатися, а згодом, у 2003 р., перекрила визнану міжнародною практикою критичну межу рівня золотовалютних резервів держави – 12 тижнів (три місяці) імпорту товарів і послуг (табл. 19.3).

Таблиця 19.3. Валові міжнародні резерви України (на кінець року).

Показник

2000 р.

2001р.

2002 р.

2003 р. (серпень)

Валові міжнародні резерви, млрд. дол. США

1505

3089

4417

6855

Валові міжнародні резерви, тижні імпорту

4,4

7,8

10,7 |

12,4

Таким чином, зростання міжнародних резервів нашої держави має вагомі зовнішньоекономічні наслідки, серед яких:

– по-перше, дає можливість своєчасного погашення та кваліфікованого обслуговування зовнішнього боргу і що, у свою чергу, підвищує міжнародну довіру ДО державної економічної політики і економіки України в цілому;

– по-друге, підвищує валютне забезпечення грошової бази, що зміцнює стабільність монетарної системи та національної валюти;

– по-третє, розширює можливості Національного банку щодо регулювання обмінного курсу та валютного ринку шляхом здійснення інтервенцій при тимчасових коливаннях попиту і пропозиції, що підвищує забезпеченість критичного імпорту потрібними валютними ресурсами і є надійним засобом страхування життєздатності економіки країни у разі можливого скорочення надходжень валюти.

Тим часом подальше нагромадження Національним банком валютних резервів все ще залишається одним із його першочергових завдань, особливо враховуючи той факт, що за обсягами відповідних резервів Україна все ще суттєво поступається не тільки розвинутим країнам світу, а й країнам Центральної та Східної Європи. Так, наприкінці 2002 р. у Польщі вони становили 28,6 млрд., Чехії – 23,7 млрд., Угорщині – 10,3 млрд., Румунії – 8,2 млрд. дол. США. У Росії обсяг валютних резервів збільшився з 12,4 млрд. дол. у 2002 р. до 36,6 млрд. на кінець 2002 р. і 64,6 млрд. дол. США на кінець серпня 2003 р.1

Взагалі, рівень державної заборгованості чинить значний вплив на бюджетно-податкову політику держави, обмежуючи можливість управління видатками бюджету для досягнення цілей макроекономічної стабілізації в майбутньому. Тому питання про граничні межі державного боргу дуже важливо розглядати як питання взаємозв’язку з іншими макроекономічними параметрами національної економіки. Так, якщо розглядати відношення державного боргу до ВВП, то критичним рівнем вважається діапазон від 60 % (за методологією МВФ та Маастрихтськими критеріями (для країн – кандидатів до ЄС) до 80-100 % (за методологією Світового банку).

Свідченням позитивних зрушень у цьому напрямі для України є зменшення боргового навантаження за рахунок покращання основних показників, що характеризують граничні межі державного боргу. Так, якщо на кінець 1999 р. це співвідношення становило понад 61 % ВВП, у 2000 р. – 45,3,2001 р. – 36,5, 2002 р. – 34,3 %, то за очікуваними підрахунками на кінець 2003 р. планується зниження цього показника до рівня 30,1 % ВВП. За прогнозними розрахунками на кінець 2004 р. цей показник перебуватиме у межах 29,1 % ВВП. Тобто параметри фінансової безпеки держави поліпшуються.

Щодо управління державним зовнішнім боргом, то залежно від ситуації на внутрішньому і міжнародному фінансових ринках слід використовувати можливості виваженого трансформування зовнішнього боргу у внутрішній, що, у свою чергу, вимагає від уряду та НБУ вжиття ефективних заходів для подальшого вдосконалення внутрішнього фінансового ринку. Це можливе лише за належної ліквідності державних цінних паперів і високого рівня їх капіталізації.

У системі управління міжнародною платоспроможністю України важливу роль відіграє лімітування зовнішнього запозичення. Цей механізм має бути повністю прозорим – від стадії розгляду доцільності запозичення до остаточного боргу.

Зміцнення платоспроможності України лежить у площині загального прискорення соціально-економічного розвитку, ефективнішого використання власних матеріальних і фінансових ресурсів, поглиблення процесів ринкової трансформації економіки, а також її детінізації. Зміцненню фінансових позицій української держави мають також сприяти легалізація та повернення в Україну вивезених коштів, удосконалення зовнішньоекономічної діяльності, її геостратегічна диверсифікація, поліпшення умов міжнародної торгівлі.

Контрольні запитання і завдання

1. Які основні переваги іноземного інвестування над наданням кредитів?

2. Які ви знаєте форми іноземних інвестицій?

3. У чому привабливість української економіки для іноземних інвесторів?

4. Назвіть найбільш інвестиційно-привабливі галузі української економіки.

5. В яких формах можуть здійснювати інвестиції на території України іноземні інвестори?

6. Які форми надання фінансової допомоги Україні з боку МВФ?

7. Охарактеризуйте етапи співробітництва України з МВФ.

8. Які особливості інвестиційного фінансування, яке здійснює Світовий банк?

9. У чому особливість співробітництва України з ЄБРР?

10. Які основні шляхи вдосконалення форм і механізмів співробітництва У країни з міжнародними фінансовими інституціями?

11. Дайте визначення міжнародної платоспроможності держави.

12. Якими показниками характеризується зміцнення міжнародної платоспроможності України?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Міжнародні валютно-фінансові відносини – Боринець С. Я. – 19.3. Зміцнення міжнародної платоспроможності України