Міжнародні організації – Мокій А. І. – Тема 7. Міжнародні валютно-фінансові організації в системі наддержавного регулювання світового господарства

Міжнародні валютно-фінансові організації створені з метою допомоги зниженню рівня бідності і фінансування інвестицій, які сприятимуть економічному зростанню країн, що розвиваються. У розділі проаналізовано цілі та функції міжнародних економічних організацій групи Світового банку. Розглянуто основні напрями діяльності Міжнародного валютного фонду. Розкрито механізм кредитування та фінансування Міжнародного валютного фонду. Представлено головні цілі та напрями діяльності Банку міжнародних розрахунків.

7.1. Цілі та функції міжнародних економічних організацій групи Світового банку

Світовий банк – це кредитна установа, яка складається із шести тісно пов’язаних між собою організацій, що входять до системи ООН. Мета Світового банку полягає у сприянні економічному розвиткові на користь найбідніших верств населення в країнах, що розвиваються. Світовий банк надає позики країнам з метою зниження рівня бідності і фінансування інвестицій, які сприятимуть економічному зростанню.

До групи Світового банку входять такі інституції:

– Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР), створений у 1945 р. з метою надання кредитів відносно багатим країнам, що розвиваються.

– Міжнародна асоціація розвитку (МАР), заснована в 1960 році з метою надання кредитів на особливо пільгових умовах найбіднішим країнам, що розвиваються.

– Міжнародна фінансова корпорація (МФК), створена в 1956 році для сприяння економічному розвитку в країнах, що розвиваються, через надання підтримки приватному сектору.

– Багатостороннє агентство гарантування інвестицій (БАГІ), створене в 1988 році, діяльність якого спрямована на підтримку іноземних інвестицій у країнах, що розвиваються. БАГІ забезпечує гарантії інвестицій, захищаючи інвесторів від втрат, викликаних такими некомерційними ризиками, як війна або націоналізація.

– Міжнародний центр з урегулювання інвестиційних спорів, створений у 1966 році з метою сприяння збільшенню потоків міжнародних інвестицій шляхом надання послуг з урегулювання суперечок між урядами та іноземними інвесторами.

1. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) створений укладенням 28-и країнами Угоди в Бреттон-Вудсі (липень 1944 р.). Членами МБРР можуть бути тільки члени Міжнародного валютного фонду (МВФ). До складу МБРР входить 180 держав.

До головних цілей і завдань Банку належать:

– сприяння реконструкції і розвитку країн-членів шляхом заохочення капіталовкладень для виробничих цілей;

– заохочення приватних іноземних капіталовкладень, надання позик на розширення виробництва;

– сприяння довгостроковому збалансованому зростанню міжнародної торгівлі та підтримка рівноваги платіжних балансів шляхом заохочення міжнародних капіталовкладень для розвитку виробничих ресурсів країн-членів Банку.

Здійснення функцій Міжнародного банку реконструкції і розвитку передбачає:

– надання країнам, що розвиваються, довгострокових позик та кредитів для виробництва: розвитку сільського господарства та сільських регіонів, енергетики; гарантій погашення заборгованості; позик під конкретні проекти;

– надання позик країнам, що розвиваються, на створення в них інфраструктури: автомобільних та залізничних шляхів, електрозв’язку; розвиток освіти, охорони здоров’я, підготовку кадрів;

– надання позик країнам, що розвиваються, і які неспроможні сплачувати процентні платежі, наближені до ринкових; грошових коштів інвесторів-власників облігацій МБРР;

– кредитування найбідніших країн, некредитоспроможних на міжнародних фінансових ринках; нездатних сплачувати процентні ставки, близькі до ринкових;

– надання довгострокових позик та кредитів країнам-членам Банку, включаючи і приватні фірми;

– надання технічної допомоги країнам, що розвиваються;

– підготовку та реалізацію фінансових проектів з визначенням об’єкта, проведенням попередньої підготовки і оцінки вартості проектів; проведенням переговорів і по наданням проекту керівництва; практичним здійсненням проектів і контролем за їх завершенням, оцінкою результатів;

– проведення досліджень економічних та науково-технічних проблем; з розробки і здійснення конкретних програм; з кредитної політики; політики інвестування; надання технічної допомоги;

– сприяння політичному діалогу між Банком і бідними країнами-членами у зв’язку з фінансуванням галузевих та загальноекономічних планів розвитку в особливих умовах;

– фінансування проектів та діяльності урядів країн, що розвиваються, з охорони навколишнього середовища;

– співробітництво на національному рівні з недержавними організаціями через надання їм коштів на фінансування проектів і консультаційної допомоги;

– організацію та проведення семінарів для представників країн, що розвиваються; видання та розповсюдження навчальних матеріалів;

– надання консультативних послуг, організованих Канадою, Францією, Нідерландами і США з метою координації діяльності країн-кредиторів, які постійно фінансують програми в країнах, що розвиваються.

Банк є виконавчою організацією реалізації проектів технічної допомоги, фінансованих Програмою розвитку ООН (ПРООН) і пов’язаних з розвитком сільського господарства та сільського будівництва, енергетики та економічного планування. Ураховуючи економічну ситуацію в багатьох країнах-членах, Банк на сучасному етапі спрямовує технічну допомогу переважно на інституційний розвиток і розробку макроекономічної політики.

До основних завдань МБРР належить кредитування конкретних об’єктів (транспорту, зв’язку, енергетики) на основі їх відбору. Кредити Банку покривають у середньому лише близько 30 % загальної вартості проектів. Проекти, яким Банк надав підтримку, отримували також фінансування з інших джерел – від урядів власних країн, багатосторонніх фінансових та експортно-кредитних інституцій, що безпосередньо фінансують купівлю товарів і послуг, а також з таких приватних джерел, як комерційні банки.

2. Міжнародна асоціація розвитку (МАР) формально вважається незалежною від МБРР, оскільки має самостійний Статут і фінансову базу, проте фактично є фондом фінансових ресурсів, яким керує МБРР. МАР надає позики лише урядам найбідніших країн, що розвиваються, обсяг ВНП на одного мешканця яких не перевищує 1305 дол. СІЛА. Позики МАР є безвідсотковими і підлягають сплаті протягом 35-40 років. Ресурси, які позичає МАР, формуються за рахунок внесків від розвинутих країн, внесків, які надходять від доходів МБРР, а також за рахунок погашення наданих МАР кредитів.

Головними цілями функціонування Міжнародної асоціації розвитку – це:

– надання довгострокових кредитів найбіднішим країнам, що розвиваються;

– сприяння економічному розвитку, підвищенню рівня життя в найменш розвинених країнах-членах Асоціації;

– сприяння підвищенню продуктивності праці в країнах з найнижчими річними доходами у розрахунку на одну особу.

До основних функцій та завдань Міжнародної асоціації розвитку належать:

– кредитування проектів у найбідніших та найменш кредитоспроможних країнах для їх економічного розвитку;

– проведення експертизи фінансових проектів для оцінки ефективності використання фінансової допомоги;

– сприяння країнам-членам у проведенні економічних реформ; розвитку у сфері екології; у боротьбі із зубожінням населення.

Міжнародна фінансова корпорація (МФК) заснована як самостійна юридична особа на основі Статуту і власних ресурсів, фактично як філія Міжнародного банку реконструкції і розвитку та спеціалізована установа ООН. Членами МФК є 178 держав.

Головні цілі Міжнародної фінансової корпорації (МФК):

– сприяння у фінансуванні приватного підприємництва, переважно в країнах, що розвиваються, з метою економічного розвитку;

– технічна допомога в управлінні підприємствами, які створені за участю іноземного капіталу та місцевих інвесторів;

– стимулювання інвестицій приватного капіталу у виробничу сферу;

– досягнення рівня рентабельності у співробітництві з приватним сектором.

До основних функцій та завдань МФК зараховують:

– сприяння економічному зростанню країн, що розвиваються, надаючи позики безпосередньо приватному сектору без урядових гарантій (на термін 7-12 років);

– здійснення інвестицій у промисловість, сільське господарство, комунальні підприємства, туризм;

– залучення приватних фінансових ресурсів для інвестування в проекти розвитку інфраструктури, охорони довкілля;

– сприяння розвитку малого підприємництва через фінансування створення спільних підприємств за участю іноземних партнерів, надання технічної та консультаційної допомоги;

– сприяння підприємствам приватного та змішаного капіталу в оволодінні сучасними методами управління виробництвом, консультування їх з питань оподаткування, страхування, реструктуризації;

– підготовку й оцінку проектів виробничих об’єктів; визначення потреби в інвестиціях; пошук і відбір приватних інвесторів;

– технічну допомогу в управлінні ризиками, проведенні операцій хеджування, пов’язаних зі страхуванням валютних ризиків, змінами на ринках цінних паперів;

– об’єднання залучених з різних джерел фінансових ресурсів для інвестицій у приватні компанії; надання гарантій інвесторам і допоміжне фінансування;

– консультування урядів держав-членів з питань економічного розвитку: розробки економічної політики; визначення цілей і стратегій підприємництва; складання маркетингових програм; використання технічної допомоги;

– надання технічної допомоги приватним фірмам з коштів Фонду технічної допомоги, створеного в рамках МФК;

– інформування про нові проекти, ринки для іноземних інвесторів, діяльність МФК.

4. Багатостороннє агентство гарантування інвестицій (БАГІ) створене як філія Світового банку, є фінансово незалежним, складається зі 167-ми держав-учасниць (23 розвинені країни і 144 країни, що розвиваються).

Головними цілями БАГІ є:

– надання гарантій на інвестиції, скеровані на виробничі цілі, переважно в країнах-членах, що розвиваються;

– страхування і перестрахування від некомерційних ризиків;

– сприяння розробці проектів і забезпечення їх обгрунтованості з погляду потреб конкретної країни;

– надання технічної допомоги з метою стимулювання іноземних інвестицій у країни, що розвиваються;

– інформаційно-консультаційна діяльність.

До основних напрямів та завдань діяльності Багатостороннього агентства гарантії інвестицій належать:

– гарантії захисту від втрат у результаті: неконвертованості місцевої валюти; експропріації власності в країні перебування; війни чи громадських заворушень; порушення контракту з боку контрагента країни перебування;

– здійснення операцій зі спільного страхування чи перестрахування: інвестицій у країнах, які не підлягають такому страхуванню, іншими страхувальниками; обслуговування інвесторів, які не мають доступу до інших офіційно визнаних страхувальників;

– надання гарантій міжнародним консорціумам;

– сприяння країнам, що розвиваються, у: розробці проектів і підготовці заявок на надання гарантій; забезпечення заявок на надання гарантій; розробці техніко-економічних обгрунтувань, зокрема, у фінансовому, економічному, екологічному аспектах;

– сприяння країнам, що розвиваються, у залученні прямих іноземних інвестицій: надання консультаційних послуг щодо створення сприятливого “клімату” для іноземних інвестицій; розповсюдження інформації про нові інвестиційні проекти; надання технічної допомоги; допомога в розробці маркетингових програм.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Міжнародні організації – Мокій А. І. – Тема 7. Міжнародні валютно-фінансові організації в системі наддержавного регулювання світового господарства