Міжнародні організації – Мокій А. І. – І. Мета і завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі

Посилення взаємозалежності світового ринку окремих країн, у тому числі глобалізація світових господарських зв’язків, породжує суттєві суперечності та протиріччя, розв’язання яких можливе лише завдяки пошуку компромісу, узгодженню інтересів країн у формі міжнародних домовленостей та угод.

Організаційне оформлення системи міждержавного регулювання відносин між державами і групами держав знаходять у міжнародних організаціях, динамічний розвиток яких у XXI ст. потребує вивчення спеціалістами з міжнародних економічних відносин. Важливість вивчення цього напряму зумовлена дедалі ширшим залученням нашої країни до діяльності міжнародних організацій на офіційному державному рівні, а також впливом, який вони здійснюють на діяльність первинних економічних агентів – вітчизняних підприємств.

Завданням курсу є вивчення історичних передумов і причин створення й розвитку міжнародних організацій як невід’ємної компоненти світових господарських зв’язків, глобальної економічної інтеграції, еволюції їх форм, цілей, функцій, повноважень, норм і правил діяльності; набуття практичних навичок аналізу діяльності міжнародних організацій, їх впливу на різних рівнях ієрархії управління.

Предмет дисципліни – функціонування суб’єктів міжнародної діяльності в системі інституційного забезпечення міжнародних організацій.

У навчальному посібнику “Міжнародні організації” розглянуто діяльність міжнародних організацій у сфері регулювання економічного співробітництва і галузей світового господарства, торговельно-економічної політики, регулювання технологічного обміну. Важливим є висвітлення питань, пов’язаних з регулюванням підприємницької діяльності, зокрема таких, як охорона промислової власності; стандартизація і сертифікації продукції; регулювання міжнародної ділової практики.

Також проаналізовано матеріали міжнародних організацій протидії корупції та хабарництву в міжнародних комерційних операціях, боротьби з “відмиванням” доходів від злочинної діяльності. Розглянуто питання регулювання міжфірмових ринкових відносин, підприємницької діяльності в ЄС, міжнародного інвестування й багатостороннього науково-технічного та промислового співробітництва.

Дисципліна “Міжнародні організації” безпосередньо пов’язана з такими дисциплінами, як “Теорія міжнародних економічних відносин”, “Міжнародні економічні відносини”, “Міжнародна інформація”, “Міжнародна торгівля” “Міжнародні відносини і світова політика”, “Міжнародний менеджмент інноваційної діяльності”, “Міжнародний туризм”, “Зовнішня політика України”, “Дипломатична і консульська служба”.

Посібник розроблений та рекомендовано для використання в навчальному процесі для студентів спеціальності “Міжнародні економічні відносини”.

Навчальна Програма Дисципліни
І. Мета і завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі

Основна мета полягає В засвоєнні студентами знань про роль та механізми функціонування міжнародних організацій. Вивчення дисципліни дозволяє зрозуміти природу та особливості функціонування міжнародних організацій, історію та умови їх виникнення, дослідити методи, інструменти, структуру та види їх діяльності, визначити особливості та перспективи участі України в міжнародних організаціях.

Основні завдання:

O ознайомити студентів з організаційними інститутами багатостороннього регулювання міжнародних відносин, їх структурною, проблемами та перспективами розвитку;

O показати студентам напрями й форми впливу міжнародних економічних організацій на відносини між економіками країн світу;

O виявити раціональні форми та окреслити послідовність етапів участі України в діяльності міжнародних організацій.

Студент повинен знати:

O організаційний механізм міжнародного та інституційного базису світових господарських зв’язків;

O види міжнародних організацій у системі регулювання міждержавних відносин, у тому числі економічної співпраці;

O структуру, цілі та механізми діяльності міжнародних організацій.

Студент повинен уміти:

– визначати функції та пріоритети міждержавних організацій;

– запроваджувати зв’язки з відповідними міждержавними неурядовими організаціями;

– професійно оцінювати конкретну ситуацію в міжнародних організаціях, здійснювати політичний та економічний аналіз проблем і перспектив їх розвитку, впливу на міжнародні економічні відносини України;

– використовувати переваги співробітництва з міжнародними організаціями;

– організувати ефективну взаємодію з міжнародними спеціалізованими (галузевими) організаціями у контексті забезпечення національних інтересів і безпеки України, з іншими країнами, у тому числі на мікро-, меза – та секторальному рівні управління.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Міжнародні організації – Мокій А. І. – І. Мета і завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі