Міжнародні фінанси – Рогач О. І – ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ, ОПЕРАЦІЇ БМР

За понад 70 років існування БМР значно розширилася сфера його діяльності, змінилися його завдання. Відповідно до Статуту Банк сьогодні виконує дві основні функції:

1) сприяти міжнародній монетарній та фінансовій кооперації між центральними банками;

2) діяти як банк-агент чи банк-депозитарій при проведенні міжнародних фінансових операцій своїх членів.

Виходячи з цих функцій, БМР веде діяльність за такими основними напрямами:

– є банком для центральних банків;

– є форумом для міжнародного валютного та фінансового співробітництва;

– виступає як агент чи довірена особа при здійсненні міжнародних кредитних угод та у зв’язку з іншими міжнародними фінансовими операціями;

– проводить та поширює інформацію про численні наукові дослідження, передусім економічного та монетарного характеру.

Банк центральних банків

БМР є банком центральних банків. Майже всі європейські центральні банки, а також центральні банки США, Канади” Японії, Австралії та Південної Африки беруть участь або тісно пов’язані з різноманітною діяльністю БМР. Банк надає широкий спектр банківських послуг:

– відкриває рахунки та приймає депозити;

– надає позики та кредити;

– здійснює операції з золотом, валютами та цінними паперами;

– виступає як фонд-менеджер, допомагаючи центральним банкам в управлінні активами та золотовалютними резервами;

– здійснює інші операції.

Відкриття рахунків

При проведенні банківських операцій БМР, відповідно до Статуту, має гарантувати, що його дії не будуть суперечити грошово-кредитній політиці центральних банків учасників. Для цього перед ухваленням рішення про здійснення тих чи інших операцій Банк повинен узгодити його з центральними банками, яких ці операції стосуються.

Клієнтами БМР є лише центральні банки, тому він не приймає депозитів від приватних осіб чи корпорацій та не надає їм фінансових послуг. Операції з комерційними банками та приватними особами БМР може здійснювати лише за згодою центрального банку відповідної країни. Статутом також заборонено надавати кредити урядам та відкривати на них поточні рахунки. Разом з тим інколи за спеціальними угодами, наприклад агентськими у зв’язку зі здійсненням міжнародних розрахунків, дозволяється приймати вклади від урядів.

БМР надає центральним банкам такі послуги: відкриває та підтримує поточні та/або депозитні рахунки, приймає депозити на дані рахунки, а також інші вклади відповідно до функцій Банку. На сучасному етапі майже 120 центральних банків і міжнародних фінансових інституцій мають депозити в БМР. Так, на 31 березня 2001 р. загальний обсяг валютних депозитів, розміщених у БМР, становив близько 130 млрд дол. США, шо еквівалентно майже 7 % світових валютних резервів. Більша частина вкладів – короткострокові (до 3 місяців) вклади в іноземній валюті чи золоті.

У зв’язку з високою питомою вагою резервних активів, які центральні банки тримають у формі депозитів у БМР і які Банк має видати їм на першу вимогу, БМР фокусує увагу на підтримці високого ступеня ліквідності. Він також установлює кореспондентські відносини чи укладає агентські угоди для підвищення ефективності системи міжнародних розрахунків.

Надання кредитів

Залучені за допомогою депозитів та іншим шляхом фінансові ресурси БМР використовує головно на здійснення кредитних та інвестиційних операцій. БМР кредитує передовсім центральні банки. Кредитні операції БМР можуть мати форму:

– свопів із золотом;

– кредитів, забезпечених золотом, векселями та іншими короткостроковими зобов’язаннями й цінними паперами, які швидко реалізуються на ринку;

– кредитів під золото або розміщені в БМР валютні депозити на ту ж суму та з тими ж строками погашення;

– незабезпечених кредитів у вигляді авансів або депозитів і кредитів на умовах “стенд-бай”;

– інших типів кредитування.

Крім того, застосовуються різноманітні сполучення зазначених видів кредиту. БМР здійснює також дисконтування та редисконтування тратт, чеків та інших короткострокових зобов’язань швидкої ліквідності.

Окрім традиційного кредитування, БМР може надавати та організовувати надзвичайне фінансування (emergency financing) для підтримки потреб міжнародної валютної системи. Так, у період фінансової кризи 1931-1933 pp. БМР організував кредитну підтримку для Австрійського та Німецького центральних банків. У 1960-х роках надав спеціальні кредити на підтримку італійської ліри (1964), французького франка (1968), фунта стерлінгів (1968, 1969).

БМР надає також фінансову підтримку в контексті програм стабілізації МВФ (для Мексики в 1982 та для Бразилії в 1998 p.). З початку 1980-х років під гарантії центральних банків БМР здійснює проміжне кредитування країн, які очікують кредитів М ВФ. Такі кредити вже отримали Угорщина, Мексика, Бразилія, Аргентина, екс-Югославія. Навіть Міжнародному валютному фонду для підтримки політики розширеного доступу країн з дефіцитним платіжним балансом до його кредитів БМР надає фінансову допомогу.

Кошти, які не використані для кредитування центральних банків, розміщуються на ринкових умовах в інших центральних банках, міжнародних організаціях, банках-кореспондентах. Головними формами інвестицій є відкриття депозитів у провідних комерційних банках світу та купівля короткострокових державних цінних паперів, включаючи казначейські векселі США. Хоча в сучасних умовах дані операції становлять основу інвестиційної діяльності Банку, він також здійснює широкий спектр операцій з валютою та золотом як від власного імені, так і від імені своїх клієнтів.

Проведення операцій з золотом та валютами

Відповідно до Статуту БМР може: купувати та продавати золото; зберігати золото; брати опікунство над золотом, що зберігається на рахунках центральних банків учасників; купувати та продавати валюту; купувати та продавати ринкові цінні папери, крім акцій. Дані операції БМР здійснює за власний рахунок або за рахунок центральних банків.

За допомогою валютних операцій Банк відіграє важливу роль у подоланні спекулятивних атак на світовому валютному ринку. Спільно з центральними банками він здійснює валютні інтервенції з метою підтримки курсів провідних валют світу. Так, у 60-х роках БМР сприяв функціонуванню золотого пулу з метою стабілізації ринкової ціни золота, брав участь, як уже було сказано, в колективній підтримці фунта стерлінгів, французького франка. З 70-х років він проводить операції “своп” з центральними банками для регулювання коливань валютних курсів. Банк координує заходи щодо розвитку системи обміну інформацією про валютні ринки та валютні інтервенції, про інтервенції на ринках золота, а також бере активну участь в обговоренні проблем євроринку. Центральні банки навіть поклали на БМР функцію нагляду за станом функціонування євроринку.

Здійснення функцій фонд-менеджера

Депозитно-позичковими операціями та операціями з золотовалютними цінностями функції БМР не вичерпуються. Він виступає також як фонд-менеджер. Особливо активно Банк почав надавати інвестиційні послуги такого типу в останні роки, що є своєрідною відповіддю на стурбованість центральних банків станом своїх активів. БМР надає їм допомогу в управлінні довгостроковими резервами, розробляючи та впроваджуючи спеціальні п’ятирічні інвестиційні програми. Так, нещодавно Банк запровадив програму надання спеціальних послуг з управління активами для центральних банків, наголос у якій робиться на поширенні індивідуального підходу до клієнтів та обміні знаннями. Беручи участь у таких програмах БМР, центральні банки можуть вибирати різні схеми управління активами, які базуються на принципах управління або спеціальним портфелем, або відкритим фондом.

Для здійснення банківських операцій та проведення міжнародних розрахунків БМР підтримує дилінговий центр у Базелі, який пропонує повний набір банківських послуг. Відкрито також менший дилінговий центр у представницькому офісі Банку в Гонконзі, який надає центральним банкам Азійського регіону кращий доступ до фінансових послуг БМР під час проведення торгів та розрахунків.

Для забезпечення контролю над кредитними ризиками в БМР створені підрозділи внутрішнього аудиту, контролю кредитного ризику та контролю ризику за борговими зобов’язаннями, які звітують перед генеральним менеджером. Дані підрозділи розробляють-методики оцінки ринкового та кредитного ризику, здійснюють постійний моніторинг стану та якості активів, розробляють механізми управління ризиками тощо.

Таким чином, як банк банків БМР виконує широкий спектр операцій. Водночас деякі операції заборонені Статутом: не дозволено випускати векселі на пред’явника, акцептувати векселі, купувати контрольний пакет акцій у будь-якому виді бізнесу. Обмежуються також операції з нерухомістю.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ, ОПЕРАЦІЇ БМР