Міжнародні фінанси – Рогач О. І – ВСТУП

Глобалізація фінансового середовища є однією з суттєвих рис сучасної світової економічної системи. Динамічне зростання ж світових фінансових ринків, потенціалу транснаціональних банків та небанківських корпорацій спонукає по-новому оцінити взаємозалежність окремих країн, їхню конкурентоспроможність та здатність адаптуватися до викликів глобальної економіки.

Тому цілком закономірним є посилення інтересу до вивчення дисциплін, що розкривають різні аспекти міжнародної фінансової діяльності. Курс “Міжнародні фінанси” – відносно нова навчальна дисципліна. Проте останнім часом він став невід’ємною складовою вивчення студентами проблем світової економіки, міжнародного бізнесу та міжнародних економічних відносин. У більшості навчальних закладів, що готують спеціалістів з цих проблем або фахівців у галузі фінансів, міжнародні фінанси є одним із головних нормативних курсів.

Сучасне розуміння сутності світових фінансів набагато ширше, ніж розгляд лише міжнародних валютно-фінансових відносин або тільки світових фінансових ринків. Це визначає необхідність інтегрованого підходу до висвітлення проблеми, основу якого становить аналіз взаємодії багатьох елементів світової фінансової архітектури, які прямо чи опосередковано пов’язані з рухом глобальних фінансових потоків. Важливою передумовою засвоєння студентами складних проблем сучасних світових фінансів є попереднє вивчення таких дисциплін, як фінансовий менеджмент, банківська справа, управління портфельними інвестиціями, фінансові ринки. Глобалізація сучасних фінансів зумовлює актуальність мультидисциплінарного підходу до вивчення фінансової діяльності.

Пропонований підручник – спроба дати комплексну оцінку міжнародних фінансових процесів. Автори намагалися акцентувати увагу не тільки на загальних тенденціях трансформації світового фінансового середовища, а й на конкретних механізмах перерозподілу фінансових ресурсів у системі світового господарства, основних видах операцій на міжнародних фінансових ринках, інструментах фінансування міжнародної діяльності корпорацій, а також інституційній структурі сучасної світової фінансової системи. Логіка викладу передбачає поступове розкриття основних категорій міжнародних фінансів, перехід від загальних питань до конкретних механізмів фінансової техніки та фінансових рішень. Слід зазначити, що багато тем підручника становлять безпосередній практичний інтерес для менеджерів компаній, інвестиційних фондів, банківських працівників, оскільки дають змогу зорієнтуватися у складних процесах, що відбуваються у світовому фінансовому середовищі.

Першу частину підручника присвячено еволюції глобальних фінансів, яка простежується у нерозривному зв’язку з розвитком світового господарства. Аналізуються тенденції глобалізації та регіоналізації, виявами яких є формування системного характеру світових валютно-фінансових відносин та виокремлення європейського фінансового простору. Міжнародна практика обліку та реєстрації всього спектра міжнародних економічних операцій у платіжних балансах суверенних країн розглядається як аналітичне підгрунтя визначення міжнародної фінансової позиції країни.

Найпотужніша складова структури міжнародного перерозподілу фінансових ресурсів – світовий фінансовий ринок. Ринковий механізм перерозподільних процесів у сфері міжнародних фінансів – особливості євровалютного обміну, феномен єврова-лютного ринку, боргові відносини суб’єктів світової економіки щодо інститутів власності та боргових зобов’язань, логіка виникнення і механізм застосування похідних інструментів – становлять предмет вивчення у другій частині підручника.

Функціонування та роль світових фінансових центрів, об’єктивний характер їх виникнення та місце в забезпеченні світогосподарських процесів фінансовими активами висвітлюються у третій частині.

Міжнародні економічні, зокрема валютно-фінансові, відносини суб’єктів світового господарства здійснюються завдяки світовій фінансовій системі, що склалася в результаті тривалого еволюційного шляху. Діяльність міжнародних банків забезпечує переливання коштів між ланками світової економіки і призначена сприяти найефективнішому перебігові світових відтворювальних процесів. Зміст та форми міжнародного банківництва розкрито в четвертій частині.

Транснаціоналізація світових економічних процесів спричинилася до небаченого зростання впливу ТНК на функціонування всіх сегментів світового господарства. У п’ятій частиш розглядається процес фінансування ТНК та механізм внутрішньо фірмового переміщення фінансових ресурсів, що здійснюється за допомогою специфічних методів та інструментів.

Частина шоста є вступом до основ портфельного інвестування й охоплює його теоретичний та практичний аспекти.

У сьомій частині підручника місце й роль міжнародних глобальних та регіональних фінансових організацій розглядаються крізь призму зміни характеру і збагачення їхніх функцій щодо впливу на потоки фінансових активів у світовій економіці.

Частину восьму присвячено техніці здійснення міжнародних валютно-фінансових операцій, зокрема особливу увагу приділено застосуванню у цьому процесі новітніх інформаційних технологій.

Сучасну систему світового господарства вирізняє міцний і розгалужений регулятивний механізм, що охоплює і сферу фінансових перерозподільних процесів. Частина дев’ята віддзеркалює світовий досвід координації зусиль світової спільноти щодо регулювання міжнародних фінансових потоків як приватного, так і офіційного походження.

Поступове зростання авторитету суверенної України на міжнародній арені та її величезний економічний потенціал є об’єктивними передумовами подальшого інтегрування країни у світовий фінансовий та економічний простір. У заключній, десятій, частині увазі читача пропонується аналіз перспектив взаємодії національної економіки з офіційними та приватними кредиторами.

Кожний розділ підручника супроводжено переліком основних термінів і понять із теми, контрольними запитаннями, які допоможуть читачеві самостійно перевірити якість і глибину засвоєння викладеного матеріалу, списком рекомендованої літератури для поглибленого вивчення як окремих аспектів, так і всієї теми.

Глосарій, вміщений у кінці книги, подає термінологію з міжнародних фінансів, специфіка якої зумовлена англомовним походженням більшості термінів, тому в тексті підручника і глосарія вони наведені обома мовами. Предметно-іменний покажчик зробить користування підручником зручнішим і дасть змогу скоротити час на пошук певного ключового слова.

Підручник “Міжнародні фінанси” підготовлено колективом кафедри міжнародних валютно-кредитних і фінансових відносин інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка із залученням інших фахівців інституту, а також інших навчальних і дослідницьких закладів України.

Таке видання виходить в Україні вперше, й авторський колектив щиро сподівається на відгуки та побажання наукової громадськості, всіх, кому доведеться з ним працювати.

Автори висловлюють щиру подяку рецензентам – доктору економічних наук, професору В. М. Федосову, доктору економічних наук, професору Г. Н. Климку, доктору економічних наук, професору 3. С. Варналію, які надзвичайно доброзичливо і неупереджено поставилися до рукопису цієї книги.

Автори також вдячні кандидатові економічних наук Т. С. Ше-мет за велику науково-організаційну роботу при підготовці підручника.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

APT – теорія арбітражного ціноутворення

АзБР – Азійський банк розвитку

АфБР – Африканський банк розвитку

БАГІ – Багатостороння агенція гарантування інвестицій

БМР – Банк міжнародних розрахунків

ВВП – валовий внутрішній продукт

ВНП – валовий національний продукт

ГАТТ – Генеральна угода з тарифів і торгівлі

ГІСЦ – гармонізований індекс споживчих цін

ЄЕВС – Європейський економічний та валютний союз

ЄАВТ – Європейська асоціація вільної торгівлі

ЄБРР – Європейський банк реконструкції й розвитку

Є ВС – Європейський валютний союз

Є ЕС – і Європейське економічне співтовариство

ЄІБ – Європейський інвестиційний банк

ЄС – Європейський Союз

ЄСЦБ – Європейська система центральних банків

ЄФР – Європейський фонд розвитку

Є ЦБ – Європейський центральний банк

ЛІБОР (LIBOR) – London interbank Offered Rate – ставка пропозиції на Лондонському міжбанківському ринку депозитів

ЛІБІД (LIB1D) – London Interbank Bid Rate – ставка попиту на Лондонському міжбанківському ринку депозитів

МаБР – Міжамериканський банк розвитку

МАР – Міжнародна асоціація розвитку

МБРР – Міжнародний банк реконструкції й розвитку

МВФ – Міжнародний валютний фонд

МЕРКОСУР – Південний спільний ринок

МПС – міжнародні платіжні системи

МЦУІС – Міжнародний центр урегулювання інвестиційних

Суперечок

МФК – Міжнародна фінансова корпорація

МФО – міжнародні фінансові організації

НАФТА – Північноамериканська угода про вільну торгівлю

НДДКР – наукові дослідження та дослідно-конструкторські

Розробки

НІК – нові індустріальні країни

ОЕСР – Організація економічного співробітництва й розвитку

ОМДР – офіційна міжнародна допомога розвиткові

ОПЕК – Організація країн – експортерів нафти

ПІІ – прямі іноземні інвестиції

САРМ – модель оцінки капітальних активів (Capital Assets

Price Model)

COT – Світова організація торгівлі

СПЗ (СДР) – спеціальні права запозичення

ТАСІС – Програма технічної допомоги Співдружності неза-

Лежних держав

ТНБ – транснаціональні банки

ТНК – транснаціональні корпорації

ФРС – Федеральна резервна система (США)

ЦПР – Центр повторних рахунків

ЦСЄ – Центральна та Східна Європа

ЮНКТАД – Конференція ООН з торгівлі й розвитку


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – ВСТУП