Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Види офіційної міжнародної допомоги розвиткові

Механізм офіційної міжнародної допомоги розвиткові (ОМДР) активно діє з початку 40-х років XX ст. Як показує світовий досвід, цей механізм у цілому сприяє макроекономічній стабілізації економіки і сталому зростанню виробництва в тих країнах, які прямують до ефективної ринкової економіки. Для найменш розвинутих країн фінансова допомога виявилася одним з головних джерел їхніх фінансових ресурсів. У 1980 р. її обсяг становив 4 % ВВП цих країн, у середині 90-х років – понад 12 %, що забезпечило фінансування значної частини їх капіталовкладень та державних витрат. Відносний розмір допомоги коли-вається залежно від рівня розвитку країни-реципієнта: більша допомога надається менш розвинутим країнам. Так, для Азербайджану, Албанії, Вірменії, Грузії зовнішня допомога в середині к 90-х років становила 4-10 % їх ВВП, тоді як для Індії, Китаю, Росії – не перевищувала 1-2 % ВВП.

Офіційна міжнародна допомога розвиткові надається країнам-реципієнтам від офіційних іноземних донорів. Безпосередніми представниками країни-реципієнта є: уряд цієї країни, уповноважений урядом орган виконавчої влади, центральний та експортно-імпортний банки, банки – агенти уряду із залучення та використання іноземних кредитів, юридичні особи – резиденти країни.

До офіційних іноземних донорів належать міжнародні фінансові організації, уряди окремих країн та їх об’єднання, уповноважені урядові організації.

Грант-елемент як показник рівня пільг

Аби відрізнити фінансову допомогу від коштів, що запозичуються на ринкових умовах, розраховується так званий грант-елемент – показник рівня пільг. Грант-елемент визначає, яку частину платежів з погашення боргу недоотримає кредитор через надання позики за більш пільговими, ніж комерційні, умовами. При цьому вважається, що дохід кредитора від надання коштів становить 10 %. Грант-елемент розраховується за формулою:

Міжнародні фінанси   Рогач О. І   Види офіційної міжнародної допомоги розвиткові

Де Egr – грант-елемент; Вj – фактичні платежі з погашення боргу; А – розмір наданої позики; а – процентна ставка комерційних банків (як правило, приймається на рівні 10 %); t – термін позики.

До фінансової допомоги належать ті позики і кредити, за якими грант-елемент становить не менш як 25%. Безповоротні кошти називаються грантами.

ОМДР надається у грошовій, товарній та змішаних формах.

Види офіційної міжнародної допомоги розвиткові

ОМДР, що надається країнам-реципієнтам світовим економічним співтовариством, може бути двосторонньою, багатосторонньою і колективною. На двосторонню (міждержавну) фінансову допомогу припадає близько 70 % її загального обсягу, решта – це кошти, що надають міжнародні організації.

Двостороння ОМДР

Суб’єктами офіційної двосторонньої допомоги є уряди окремих країн або уповноважені ними урядові організації, на які покладено регулювання відносин офіційного зовнішнього фіналсування країни. Надання допомоги супроводжується визначенням з боку уряду країни-донора низки умов щодо розподілу і використання наданих коштів. Як правило, ці умови мають на меті здійснення певних економічних перетворень у країні-реципієнті.

Багатостороння ОМДР

Країни-реципієнти отримують багатосторонню допомогу розвиткові від міжнародних фінансових організацій. Система МФО була сформована урядами країн-членів з метою узгодження національних стратегій економічного розвитку з напрямом глобального економічного та соціального руху.

До джерел формування фондів МФО належать:

1. Вступні та щорічні внески країн-членів у вигляді оборотних коштів відповідно до встановленої квоти, величина якої визначається роллю країни у світовій економіці та міжнародній торгівлі.

2. Залучення фінансових ресурсів на міжнародних ринках капіталів через випуск фондами цінних паперів.

Усі країни-члени мають право голосу при ухваленні рішень. Кількість голосів країни та обсяг отримуваних кредитів залежать від квоти. Зрозуміло, що за таких умов кредитна політика МФО та обсяг кредитів визначаються країнами, які мають найбільші квоти.

Багатостороння допомога найбільше серед інших видів допомоги впливає на перебіг соціально-економічного розвитку країн-реципієнтів, оскільки передбачає визначення потреб розвитку окремих країн та розробку певної раціональної схеми спрямування й використання ресурсів. Основними багатосторонніми міжнародними донорами України є Міжнародний валютний фонд; Міжнародний банк реконструкції й розвитку; Європейський банк реконструкції й розвитку.

Колективна ОМДР

Колективна допомога країні-реципієнту надається об’єднаннями урядів окремих країн, тобто колективними донорами. Група країн-донорів своїми внесками утворює спільний фонд для надання допомоги та органи управління цим фондом. Використання таких фондів підкоряється передусім власним інтересам країн-членів. При цьому країни-реципієнти не є членами керівних органів таких фондів і не здійснюють внесків у формування рс – і сурсів фондів.

Основний колективний донор України – Європейський Союз (ЄС). У межах ЄС розроблено велику програму допомоги країнам колишнього соціалістичного табору, яка фінансується внесками західноєвропейських країн-членів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Види офіційної міжнародної допомоги розвиткові