Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Валютна інтеграція в Європі: історичний аспект

Становлення та розвиток міжнародних фінансів відбувалися в тісному взаємозв’язку з процесом формування держав, розвитком міжнародного поділу праці та світової торгівлі, утворенням світового ринку. Посилення економічних зв’язків держав стародавнього світу об’єктивно привело до формування системи міжнародного обміну з відповідними їй інструментами та інституціями (гроші, платіжні документи, банки, біржі, митно-тарифні фінансові механізми і т. п.).

Унаслідок еволюції світового господарства сформувалася і була юридично закріплена міжнародними домовленостями світова валютна система як інституційно-функціональна форма організації міжнародних валютно-фінансових відносин.

Головними завданнями світової валютної системи є регулювання сфери міжнародних розрахунків та валютних ринків, опосередковування платежів за експорт і імпорт товар і в, капіталів, послуг та інших видів міжнародної господарської діяльності, створення сприятливих умов для розвитку виробництва та міжнародного поділу праці.

Основні терміни і поняття

Золотий стандарт Бреттон-Вудська валютна система

Золотозливковий стандарт тема

Золотомонетний стандарт

Золотовалютний стандарт

Ямайська валютна система

Контрольні запитання та завдання

1. Схарактеризуйте позитивні сторони і вади системи золотого стандарту.

2. Поясніть причини краху системи золотого стандарту.

3. Якими були основні принципи функціонування Бреттон-Вудської валютної системи?

4. Які причини кризи Бреттон-Вудської валютної системи?

5. У чому полягають докорінні відмінності Ямайської та Бреттон-Вудської валютних систем?

6. Розкрийте принципи утворення Ямайської валютної системи.

ЛІТЕРАТУРА

Кругман П. Р., Обстфелд М. Международная экономика. Теория и политика: Учебник для вузов / Под ред. В. П. Колесова, М. В. Кулакова. М., 1997. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения / Под ред. Л. H. Красавиной. М., 2000.

Мишк’т Ф. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків. К., 1998. Розд. 22.

Міжнародні валюти о-кредити і відносини: Підручник / A. C. Філіпенко, В. 1. Ма-зуренко, В. Д. Сікора та ін.; за ред. A. C. Філіпенка. К., 1997.

Розділ 5. ФОРМУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО. ВАЛЮТНОГО СОЮЗУ

– Інституціоналізація валютної інтеграції в Західній Європі

– Критерії валютно-фінансової інтеграції

– Роль євро в міжнародній валютно-фінансовій системі

ІНСТИТУЦЮНАЛІЗАЦІЯ ВАЛЮТНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ
Валютна інтеграція в Європі: історичний аспект

Європейські валютні союзи мають тривалу історію: вони створювалися як у давні часи, так і за доби Середньовіччя. В середині XIX ст. – першій чверті XX ст. в Європі існувало два класичні типи валютних союзів:

1) які виникли в результаті політичного об’єднання (уніфікації) окремих невеликих суверенних держав, кантонів, провінцій, князівств та вільних ганзейських міст у національну державу та делегування їй повноважень щодо проведення єдиної грошової політики;

2) які постали внаслідок централізації грошової політики незалежних національних держав.

З правового погляду ці два типи суттєво відрізняються один від одного. У випадку політичної уніфікації відмова від регіонального грошового суверенітету є остаточною, відновлення його означає припинення політичної уніфікації та розпад національної державності. У середині XIX ст. окремі малі держави, відмовляючись від своїх суверенних повноважень, мали одночасно делегувати їх інституції, яка виникала в результаті політичної уніфікації. Рішення про вихід або вступ до такого валютного союзу мало прийматися лише централізовано, а не окремими його членами. Приклади валютних союзів першого типу: Швейцарська конфедерація (1848-1927), Італійське королівство (1861-1926) і Німецький рейх (1871-1909).

У другому випадку відмова від грошової незалежності мала добровільний характер, вона не закріплювалася в міждержавних актах, грошовий суверенітет за бажанням члена валютного союзу міг бути в будь-який час відновлений. Кожний член союзу мав право вступати або виходити з валютного союзу, а також порушувати закріплені договором зобов’язання. Приклади: Німецько-Австрійський валютний союз (1857-1867), Латинський валютний союз (1865-1927), Скандинавський валютний союз (1872-1931).

Характерним для обох типів валютних союзів було те, що в договорах про їх утворення не передбачалося формування наднаціонального регулятивного органу у вигляді національного балку або валютного інституту. Грошово-кредитна компетенція делегувалася союзові, який мав знеособлений та неформальний характер. Таким чином, рішення з грошової політики ухвалювалися окремими членами валютного союзу.

Усі валютні союзи другого типу, які є прототипами Європейського валютного союзу, розпалися, на противагу валютним союзам, що виникли в результаті політичного об’єднання.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Валютна інтеграція в Європі: історичний аспект