Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Товари

Розглянемо основні види поточних операцій докладніше.

Товари

Енергоносії – відображаються окремим кодом.

Товари для перероблення – це товари, які перетинають кордон з метою їх подальшого перероблення, після чого вони повертаються до країни – власника товару. Перероблення товарів не передбачає переходу права власності. Ці товари враховуються на валовій основі (за повною вартістю товарів до і після перероблення). Платежі за перероблення товарів ураховуються за категорією інших ділових послуг.

Послуги

Ремонт товарів – вартість ремонту пересувного обладнання, який виконується нерезидентом або для нерезидента. До цієї статті не включаються інші види ремонту, а саме: ремонт будівель та споруд (будівельні послуги), ремонт комп’ютерної техніки (комп’ютерні та інформаційні послуги) та технічне обслуговування транспортного обладнання в морських та повітряних портах (інші послуги на транспорті).

Товари, придбані в портах транспортними організаціями, – пальне, продовольство, матеріальні запаси, допоміжні матеріали. Надання супутніх послуг (технічне обслуговування транспортних засобів, лоцманські послуги тощо) не належить до цієї статті.

Транспортні послуги – вантажні та пасажирські перевезення всіма видами транспорту та сутгутні послуги. За пунктом “інше” відображаються допоміжні послуги, у тому числі оренда транспортних засобів разом з екіпажами, а також складування, навантажування, розвантажування, технічне обслуговування транспортних засобів, лоцманські послуги, комісійні виплати, агентські послуги, пов’язані з пасажирськими та вантажними перевезеннями. Використання терміна “інший транспорт” потребує конкретизації виду транспорту.

Послуги за статтею “Подорожі”відбивають вартість усіх видів товарів та послуг, придбаних приїжджими. За цією категорією послуг ураховуються платежі за туристичні путівки, за проживання в готелі, придбання товарів особистого користування, а також приватні перекази з-за кордону на користь нерезидентів (у тому числі іноземних студентів), готівкова валюта, продана на відрядження, та ін.

Комунікаційні послуги – послуги зв’язку, у тому числі телекомунікаційні, забезпечення телефонного, телексного, телеграфного зв’язку, радіомовлення, електронної пошти, сутгутникового, факсимільного та телевізійного зв’язку, поштові послуги.

Будівельні послуги – будівництво об’єктів, монтаж обладнання, ремонт будівель та споруд за межами економічної території.

Страхові послуги охоплюють різні види страхування, що здійснюються страховими компаніями-резидентами для нерезидентів, і навпаки (наприклад, страхування зовнішньоторговельних вантажів).

Фінансові послуги – це послуги фінансових посередників (наприклад, у зв’язку з відкриттям кредитних ліній), виплата чи стягнення комісійних за операції з акредитивами, банківськими акцептами, фінансовим лізингом. До фінансових послуг належать також виплата чи стягнення комісійних за проведення операцій з цінними паперами, за управління активами, за обслуговування кореспондентських рахунків та ін.

Комп ‘ютерні та інформаційні послуги – оброблення баз даних, утіро вадження програмного забезпечення, зокрема розроблення і програмування конкретних систем замовника, управління обчислювальними комплексами, консультування у сфері обчислювальної техніки, експлуатація та ремонт обчислю вальної техніки, послуги інформаційних агентств, пряма (індивідуальна) передплата на періодичні видання.

“Роялті” та ліцензійні послуги – офіційно дозволене використання нематеріальних активів (патенти, ліцензії, авторські права, торговельні знаки, технології). Проте придбання та продаж таких активів належать до операцій з капіталом (капітальні трансфери).

Послуги приватним особам та послуги у сфері культури і відпочинку – створення художніх фільмів, радіо – і телевізійних програм, проведення спортивних, культурних та оздоровлювальних програм, послуги, пов’язані з навчанням чи лікуванням за кордоном.

Урядові послуги – зовнішньоторговельні операції посольств, консульств, військових представництв, які вони проводять із резидентами тієї країни, де розташовані.

Інші ділові послуги – різноманітні види ділових, професійних, технічних та пов’язаних з науково-дослідною діяльністю послуг, які не увійшли до наведених вище категорій послуг. Зокрема:

А) перероблення давальницької сировини;

Б) операційний лізинг – оренда обладнання без персоналу, здавання в оренду (чартер) морських і повітряних суден та іншого транспортного обладнання без команди та екіпажу;

В) послуги з підготовки документів, консалтинг у сфері бухгалтерського обліку, аудиту й податкового законодавства, надання оперативної допомоги фірмам;

Г) послуги в галузі реклами та маркетингу, проведення виставок і торговельних ярмарків;

Д) наукові дослідження та дослідно-конструкторські розробки, виконані резидентами для нерезидентів, і навпаки;

Ж) архітектурні, інженерні та інші технічні послуги, геологічна розвідка, перевірка та сертифікація якості продукції, технічний контроль;

З) послуги в галузі сільського господарства, видобування корисних копалин, перероблення на місцях тієї продукції, яка надійшла за імпортом і не підлягає реекспорту, і навпаки (наприклад, перероблення ядерних відходів);

К) послуги з добору кадрів (наприклад, екіпаж суден), письмового та усного перекладу, оплата будівельних матеріалів компаніями-нерезидентами, що ведуть будівельні роботи на території даної країни;

Л) агентські послуги – оплата компаніями послуг їхніх закордонних агентів, у тому числі представництв.

Доходи

До статті “Доходи” поточного рахунку входять компенсації працівникам, доходи від інвестицій (доходи від прямих інвестицій та інші дивіденди і проценти). Ця стаття відображає взаємозв’язок між доходами і капітальним рахунком, а також між платіжним балансом і балансом зарубіжних інвестицій.

Основні види доходів, що відбиваються на поточному рахунку, такі:

Оплата праці – заробітна плата та інші виплати, отримані робітниками та службовцями за межами країни, резидентами якої вони є.

Доходи від прямих інвестицій:

А) дохід від пайової участі в капіталі компаній – дивіденди, розподілений та нерозподілений прибуток закордонних відділень, реінвестований прибуток;

Б) проценти за борговими зобов’язаннями – це проценти, які сплачує прямому інвесторові підприємство прямого інвестування, і навпаки.

Доходи від портфельних інвестицій являють собою рух коштів між резидентами і нерезидентами, що виникає внаслідок володіння акціями, облігаціями, довгостроковими цінними паперами, інструментами грошового ринку. Сюди належать:

А) дохід від пайової участі в капіталі компаній (дивіденди);

Б) дохід за борговими зобов’язаннями (проценти). Доходи від інших інвестицій:

А) проценти за довгостроковими кредитами (гарантованими і не гарантованими);

Б) інші доходи від інших інвестицій – проценти за іншими фінансовими вимогами/зобов’язаннями (міжбанківськими кредитами, позиками, депозитами, за користування залишками коштів на коррахунку та ін.).

Поточні трансфери

Стаття “Поточні трансфери” відбиває операції, проведені на безоплатних засадах. Ця група операцій збільшує доходи та споживання країни-одержувача за рахунок доходів та споживання країни-постачальника. Поточні трансфери охоплюють грошові трансфери урядам на фінансування видатків, гуманітарної допомоги, щорічних або інших регулярних внесків у міжнародні організації, оплату урядом або міжнародними організаціями витрат (у тому числі й заробітної плати співробітникам) на надання технічної допомоги.

Чисті поточні трансфери є результатом даної групи поточних операцій країни, тобто різницею між дебетовим і кредитовим оборотами.

Облік поточних трансферів здійснюється окремо по сектору державного управління та інших секторах.

Поточні трансфери сектора державного управління містять гуманітарну допомогу, внески державних органів до фондів міжнародних організацій, податки та штрафи, сплачені нерезидентами державним органам, і навпаки.

До поточних трансферів інших секторів входять:

А) грошові перекази осіб, які працюють за кордоном, – безоплатні грошові перекази сім’ям;

Б) інші трансфери – дарування, спадок; аліменти та інші виплати на утримання дітей; пенсії та інші виплати, що здійснюються недержавними організаціями в межах програм соціального забезпечення; приватні перекази, що надходять резидентам від нерезидентів, і навпаки; періодичні відрахування (включаючи членські внески) у благодійні, релігійні, наукові та культурні організації; сплата мита і штрафів, якщо вона проводиться резидентами даної країни на користь державних органів інших країн.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Товари