Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Структуровані облігації

Перкс – це привілейовані кумулятивні акції, конвертовані у звичайні акції.

Ці гібридні цінні папери вперше були емітовані фірмою “Ей-вон” у 1988 р. Після компанії “Ейвон” 15 інших компаній – здебільшого фірм, що випускають найпопулярніші акції (зокрема “Дженерал Моторе”, “Кеймарт”, “Сіре”, “Тексас Інструменті”, “Сіті-корп”) – також здійснили емісію перкс.

Як і на інші привілейовані акції, на перкс також виплачуються фіксовані дивіденди, але ці дивіденди бувають значно вищими за дивіденди, виплачувані на звичайні акції відповідної фірми. На відміну від інших привілейованих акцій перкс мають бути конвертовані у звичайні акції, як правило, через три роки після їхньої емісії. Ціна конвертування (її називають “кеп” – англ. “шапка”) зазвичай приблизно на 30-45 % перевищує ціну звичайних акцій у момент емісії перкс. Перкс обов’язково мають бути конвертовані після настання строку, проте вони можуть бути конвертовані й раніше. Якщо перкс конвертуються після настання строку, кожна акція перкс обмінюється на одну звичайну акцію. Якщо перкс конвертуються раніше терміну, одна акція перкс обмінюється на одну повноцінну звичайну акцію в тому випадку, якщо ціна цих акцій буде менша кеп. Якщо ж курс акцій перевищує кеп, один перкс обмінюється на певну частку звичайної акції, і ця частка визначається шляхом коригування кепу відповідно до курсу звичайних акцій у момент здійснення конвертації.

Структуровані облігації

Структуровані облігації – це комбінація боргових інструментів з яким-небудь видом похідних інструментів.

Прибуток від структурованої облігації залежить від заробленого на них процента, а також від зміни вартості деривативу, шо входить у структуру облігаційної позики. За оцінками, обсяг річної емісії структурованих облігацій наближається до 100 млрд дол., тому ці нові інструменти являють собою потенційну силу на сучасних ринках капіталу.

У склад структурованих облігацій входять різноманітні інструменти, оскільки нові види структурованих боргових зобов’язань можуть створюватися шляхом прив’язки прибутку, одержуваного від цих зобов’язань, до якогось нового індексу або фінансового інструменту. Розглянемо деякі види структурованих облігацій.

Облігації з плаваючою ставкою

Ставка прибутку із структурованої облігації може залежати від плаваючої процентної ставки, виплачуваної з іншого інструменту. Приміром, з багаторічних боргових зобов’язань можуть виплачуватися ЛІБОР плюс маржа. И Зворотні” облігації з плаваючою ставкою

Ставка прибутку із структурованої облігації може зменшуватися за зростання плаваючої процентної ставки, виплачуваної з іншого інструменту. Наприклад, з багаторічних боргових зобов’язань може виплачуватися 15 % річних мінус ЛІБОР. Цей вид інструментів називається “зворотними” облігаціями з плаваючою ставкою.

Облігації, прибутковість яких залежить від кривої прибутковості

Ставка прибутку із структурованої облігації може залежати від спреду прибутковості – різниці В прибутковості із 2-річних та 30-річних казначейських зобов’язань. Наприклад, на прибутковість структурованої облігації може впливати різниця у процентній ставці, взятій за базу при розрахунку вартості фінансового інструменту з 30-річним і 2-річним терміном погашення, що індексовані при цьому щодо казначейських зобов’язань із незмінним терміном погашення. Подібні облігації буде вигідно купувати, якщо відхилення кривої прибутковості збільшуватиметься.

Облігації, прибутковість яких залежить від різниці в процентних ставках щодо різних інструментів

Ставка прибутку із структурованої облігації може залежати від різниці в прибутковості двох різних видів боргових зобов’язань. Наприклад, на прибутковість структурованої облігації може впливати різниця в прибутковості за прайм-рейт (базова ставка із короткострокових кредитів першокласним позичальникам, що публікується банками) і ЛІБОР.

Структуровані облігації, прибутковість яких залежить від різниці в процентних ставках щодо інструментів у різній валюті

Ставка прибутку із структурованої облігації може залежати від різниці в прибутковості ставок ЛІБОР, наприклад, щодо євро і долара.

Структуровані облігації, прибутковість яких залежить від зміни курсів акцій

Ставка прибутку із структурованої облігації може зазнавати впливу зміни певного фондового індексу. Пов’язані з акціями депозитні сертифікати являють собою різновид структурованих облігацій, прибутковість яких залежить від зміни курсів акцій (розміру індексу S &; Р 500).

Структуровані облігації, прибутковість яких залежить від зміни цін товарів

На ставку прибутку із структурованої облігації може впливати зміна ціни якогось фізичного товару, наприклад ціна барелі сирої нафти.

Висновки

Похідні фінансові інструменти, або деривативи, мають у своїй основі прості фінансові інструменти – облігацію або акцію.

Головними видами деривативів є ф’ючерси, опціони та свопи. На базі цих видів створюється безліч комбінацій, що являють собою синтетичні фінансові інструменти.

Фінансові похідні інструменти корисні з погляду управління ризиком. Укладання угод із фінансовими деривативами приводить до встановлення цін, а це інформує суб’єктів ринку і все суспільство про реальну вартість активів, а також напрям майбутнього розвитку економіки. Таким чином, хоча укладання угод із фінансовими деривативами дає широке поле для спекулятивної гри, ці ринки приносять і реальну користь усьому суспільству. Передусім ідеться про виконувані фінансовими деривативами функції управління і перенесення ризику.

Ринки фінансових деривативів відіграють важливу роль у наданні суспільству економічної інформації. Фінансові деривативи підвищують інтерес трейдера до ведення операцій, а також активізують укладання угод з похідними інструментами та інструментами наявного ринку. Укладення угод із похідними фінансовими інструментами допомагає учасникам економічних відносин одержати точну інформацію про ціни. У результаті ціни набувають тенденцію наближатися до реальної вартості. Тому економічні ресурси можуть бути розподілені ефективніше.

Основні терміни і поняття

Дериватив, ринок похідних фінансових інструментів, ф ‘ючерс, опціон “кол”, опціон “пут” ,своп,

Свопціон, стредл, стренгл, серед, синтетичний похідний фінансовий інструмент, форвард

Контрольні запитання та завдання

1. Назвіть причини виникнення ринку похідних фінансових інструментів.

2. Чому похідний фінансовий інструмент називається деривативом?

3. В чому полягає різниця між ф’ючерсом та форвардом?

4. Назвіть відмінності опціону “пут” від опціону “кол”.

5. У чому полягає сутність свопу?

6. У яких випадках застосовуються стратегії спред, стренгл і стредл?

7. Які ще синтетичні похідні інструменти Ви знаєте?

ЛІТЕРАТУРА

Баюбушкин А. Н. Опционы и фьючерсы. М., 1996.

Буренин А. И. Фьючерсные, форвардные и опционные рынки. М., 1995.

Буренин A. H. Рынки производных финансовых инструментов. М., 1996.

Ковни Ш. де, Такки К. Стратегия хеджирования. М., 1996.

Михайлов Д. М. Мировой финансовый рынок: тенденции и инструменты М 2000.

Рэдхэд К., Хьюз С. Управление финансовыми рисками. М., 1996.

Томпсон П., Мерсер В. Введение во фьючерсные и опционные сделки. Know-How

Fund Financial Research Associates Ltd., 1995.

Bank for International Settlements. Annual Report. 2000. N 71.

The Basics of Trading Options. Portland, 1997.

Chance M. An introduction to Derivatives. 3d ed. London, 1995.

Kolb R. W. Understanding Futures Markets. London, 1985.

Hnp://Www. bis. org/

Http://www. isda. org/


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Структуровані облігації