Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Розділ 31. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ Й РОЗВИТКУ

Регіональні банки розвитку (Міжамериканський, Азійський та Африканський) почали свою роботу в 60-х роках минулого століття з метою надання фінансової й технічної підтримки проектам розвитку країн “третього світу”, економічній інтеграції та розвитку зовнішньої торгівлі в регіонах. За взірець організаційної структури та механізму формування кредитних ресурсів регіональних банків був узятий МБРР. Власний капітал банків, так само як і кошти, що залучаються з міжнародних ринків капіталу шляхом емісії облігацій, використовуються для фінансування проектів розбудови в регіоні об’єктів інфраструктури, боротьби зі злиднями та реалізації соціальних програм. Гарантїі банків дають змогу залучати для підтримки цих програм і приватний капітал. Умови обслуговування кредитів регіональних банків залежать від платоспроможності країн-позичальниць: найбіднішим акціонерам банків кредити надаються зі спеціальних фондів на пільгових умовах (без стягування плати за обслуговування на 50 років).

Основні поняття і терміни

Міжамериканський банк розвитку (МаБР), Африканський банк розвитку (АфБР),

Азійський банк розвитку (АзБР)

Контрольні запитання та завдання

1. Схарактеризуйте зміни в міжнародних економічних відносинах у 50 – 60-х роках XX ст., що зумовили потребу у створенні регіональних банків розвитку.

2. З якою метою було створено регіональні банки розвитку?

3. Які спільні риси регіональних банків розвитку і Міжнародного банку реконструкції й розвитку?

4. У чому полягає специфіка діяльності МаБР?

5. У чому виявляється “азійський характер” АзБР?

6. Як еволюціонували відносини африканських і промислово розвинутих країн у рамках АфБР?

7. Які існують спеціальні фонди з надання пільгових кредитів найбіднішим членам регіональних банків?

8. Які особливості організаційної структури й операцій Ісламського банку розвитку?

Л1ТЕРАТУРА

Международные валютно-кредитные и финансовые отношения / Под ред. Л. Н. Красавиной. М., 2001.

Энг М. В., Лис Ф. А., Мауер Л. Д. Мировые финансы. М., 1998.

Dell S. S. The Inter-American Development Bank: A Study in Development Banking. 1972.

Multilateral Development Banks: Financial Condition of the African Development Bank (GAO/NSIAD-95-I43BR).

Розділ 31. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ Й РОЗВИТКУ

– Створення та мета діяльності

– Фінансові ресурси

– Інструменти фінансування й операцій

– Механізм фінансово-кредитної діяльності

СТВОРЕННЯ ТА МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ

Європейський банк реконструкції й розвитку (ЄБРР) – міжнародна кредитна установа, створена на підставі угоди від 29 травня 1990 р. для фінансування ринкових перетворень у країнах Центральної і Східної Європи, колишнього Радянського Союзу.

Засновниками ЄБРР стали 40 країн, зокрема всі європейські держави (крім Албанії), низка неєвропейських країн (США, Канада, Мексика, Марокко, Єгипет, Ізраїль, Японія, Нова Зеландія, Австралія, Південна Корея), а також Європейський Союз (ЄС) і Європейський інвестиційний банк (ЄІ Б). Загалом членом ЄБРР може бути будь-яка з країн – членів МВФ. Розпочав свої операції ЄБРР 15 квітня 1991 р. За роки його діяльності кількість акціонерів Банку зросла і становить 62 члени, серед яких і ті 27 країн з перехідною економікою, де він здійснює операції/

Мета ЄБРР – підтримка країн-членів у проведенні структурних і галузевих економічних реформ, включаючи демонополізацію, децентралізацію та приватизацію, зі стратегічним завданням цілковитої інтеграції їхніх економік у світовий економічний простір шляхом:

– організації, модернізації та розширення виробничої конкурентоспроможної і приватнопідприємницької діяльності, передусім малих і середніх підприємств;

– мобілізації національного та іноземного капіталу, впровадження сучасних високоефективних форм і методів управління;

– інвестицій у виробництво з метою створення конкурентного середовища і підвищення продуктивності, якості життя та поліпшення умов праці;

– надання технічної допомоги в підготовці, фінансуванні та реалізації перспективних проектів;

– стимулювання й заохочення розвитку ринків капіталу;

– реалізації великих і економічно обгрунтованих проектів, у яких заінтересовані більш ніж одна країна-реципієнт;

– сприяння екологічно безпечному розвиткові.

ЄБРР співпрацює з іншими інвесторами і кредиторами в наданні кредитів і гарантій, а також інвестуванні коштів у акціонерні капітали. Ця діяльність доповнюється кредитуванням інфраструктури або інших проектів у державному секторі, орієнтованих на підтримку ініціатив у приватному секторі. Штаб-квартира ЄБРР розташована в Лондоні. Керівництво діяльністю ЄБРР здійснюють: Рада управляючих, Рада директорів та Президент.

У Раду управляючих – вищий розпорядчий орган ЄБРР – входять по два представники (управляючий та його заступник) від кожного учасника Банку (країни чи міжнародної організації). На щорічному засіданні Рада обирає голову – одного з управляючих, який виконує обов’язки до обрання наступного голови. Рада управляючих вирішує стратегічні, принципові питання діяльності Банку.

Рада директорів – головний виконавчий орган, до компетенції якого належать поточні питання роботи ЄБРР, а також здійснення важливих повноважень, делегованих їй Радою управляючих. Переважно це організаційна підготовка роботи Ради управляючих, у межах її наказів – визначення політики й ухвалення рішень стосовно надаваних кредитів, гарантій, інвестицій у акціонерний капітал, заохочення кредитів, надання технічної допомоги, затвердження бюджету ЄБРР

Президент ЄБРР (нині Жан Лембєр) обирається на чотири роки Радою управляючих більшістю голосів. Президент ЄБРР керує поточною діяльністю ЄБРР під наглядом Ради директорів. Він не бере участі в голосуваннях, але в тих випадках, коли голоси розділяються порівну, має право вирішального голосу. Він може брати участь у засіданнях Ради управляючих та головує на Раді директорів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Розділ 31. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ Й РОЗВИТКУ