Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Розділ 20. ВНУТРІШНЬОФІРМОВІ ФІНАНСОВІ ТРАНСАКЦІЇ

Постійне зростання обсягів ПІІ є відмітною ознакою розвитку системи міжнародних фінансів на початку третього тисячоліття.

ПІІ – це вкладення капіталу з метою придбання довгострокового економічного інтересу в країні-реципієнті, яке забезпечує контроль прямого інозем-ного інвестора над об’єктом розміщення капіталу.

ПІІ c предметом численних наукових досліджень, але загальноприйнято? універсальної теорії руху та регулювання прямого іноземного інвестування д0сї немає.

Мотивація прямого іноземного інвестування обгрунтовується відомим правилом OLI – за першими літерами ключових англійських слів у кожному з трьох таких компонентів:

Ownership special advantages (переваги власності);

Location specific variables (переваги розміщення);

Internalization incentive advantages (перевага інтерналізації).

Світовий досвід показує, що ПІІ, будучи засобом отримання доступу д0 зовнішніх джерел фінансування, сучасних технологій, передового управлінського досвіду, є фактором економічного зростання країн-реципієнтів.

Основні терміни то поняття

Міжнародний рух капіталу, прямі іноземні інвестиції, портфельні іноземні інвестиції, оцінка обсягу ПІІ, якісні характеристики ПІІ, мотиви здійснення ПІІ, теорії руху та регулювання ПІІ, світові потоки ПІІ, переваги власності, переваги інтерналізації, переваги розміщення

Контрольні запитання та завдання

1. Що таке прямі іноземні інвестиції?

2. У чому полягає відмінність між ПІІ та портфельними іноземними інвестиціями?

3. Дайте визначення ПІІ як наявній та поточній величині.

4. Які основні якісні характеристики ПІІ?

5. Назвіть головні переваги ПІІ.

6. Які основні теорії руху та регулювання ПІІ Вам відомі?

7. Розкрийте правило OLI.

ЛІТЕРАТУРА

Безруков А. И. Иностранные капиталовложения: мировая практика и национальные проблемы. М, 1994.

Богуславский М. М. Иностранные инвестиции: правовое регулирование. М., 1996. Гаврилюк О. В. Іноземні інвестиції. К., 1998.

Герасимчук М., Галиця /., Задорожна О. та ін. Джерела інвестицій та їх економічне регулювання. К., 1999.

Губський Б. В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. К., 1998.

Економіка зарубіжних країн: Підручник / А. С. Філіпенко, В. А. Вергун та ін. К., 1996.

Киреев А. П. Международная экономика: Учеб. пособие для вузов: В 2 ч. ч. i: Международная микроэкономика: движение товаров и факторов производства М., 1999.

Малий І. Й. Іноземні інвестиції: Зарубіжний досвід стимулювання. Шляхи залучення в економіку України. К., 1999.

Омельченко А. В. Правове регулювання іноземних інвестицій в Україні. К., 1996. Рогач 0.1. Транснаціональні корпорації та економічне зростання: Навч. посібник. К., 1997.

Рогач О. /., Шнирков О. І. Транснаціоналізація світового господарства та перехідні економіки: Навч. посібник. К., 1999.

Рут Ф. P., Філіпенко А. Міжнародна торгівля та інвестиції. К., 1998.

Шевчук В. Я., Рогожин П. С. Основи інвестиційної діяльності. К., 1997.

Энг М. В., Лис Ф. А., Мауер Л. Дж. Мировые финансы. М., 1998.

Dunning J. Н. Trade, Location of Economic Activity and the MNE: A Search for an

Eclectic Theory // Ohlin B. et al (ed.) The International Allocation of Economic

Activity. London, 1977.

Розділ 20. ВНУТРІШНЬОФІРМОВІ ФІНАНСОВІ ТРАНСАКЦІЇ

– Необхідність та передумови інтерналізації фінансових трансакцій

– Трансферні ціни

– Прискорення та затримування платежів (“лідз енд легз”)

– Центри повторних рахунків

– Трансфери комісійних платежів та платежів за технологію

– Трансфери дивідендів

– Внутрішньокорпораційні кредити

– Вибір валюти рахунків


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Розділ 20. ВНУТРІШНЬОФІРМОВІ ФІНАНСОВІ ТРАНСАКЦІЇ