Міжнародні фінанси – Рогач О. І – ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ СВІТОВИХ ФІНАНСІВ

Щодо структури світових фінансів існує декілька концепцій. Відомі фахівці М. В. Енг, Ф. Л. Ліс, Л. Дж. Мауер виокремили такі основні компоненти світових фінансів (рис. 3.1).

Міжнародні фінанси  Рогач О. І  ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ СВІТОВИХ ФІНАНСІВ

Рис. 3.1 Основні компоненти світових фінансів

Як зазначалося, світові фінанси являють собою складну динамічну систему, що перебуває в процесі постійної трансформації. В цій глобальній фінансовій архітектурі оперують такі провідні суб’єкти, як ТНК, ТНБ, портфельні інвестори, міжнародні офіційні позичальники (національні держави і міжнародні урядові та неурядові агенції). Саме вони опосередковують основну частину міжнародних фінансових потоків. З погляду провідних суб’єктів, що виходять на міжнародний фінансовий ринок та генерують головні фінансові потоки, світові фінанси можна представити таким чином (рис. 3.2).

Міжнародні фінанси  Рогач О. І  ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ СВІТОВИХ ФІНАНСІВ

Рис. 3.2 Основні суб’єкти світових фінансів

Нарешті, в географічно-територіальному аспекті глобальне фінансове середовище охоплює практично всі країни і території Земної кулі (рис. 3.3).

Міжнародні фінанси  Рогач О. І  ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ СВІТОВИХ ФІНАНСІВ

Рис. 3.3 Світове фінансове середовище: територіальний аспект

Таким чином, як показано на рис. 3.1, основними компонентами світових фінансів є світовий фінансовий ринок, фінанси транснаціональних корпорацій, міжнародна банківська справа, міжнародні портфельні інвестиції. Всі ці складники впливають один на одного і перебувають у тісній взаємозалежності. В подальших розділах цієї книги ключові сегменти світових фінансів детально аналізуватимуться, в даному розділі ми окреслимо їх лише схематично.

СВІТОВИЙ ФІНАНСОВИЙ РИНОК
Сутність та характерні риси

Світовий фінансовий ринок – це система ринкових відносин, що забезпечує акумуляцію та перерозподіл міжнародних фінансових потоків.

Під світовим фінансовим ринком треба розуміти складне переплетіння, взаємозалежність, інтеграцію національних та міжнародних ринків, що забезпечує перелив грошово-кредитних ресурсів між країнами, регіонами, галузями та окремими суб’єктами бізнесу. Це глобальний механізм, що забезпечує балансування світового попиту і пропозиції на капітал.

Світовий фінансовий ринок історично виникає на базі національних фінансових ринків під впливом концентрації виробництва та капіталу й інтернаціоналізації світогосподарських зв’язків. Упровадження інформаційних технологій у банківській та фінансовій сферах дало значний поштовх глобалізації фінансових ринків.

Характерні риси світового фінансового ринку:

– величезний обсяг фінансових ресурсів та операцій;

– глобальність, тобто відсутність територіальних обмежень;

– цілодобовий режим операцій;

– залучення до операцій суб’єктів/інституцій із високим рейтингом/репутацією;

– широкий діапазон використовуваних фінансових інструментів;

– уніфікація правил та стандартів операцій;

– високий рівень використання інформаційних технологій.

Структурні елементи світового фінансового ринку

Світовий фінансовий ринок становить складну, внутрішньо структуровану систему. Хоча єдина, загальноприйнята класифікація цієї системи ще не склалася, найчастіше виділяють чотири головні елементи світового фінансового ринку – валютний ринок, ринок боргових зобов’язань, ринок титулів (або прав) власності та ринок похідних фінансових інструментів (деривативів) – рис. 3.4.

Міжнародні фінанси  Рогач О. І  ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ СВІТОВИХ ФІНАНСІВ

Рис. 3.4

Елементи світового фінансового ринку

Інша модель світового фінансового ринку базується на функціональному критерії типів фінансових операцій (кредитних або інвестиційних) – рис. 3.5. Головною ознакою, що відокремлює різні типи фінансових трансакцій у цій моделі, є можливість або неможливість вільної купівлі-продажу фінансових зобов’язань або фінансових інструментів. Якщо така вільна

Міжнародні фінанси  Рогач О. І  ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ СВІТОВИХ ФІНАНСІВ

Рис. 3.5

Структура фінансових ринків з урахуванням критеріїв типів фінансових операцій та термінів реалізації майнових прав

Купівля – продаж можлива, її суб’єкти виступають учасниками ринку цінних паперів. В протилежному випадку вони виступають учасниками ринку боргових зобов’язань. Залежно від часових параметрів реалізації майнових прав розрізняють грошовий ринок (короткі терміни купівлі-продажу короткострокових боргових інструментів) і ринок капіталів (тривалі терміни купівлі-продажу довгострокових боргових зобов’язань та акцій).

Поділ світового фінансового ринку на два великі сектори – кредитний та інвестиційний – є певною мірою умовним. В останні десятиріччя відбувається бурхливий процес трансформації кредитних операцій в операції з цінними паперами, який дістав назву “сек’юритизація кредитів”. Сек’юритизація – це процес перетворення мало ліквідних фінансових активів на інструменти ринку капіталів, що придатні для продажу. На суми виданих кредитів банки випускають цінні папери і продають їх. Цей механізм дає змогу знизити кредитні ризики та забезпечити приплив грошей у банк до настання термінів погашення кредиту.

Між деякими структурними елементами світового фінансового ринку не можна провести чіткої межі. Наприклад, міжнародний ринок облігацій є складовою частиною міжнародного ринку боргових зобов’язань, водночас за іншими критеріями він становить елемент міжнародного ринку цінних паперів. Міжнародний ринок титулів (прав) власності, будучи структурним компонентом

Міжнародні фінанси  Рогач О. І  ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ СВІТОВИХ ФІНАНСІВ

Рис. 3.6

Взаємозв’язок між окремими елементами світового фінансового ринку

Міжнародного ринку цінних паперів, є також одним із двох головних сегментів міжнародного ринку капіталів.

Досить складну проблему становить і виокремлення такого нового елементу світового фінансового ринку, як міжнародний ринок похідних фінансових інструментів. З одного боку, він все ще несе “родові” риси грошового ринку, тому в деяких моделях структури світового фінансового ринку включається в цей його сегмент. З іншого боку, ринок похідних використовує деякі інструменти міжнародного ринку капіталу як базисні продукти. Похідні інструменти мають елементи окремих довгострокових боргових інструментів ринку капіталу.

Складні взаємозв’язки світового фінансового ринку інколи ілюструють ще в одній із інтерпретацій його моделі (рис. 3.6).

Сукупність кредитно-фінансових установ акумулює величезні маси грошових ресурсів по всьому світові. Потім ці ресурси через кредитні та інвестиційні механізми перерозподіляються між країнами, даючи потужний імпульс подальшому зростанню концентрації та централізації капіталу.

Світові потоки фінансових ресурсів під впливом конкурентної боротьби через інституційний механізм світового фінансового ринку спрямовуються в ті сфери та регіони світової економіки, де на них відчувається найбільший попит, а отже є можливість отримати найбільші прибутки.

Міжнародні фінанси  Рогач О. І  ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ СВІТОВИХ ФІНАНСІВ

Рис. 3.7

Інституційна структура світового фінансового ринку

У най загальнішому вигляді сукупність інституцій, через які здійснюється рух та перерозподіл світових потоків фінансових ресурсів, зображено на рис. 3.7.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ СВІТОВИХ ФІНАНСІВ