Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Органи управління Банком

Основними органами управління БМР є: Загальні збори акціонерів та Рада директорів у складі управляючих 17 центральних банків.

Загальні збори акціонерів

За Статутом Банку Загальні збори акціонерів проводяться щорічно в дати, які визначаються Радою директорів та припадають на останні 4 місяці до закінчення фінансового року (до 31 березня).

Право голосу і представництва на Загальних зборах акціонерів мають 50 інституцій (49 центральних банків країн-учасниць та Європейський центральний банк). Право голосу надається відповідно до частки інституції в капіталі БМР. Голосування за дорученням (через представника) забороняється. Головує на Загальних зборах голова Ради директорів, а в разі його відсутності – його заступник.

Як правило, на щорічних Загальних зборах розглядаються такі питання:

– схвалення щорічної доповіді, балансу, рішення аудиторів, звіту про прибутки та збитки;

– внесення будь-яких змін до розмірів винагороди, оплати, компенсації, грошового утримання членів Ради директорів;

– асигнування сум у резервні та спеціальні фонди;

– оголошення дивідендів та їхнього розміру;

– вибір аудиторів на наступний рік і фіксація їхньої винагороди.

Можуть також скликатися позачергові Збори акціонерів, на яких ухвалюються рішення щодо пропозицій Ради директорів про внесення змін та доповнень до Статуту БМР; збільшення або зменшення капіталу Банку; ліквідації Банку.

Рада директорів

Це адміністративний та виконавчий орган БМР. Рада директорів складається з 17 членів. До неї входять управляючі центральних банків Бельгії, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії та США, які є ex officio (за посадою) директорами. Кожен із них призначає ще по одному члену Ради тієї ж національної належності з числа представників фінансового бізнесу, промисловості чи торгівлі.

Статут БМР передбачає, що ці особи можуть обирати інших членів Ради з-поміж управляючих тих центральних банків-членів, представники яких ще не входять у Раду, але не більш ніж 9 осіб. Управляючі центральних банків Нідерландів, Швеції, Швейцарії, а також Канади та Японії є такими членами Ради директорів. Усі директори Ради, окрім ex officio директорів, обираються на строк до 3 років, але він може бути продовжений. Директорами не можуть бути особи, які є членами або офіційними особами урядів чи законодавчих органів, якщо вони не є управляючими центральних банків.

Рада представляє БМР у відносинах з третіми сторонами і має виключне право брати на себе зобов’язання від імені Банку. Засідання Ради проводяться не рідше за 6 разів на рік. Принаймні чотири з них мають проводитися в зареєстрованих офісах Банку. Статут дозволяє Раді ухвалювати рішення за допомогою телеконференцій або кореспонденції, але на вимогу хоча б п’яти директорів рішення мають бути передані на розгляд засідання Ради,

Рішення ухвалюються простою більшістю присутніх на засіданні Ради (директорів чи їхніх довірених осіб). У випадку рівності голосів Голова має другий – вирішальний голос. Засідання Ради вважаються чинними за наявності кворуму, тобто якщо на засіданні присутні 2/3 членів Ради. Процедура засідання Ради підсумовується у протоколі, який підписує Голова.

Рада директорів обирає зі свого складу Голову та одного чи більш його заступників. Вона також призначає Президента Банку. Строк перебування на цих посадах – 3 роки, але він може бути продовжений. З 1948 р. функції Президента Банку та Голови Ради директорів виконує одна особа.

Рада директорів за рекомендацією Голови призначає також генерального менеджера та його заступника, які звітують Президентові Банку про операції банку та керують діяльністю операційного персоналу. Керівники департаментів та інші виконавчі директори подібного рангу також призначаються Радою за рекомендацією Президента Банку, після консультації з генеральним менеджером. Інший персонал призначається генеральним менеджером за погодженням із Президентом Банку.

Кількість департаментів та їхня структура визначаються Радою. Серед основних: Генеральний секретаріат, Монетарний і економічний департамент, Банківський департамент, а також нещодавно створена Генеральна рада.

Сьогодні в БМР працює понад 500 осіб, які є представниками 37 країн світу.

Центральний офіс (штаб-квартира) БМР розташована в Базелі (Швейцарія). Представницький офіс Банку для Азії й Тихоокеанського регіону розташовано в Гонконзі. В березні 2001 р. БМР оголосив про намір створити представницький офіс для Америки в Мехіко.

Суперечки, які виникають щодо інтерпретації та застосування договорів чи Статуту БМР, передаються на розгляд в арбітражний трибунал, як передбачено Гаазькими домовленостями. Уряди Бельгії, Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії призначають 5 членів трибуналу.

Суперечки з питань зайнятості між БМР та його персоналом чи колишніми службовцями, або особами, через яких вони здійснюють претензії, розглядаються адміністративним трибуналом Банку.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Органи управління Банком