Міжнародні фінанси – Рогач О. І – МЕХАНІЗМ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Фінансова діяльність ЄБРР у країнах з перехідною економікою полягає в наданні таких фінансових послуг:

– надання прямих кредитів та участь у спільному з іншими кредиторами фінансуванні;

– інвестування в акціонерний капітал приватних підприємств і корпоративних підприємств державного сектора;

– гарантування розміщення цінних паперів, що випускаються як державними, так і приватними підприємствами;

– полегшення доступу державних і приватних підприємств на внутрішній та міжнародні ринки капіталів шляхом надання гарантій, а також фінансових консультацій і сприяння в інших формах;

– надання або участь у позиках і здійснення технічної допомоги для реконструкції або розвитку інфраструктури (включаючи природоохоронні програми), необхідної для приватного сектора і для переходу до діяльності на ринкових засадах.

Таким чином, Банк пропонує широкий набір фінансових інструментів і має можливість досить гнучко структурувати політику надання фінансових послуг. Так, хоча зазвичай ЄБРР не надає прямого фінансування малим і середнім приватним підприємствам, Банк водночас має низку інструментів для роботи з ними – це кредитні лінії, гарантії, фонди для акціонерного початкового капіталу.

МЕХАНІЗМ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Щоб краще зрозуміти механізм фінансово-кредитної діяльності ЄБРР, слід проаналізувати його основні складові: механізми стратегічного планування, добору проектів і сучасної цінової політики Банку.

Стратегія ЄБРР сформульована в документі “Просуваючи вперед реформи: Операційні пріоритети на середньострокову перспективу” (прийнятий у 1999 р.) і оновлюється щорічно в середині літа. Стратегія на рівні окремих країн операцій затверджується кожні два роки і доповнюється щорічно.

Пріоритети покраїнних і галузевих стратегій (малий бізнес, енергетика, муніципальна інфраструктура і т. п.) покладаються в основу щорічних бізнес-планів, які готуються кожним підрозділом Банку перед затвердженням наприкінці року бюджету. Згідно з бізнес-планами і щорічним бюджетом ресурси ЄБРР розподіляються між країнами, а також між окремими галузями.

Добір проектів базується передусім на відповідній стратегії (щодо країни чи сектора) і має відповідати трьом основоположним операційним принципам. Проект має:

– справляти позитивний вплив на процес ринкової трансформації в країні (мати певний “системний” ефект);

– бути самоокупним і прибутковим;

– відповідати принципові додатковості (тобто ЄБРР не повинен витісняти своїм фінансуванням інші можливі джерела фінансування, наприклад приватні банки).

Найвагомішим за останні роки став перший з названих принципів, тобто внесок проекту в системні перетворення економіки. При доборі проекту ретельно аналізуються такі напрями потенційного впливу проекту: створення ефективних ринків; зміцнення інститутів ринку, включаючи приватну власність; формування навичок, поведінки і стандартів бізнесу, необхідних для нормальної ринкової економіки.

Щодо самоокупності проекту, то Банк розробив досить жорстку процедуру оцінки кредитних ризиків. Кожний проект і кожна країна отримує свій рейтинг, який у принципі схожий з системою рейтингів провідних кредитних агенцій. Після схвалення потенційного проекту Кредитний комітет і Рада директорів постійно здійснюють моніторинг зміни рейтингу проекту.

Принцип додатковості реалізується двояко: або Банк надає фінансування клієнтові, який не в змозі знайти його на подібних умовах в іншому місці, або участь Банку в проекті є суттєвим чинником його реалізації.

Щодо ціноутворення, то Банк пропонує клієнтам цілий спектр фінансових інструментів для реалізації проектів: кредити, інвестиції в акціонерний капітал, гарантії, а також різноманітні інструменти з управління ризиками проекту.

Загальна структура фінансування проекту приблизно така: синдикований кредит становить 15 %; кредит ЄБРР – 35 %; кредити інших інвесторів – 10 %; частка місцевого інвестора в акціонерному капіталі – 15 % і, нарешті, частка іноземного інвестора в акціонерному капіталі – 25 %.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – МЕХАНІЗМ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ