Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Гарантії

Важливим, але значно менш поширеним, ніж кредитування, інструментом фінансової діяльності ЄБРР є інвестиції в акціонерний капітал (10 %). Таке інвестування може набирати різноманітних форм: підписка на звичайні або привілейовані акції, інвестиції у квазіакціонерний капітал, наприклад, у вигляді субординованих кредитів, боргових зобов’язань, дохідних векселів та ін. При інвестуванні в акціонерний капітал ЄБРР розраховує на отримання відповідного прибутку на вкладені кошти. Відтак умови його інвестування в певний проект залежать віл ризиків та потенційної дохідності проекту, а також від характеристик організації, що є каналом інвестування (наприклад, спільне або державне підприємство). Оскільки капітал Банку обмежений, ЄБРР не прагне до довгострокового інвестування або до придбання контрольного пакета акцій підприємства, або до взяття на себе прямої відповідальності за керування ним. Тому він завжди має чітку стратегію вилучення власних коштів і виступає тільки як пасивний інвестор.

ЄБРР також гарантує розміщення акцій, беручи на себе таким чином зобов’язання підписатися в майбутньому на конкретну кількість акцій підприємства або відповідну суму їхньої вартості. Банк, як правило, не надає фінансування інвесторові на придбання вже випущених акцій або таких, що будуть випущені пізніше. Передачу акцій діючих підприємств Банк фінансує лише у випадку приватизації, оскільки вважає, що така передача напевне підвищить ефективність функціонування підприємства, зокрема завдяки вдосконаленню управління, реконструкції або розширенню виробництва під керівництвом нових власників або злиттю зі структурами компанії, що поглинула його. Крім інвестування в акціонерний капітал підприємств реального сектора економіки, ЄБРР бере участь у акціонерному капіталі фінансових посередників – інвестиційних фондів та комерційних банків. Так, ЄБРР має частку в інвестиційних фондах, які інвестують свій капітал в середні приватні підприємства. Ці фонди звичайно концентрують діяльність у конкретному регіоні, галузі або країні і мають свої представництва з питань венчурного капіталу. Інвестиційні критерії діяльності інвестиційних фондів мають відповідати загальним інвестиційним принципам ЄБРР. Інвестиції ЄБРР у акціонерний капітал приватних банків зумовлені таким напрямом його діяльності, як підтримка розвитку конкурентоспроможності сфери фінансових послуг.

Гарантії

Нарешті, третій фінансовий інструмент діяльності ЄБРР у країнах з перехідною економікою – це гарантії.

Шляхом надання гарантій ЄБРР допомагає позичальникам отримати доступ до капіталу – вітчизняного чи іноземного.

Гарантії бувають різних типів – це й гарантії від усіх ризиків, і часткові гарантії стосовно конкретних ризиків. Але в усіх випадках максимальний ризик має бути відомим та піддаватися виміру, оцінці, а кредитний ризик – не виходити за прийнятні межі.

В подальшому обсяг інвестицій ЄБРР визначатиме низка чинників:

– загальні тенденції у світовій економіці (а вони досить невизна-чені через спад у розвинутих країнах Заходу, і насамперед у США, і набуття ним глобального характеру), їхній потенційний вплив на “стиснення” міжнародних ринків капіталу;

– прогрес у приєднанні ряду країн до ЄС (а тут не виключені непередбачені затримки);

– темпи і глибина реформ у Росії – головної країни операцій ЄБРР;

– розвиток подій у Південно-Східній Європі (а ситуація там ще далека від стабільної);

– просунення ринкової трансформації в Україні, бізнесовий “клімат” і швидкість реалізації реформ;

– еволюція ринку нафти в країнах-експортерах СНД (передусім, можливість обвалу цін на нафту).

За всієї невизначеності економічної кон’юнктури в країнах операцій ЄБРР у них усе ж таки спостерігається чітка тенденція до економічного зростання. Середні по регіону темпи зростання прогнозуються у найближчі п’ять років на рівні 4-4,5 %, що має дати приріст ВВП у 25 %. А це означає, що попит на ресурси ЄБРР значно зросте, особливо в тих країнах, які не мають ще повноцінного доступу до міжнародних ринків приватного капіталу. Оскільки прямі іноземні інвестиції є найефективнішою з погляду зайнятості й валютної стабільності формою посилення внутрішнього процесу капіталізації, конкуренція між країнами регіону за їхнє залучення має посилитися.

Банк активізуватиме діяльність у країнах, де активнішими будуть його потенційні великі клієнти – провідні міжнародні компанії і буде створено кращий клімат для інвесторів і підприємців, оскільки залучення ресурсів Банку набуває за таких обставин особливого практичного значення.

Висновки

Європейський банк реконструкції й розвитку – міжнародна кредитна установа, створена для фінансування ринкових перетворень у країнах Центральної і Східної Європи, колишнього Радянського Союзу.

Мета ЄБРР – підтримка країн-членів у проведенні структурних і галузевих економічних реформ, включаючи демонополізацію, децентралізацію та приватизацію, зі стратегічним завданням цілковитої інтеграції їхніх економік у світовий економічний простір.

Основні фінансові ресурси ЄБРР складаються з акціонерного капіталу, запозичень на світових фінансових ринках та надходжень від позик та інвестицій. Кредитні ресурси ЄБРР, призначені для фінансування перехідних економік, представлені звичайними ресурсами і коштами спеціальних фондів. Головними інструментами фінансування ЄБРР с кредити, інвестиції в акціонерний капітал, гарантії, а також різноманітні інструменти з управління ризиками проекту.

Основні терміни і поняття

Субординований кредит, кошти спеціальних фондів, квазіакціонернии капітал, принцип додатковості, звичайні ресурси

Контрольні запитання та завдання

1. Яку мету ставить перед собою ЄБРР?

2. Опишіть організаційну структуру ЄБРР.

3. Назвіть основні фінансові інструменти діяльності ЄБРР.

4. Якими критеріями керується ЄБРР при доборі проектів кредитування?

5. Опишіть механізм ціноутворення на проекти ЄБРР.

6. Дайте характеристику стратегії ЄБРР на сучасному етапі.

7. Схарактеризуйте проблеми і перспективи діяльності ЄБРР в Україні.

8. Назвіть основні пріоритети діяльності ЄБРР у найближчі п’ять років.

ЛІТЕРАТУРА

Гуревич А. Переходные экономики в зеркале ЕБРР // Зеркало недели. 2000. № 8. С. 10.

Міжнародні валютно-кредитні відносини: Підручник /A. C. Філіпенко, B. J. Мазу-ренко, В. Д. Сікора та ін.; за ред. A. C. Філіпенка. К., 1997.

Полунеев Ю. ЕБРР исполнилось десять лет: Каков же он сегодня? // Зеркало недели. 2001. № 16. С. 1, 10.

Сніжко О. В. ЄБРР: функції і роль у фінансуванні перехідних економік // Вісник Київського університету. Міжнародні відносини. 1999. Вил. U. C. 59-64.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Гарантії