Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Ефективність фінансової діяльності БАГІ

Капітал і цілі діяльності

Багатостороння агенція гарантування інвестицій (Multilateral Investment Guarantee Agency – MAGI) була утворена 1988 p. 42 країнами-членами МБРР. Капітал БАГІ складається з членських внесків. Країни, які брали участь у заснуванні Агенції, підписали 53 % з 1,082 млрд дол. США офіційно затвердженого капіталу. Свою практичну діяльність БАГІ розпочала в 1990 р.

Діяльність БАГІ спрямована на поширення потоку прямих іноземних інвестицій серед країн-членів. її основна мета – стимулювати залучення прямих приватних інвестицій у країни, що розвиваються, шляхом усунення перешкод некомерційного характеру. Підтримуючи іноземних інвесторів, обмежуючи політичний ризик інвесторів у країнах-реципієнтах, БАТІ сприяє поліпшенню в них інвестиційного клімату і, таким чином, підвищує привабливість окремих країн та регіонів для інвестування.

У межах своєї діяльності БАГІ виконує дві функції:

– надання іноземним інвесторам страхових гарантій проти неко-мерційних ризиків у країнах, які отримують інвестиції;

– надання дорадчих та інформаційних послуг країнам – членам щодо поліпшення інвестиційного клімату, необхідного для залучення прямих іноземних інвестицій.

Програма страхових гарантій БАГІ

Найважливіший напрям діяльності БАТІ – страхування неко-мерційних інвестиційних ризиків. Програма страхових гарантій БАГІ передбачає захист іноземних інвесторів від збитків чотирьох типів:

1. Переказ валюти. Страхові гарантії від втрат, пов’язаних з неконвертованістю валюти або неможливістю репатріації капіталу.

2. Експропріація інвестицій. Страхові гарантії від збитків, що спричинені прямими або опосередкованими актами експропріації й ведуть до скорочення або обмеження прав власності та контролю-на застраховані інвестиції (націоналізація, конфіскація тощо).

3. Війна та громадянська непокора. Страхові гарантії віл збитків, зумовлених пошкодженням, руйнуванням реальних активів через воєнні дії або акти громадянської непокори (революції, повстання, саботаж, тероризм тощо).

4. Розрив контракту. Страхові гарантії від збитків, які виникають унаслідок розриву чи анулювання контракту з інвесторами країною-реципієнтом (у випадку неможливості отримання компенсації через арбітраж).

БАТІ гарантує тільки інвестиції, які надходять із країни-чле-на. Проте призначені вони можуть бути для будь-якої країни світу, окрім країни походження інвестиції. Гарантує БАТІ лише нові інвестиції в конкретні проекти, включаючи розширення вже наявних інвестицій, а також інвестиції, пов’язані з приватизацією і фінансовою реорганізацією. Згідно з вимогами БАГІ, до інвестицій, які можуть бути застраховані, належать внески в активи (акціонерний капітал у формі первісного внеску або зростання капіталу), позики, надані або гарантовані акціонерами (строком більш ніж на три роки), а також деякі інші форми прямого інвестування. Так, БАЛ може страхувати позики, надані фінансовими інституціями, насамперед банками, якщо вона водночас страхує інші вкладення в підприємство (наприклад, внески акціонерів, які беруть участь у проекті). В окремих випадках гарантії можуть надаватися і тоді, коли інвестиція має форму технічної допомоги, франчайзингу або ліцензійної угоди.

Специфікою гарантій БАТІ є те, що вони являють собою інструмент страхування, котрим користуються переважно інвестори приватного сектора. Втім, гарантії БАТІ можуть надаватися й державним підприємствам, якщо їхня діяльність має комерційний характер.

Для кожної окремої країни встановлено ліміт на обсяг гарантій БАГІ – 225 млн дол. США (до 1996 р. – 175 млн дол.). Стандартний поліс БАГІ зумовлює надання страхових гарантій інвестиціям на 15-річний період, який, однак, може бути продовжений у виняткових випадках до 20 років. Для кожної категорії страхового ризику БАГІ може гарантувати до 90 % інвестованих коштів, а загальний обсяг гарантій може сягати 270 % суми інвестицій за рахунок покриття прибутків від вкладень. У цілому поточний максимальний ліміт загального обсягу гарантій для окремого проекту становить 50 млн дол. США. Структура страхових премій і процентні ставки встановлюються БАГІ в кожному конкретному випадку надання страхового забезпечення залежно від типу гарантії, галузі та країни, до якої спрямовуються інвестиції.

Під час виконання своєї програми гарантій БАГІ співпрацює з національними агенціями зі страхування інвестицій і приватними страховими компаніями для здійснення спільного страхування та перестрахування інвестицій. При цьому БАГІ застосовує так званий “пакетний підхід”, коли гарантії надаються спільно з кількома державними чи приватними страхувальниками. Як правило, гарантія БАГІ становить 25-30 % загального гарантійного пакета.

Право на гарантії БАГІ мають інвестиції в будь-які галузі економіки, за винятком оборонної і тютюнової промисловості, виробництва алкогольних напоїв, інвестицій спекулятивного характеру та казино. З погляду галузевої диверсифікації портфеля гарантій БАГІ найбільша частка страхового забезпечення (85-90 %) припадає на інвестиції у фінансовий сектор, обробну і гірничодобувну промисловість та інфраструктуру. Загальні результати страхової діяльності БАГІ демонструє табл. 28.3.

Таблиця 28.3

Фінансова діяльність БАГІ в 1990 – 2001 фінансових роках

Міжнародні фінанси   Рогач О. І   Ефективність фінансової діяльності БАГІ

БАТІ також надає технічну допомогу і дорадчі послуги країнам з перехідною економікою і країнам, що розвиваються, щодо залучення іноземних інвестицій, поліпшення інвестиційного клімату. Преференційні послуги мають досить широкий спектр – від організації конференцій і різноманітних інформаційних заходів для потенційних іноземних інвесторів до проведення досліджень із конкретних проблем інвестування і консультативної допомоги урядам у розробці та здійсненні інвестиційної політики, професійної підготовки кадрів тощо.

Ефективність фінансової діяльності БАГІ

Діяльність БАТІ з часу її створення значно розширилася: зросла кількість наданих гарантій, збільшилася кількість країн-членів Агенції, зріс обсяг застрахованих БАГІ іноземних інвестицій, збільшилася кількість країн, компанії яких користуються гарантіями. Найбільше зростання кількості членів БАТІ відбулося в 1993 р. – з 85 до 107 країн. У 1997 р. БАГІ налічувала вже 141 країну, що мали повне членство в цій організації, а у 2001 р. – 154 країни. Загалом же Конвенцію БАГІ підписали 166 країн. Діяльність Агенції дістала визнання і в міжнародних фінансових колах. У 1994 р. БАГІ офіційно стала членом так званої “Бернсь-кої спілки” – Міжнародної спілки страхувальників кредитів та інвестицій.

Страхові поліси та послуги БАГІ мають значний попит серед інвесторів. її послугами користуються найбільші банки і компанії світу – такі як ABN AMRO Bank, Union Bank of Switzerland (UBS), Deutsche Bank AG, Lloyds TS В Bank Pis, Chase Manhattan Bank, Philips Electronics, Siemens AG, Coca-Cola Co. та ін. Попит на послуги БАГІ підвищується в міру зростання приватних інвестицій до країн, що розвиваються. На інвестиції в країни Центральної і Східної Європи припадає трохи більше 1/3 загального обсягу діяльності БАГІ, далі йдуть країни Азії, Латинської Америки, Африки та Близького Сходу. В 1990-2001 фінансових роках БАТІ збалансувала інвестиції на загальну суму понад 40 млрд дол. США, а страхові гарантії було надано на 539 контрактів (табл. 28.3).

З плином часу програми гарантій БАГІ охоплюють дедалі більшу кількість регіонів. Якщо в перші роки своєї діяльності БАГІ надавала гарантії лише компаніям розвинутих країн, то з 1993 фінансового року почали укладатися контракти і з країнами, які не є членами ОЕСР. Єдина перешкода для активізації діяльності БАГІ – обмеженість власного капіталу і незначне відношення останнього до позичених коштів. У майбутньому передбачається збільшення обсягу власного капіталу БАГІ за рахунок внесків країн-членів Всесвітнього банку.

МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР УРЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СУПЕРЕЧОК

Окрім уже розглянутих фінансових інституцій, Група Всесвітнього банку включає й інші установи. Деякі з них є автономними складовими Групи, як-от Міжнародний центр урегулювання інвестиційних суперечок, інші створені в межах взаємодії організацій Групи, наприклад Консультативна служба з іноземних інвестицій.

Міжнародний центр урегулювання інвестиційних суперечок (International Centre for Settlement of Investment Disputes – ICSID) був заснований у 1966 p. на основі Конвенції з урегулювання інвестиційних суперечок між державами і громадянами інших держав (Вашингтонська конвенція 1965 p.). Мета його створення – сприяння припливові міжнародних інвестицій шляхом формування механізму узгодження позицій та арбітражного розгляду тих спірних питань між урядами країн-реципієнтів та іноземними інвесторами, які виникають безпосередньо у процесі впровадження інвестицій. Крім того, МЦУІС проводить дослідження і надає консультації з питань законодавства про іноземні інвестиції. Кількість членів МЦУІС неухильно зростає: за станом на червень 2000 р. – 131 країна.

Центр бере участь у розв’язанні спірних питань за багатьма інвестиційними контрактами, а положення, що передбачають арбітраж у рамках МЦУІС, стали стандартним елементом міжнародних інвестиційних угод, законів про іноземні інвестиції, дво-і багатосторонніх інвестиційних угод. На сьогодні Центром розглянуто 75 справ, більшість яких пов’язана з арбітражем (діяльність МЦУІС щодо врегулювання інвестиційних суперечок детально розглянуто в розділі 37).

Щоб підвищити ефективність діяльності Групи Всесвітнього банку у сфері іноземного інвестування, МБРР разом з МФК і БАГЇ створив ще одну структуру – Консультативну службу з іноземних інвестицій (Foreign Investment Advisory Servise – FIAS). Ця служба (КСІІ) розробляє консультативні проекти для урядів країн-членів з питань інвестиційної політики і тих аспектів інсти-туційного розвитку, які впливають на приплив прямих іноземних інвестицій. Зокрема, консультує щодо регулювання іноземних інвестицій – допомагає розробляти нові закони стосовно іноземного інвестування; забезпечує законодавче оформлення діяльності національних інвестиційних агенцій; проводить аналіз інвестиційної політики, факторів, що впливають на рух іноземних інвестицій; оцінює інвестиційні можливості країни в цілому та її окремих галузей тощо. Але основний обсяг консультативної роботи КСІІ припадає на діагностику та огляд конкретних інвестиційних проектів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Ефективність фінансової діяльності БАГІ