Міжнародні фінанси – Д’яконова І. І. – Показники вимірювання зовнішнього боргу

Рівень державної заборгованості чинить значний вплив на макроекономічну стабільність. При розробці стратегії економічного розвитку країни необхідно враховувати співвідношення параметрів державного запозичення з іншими макроекономічними показниками. Існують певні граничні межі величини державного боргу, які розраховуються як взаємозалежність показників державної заборгованості з макроекономічними величинами (динаміка показників заборгованості країн єврозони подана у додатку 3).

Існують дві групи показників, що характеризують зовнішню заборгованість: показники на основі змінних, що відображають потоки; показники на основі змінних, що відображають залишки. Коефіцієнти, що характеризують зовнішню заборгованість, подані у табл. 3.1.

Таблиця 3.1. Основні показники зовнішньої заборгованості

Показник Оцінка/використання

Платоспроможність

Відношення процентних платежів до надходжень від експорту

Відношення середніх процентних платежів

До надходжень від експорту. Характеризує умови

Зовнішнього боргу, борговий тягар

Відношення зовнішнього боргу до експорту

Динамічний показник, що характеризує потенціал країни щодо погашення зовнішнього боргу

Відношення зовнішнього боргу до ВВП

Характеризує співвідношення зовнішнього боргу до ресурсної бази

Відношення приведеної вартості боргу до експорту

Показник стійкості. Зіставляє тягар заборгованості з потенціалом погашення

Відношення приведеної вартості боргу до доходів державного бюджету

Показник стійкості. Зіставляє тягар заборгованості з державними ресурсами, що використовуються на його погашення

Відношення обслуговування зовнішнього боргу до експорту

Комбінований показник, що відображає платоспроможність і ліквідність

Ліквідність

Відношення міжнародних резервів до короткострокового боргу

Найбільш важливий окремо взятий показник достатності резервів в країнах зі значним, але не гарантованим доступом до ринків капіталу

Відношення короткострокового боргу до загального непогашеного боргу

Показує залежність від короткострокового фінансування. Разом з використанням показників структури строків погашення зобов’язань дозволяє проводити моніторинг ризиків непогашення боргу у майбутньому

Показники по державному сектору

Відношення обслуговування державного боргу до експорту

Використовується як показник можливості здійснити платежі та як показник трансфертного ризику

Відношення державного боргу до податкових надходжень

Показник платоспроможності держави

Відношення боргу в іноземній валюті до загального боргу

Показник впливу зміни валютного курсу на борг

Показником, що характеризує тягар боргу в довгостроковому періоді, тобто ступінь залежності національної економіки від минулого припливу іноземного капіталу, є співвідношення суми державного зовнішнього боргу до доходів експорту. Критичний рівень даного показника складає 200%. Цей показник має особливість, яка полягає в тому, що при перевищенні критичної відмітки у 275 % може частково або повністю списуватися зовнішній борг країни. Даний показник може використовуватися як показник стійкості безпечного рівня боргу, оскільки збільшення відношення боргу до експорту з часом при даній відсотковій ставці передбачає більш високі темпи зростання боргу у порівнянні з основним джерелом надходжень в країну зовні, що показує можливість виникнення проблем з виконанням зобов’язань у майбутньому.

Даний показник має певні недоліки, що відображаються у наступному:

O країни, що залучають зовнішні запозичення для інвестування у виробництво з довгостроковим періодом освоєння, можуть мати відносно високі показники відношення боргу до експорту. Однак дане співвідношення може почати знижуватися, коли вкладені інвестиції почнуть забезпечувати продукцію, придатну для експорту. Тому для нівелювання випадкових чи нерегулярних коливань у величині експорту при аналізі стійкості боргової ситуації можливе використання середнього значення за тривалий період (наприклад, за три роки);

O країни мають різні умови обслуговування боргу: пільгові або високі проценти. З метою реального відображення боргового тягаря (з точки зору альтернативних витрат залучення капіталу) необхідно враховувати та аналізувати середню відсоткову ставку по боргу або розраховувати приведену вартість боргу шляхом дисконтування прогнозованого потоку майбутніх платежів по його погашенню, включаючи виплату відсотків.

Однією з головних характеристик зовнішнього боргу є показник співвідношення суми державного зовнішнього боргу до валового внутрішнього продукту (ВВП). Критичний рівень даної залежності складає 60% за методологією МВФ та Маастрихтськими критеріями (для країн – кандидатів ЄС), або 80-100 % за методологією Світового банку. Даний показник дозволяє отримати уявлення про можливість обслуговування зовнішнього боргу за рахунок переключення ресурсів з виробництва товарів для внутрішнього споживання на виробництво експортних товарів. Недоліки даного коефіцієнта полягають у наступному:

O показник може стати ненадійним у випадку зміни реального обмінного курсу, що відобразиться на показнику ВВП;

O важливо враховувати стадію розвитку країни та співвідношення пільгових та непільгових зобов’язань у структурі боргу.

Показник, що характеризує співвідношення приведеної вартості до доходів державного бюджету, визначається як співвідношення прогнозованих майбутніх платежів з обслуговування боргу, дисконтованих за ринковою процентною ставкою, до доходів державного бюджету. Дане співвідношення може використовуватися як показник стійкості в країнах з відносно відкритою економікою, на бюджети яких покладено значний тягар з обслуговування зовнішнього державного боргу. В таких умовах актуалізується питання виявлення можливості країни мобілізувати внутрішні ресурси для обслуговування зовнішніх боргів, що і характеризує даний показник. Збільшення співвідношення приведеної вартості до доходів державного бюджету характеризує можливість виникнення проблем обслуговування боргів за рахунок власного бюджету країни.

Для характеристики ліквідної позиції економіки країни широко використовується співвідношення планових платежів з обслуговування боргу до експорту і платежів з обслуговування боргу до ВВП. Витрати з обслуговування зовнішнього боргу включають усі платежі, які здійснюються позичальником, а саме: основний борг, проценти і комісії. Дані показники дають оцінку платоспроможності країни на найближчу перспективу. Чим більше значення мають зазначені показники, тим більш активного короткострокового коригування потребує зовнішньоторгова та валютна політика з метою урівноваження платіжного балансу. Особливої уваги вимагає частка платежів за зовнішнім боргом у ВВП та доходах від експорту. За методикою Міжнародного валютного фонду критичний рівень складає 20-25 %. Співвідношення обслуговування зовнішнього боргу до експорту характеризує чутливість погашення зобов’язань з обслуговування боргу до неочікуваного скорочення надходжень від експорту. Даний показник дозволяє виявити країни зі значним короткостроковим зовнішнім боргом. Від частки короткострокових кредитів залежить кредитоспроможність країни.

Відношення обслуговування боргу до експорту дозволяє враховувати співвідношення пільгових та непільгових зобов’язань у складі боргу, а динаміка цього показника може надати інформацію про піки платежів. Недоліки показника співвідношення обслуговування боргу до експорту:

O за методикою МВФ та Всесвітнього банку платежі за короткострокові зобов’язання виключаються з розрахунку обслуговування боргу (існує передбачення, що короткостроковий борг представлений торговими кредитами, що можуть бути легко пролонговані);

O наявність лібералізованих режимів торгівлі призвела до зростання частки імпортної продукції в експорті. Даний показник має тенденцію до зменшення в країнах, орієнтованих на експорт, за умови відсутності коригування на частку імпортної продукції в обсязі експорту;

O показник поєднує в собі характеристику платоспроможності та ліквідності, що зменшує Його придатність в аналізі поряд з показниками, що характеризують лише ліквідність (відношення резервів до короткострокового боргу) та лише платоспроможність (відношення процентних платежів до експорту). Відношення міжнародних резервів до короткострокового боргу визначається як відношення накопичених міжнародних резервів до накопиченої суми короткострокового боргу. Найбільш корисним даний показник є для визначення достатності резервів країн, що мають обмежений доступ до ринків капіталу. Дане співвідношення показує, чи перевищують міжнародні резерви суму планових платежів в рахунок погашення короткострокового, середньострокового та довгострокового зовнішнього боргу протягом майбутнього року, говорить про можливість країни здійснити передбачені графіком платежі в рахунок погашення боргу перед нерезидентами протягом майбутнього року за рахунок власних резервів. Показник дозволяє визначити необхідність коригування політики зовнішніх запозичень у випадку непередбачуваних змін на міжнародному ринку капіталу. Для країн зі значною валютною заборгованістю та значним ступенем відкритості ринків капіталів можливо розрахувати дане співвідношення на основі лише валютної заборгованості держави. Необхідно зазначити, що при такій оцінці необхідно враховувати режим валютного курсу, реальний валютний курс, показник дефіциту рахунку поточних операцій, адже за гнучкого валютного курсу може зменшитися імовірність виникнення кризи.

Недоліком відношення міжнародних резервів до короткострокового боргу можна вважати його передбачення, що наявні міжнародні резерви мають використовуватися на погашення зовнішніх зобов’язань, що не завжди відповідає дійсності.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Міжнародні фінанси – Д’яконова І. І. – Показники вимірювання зовнішнього боргу