Міжнародні фінанси – Д’яконова І. І. – 17.2. Тенденції розвитку міжнародного страхового ринку

Сучасний етап розвитку характеризується тенденцією посилення зв’язків і взаємодією між країнами, що обумовлює нарощення взаємозалежностей держав у фінансовій сфері. Страхування по праву вважається найбільш інтегрованою формою фінансової діяльності. Це потужна фінансово-кредитна система, яка практично ні в чому не поступається банківській сфері. Прогресивний розвиток національних страхових ринків неможливий без інтеграції у світову систему страхування.

Головною ознакою розвитку світового господарства протягом останніх років є глобалізація. Отже, страховий ринок, як невід’ємна складова фінансового ринку зазнає глобалізаційних впливів найперша. Глобалізація страхових відносин є процесом стирання законодавчих та економічних бар’єрів між національними страховими ринками, що відбуваються під впливом змін у світовій економіці, і має на меті формування глобального страхового простору.

Глобалізація ринку страхових послуг відбувається в умовах наступних тенденцій розвитку :

O загострення конкуренції між найкрупнішими транснаціональними страховиками;

O капіталізація та концентрація страхового (перестрахового) капіталу, формування стратегічних альянсів між страховими та перестраховими компаніями, об’єднання малих та середніх страховиків для формування міжнародних страхових компаній;

O поява нових видів страхування і перестрахування;

O використання новітніх інноваційних технологій у діяльності страховиків та страхових посередників;

O злиття страхового, банківського і фінансового капіталів;

O формування уніфікованого та стандартизованого міжнародного страхового законодавства на базі основних принципів Міжнародної асоціації органів нагляду за страховою діяльністю (International Association of Insurance Supervisors), рекомендаційних вимог Solvency II та положень Міжнародних стандартів фінансової звітності (International Financial Reporting Standards);

O використання інструментів ринку капіталу як нового механізму хеджування страхових ризиків;

O адаптація національних ринків страхових послуг до специфіки міжнародної торгівлі страховими послугами.

Сучасний стан розвитку страхового ринку в індустріально розвинутих країнах Заходу характеризується посиленням тенденції до монополізації та концентрації капіталу у страхуванні. Можна виділити чотири організаційні форми прояву цієї тенденції:

1. Горизонтальна інтеграція – зосередження у невеликої кількості великих страхових компаній все більшого обсягу страхових премій і страхових послуг.

2. Вертикальна інтеграція – проникнення страхових компаній в інші сфери, пов’язані зі страхуванням (банківська, біржова діяльність).

З. Створення транснаціональних страхових компаній ще не дуже поширилося у страхуванні, проте це явище існує і має тенденцію до розвитку.

4. Диверсифікація – розширення інвестиційної сфери діяльності на галузі, що прямо не пов’язані зі страхуванням. Таким чином, невеликі страхові компанії намагаються вижити в умовах загострення конкуренції і набути додаткового і більш сталого джерела прибутків, які потрібні для покриття витрат із страхування, що зростають.

Нова роль страхових компаній полягає в тому, що вони виконують функції спеціалізованих кредитних інститутів – займаються кредитуванням певних сфер і галузей господарської діяльності. Страхові компанії займають провідні позиції, після комерційних банків, за величиною активів і можливістю використання їх як кредитного капіталу. Характер ресурсів, що акумулюється страховиками, дозволяє використовувати їх для довгострокових виробничих капіталовкладень, наприклад, через ринок цінних паперів. Тому страхові компанії займають панівне положення на ринку вільного капіталу.

Економічні криза яка охопила багато країн світу стала причиною довгого етапу подолання фінансово-економічних негараздів, які відбулися в національних економіках. Перспективність подальшого розвитку міжнародного страхового ринку обумовлена не тільки подоланням нестабільної ситуації, яка в даний час спостерігається в економіці, але й вирішенням проблем, які накопичувалися протягом всього історичного періоду його становлення.

Кризовий та посткризовий етапи розвитку міжнародного страхового ринку характеризуються спадом темпів розвитку національних страхових ринків, зменшенням світових страхових премій зі страхування життя та за ризиковим страхуванням, скороченням прибутковості страхових компаній, зниженням платоспроможності та стійкості страховиків, втратою можливості страховиками та перестраховиками проводити надійну інвестиційну політику. Впродовж фінансової кризи ще більш загострилась конкуренція, знизились можливості щодо якісного відбору привабливих ризиків до власного страхового портфеля. Все це призвело до створення незбалансованого портфеля страховика, виникнення можливих небезпек: від зниження платоспроможності, порушення фінансової стабільності, стійкості страховика до його банкрутства.

Таким чином, розвиток страхового ринку можна визначити як одне з пріоритетних завдань економіки кожної країни, оскільки страхування виступає як потужний двигун підвищення інвестиційного потенціалу країни, як механізм розв’язання гострих соціальних та економічних проблем суспільства.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Міжнародні фінанси – Д’яконова І. І. – 17.2. Тенденції розвитку міжнародного страхового ринку