Міжнародні фінанси – Д’яконова І. І. – 12.3. Характеристика операцій із золотом та особливості проведення “золотих” аукціонів

Залежно від мети інвестора відрізняють наступні види операцій із золотом:

O придбання реального золота для страхування ризику інфляційного знецінення грошей;

O купівля акцій золотовидобувних компаній з метою отримання високих дивідендів, прибутку й одночасного страхування інфляційного ризику;

O строкові – форвардні і ф’ючерсні – угоди терміном 1, 3,6 місяців із золотом для здійснення ризикованих (венчурних) інвестицій.

На міжнародних ринках золота здійснюється:

O первісна пропозиція золота найбільшими добувачами для найбільших споживачів та постачальників металу на місцеві/регіональні ринки;

O встановлення базової ціни металів для операцій на місцевих/регіональних ринках;

O інтервенція центральних банків для підтримки ціни металу.

На ринку існують наступні види угод із золотом:

O хеджування з метою страхування ризику зміни ціни;

O спекулятивні строкові угоди – купівля-продаж золота з метою отримання прибутку;

O арбітражні операції із золотом з метою отримання прибутку у просторовому та часовому розриві:

O угода “своп” із золотом – поєднання готівкової та строкової контру-годи, тобто дилер купує 2 000 унцій золота на умовах готівкової угоди (за ціною 368 дол.) і одночасно продає 10 контрактів по 200 унцій на строк (за ціною 379 дол. за унцію);

O “своп” угоди із золотом з метою придбання іноземної валюти для підкріплення офіційних валютних резервів.

Поточні операції купівлі-продажу золота здійснюються на умовах “спот” з датою валютування (датою зарахування чи списання металу) на другий робочий день після укладання угоди. Міжнародний ринок поточних операцій – спот-ринок. Стандартний розмір лота на умовах “спот” складає 5 тис. тройських унцій (тройська унція складає 31,1034807 г). Метою проведення даних операцій є формування фонду дорогоцінних металів кредитної організації чи виконання клієнтських замовлень.

Операції типу “своп” – купівля-продаж металу з одночасним здійсненням контругоди. Стандартна угода за даними операціями включає 32 тис. унцій (1 тонна). На практиці відокремлюють три типи операцій “своп” з золотом:

1. Фінансовий своп – являє собою поєднання готівкової та строкової контругод купівлі (продажу) однієї й тієї ж кількості металу на умовах “спот” та продажу (покупки) на умовах “форвард”. Дата виконання більш близької угоди зветься датою валютування, а дата виконання більш віддаленої за строками угоди – датою закінчення свопу. Найбільш прийнятні строки операцій “своп” з золотом – 1,3,6 місяців та один рік. Суть операції полягає у можливості конвертації золота у валюту із збереженням права викупу золота по закінченню свопа. По завершенні строку угоди сторони можуть домовитися про продовження угоди чи ліквідувати своп шляхом зворотних розрахунків. Якщо сторона, власник золота, не має наміру його викупити, то метал може бути реалізовано на ринку чи додано до резервів банку, що надав кошти. Процентні ставки по фінансовому свопу – це різниця між ставками за доларовим депозитом і золотим депозитом. Нижчі ставки за золотими депозитами порівняно з доларовими депозитами пояснюються більшою ліквідністю доларових активів по відношенню до золотих. Однак на ринку можливе виникнення ситуації “backwardation” (бэквардейшн чи депорт), коли існують від’ємні ставки за фінансовими “свопами” (ставки по золоту перевищують ставки на валютному ринку за умови дефіциту золота). Переваги фінансового свопу для банку: вигідне залучення коштів через нижчі процентні ставки за золотими депозитами, ніж за доларовими; використання золота для управління залишками за металевими рахунками. Перевага фінансового “свопу” для центрального банку: конвертація золотих запасів через даний вид операцій не вплине на ринок золота, оскільки прямий продаж замінений переміщенням між контрагентами.

2. “Своп по якості металу” – передбачає одночасну купівлю (продаж) однієї якості металу проти продажу (купівлі) золота іншої якості. При цьому сторона, що продає золото більш високої якості, отримує премію, що залежить від розміру угоди та розміру ризику, пов’язаного з заміною одного виду золота на інше.

3. “Своп за місцем знаходження ” – передбачає купівлю (продаж) золота в одному місці проти продажу (купівлі) його в іншому місці. За рахунок різниці у ціні одна із сторін отримує премію.

Депозитні операції. Золото є фінансовим активом, що може приносити дохід власнику, якщо стає об’єктом позики. Стандартні депозитні строки – 1, 2, 3, 6 и 12 місяців. Перевага депозитних операцій з золотом для банку: використання металу для проведення арбітражних операцій. Перевага депозитних операцій з золотом для клієнта: звільнення від витрат на зберігання фізичного металу.

Операції “форвард” – передбачають реальну поставку металу на строк, що перевищує другий робочий день. Мета проведення даної операції для покупця золота – страхування покупця від збільшення ціни металу на ринку “спот”. Мета проведення операції для продавця – страхування від зниження ціни в майбутньому. Страхування забезпечується шляхом фіксації ціни майбутніх взаєморозрахунків. Дана угода не дає можливості скористатися з більш сприятливої кон’юнктури. Особливістю форвардних операцій є неможливість їх анулювання, необхідність закриття форвардної позиції шляхом купівлі-продажу зазначеної в угоді кількості золота за встановленим курсом. Дані операції на міжнародному ринку золота використовуються у невеликих кількостях.

Операції з похідними фінансовими інструментами.

Ф’ючерс – строковий контракт, згідно з яким одна сторона погоджується здійснити, а інша – прийняти поставку визначеної кількості, визначеної якості товару у визначений строк у майбутньому за ціною, що встановлена в момент укладання угоди.

Опціон – це строковий контракт, що надає право покупцю опціону купити (опціон кол) чи продати (опціон пут) визначену стандартну кількість товару за визначеною ціною на визначену дату (європейський опціон) чи протягом дії терміну опціону (американський опціон). Особливість даного виду фінансових інструментів – здійснюється купівля права, а не зобов’язання виконати угоду. Продавець опціону отримує винагороду – премію, яка є ціною опціону.

Опціони на позабіржовому ринку іменуються дилерськими. На відміну від біржових, дані опціони емітуються юридичною особою, що гарантує виконання опціону. Дилерські опціони поділяються на дві групи:

O опціони, призначені для продажу на роздрібному ринку для задоволення приватного спекулятивного попиту;

O золоті торгові опціони. Суб’єктами угод виступають золотодобувні підприємства, промислові підприємства, дилери. Призначення даних опціон і в – нівелювання цінових ризиків виробників і споживачів металу.

Обсяги торгівлі “паперовим” золотом (ф’ючерсами та опціонами) набагато перевищують обсяги купівлі-продажу самого металу. Ринок похідних фінансових інструментів здійснює значний вплив на цінову динаміку на ринку. Забезпечена фінансовими інструментами висока волатильність міжнародного ринку золота створює можливості для максимізації доходів.

Механізм проведення операцій із золотом. Торгівля металом на ринку здійснюється тільки в регламентованій стандартній формі. Постачальники відправляють видобутий метал у формі неочищених від домішок злитків до афінажних заводів, де їх доводять до ”лондонського стандарту”. Потім він надходить на ринок через посередників, які виконують накази-замовлення клієнтів із купівлі-продажу металу. В залежності від того, як це питання вирішено національним законодавством, постачальники продають метал у неочищених злитках афінажеру або (частіше) просто передають його для збагачення і він залишається власністю замовника, за винятком періоду його переплавки, коли воно знаходиться у рідкому стані і вважається власністю афінажера.

Метал, який купують споживачі у стандартній формі, виготовляється або у формі злитків чи монет, або в іншій формі, в яку злитковий метал переробляється на їх замовлення афінажними заводами. Останні можуть розглядатися і як постачальники, які викуповують метал у добувачів, а потім поставляють його на ринок, і як споживачі, коли купують метал у посередників щоб переробляти його в іншу форму для подальшого постачання промисловим підприємствам.

Для торгівлі фізичним металом використовують металеві рахунки відповідального зберігання типу “Allocated”, тобто “з розміщенням”. На цих рахунках обліковується метал, який фізично зберігається в даному банку. Останній не має права використовувати цей метал і повертає власнику саме ті злитки, які той отримав на своє ім’я.

Для операцій із безготівковим (“паперовим”) металом використовують рахунки типу “unallocated”, тобто “без розміщення”. На них обліковується метал у грамах чи унціях, а не в конкретних злитках. Зарахування металу на такий рахунок здійснюється після його фізичної поставки до даного банку або придбання в іншого учасника міжбанківського ринку металу. Отримати метал у зафіксованій кількості (але не обов’язково у тих злитках, у яких його було поставлено) можна в даному банку або в інших світових центрах торгівлі дорогоцінним металом як це передбачено угодою між клієнтом та банком. Як правило, всі банки гарантують отримання металу у таких світових центрах, як Лондон чи Цюріх, у своїх установах або в банках-кореспондентах.

На сьогодні продаж золота здебільшого зводиться до надання права на його отримання з банку, тобто до передавання квитанції на золото, що зберігається.

Угоди з купівлі-продажу золота здійснюються миттєво із застосуванням найсучаснішої техніки зв’язку та банківських розрахунків.

Із золотом, як і з валютою на ринку, проводяться арбітражні операції (безперервна купівля на одних ринках і продаж на інших), завдяки чому ціни на вільних ринках, де немає обмежень і податків, вирівнюються і утворюють єдину світову ціну. Якщо золото продається не за долари, а за якусь іншу валюту, то у формуванні ціни бере участь курс валюти щодо долара. Якщо золото продається/купується на позикові кошти, то важливе значення має процентна ставка за позикою, яку необхідно сплачувати.

Операції з надання позик у дорогоцінних металах здійснюються шляхом поставок у фізичній формі або зарахування на знеособлені рахунки в обмін на зобов’язання зворотної поставки відповідного металу в термін, вказаний у договорі. Суми позики в дорогоцінних металах можуть погашатися у формі фізичної поставки чи шляхом перерахунку дорогоцінних металів із знеособлених металевих рахунків позичальника.

Банк має можливість вводити депоноване в ньому золото в обіг подібно до того, як викидається в обіг його грошовий капітал, внесений як вклад. Йому лише необхідно тримати певний резерв на випадок вимоги золота значною кількістю клієнтів.

Золоті сертифікати переважно іменні, однак передбачається право їх передачі шляхом відповідного надпису. Емісією золотих сертифікатів займається ряд комерційних банків США, Швейцарії, ФРН, Люксембургу, Сінгапуру та інших країн. Різновидом золотих сертифікатів є ощадна книжка, яка видається власнику депонованого золота, що дає змогу проводити багаторазові операції з ним. Золоті сертифікати можуть випускатися замість депонованих монет, а також золота, яке зберігається в інших країнах з метою фактичного гарантування на випадок його блокування чи націоналізації. Операції з золотими сертифікатами вигідні банкам-емітентам тому, що приносять дохід у вигляді комісійних (за збереження золота і операції з ним за дорученням клієнта), розширюють клієнтуру, підвищують репутацію банку. Водночас зобов’язання банку вільно обміняти золотий сертифікат на золото певною мірою послаблює державний монопольний контроль над ліквідністю банків, оскільки постійно існує можливість несподіваного пред’явлення його до оплати. Таким чином, з’являється новий кредитний документ, що репрезентує певну кількість золота.

Золоті аукціони – продаж золота з публічних торгів. Об’єктами операцій на ринках золота є стандартні злитки, старовинні, сучасні ювілейні та сувенірні монети, листи, пластинки, дріт, золоті сертифікати (документи, що засвідчують право їхнього власника отримати визначену кількість золота).

Розрізняють кілька методів установлення цін на золотих аукціонах:

O класичний метод (метод ціни заявки) полягає в тому, що покупці, котрі вказали у своїх заявках ціну, вищу від установленої продавцем, платять ціну, вказану в заявці;

O “голландський метод” – продавець установлює єдину ціну, за якою реалізуються всі заявки з вищими цінами.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Міжнародні фінанси – Д’яконова І. І. – 12.3. Характеристика операцій із золотом та особливості проведення “золотих” аукціонів