Міжнародні фінанси – Д’яконова І. І. – 10.5. Фондові біржі на світовому фондовому ринку

Хоча угоди купівлі-продажу цінних паперів можуть укладатися в різних місцях, значна їхня частка укладається на фондових біржах – спеціалізованих організаціях, які об’єднують професійних учасників ринку цінних паперів у одному приміщенні для проведення торгів, створюють умови для концентрації попиту й пропозиції та підвищення ліквідності ринку в цілому.

Основна функція фондових бірж полягає в тому, щоб на основі котирування цінних паперів у процесі біржової торгівлі сприяти визначенню справедливих і об’єктивних цін на вказані шині папери.

Іншою важливою функцією біржової торгівлі є недопущення укладення угод купівлі-продажу, внаслідок яких коливання цін на цінні папери матимуть несподіваний характер або будуть виходити за допустимі межі. Таким чином, фондові біржі сприяють і допомагають підтримувати стабільність на ринку цінних паперів.

Ще однією з важливих функцій фондових бірж є функція постійного контролю за фінансовим та господарським станом емітентів. Фондові біржі встановлюють для емітентів, цінні папери яких котируються на фондових біржах, правило надавати біржам необхідну інформацію, господарські та фінансові звіти, пояснення тощо.

Основні засади функціонування фондової біржі:

O створення умов щодо конкурентного ціноутворення на цінні папери та інші фінансові інструменти шляхом зосередження попиту та пропозиції на їх купівлю-продаж;

O підтримання цілісності та стабільності ринку цінних паперів шляхом запровадження справедливих та рівних для всіх учасників біржових торгів правил поведінки;

O забезпечення прозорості ринку цінних паперів через оприлюднення інформації, що характеризує кон’юнктуру ринку;

O забезпечення інформування учасників біржових торгів та інвесторів щодо емітентів та їхніх цінних паперів;

O застосування ефективних технологій укладання біржових угод та виконання біржових контрактів, що відповідають міжнародним стандартам;

O забезпечення функціонування фондової біржі на постійно діючій основі;

O забезпечення захисту учасників біржових торгів та інвесторів від зловживань шляхом установлення вимог щодо допуску до торгівлі, застосування процедур нагляду, контролю та накладання санкцій за порушення.

Отже, фондова біржа – організація, предметом діяльності якої є забезпечення необхідних умов нормального обігу цінних паперів, визначення їх ринкових цін і розповсюдження інформації про них, підтримка високого рівня професіоналізму учасників ринку цінних паперів.

Робота біржі та її членів регламентується локальними нормативними актами – її статутом і внутрішніми правилами та інструкціями.

Статут фондової біржі містить:

O найменування і місцезнаходження фондової біржі;

O порядок управління і формування її органів та їх компетенцію;

O мету діяльності;

O підстави та порядок припинення діяльності фондової біржі;

O порядок розподілу майна фондової біржі у разі її ліквідації.

Правила фондової біржі:

O організація та проведення біржових торгів;

O котирування цінних паперів та оприлюднення їх біржового курсу;

O лістинг та делістинг цінних паперів;

O допуск членів фондової біржі та інших осіб, визначених законодавством, до біржових торгів;

O розкриття інформації про діяльність фондової біржі та її оприлюднення;

O розв’язання спорів між членами фондової біржі та іншими особами, які мають право брати участь у біржових торгах згідно із законодавством;

O здійснення контролю за дотриманням членами фондової біржі та іншими особами, які мають право брати участь у біржових торгах згідно із законодавством, правил фондової біржі;

O накладення санкцій за порушення правил фондової біржі.

У торгівлі цінними паперами на біржі беруть участь представники членів біржі, які мають там “місце”. Члени біржі мають право безплатно бути присутніми на торгах і виконувати угоди. Члени біржі або їхні представники мають змогу виступати на біржі як брокери.

Учасниками біржового ринку нашої країни є брокерські контори, які зареєстровані на фондових біржах як її члени, а також інші юридичні та фізичні особи, якщо це передбачено чинним законодавством і біржею.

Брокер отримує заявки від клієнтів і виконує ці заявки. Брокер діє від імені і за дорученням клієнта і отримує визначений відсоток комісійної винагороди за виконання заявки. Брокер є уповноваженою особою брокерської контори і здійснює на фондовій біржі цивільно-правові угоди щодо цінних паперів, які передбачають оплату цінних паперів проти їх поставки новому власнику на підставі договорів доручення чи комісії за рахунок своїх клієнтів.

Однією з особливостей діяльності фондової біржі є те, що вона повинна передбачити в правилах біржі наявність порядку допуску (лістингу) цінних паперів до офіційного та неофіційного котирування.

Лістинг – сукупність процедур з включення цінних паперів до реєстру організатора торгівлі та здійснення контролю за відповідністю цінних паперів і емітента умовам та вимогам, встановленим у правилах організатора торгівлі.

Умовами допуску визначаються вимоги, згідно з якими в офіційному котируванні мають перебувати цінні папери, емітенти яких задовольняють певні економічні і фінансові критерії, встановлені біржею, та регулярно поширюють інформацію про свою діяльність.

Цінні папери, які пройшли процедуру лістингу, заносяться до біржового реєстру до відповідного котирувального списку за рівнем лістингу – лістингові цінні папери.

Цінні папери, що не відповідають вимогам лістингу, заносяться до біржового списку як позалістингові цінні папери.

Вітчизняні компанії найбільшою мірою привертає альтернативний інвестиційний ринок (AIM) Лондонської фондової біржі, а також можливості Варшавської, Віденської і Московської бірж, оскільки вони пропонують порівняно невисоку вартість розміщення (табл. 10.14) і досить широку базу потенційних інвесторів. Ці ринки пропонують спрощену систему допуску, гнучку систему регулювання.

Таблиця 10.14. Вартість лістингу на деяких біржах (ціна лістингу відображає престиж біржі)

Міжнародні фінанси   Дяконова І. І.   10.5. Фондові біржі на світовому фондовому ринку

Зворотною процедурою лістингу є делістинг – процедура виключення цінних паперів з реєстру організатора торгівлі, якщо вони не відповідають правилам організатора торгівлі, з наступним припиненням їх обігу на організаторі торгівлі або переведенням в категорію цінних паперів, допущених до обігу без включення до реєстру організатора торгівлі.

Цінний папір може бути вилучений з офіційного котирування за вимогою емітента, поданням відповідних державних органів, державного представника на біржі або за ініціативою біржі, яка має бути належним чином обгрунтована.

У 2008 році майже всі 56 членів Світової федерації бірж (World Federation of Exchanges, WFE) заявили про падіння капіталізації внутрішнього ринку цінних паперів та загального рівня їх індексів. Що стосується сумарного обсягу продажів акцій біржами-членами WFE, то у 2008 році він становив 113 трлн дол.

Якщо ж розглядати ситуацію в конкретних регіонах, то тут цифри менш стабільні. Біржі американського часового поясу зареєстрували збільшення обсягу продажів акцій на 21 % – 73 трлн дол. у 2008 році проти 60 трлн дол. у 2007 році. Так, Національна американська асоціація дилерів цінних паперів згідно з рейтингом WFE посіла перше місце за обсягом проданих акцій. На другому місці – теж американська, Нью-Йоркська фондова біржа.

Біржі Європейсько-Середньосхідно-Африканського регіону зареєстрували зменшення обсягів продажу акцій на 25% порівняно з 2007 роком (23 трлн дол. проти 31 трлн дол.). Лондонська фондова біржа, котра посіла третю сходинку рейтингу, зменшила продажі майже на 4 млрд дол.

В Азійсько-Тихоокеанському поясі продажі акцій впали на 23 % – 17 трлн дол. у 2008 році проти 21 трлн дол. у 2007 році. Токійська фондова біржа скоротила обсяги продажів акцій практично на 1 млрд дол. (табл. 10.15).

Таблиця 10.15. Топ-10 найбільших бірж світу за обсягом продажу акцій

Міжнародні фінанси   Дяконова І. І.   10.5. Фондові біржі на світовому фондовому ринку

Міжнародні фінанси   Дяконова І. І.   10.5. Фондові біржі на світовому фондовому ринку

Взагалі, міжнародний фондовий ринок уособлює в собі діяльність наступних найбільших фондових бірж світу:

O Нью-Йоркська фондова біржа (New York Stock Exchange (NYSE));

O Електронна фондова біржа США (National Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ));

O Американська фондова біржа (AMEX);

O Лондонська фондова біржа (London Stock Exchange (LSE));

O Фондова біржа EURONEXT;

O Франкфуртська фондова біржа;

O Мадридська фондова біржа (Madrid Stock Exchange);

O Італійська фондова біржа (Borsa Italiana S. p. A., ISE);

O Токійська фондова біржа (Tokyo Stock Exchange);

O Шанхайська фондова біржа (Shanghai Stock Exchange);

O Національна фондова біржа Індії (National Stock Exchange of India);

O Фондова біржа Сан-Пауло (Bolsa de Valores de Sao Paulo – Bovespa);

O Австралійська фондова біржа (Australian Stock Exchange (ASX));

O Фондова біржа PTC (Російська Торгова Система);

O Московська міжбанківська валютна біржа (ММВБ).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Міжнародні фінанси – Д’яконова І. І. – 10.5. Фондові біржі на світовому фондовому ринку