Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – Затвердження звіту про виконання місцевого бюджету

Під ефективністю розуміється відношення між використаними ресурсами та досягнутими результатами. Ефективність є результатом цілого ряду зусиль по досягненню поставлених завдань, але найбільше вона залежить саме від управління видатками як визначальної ролі в процесі використання бюджетних коштів на виконання конкретних завдань.

Будь-яка спроба оцінити результативність діяльності організації потребує вироблення основи для оцінки ефективності цієї діяльності. Це, насамперед, має бути спосіб вимірювання результатів, визначених у завданні. В той же час необхідно, щоб завдання відображали результати в кількісних вимірах. Для цього необхідно визначити показники для вимірювання цих результатів. Отже, з точки зору управління видатками основні питання оцінки ефективності зводяться до таких:

O Що таке ефективність?

O Як здійснити її кількісну оцінку?

O Як її використати?

В основу ефективності асигнувань закладено обсяги використаних коштів. З точки зору видатків та користі від них для забезпечення ефективності досягнуті результати повинні задовольняти вимоги споживачів громадських послуг. Ефективність є складовою результативності. Отже, як може бути виміряна ефективність?

Як правило, використані ресурси можна виразити в грошовій формі. Для оцінки окремих результатів роботи потрібні інші форми, наприклад, кількість виплат, кількість учнів середніх шкіл, рівень знань яких відповідає визначеним стандартам. Зміни цих кількісних показників як протягом часу, так і в порівнянні зі встановленими цілями можуть бути виміряні у відношенні до використаних коштів. При оцінці ефективності використання коштів необхідно нейтралізувати вплив змін цінових варіацій.

Для оцінки ефективності використовується три методи:

O Порівняльний аналіз: результати, досягнуті в попередні роки, порівнюються з визначеними цілями, а також зіставляються альтернативні шляхи вирішення тих чи інших завдань.

O Факторний аналіз: являє собою статистичний підхід, в основу якого покладено вплив зміни факторів на результат.

O Аналіз пакета даних: досліджується співвідношення між ресурсами та результатами з точки зору максимальної ефективності, досягнутої найбільш прогресивними організаціями.

Коли йдеться про місцевий бюджет, громадськість зацікавлена, наскільки ефективно використані можливості бюджету. Тут у нагоді стають показники результативності. Як було підкреслено в другому модулі, при розробці показників результативності особливу увагу необхідно приділяти потребам споживачів і взаємозв’язку з процесом формування та виконання місцевих бюджетів.

Як ми знаємо, чи ефективно діємо?

O Ефективність не є абсолютом. Ніколи не можна сказати, що ми досягли максимальної ефективності і вже нічого більше робити не можна.

O Змінюються обставини, змінюються вимоги, з’являються нові можливості, використовуються нові методи та технології.

O Таким чином, оцінка ефективності має відбуватись регулярно через реалістичні оціночні цикли.

Приклад оцінки ефективності бюджету показано в табл. 31.

Затвердження звіту про виконання місцевого бюджету

Відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу, звіт про виконання місцевого бюджету подається до відповідної ради Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевою державною адміністрацією, виконавчим органом відповідної ради чи міським, селищним, сільським головою (у разі, якщо відповідні виконавчі органи не створені) у двомісячний термін після завершення відповідного бюджетного

Таблиця 31

Оцінка ефективності бюджету

Об’єкт оцінки

Перегляд норм використання в школах обслуговуючого персоналу – бухгалтерів, кухарів, технічних працівників, охорони та інших

Проблемні питання

O Хоча норми існують, вони значно застаріли і не відповідають сьогоднішнім вимогам

O Як результат – невідповідність кількості обслуговуючого персоналу реальним потребам та особливо в розрізі шкіл

O Перевищення потреб на фінансування обслуговуючого персоналу

Мета

O Досягти більшої рівномірності розподілу обслуговуючого персоналу по школах та вищого рівня обслуговування

O Заохочення школи визначити пріоритети

O Досягти загальної економії при перерозподілі структури видатків

Застосовані методології

O Перегляд існуючих норм

O Зміни в структурі норм залежно від розміру школи

O Централізоване здійснення окремих функцій

Інформація

O Кількість учнів, учителів, обслуговуючого персоналу; наповнюваність класів

O Додаткове обладнання в кожній школі

Аналіз

O Регресний аналіз залежності кількості обслуговуючого персоналу, учнів та вчителів від факторів, які на них впливають

O Аналіз вибірки шкіл (які обходяться меншою кількістю обслуговуючого персоналу) для визначення оптимальної структури обслуговуючого персоналу

Висновки

O Невідповідність старих норм

O Значне загальне перевищення кількості обслуговуючого персоналу

O Менше 10% шкіл мали недостатню комплектацію

O Можливість скорочення витрат за рахунок перегляду норм, впровадження альтернативних форм надання послуг

O Делегування цих повноважень керівникам установ

Впроваджені заходи

O Перегляд норм

O Створення кущових груп обслуговування

O Загальна економія витрат 20%

O Свобода вибору напрямів використання вивільнених коштів керівниками шкіл

Періоду. Попередньо звіт схвалюється рішенням виконавчого органу відповідної ради. Перевірка звіту здійснюється Рахунковою палатою Автономної Республіки Крим (щодо використання органами виконавчої влади коштів бюджету Автономної Республіки Крим) чи комісією з питань бюджету відповідної ради. Після розгляду показників виконання місцевого бюджету профільними комісіями та спільного засідання бюджетної комісії проект рішення виноситься на розгляд сесії відповідної ради. Відповідні ради затверджують звіт про виконання місцевого бюджету або приймають інше рішення з цього приводу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – Затвердження звіту про виконання місцевого бюджету