Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – Облік і калькулювання собівартості робіт (послуг) підприємств в основних підгалузях житлово-комунального господарства

Бухгалтерський облік витрат (собівартості) на виконання робіт (надання послуг) та подання облікової інформації у фінансовій звітності здійснюється підприємствами згідно з вимогами Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”№ 996-ХІУ (996-14), Положення (стандарту) бухгалтерського обліку (16 “Витрати” (20027-00), 9 “Запаси” (г0751-99), інших П(С)БО, Інструкції щодо застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій № 291 (20893-99), наказу “Про облікову політику підприємства”, інших нормативно-правових актів.

Облік витрат (собівартості) на виконання робіт (надання послуг) у первинному, поточному та зведеному обліку здійснюється з дотриманням принципу відповідності.

Визнання в обліку витрат базується на використанні методу нарахування всіх витрат, які можуть бути достовірно оцінені, в тому числі всіх процентних витрат.

Відображення в обліку витрат (собівартості) на виконання робіт (надання послуг) здійснюється згідно з робочим планом рахунків по вибору підприємства з використанням рахунків та субрахунків витрат першого, другого та третього порядку восьмого та дев’ятого класу або тільки восьмого “Витрати за елементами”, чи тільки рахунки дев’ятого класу “Витрати діяльності” .

Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості на виконання робіт (надання послуг), собівартості реалізованих робіт (послуг), операційної та інших видів собівартості, а також змінних і постійних витрат та методів їх обліку і розподілу визначається підприємством самостійно з урахуванням доцільності і наводиться в додатках до облікової політики.

На підставі даних зведеного обліку витрат на виробництво складаються калькуляції фактичної собівартості, які використовуються для контролю за дотриманням планових калькуляцій як окремих робіт (послуг), так і всього обсягу виробництва чи діяльності. Звітні калькуляції складаються на всі виконані підприємством роботи та надані послуги.

Управлінський облік витрат (собівартості) на виконання робіт (надання послуг) та подання облікової інформації для планування, калькулювання, оцінки, контролю та інших управлінських цілей внутрішнім користувачам здійснюється підприємствами самостійно на основі внутрішніх регламентів (наприклад, Положення про систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності й контролю господарських операцій).

Управлінський облік в основних підгалузях житлово-комунального господарства не регламентується і не регулюється державними органами, а організовується підприємством самостійно на основі загальних принципів і методів обліку, виходячи з потреб діяльності.

Собівартість об’єктів витрат може визначатися залежно від особливостей організації діяльності підприємства, методів калькулювання з застосуванням різних систем виробничого обліку та відповідних субрахунків бухгалтерського обліку. Впровадження системи виробничого обліку здійснюється підприємством самостійно.

Особливості розрахунку собівартості робіт підприємств в основних підгалузях житлово-комунального господарства

Витрати на обслуговування внутрішньо-будинкових мереж та обладнання, в тому числі приладів обліку та регулювання споживання води та теплової енергії, включаються до складу квартирної плати.

Власники приватних будинків та бюджетні організації внутрішньо-будинкове обслуговування здійснюють самостійно або за окремими договорами за додаткові кошти.

Житлове господарство. Крім типових статей, калькуляції в житловому господарстві застосовуються додаткові статті, а саме:

O підготовка житлового фонду до експлуатації в зимовий період;

O поточний ремонт житлового фонду.

До статті “Сировина та матеріали” підприємства житлового господарства включають, крім типових, витрати на:

O використання піску та інших матеріалів для посипання території в зимовий період;

O використання води для поливання та миття території і зелених насаджень;

O посадку зелених насаджень;

O використання землі, добрив, засобів захисту рослин тощо;

O використання води для системи холодного і гарячого водопостачання.

До статті “Паливо і енергія на технологічні цілі” підприємства житлового господарства включають, крім типових, витрати на:

O освітлення місць загального користування в житлових будинках та прибу-динкової території;

O теплову енергію для опалення та підігрівання води для системи гарячого водопостачання;

O електроенергію для забезпечення у внутрішньобудинкових системах процесів опалення і гарячого водопостачання;

O електроенергію для ліфтів.

До статті “Роботи і послуги виробничого характеру сторонніх підприємств і організацій”, крім типових витрат, відноситься вартість послуг сторонніх підприємств за:

O вивезення снігу;

O прибирання, вивезення та знешкодження сміття і очищення неканалізаційних люків;

O очищення димоходів та вентиляційних каналів;

O дезінфекцію та дератизацію місць загального користування житлового фонду (підвалів, сміттєзбірників тощо);

O експлуатацію, технічне обслуговування устаткування диспетчерських систем по обслуговуванню житлового фонду за заявками населення.

До статті “Підготовка житлового фонду до експлуатації в зимовий період” відносяться витрати на випробування під тиском систем опалення, водопостачання та водовідведення.

До статті “Поточний ремонт житлового фонду включаються витрати на матеріали, енергію, оплату праці ремонтних працівників, відрахування на соціальні заходи, транспортні витрати тощо.

До статті “Загальновиробничі витрати”, крім витрат типової номенклатури, включаються також:

O вартість житла та комунальних послуг, безкоштовно або пільгово наданих працівникам житлових організацій, відповідно до діючого законодавства;

O витрати на технічну інвентаризацію (реєстрацію усіх змін у складі житлового фонду, що експлуатується, і його стану).

До статті “Витрати на утримання та експлуатацію машин та обладнання”, крім витрат типової номенклатури, підприємства житлового господарства включають витрати на обслуговування інформаційно-обчислювального комплексу з програмним забезпеченням.

До статті “Адміністративні витрати”, крім витрат типової номенклатури, включаються також:

O витрати на оплату послуг банківських установ по прийому платежів від населення;

O витрати по централізованому збору платежів від населення.

До статті “Витрати на збут”, крім витрат типової номенклатури, включаються також витрати на виготовлення бланків договорів, рахунків, розрахункових книжок та довідок.

Калькуляційною одиницею в житловому господарстві є один квадратний метр загальної площі житлових будинків.

Водопровідно-каналізаційне господарство. До собівартості робіт (послуг) підприємств водопровідно-каналізаційного господарства включаються усі витрати по добуванню, виробництву і транспортуванню споживачам питної води, а також по прийманню, відведенню і очищенню води для її подальшого використання чи випуску у водойми (в тому числі гарячої води, а також води, яка проходить процес очищення на загальноміських спорудах) .

Собівартість обчислюється за видами технологічних процесів (піднімання води, подача її в мережу, очищення та подача споживачам) та за видами послуг – водопостачання та водовідведення.

Підприємствами водопровідно-каналізаційного господарства, крім типових статей калькуляції, застосовується стаття “Вода для використання з технологічною метою”. Витрати по статті включаються в собівартість робіт (послуг) по виробничій собівартості води.

Витрати на воду для власних потреб водопровідно-каналізаційних підприємств (по собівартості її виробництва), необхідні для технології очищення питної води (промивання фільтрів, відстійників, резервуарів питної води, реагентного господарства та дезінфекції водопровідних мереж), згідно з Правилами технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, які затверджено наказом Держжитлокомунгоспу України № 30 (20231-95), та відповідно до Методики розроблення технологічних нормативів використання води на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства України, затвердженої наказом Держбуду України № 161.

Норми втрат води (готової продукції) в системах подачі і розподілу води після розрахунку затверджуються органами виконавчої влади на місцях.

Витрати на очищення, оброблення та транспортування купованої води, її реалізацію абонентам відносяться до відповідних статей собівартості (“Сировина та матеріали”, “Паливо та електроенергія для використання з технологічною метою”, “Витрати на оплату праці” тощо).

До статті “Витрати на утримання та експлуатацію машин та обладнання”, крім витрат Типової номенклатури, підприємства водопровідно-каналізаційного господарства включать:

– витрати на обслуговування інформаційно-обчислювального комплексу з програмним забезпеченням;

– витрати на аварійно-відновлювальні роботи (матеріали, запасні частини, заробітна плата робітників аварійних бригад з відрахуваннями на соціальні заходи, витрати на оплату проїзду обхідників, енергоресурси тощо) в тій частині, яка не відноситься до капітальних витрат, за винятком аварій, що відносяться до надзвичайних ситуацій.

Згідно з Тимчасовим класифікатором надзвичайних ситуацій до них відносяться:

– аварії на каналізаційних системах, теплових мережах, у системах водопостачання населенню питної води, що призвели до збільшення об’єму стічних вод і концентрації забруднених речовин більше ніж у 10 разів;

– аварії на очисних спорудах стічних вод промислових підприємств з масовим викидом забруднюючих речовин в обсязі перевищення ГДК в 10 разів і більше.

До статей “Загальновиробничі витрати” та “Адміністративні витрати” на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства, крім витрат типової номенклатури, також відносяться:

– витрати на оплату послуг банківських установ та розрахункових центрів по прийманню та розробленню платежів від населення при прийманні платежів Водоканалом;

– будь-які витрати платника податків, що пов’язані з утриманням та експлуатацією основних фондів природоохоронного призначення, включаючи санітарні та охоронні зони, які знаходяться в його власності або на балансі;

– витрати на утримання територій санітарних зон охорони (охорона, озеленення, освітлення, утримання в належному санітарному стані тощо) .

До статті “Інші операційні витрати”, крім витрат типової номенклатури, відносяться відрахування за геологорозвідувальні роботи відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 645 (645-95-п).

Калькуляційними одиницями для підприємств водопровідно-каналізаційного господарства є один кубометр води та один кубометр стічних вод.

Теплове господарство. До собівартості послуг підприємств теплового господарства включаються витрати на виробництво теплової енергії і гарячої води та подачу їх споживачам.

Облік і калькулювання собівартості робіт та послуг підприємств теплового господарства здійснюється за видами продукції та за стадіями технологічного процесу (виробництво, подача) на одиницю відпущеної продукції, якими є 1 гігакалорія теплової енергії та 1 м3 гарячої води (тільки за наявності відкритої системи гарячого водопостачання).

При калькулюванні витрат у собівартості теплової енергії виділяються умовно-змінні витрати: “Паливо, електроенергія та покупне тепло”, які залежать від обсягів споживання теплової енергії (зима, літо). Умовно-постійні витрати: усі інші, які не залежать від обсягів споживання теплової енергії.

До статей “Сировина та матеріали” підприємства теплового господарства включають:

O витрати на воду, що використовується для заповнення теплових мереж, підживлення котлоагрегатів, промивання фільтрів при хімічному очищенні води, а також на господарські потреби в межах діючих нормативів;

O вартість холодної води, що використовується для подачі в систему гарячого водопостачання (тільки за наявності відкритої системи підігріву води для гарячого водопостачання);

O межі витрат тепла в системах подачі і розподілу регламентовані “Галузевою методикою нормування питомих витрат паливно-енергетичних”;

O ресурси при виробленні теплової енергії в комунальній теплоенергетиці”, затверджені наказом Держбуду України № 290.

До статей “Витрати на утримання та експлуатацію машин та обладнання”, крім типових витрат, підприємства теплового господарства включають:

O витрати на ремонт, промивання, гідравлічну перевірку, щорічну наладку котлоагрегатів, теплових мереж, електричного обладнання, коефіцієнт виробничої потужності та амортизації, проведення паспортизації будівель, обладнання, теплових мереж, що знаходяться на балансі підприємств теплового господарства;

O витрати на обстеження технічного стану теплових мереж, обладнання приладів обліку теплової енергії, паспортизацію теплового навантаження споживачів теплової енергії та приладів обліку;

O витрати на обслуговування інформаційно-обчислювального комплексу з програмним забезпеченням.

До загальновиробничих та адміністративних витрат на підприємствах теплового господарства залежно від їх структури управління також відносяться:

O витрати на оплату послуг банківських установ та розрахункових центрів за приймання та розробку платежів від населення, якщо приймає плату теплове господарство або за його дорученням виконавець послуг чи розрахунковий центр;

O витрати на утримання територій санітарних зон охорони (охорона, озеленення, освітлення, утримання в належному санітарному стані тощо).

Калькуляційними одиницями для підприємств теплового господарства є одна гігакалорія тепла.

Міський електротранспорт. Собівартість послуг міськелектротранспорту являє собою виражену у вартісній формі сукупність витрат, пов’язаних із забезпеченням технологічного процесу перевезення пасажирів.

Облік і калькулювання собівартості послуг проводиться за видами перевезень (трамвай, тролейбус) та за стадіями технологічного процесу.

Групування витрат, пов’язаних з експлуатацією міського електротранспорту, здійснюється за такою номенклатурою статей калькуляції:

До статті “Енергія для використання з технологічною метою” включається вартість електроенергії, що одержується зі сторони і використовується для забезпечення роботи рухомого складу, а також витрати на перетворення змінного електричного струму.

До статті “Витрати на оплату праці” відносяться витрати на оплату праці водіїв, кондукторів пасажирських вагонів (трамваїв, тролейбусів) за період їх роботи на лінії.

До статті “Відрахування на соціальні заходи” відносяться відрахування на соціальні заходи від заробітної плати водіїв, кондукторів пасажирських вагонів (трамваїв, тролейбусів) відповідно до встановлених законодавством норм (соціальне страхування, до Пенсійного фонду, до Фонду сприяння зайнятості населення) .

До статті “Амортизація рухомого пасажирського складу” відносяться витрати на повне відновлення основних виробничих фондів у вигляді амортизаційних відрахувань від балансової вартості трамваїв та тролейбусів за встановленими нормами і порядком.

До статті “Утримання та поточний ремонт енергогосподарства” відносяться витрати на:

O амортизаційні відрахування на повне відновлення об’єктів енергогосподарства (кабельні мережі, тягові електропідстанції);

O технічне обслуговування та поточний ремонт об’єктів енергогосподарства;

O оплату праці робітників, які обслуговують енергогосподарство;

O відрахування на соціальні заходи та обов’язкові платежі до фондів відповідно до та у межах норм, передбачених законодавством.

До статті “Утримання служби автоматики та зв’язку” включаються витрати на автоматизацію процесу управління рухом трамваїв і тролейбусів. До них відносяться витрати:

O на оплату праці робітників службі автоматики та зв’язку;

O відрахування на соціальні заходи та обов’язкові платежі до фондів відповідно до та у межах норм, передбачених законодавством;

O амортизаційні відрахування від вартості засобів автоматики та зв’язку;

O на технічне обслуговування і поточний ремонт засобів автоматики та зв’язку.

До статті “Утримання та поточний ремонт трамвайної колії та контактних мереж” включаються витрати на:

O амортизаційні відрахування на повне відновлення трамвайних колій та контактних мереж у межах норм, встановлених законодавством;

O проведення технічного обслуговування та ремонт трамвайної колії;

O оплату праці робітників, які обслуговують і ремонтують трамвайні колії та контактні мережі;

O відрахування на соціальні заходи та обов’язкові платежі до фондів відповідно до та у межах норм, передбачених законодавством.

До статті “Утримання служби (відділу) руху” відносяться витрати на організацію пасажирського руху та утримання диспетчерської служби (заробітна плата диспетчерів, відрахування на соціальні заходи, експлуатаційні витрати по утриманню диспетчерських пунктів тощо).

Загальна сума витрат на утримання служби руху розподіляється між трамвайними і тролейбусними господарствами пропорційно вагонодням у русі та відноситься на собівартість трамвайних і тролейбусних перевезень.

До статті “Експлуатаційні витрати” відносяться витрати:

O на поточний ремонт пасажирського рухомого складу, його технічне обслуговування, поточний ремонт устаткування (касових апаратів, компостерів, радіообладнання, акумуляторів тощо), а також заміну та відновлення автошин;

O вартість використаних мастильних, обтиральних та інших матеріалів, обслуговування рухомого складу та підтримання його в робочому стані;

O на оплату праці робітників, які проводять технічне обслуговування та ремонт рухомого складу;

O вартість використаного палива, електроенергії, води, пари та інших видів енергії на технічне обслуговування та ремонт рухомого складу.

До статті “Загальновиробничі витрати”, крім витрат типової номенклатури, відносяться витрати на придбання (друкування) всіх видів проїзних квитків, оплату організаціям комісійних за продаж квитків, утримання пунктів (кіосків) по продажу квитків, оплату праці та відрахування на соціальні заходи від оплати праці продавців квитків, контролерів, транспортні та інші витрати по збиранню контролю виторгу від продажу квитків.

До статті “Загальногосподарські витрати” відносяться витрати, які наведено в типовій номенклатурі.

Калькуляційною одиницею на підприємствах міського електротранспорту є одне пасажироперевезення. При цьому враховується вся кількість пасажирів, включаючи тих, які мають пільги по оплаті за проїзд.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – Облік і калькулювання собівартості робіт (послуг) підприємств в основних підгалузях житлово-комунального господарства