Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – Аналіз програм та функцій

O Визначення програми: група видів діяльності, що спрямовані на досягнення певної мети чи кількох щільно пов’язаних цілей. Важливо відрізняти програму від функції, яка є сферою діяльності зі спільними предметами або процесами.

O Аналіз ефективності та продуктивності діяльності органу влади називається аналізом програм.

O Аналізувати можна в широких межах або малі та дуже спеціальні напрямки діяльності. Діапазон аналізу – це одне з перших рішень, які приймаються на початку аналізу. Етапи аналізу функцій є дуже подібними до етапів стратегічного планування. Загальний підхід часто називають розв’язанням задач. Для здійснення аналізу цього виду існують спеціальні етапи та прийоми.

Мета цього аналізу є дуже простою: розглянути діяльність головного розпорядника на предмет того, чи досягає вона бажаних результатів з найбільш розумними витратами і чи не будуть інші альтернативи більш ефективними або чи не передбачатимуть вони менші витрати, або і те й інше. В деяких випадках аналізуватись можуть також такі питання, як порівняна вартість різних програм, і чи не надаватиме приватний сектор дані послуги краще, ніж це робить державний сектор.

Важливо визнати, що кожне з цих понять є важливим для захисту бюджетної пропозиції стосовно конкретного виду діяльності.

Якісний аналіз включає низку інших важливих питань.

Аналіз головним розпорядником бюджетних коштів має здійснюватись постійно. Він є частиною постійної оцінки того, наскільки добре працює управління.

Проведення якісного аналізу вимагає значного часу, тому аналіз, що використовується в бюджетному процесі, має починатись задовго то початку бюджетного циклу.

Аналіз часто здійснюється університетами, інститутами, громадськими організаціями, зацікавленими групами та приватними товариствами і береться за основу оцінки;

Результати такого аналізу можна знайти у звітах, результатах досліджень і оглядів, у меморандумах та в іншій формі.

На етапі аналізу бюджетних запитів фінансове управління має мати своє бачення показників проекту місцевого бюджету, що дозволить прийняти обгрунтоване рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій проекту бюджету.

Програмний аналіз важливий для складання бюджету з огляду на результати, коли сильний наголос робиться на досягненні результатів і на їх вимірюванні, часто зосереджуючись на ефективності та результативності, щоб визначити, чи були досягнуті очікувані результати.

Висновки

O Бюджетні запити головних розпорядників бюджетних коштів, що подаються місцевому фінансовому органу, повинні частково грунтуватися на різних видах планування та аналізу, які проводяться перед виданням вказівок до бюджету.

O Форми та деталі бюджетних запитів можуть дещо відрізнятися для окремих розпорядників.

O Дані, зібрані під час процесу складання бюджету, є ключовою інформацією про програми та ключовою фінансовою інформацією, яка використовується протягом усього бюджетного циклу.

Значною мірою процес або цикл, якого слід дотримуватися головним розпорядникам обласного, районного та міського рівня можна порівняти з послідовністю дій розумних споживачів, які планують здійснити важливе “капітальне” придбання для своєї сім’ї таке як, наприклад, холодильник. У такому випадку сім’я вирішує перш за все, чи потрібен новий холодильник, і якщо так, то який тип холодильника їм потрібен; які характеристики повинен мати цей холодильник; скільки вони можуть дозволити за цей холодильник заплатити; чи можуть вони все сплатити готівкою або ж їм потрібно позичати гроші; коли потрібно цей холодильник купувати та як довго можна буде цей холодильник використовувати. Таким же чином посадові особи мають вирішувати, чи потрібні територіальній громаді нові основні фонди (наприклад: школа, тролейбусна лінія), які функціональні характеристики повинні мати ці основні фонди, придбання яких основних фондів можливе в умовах теперішніх бюджетних обмежень, коли слід придбати ці фонди та як ними можна управляти.

Нижче детально представлено кожен з етапів циклу капітального бюджетуван-ня, якого мають дотримуватися далекоглядні посадові особи обласного районного і міського рівня при отриманні основного капіталу. Крім того, подаються (там, де це є доречним) приклади конкретних форм ( або інших інструментів, які можуть сприяти процесу аналізу), які можна використовувати на кожному з цих етапів.

“Капітальне бюджетування” – це процес бюджетування для землі, спорудження (придбання) будівель, мостів, доріг, парків, шкіл, водопроводів і сміттєпроводів та основного обладнання (в тому числі, обладнання для інформаційних систем менеджменту, які використовуються керівництвом обласного районного та міського рівня) з терміном використання не менше 1 року і вартістю, як правило, не нижчою, ніж 15 неоподаткованих мінімумів. Такі предмети називають “основними фондами”. Слід зазначити, що основні фонди не включають предмети, придбані для перепродажу в процесі регулярного функціонування або з метою фізичного споживання, наприклад: експлуатаційні видатки та допоміжні матеріали.

“Програмування капітальних вдосконалень” – це процес розробки та реалізації коротко – та довгострокового комплексного плану, який поєднує основні фонди та інші ресурси в єдиний процес, який використовується для того, щоб досягнути стратегічних цілей та виконати завдання, поставлені певною державною установою. На місцевому рівні керівництва План капітальних вдосконалень (План) пов’язує комплексні плани обласного, районного та міського рівнів (або стратегічний план певного територіального утворення, наприклад, план економічного розвитку та фіскальний план розвитку з фізичним розвитком). Максимальна успішність капітального програмування забезпечується завдяки тому, що воно є продуктом дисциплінованого бюджетного процесу, в якому використовується довгострокове планування для створення максимально сприятливих умов для реалізації цілей та завдань державної установи.

Справжня вартість основного капіталу становить повну “вартість строку служби” – тобто повну вартість придбання складової основного капіталу (або початку запровадження проекту) упродовж періоду його ефективного використання. Така вартість складається з вартості планування, закупівлі (в тому числі основної закупівельної ціни та витрат, які необхідні для того, щоб довести предмет до місця його знаходження та стану планованого використання), функціонування.

У чому полягає важливе значення капітального бюджетування?

Капітальне бюджетування має надзвичайно важливе значення для матеріального забезпечення на майбутнє (через інвестиції) навіть в умовах фіскальних обмежень, оскільки капітальне бюджетування сприяє тому, щоб:

O Створити середовище та забезпечити необхідні фізичні ресурси/рамки, в яких здійснюється програмна діяльність (у тому числі надання послуг іншим державним установам або громадянам):

– Вперше, у випадку введення нових видів діяльності

– Більш ефективно та оперативно, у випадку вже існуючих видів діяльності

O Закласти підвалини для залучення або підтримки процесу приватних інвестицій та/або технологічних досліджень, створення нових робочих місць та інших видів діяльності, спрямованих на посилення регіональної та місцевої економіки

O Уникнути навіть вищих, ніж на даний момент видатків у майбутньому шляхом придбання основних фондів зараз (або найближчим періодом), а не в майбутньому, коли їх вартість підвищиться, або коли вже буде втрачено сприятливі умови для придбання та ведення в експлуатацію.

Використання фондів на тривалі інвестиції є одним із засобів забезпечення ефективного майбутнього.

O На даний момент інвестиції необхідні для того, щоб компенсувати руйнування фізичної інфраструктури комунальної власності.

O Необхідність і надалі покладатися на існуючу неадекватну інфраструктуру вимагає великих витрат на технічне обслуговування та ремонт; ці кошти можна використати більш ефективно; зрештою така ситуація спонукає постійну неефективність.

O Ефективність використання бюджетних коштів стала заручником капітальних видатків.

O Міжнародний досвід свідчить, що здійснення видатків на розбудову основних фондів у відповідності до стратегічних цілей та завдань державних установ, якщо це є складовою процесу капітального програмування, в перспективі прискорює економічне зростання та сприяє заощадженню суспільних ресурсів.

Капітальне бюджетування передбачає спочатку визначення пріоритетів, а вже потім придбання основних фондів, які є надто витратними, щоб їх придбати упродовж одного року.

O За визначенням майже більшість основних фондів неможливо розбудувати упродовж одного року, а відтак і сплатити за них теж не можливо упродовж лише одного року.

O Розподіл фактичних видатків на основні фонди на кілька років:

O Зменшує вплив таких видатків на річний бюджет;

O Не зв’язує кошти, які не буде витрачено через рік;

O “Вчить” державну установу закладати видатки на цю діяльність у бюджет кожного року. Навіть після того, як цикл капітального бюджетування завершено, основні фонди потребують технічного обслуговування, (а відтак певних ресурсів), таким чином державна установа має бути готова виділяти певну суму поточних коштів для їх обов’язкового щорічного обслуговування та функціонування;

O За умови належного здійснення капітальне бюджетування пов’язано із загальним щорічним процесом бюджетування, таким чином загальні щорічні видатки на підтримку основних фондів можна також відстежувати в річних бюджетах.

Капітальне бюджетування, з одного боку, є складовою більшого бюджетного процесу, а з іншого, є самостійним процесом, який складається з:

O серії кроків, які слід здійснити для того, щоб забезпечити його успішність;

O річного циклу, якого слід дотримуватися, і який, власне, визначає види діяльності капітального бюджетування;

O стратегічних рамок функціонування (для забезпечення максимальної успішності використання фондів);

O певної кількості контрольних вимог, яких слід дотримуватися для того, щоб забезпечити його утримання в рамках обов’язкових обмежень.

Капітальне бюджетування – це процес, який може і повинен відбуватися як на державному так і на місцевому рівнях.

O Існують основні фонди, які мають важливе значення для держави в цілому, а відтак мають включатися до державного бюджету

O Деякі основні фонди особливо важливі для місцевого рівня, а відтак їх слід включати до обласних, міських та районних бюджетів

O Водночас деякі регіональні, районні та міські основні фонди мають важливе значення для держави, оскільки вони репрезентують участь регіону, району та міста у важливих загальнодержавних програмах, та/або тому, що їх зусилля (наприклад, економічний розвиток) сприяють удосконаленню економіки в цілому. Такі основні фонди являють собою важливий та суттєвий зв’язок між державним та місцевими рівнями влади.

Основні фонди є важливим інструментом для досягнення стратегічних цілей та завдань державних установ та уряду.

O Досягнення стратегічних цілей та виконання завдань багатьох державних установ залежать від наявності основних фондів або фізичної інфраструктури, в тому числі: шкіл, лікарень, доріг, дослідницьких лабораторій, основних комп’ютерних систем, офісних споруд і т. д.

O За відсутності основних фондів або інфраструктури:

– Неможливо досягти деяких/всіх стратегічних цілей;

– Неможливо настільки ефективно, як це потрібно, досягнути деяких/всіх стратегічних цілей;

– Вартість надання деяких/всіх послуг буде вища від прийнятної, через відсутність продуктивності, яка забезпечується наявністю основних фондів або інфраструктури.

O Досягнення стратегічних цілей певними державними установами, яке вимагає певних основних фондів у реальності сприяє появі такого оточення або інфраструктури, які потрібні для здійснення стратегічних видів діяльності. Тобто, результати діяльності однієї державної установи, яка відбувається із використанням основних фондів, становить базовий підхід, точку відліку для діяльності іншої державної установи.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – Аналіз програм та функцій