Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – 8.1. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів

8.1. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів.

8.2. Звітність про виконання місцевих бюджетів.

8.3. Контроль за дотриманням бюджетного законодавства.

8.4. Контроль і аудит фінансової діяльності місцевого самоврядування.

Основні терміни та поняття: Казначейське обслуговування місцевих бюджетів, касове виконання місцевих бюджетів, поточні звіти, річні звіти, фінансовий контроль.

8.1. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів

У цьому параграфі посібника розглядається загальна інформація для ознайомлення з основними положеннями переходу на казначейське обслуговування місцевих бюджетів, при цьому особливий акцент робиться на такі питання:

– призначення та необхідність переходу на казначейське обслуговування місцевих бюджетів відповідно до положень Бюджетного кодексу;

– опис операційних і функціональних казначейських процедур, які покладено в основу здійснення органами Державного казначейства операцій з коштами місцевих бюджетів на підставі інструктивних матеріалів Державного казначейства.

У 1995 р. створено Державне казначейство України – державний інститут, який раніше існував у системі органів виконавчої влади до радянських часів. Створення Державного казначейства обумовлено необхідністю мати систему належного контролю за рухом та використанням бюджетних ресурсів на заміну системи касового виконання бюджету органами Національного банку та уповноважених комерційних банків.

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу, виконання місцевих бюджетів здійснюється фінансовими органами виконавчих органів місцевого самоврядування (в областях і районах – фінансовими органами держадміністрацій), на які покладено загальну організацію і управління виконанням відповідного місцевого бюджету та координацію діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

Для забезпечення органів місцевого самоврядування моніторингом і контролем за виконанням усіх трансакцій з коштами місцевих бюджетів в Україні впроваджено казначейську систему обслуговування місцевих бюджетів органами Державного казначейства.

Казначейське обслуговування місцевих бюджетів здійснюється територіальними органами казначейства в межах функцій, визначених статею 48 Бюджетного кодексу, зокрема:

O здійснення касових операції з коштами місцевих бюджетів;

O розрахунково-касове обслуговування розпорядників бюджетних коштів;

O контроль бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень, прийнятті зобов’язань та проведенні платежів;

O бухгалтерський облік та складання звітності про виконання місцевих бюджетів. Запровадження казначейської системи обслуговування місцевих бюджетів, відповідно до положень Бюджетного кодексу, стало важливим кроком у напрямі:

O створення єдиного механізму для впровадження засад реформування міжбю-джетних відносин;

O формалізації єдиних процедур управління видатками на всіх стадіях виконання бюджету;

O посилення поточного контролю за дотриманням фінансової дисципліни та запобігання нецільовому використанню коштів на стадії прийняття зобов’язань та здійсненні платежу;

O запровадження єдиного механізму управління коштами державного та місцевих бюджетів.

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу, всі місцеві бюджети України перейшли на казначейське обслуговування місцевих бюджетів. В основу типової моделі казначейського обслуговування місцевих бюджетів було закладений напрацьований досвід у ході проведення експерименту в Дніпропетровській та Черкаській областях з деякими доповненнями та уточненнями.

Основні відмінності моделі казначейського обслуговування місцевих бюджетів:

– доходи всіх місцевих бюджетів зараховуються на єдиний кореспондентський рахунок обласного управління Державного казначейства в розрізі видів місцевих бюджетів з наступним їх перерахуванням на рахунки, відкриті на ім’я місцевого бюджету в територіальному відділенні казначейства;

– виконання місцевих бюджетів за видатками поєднує традиційну модель фінансування розпорядника коштів місцевого бюджету з впровадженням системи оплати рахунків розпорядників коштів на користь третіх осіб, що привело до централізації в системі казначейства всіх бюджетних коштів місцевих бюджетів;

– органи Державного казначейства здійснюють бухгалтерський облік усіх фінансових операцій щодо коштів місцевих бюджетів і складають фінансову звітність про виконання місцевих бюджетів;

– між органами Державного казначейства і фінансовими органами місцевих бюджетів розроблено та впроваджено новий розподіл функціональних обов’язків і процедури документообігу між сторонами бюджетного процесу, але вони були не достатньо чітко регламентовані і формалізовані.

Модель казначейського обслуговування місцевих бюджетів має такі практичні результати:

– прозорість руху бюджетних коштів з виконанням контрольних функцій за їх цільовим направленням, згідно з бюджетними призначеннями;

– єдиний підхід до бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання місцевих бюджетів;

– акумуляція коштів розпорядників коштів місцевих бюджетів на єдиних казначейських рахунках управлінь Державного казначейства;

– можливість мати щоденні дані про залишки коштів на рахунках усіх рівнів бюджетів та на рахунках бюджетних установ (до впровадження експерименту з казначейського обслуговування місцевих бюджетів ці дані можна було дістати лише один раз на місяць – при отриманні звіту про виконання бюджету та виписок банку);

– оперативність в управлінні коштами;

– оперативність у вирішенні питань під час проведення міжбюджетних розрахунків.

Триває робота над удосконаленням механізму казначейського обслуговування місцевих бюджетів органами Державного казначейства в межах розробки єдиного порядку для всіх місцевих бюджетів.

До основних завдань переходу на казначейське обслуговування місцевих бюджетів належить підвищення ефективності управління бюджетними коштами, зокрема:

O забезпечення своєчасності розрахунків відповідно до взятих зобов’язань;

O скорочення термінів проходження платежів від розпорядника до отримувача зобов’язання;

O зменшення залишків бюджетних коштів на рахунках місцевих бюджетів;

O забезпечення збалансованості в часі між обсягами надходжень та видатками. Казначейська система не позбавляє місцеві органи влади прав, гарантованих їм

Конституцією та Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, а навпаки, за її допомогою створюються умови для ефективного виконання покладених на них повноважень. Це відбувається завдяки посиленню контролю за витрачанням коштів місцевих бюджетів, отриманню від органів Державного казначейства повної та оперативної інформації про фінансові операції з коштами місцевого бюджету і поліпшенню управління бюджетними зобов’язаннями.

Тільки службовці органів місцевого самоврядування мають право приймати рішення в процесі виконання місцевого бюджету. До повноважень державних службовців органів казначейства входить забезпечення та контроль за реалізацією цих рішень з боку розпорядників бюджетних коштів місцевого бюджету. Таким чином, діє принцип розподілу влади на тих, хто приймає рішення при проведенні бюджетної політики, і тих, хто забезпечує їх виконання, при цьому кожен відповідає за поставлені перед ним завдання.

Крім того, ключовою умовою функціонування положень Бюджетного кодексу щодо формування прямих фінансових відносин між Державним бюджетом України і бюджетами міст обласного значення і районів було відкриття поточних рахунків місцевих бюджетів у казначейській системі для оперативного здійснення міжбюд-жетних розрахунків та надання необхідної інформації Міністерству фінансів України.

Створення системи “єдиного казначейства” ставить місцеві органи влади в рівні умови, оскільки перерахування міжбюджетних трансфертів здійснюється органами Держказначейства відповідно до встановлених нормативів щоденних перерахувань від обсягу надходжень доходів державного бюджету на регіональні рахунки казначейства. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів здійснюється органами Державного казначейства на безоплатній та договірній основі.

За час, що минув, завершено процес становлення казначейської системи України:

O створено мережу територіальних органів і повністю сформовано організаційну структуру Державного казначейства;

O розпорядників бюджетних коштів державного бюджету переведено на операційно-касове обслуговування в Держказначействі, при цьому здійснення платежів з бюджету відбувається через оплату рахунків розпорядників бюджетних коштів на користь постачальників товарів, робіт та послуг;

O з 1999 р. розпочато залучення до казначейської системи позабюджетних рахунків бюджетних установ;

O з 2000 р. в системі управління грошовими потоками Держказначейством впроваджено систему Єдиного казначейського рахунку, створено внутрішню платіжну систему, яка забезпечила надання Держказначейству України статусу учасника системи електронних платежів НБУ;

O з 2001 року Державним казначейством запроваджено систему обліку та контролю за бюджетними зобов’язаннями розпорядників коштів.

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України №482, передбачається запровадження казначейського обслуговування місцевих бюджетів.

– з 1 січня 2002 р. запроваджено казначейське обслуговування місцевих бюджетів за доходами та міжбюджетними трансфертами;

– з 1 липня 2002 р. переведено на казначейське обслуговування місцеві бюджети за видатками.

Обслуговування місцевих бюджетів за доходами та перерахуванням міжбюд-жетних трансфертів проводиться відповідно до “Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів за доходами та перерахуванням міжбюджетних трансфертів”, затвердженого наказом Державного казначейства №17 .

Для виконання належних функцій у центральному апараті Державного казначейства та в територіальних відділеннях діють необхідні програмно-технічні комплекси, засоби захисту інформації, електронні ідентифікатори та коди для обміну електронними розрахунковими документами з СЕП.

У структурі центрального апарату та територіальних відділеннях Державного казначейства створено підрозділи, що виконують функції “казначейського банку” та Розрахункової палати обласного управління Державного казначейства (РПДК). Для РПДК відкрито єдиний кореспондентський рахунок в установі Національного банку та присвоєно відповідний код МФО.

Створена Державним казначейством внутрішня платіжна система має 28 кореспондентських рахунків, які відповідають обласному рівню адміністративного устрою, що забезпечує більш прозорий і ефективний механізм управління грошовими потоками в бюджетний системі України.

Відповідно до організації внутрішньої платіжної системи, всі надходження до державного і місцевих бюджетів зараховуються на кореспондентські рахунки Держ-казначейства, відкриті на центральному та обласних рівнях НБУ. Платники податків перераховують податки та збори на відповідні аналітичні рахунки доходів бюджетів.

Районні та міські відділення Державного казначейства мають коди МФО, але, не будучи безпосередніми учасниками СЕП НБУ, передають та отримують інформацію про здійснення платежів засобами Внутрішньої платіжної системи Держказначейства. Усі рахунки з обліку доходів та видатків районних відділень Державного казначейства відкриваються в РПДК згідно з існуючими вимогами. В РПДК встановлюються певні модулі програмного забезпечення “Операційний день банку”.

Мовою закону:

Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів за доходами та перерахуванням міжбюджетних трансфертів

1. Загальні положення.

1.1. Цей Порядок розроблено на виконання вимог статті 78 Бюджетного кодексу України, пункту 28 постанови Кабінету Міністрів України від 28.05.2001 № 590 “Про основні засади складання проекту Державного бюджету України на 2002рік” та пункту 6 Плану заходів із запровадження казначейського обслуговування місцевих бюджетів за доходами та перерахуванням міжбюджетних трансфертів до бюджетів усіх рівнів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.10.2001 № 482.

1.2. Порядок регламентує організаційні взаємовідносини між органами Державного казначейства України, фінансовими органами, платниками податків, зборів (обов’язкових платежів), що належать місцевим бюджетам, у процесі казначейського обслуговування органами Державного казначейства України місцевих бюджетів за доходами при функціонуванні внутрішньої платіжної системи Державного казначейства України (далі – ВПС ДКУ).

1.3. При казначейському обслуговуванні місцевих бюджетів застосовуються поняття та категорії, які визначені Бюджетним кодексом України.

2. Основні положення про організацію роботи

2.1. У процесі казначейського обслуговування місцевих бюджетів за доходами та перерахуванням міжбюджетних трансфертів органи Державного казначейства України здійснюють такі функції:

– установлюють механізм відкриття та відкривають аналітичні рахунки в управліннях Державного казначейства України для зарахування податків, зборів (обов’язкових платежів) (далі – платежі) у розрізі видів платежів, що зараховуються до місцевих бюджетів усіх рівнів (бюджет АРК, обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах та бюджети місцевого самоврядування);

– ведуть бухгалтерський облік доходів місцевих бюджетів (крім власних надходжень) відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 28.11.2000 № 119 зі змінами та доповненнями (далі – План рахунків), у розрізі кодів бюджетної класифікації доходів, типів проведених операцій та рівнів бюджетів;

– здійснюють розподіл платежів між рівнями місцевих бюджетів відповідно до нормативів відрахувань, визначених Бюджетним кодексом України та рішенням ради про бюджет;

– здійснюють розподіл інших платежів, що зараховуються до місцевих бюджетів, у розмірах, визначених законодавством, та перераховують розподілені кошти за належністю;

– готують платіжні документи і проводять повернення надміру та/або помилково сплачених до місцевих бюджетів платежів на підставі відповідних документів (далі висновки) органів виконавчої влади, яким відповідно до закону надано право стягнення до бюджету податків, зборів (обов’язкових платежів) та інших надходжень (далі – органи стягнення). Висновки щодо повернення надміру та/або помилково сплачених до місцевих бюджетів платежів подаються органами стягнення на виконання до відповідних органів Державного казначейства України. Органи Державного казначейства України протягом 5робочих днів виконують отримані висновки. При умові надходження до органів Державного казначейства України рішень органів судової влади про повернення коштів ці рішення виконуються органами Державного казначейства України відповідно до вимог нормативно-правових актів, а копії цих рішень передаються органами Державного казначейства України до органів стягнення з метою інформування цих органів;

– здійснюють розрахунки за міжбюджетними трансфертами та перераховують їх до відповідних бюджетів. Органи Державного казначейства України несуть відповідальність за повноту і своєчасність проведення розрахунків за міжбюд-жетними трансфертами бюджетів;

– щоденно перераховують залишки надходжень на рахунки із здійснення видатків для кожного місцевого бюджету.

2.2. Аналітичні рахунки для зарахування платежів, що належать місцевим бюджетам, відкриваються на балансі управлінь Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Зазначені аналітичні рахунки відкриваються за балансовими рахунками Плану рахунків відповідно до Інструкції про відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій по виконанню бюджетів в системі Державного казначейства України, затвердженої наказом Державного казначейства України від 28 листопада 2000року № 119 зі змінами та доповненнями.

2.3. Платники податків сплачують платежі до місцевих бюджетів через установи банків, у яких вони обслуговуються. Банк платника перераховує кошти через Систему електронних платежів Національного банку України (СЕП НБУ) на аналітичні рахунки, відкриті на балансі управлінь Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі у розрізі місцевих бюджетів та кодів бюджетної класифікації доходів.

2.4. Операції з обробки платежів, що надійшли до місцевих бюджетів, здійснюються у такій послідовності:

– повернення надміру та/або помилково сплачених коштів;

– розподіл платежів до бюджетів за нормативами, визначеними Бюджетним кодексом України та рішенням відповідної ради про місцевий бюджет;

– перерахування до державного бюджету та місцевих бюджетів коштів, що передаються з місцевих бюджетів згідно з законом України про Державний бюджет України на відповідний рік та рішенням відповідної ради про місцеві бюджети;

– проведення розрахунків за міжбюджетними трансфертами бюджету;

– перерахування залишків надходжень на рахунки для здійснення видатків для кожного місцевого бюджету.

2.5. Платники податків (юридичні та фізичні особи) сплачують платежі у безготівковій або готівковій формі на відповідні аналітичні рахунки, відкриті на балансі управлінь Державного казначейства України. Платежі здійснюються платниками через установи банків, у яких вони обслуговуються, установи Державного комітету зв’язку та інформатизації України та установи Ощадного банку за місцезнаходженням платника (місцем проживання платника).

2.6. При безготівковій формі оплати розрахункові документи, які подаються платниками до установ банків, оформляються відповідно до вимог Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 29.03.2001 N135 та зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 25.04.2001 за № 368/5559, зі змінами та доповненнями.

2.7. Підставою для зарахування платежів, сплачених до місцевого бюджету готівкою, є такі документи:

– копії платіжних доручень відділень Ощадбанку або банку та корінці прибуткових документів (повідомлення) про приймання установою банку платежів місцевих бюджетів готівкою;

– копії квитанцій за формою 24 та формою 10, видані органами місцевого самоврядування платникам податків разом з описом до них;

– платіжні доручення установ Державного комітету зв’язку та інформатизації України на перекази з додатком до них талонів поштових переказів (при сплаті платежів через установи зв’язку).

2.8. Розрахункові документи про сплату платежів до бюджету, отримані установами банків або органами Державного казначейства України, виконуються у порядку, встановленому Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 29.03.2001 № 135 та зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 25.04.2001 за N368/5559, зі змінами та доповненнями.

2.9. Зарахування всіх надходжень до місцевих бюджетів, у тому числі позичок місцевих бюджетів та запозичень, повинно здійснюватись виключно через рахунки, відкриті в органах Державного казначейства України.

3. Операції за платежами до загального фонду місцевих бюджетів.

3.1. Платежі до місцевих бюджетів, які згідно з рішенням ради є доходами загального фонду місцевих бюджетів на відповідний рік, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті в управліннях Державного казначейства України за балансовим рахунком 3141 “Надходження до загального фонду місцевих бюджетів” Плану рахунків. Інформація щодо надходження та повернення надміру та/або помилково сплачених платежів до місцевих бюджетів одночасно відображається на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 6121 “Доходи загального фонду місцевого бюджету”.

Кредитовий залишок за рахунком бюджетного обліку 6121 “Доходи загального фонду місцевого бюджету” відображає інформацію щодо надходжень, з урахуванням повернень платежів загального фонду місцевих бюджетів, наростаючим підсумком з початку року.

Кредитовий залишок за кожним аналітичним рахунком, відкритим на даному балансовому рахунку, відповідно відображає інформацію про надходження з урахуванням повернень кожного виду доходів. За окремими аналітичними рахунками допускається від’ємний залишок, який свідчить, що повернень платежів у поточному бюджетному періоді з цього рахунку (за рахунок надходжень до загального фонду) відбулося більше, ніж надходжень. Від’ємний залишок за рахунком бюджетного обліку 6121 “Доходи загального фонду місцевого бюджету” у цілому не допускається.

3.2. Повернення надміру та/або помилково сплачених до місцевого бюджету платежів здійснюється управліннями Державного казначейства України у порядку, визначеному абзацом шостим підпункту 2.1.

Відділення Державного казначейства за місцем реєстрації платника готує платіжне доручення про повернення надміру та/або помилково сплачених платежів до місцевого бюджету (додаток 1) та щоденно засобами телекомунікаційного зв’язку передає його до відповідного управління Державного казначейства України.

Управління Державного казначейства України здійснює перерахування за належністю коштів з відповідних аналітичних рахунків, відкритих за балансовим рахунком 3141 “Надходження до загального фонду місцевих бюджетів”, на поточнірахунки платників податків, відкриті в установах банку, де обслуговуються зазначені платники.

3.3. Повернення платежів здійснюється з відповідного аналітичного рахунку в межах поточних надходжень за день.

У разі недостатності або відсутності коштів на відповідному аналітичному рахунку проводиться підкріплення з відповідного рахунку 3142 “Кошти загального фонду місцевих бюджетів” на підставі меморіальних документів на перерахування коштів на відповідний аналітичний рахунок 3141 “Надходження до загального фонду місцевих бюджетів”.

Порядок повернення надміру та/або помилково сплачених платежів до бюджету у готівковій формі викладено в розділі 11.

3.4. Для щоденного акумулювання платежів, які надійшли до загального фонду місцевих бюджетів, в управлінні Державного казначейства України відкриваються аналітичні рахунки за балансовим рахунком 3142 “Кошти загального фонду місцевих бюджетів” (на один із відкритих аналітичних рахунків зараховуються доходи, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів згідно зі статтею 66 Бюджетного кодексу України, а кількість інших рахунків для акумулювання платежів залежить від рішення ради про відповідний бюджет і має забезпечити процес його виконання) для кожного місцевого бюджету.

3.5. Залишки коштів, що склалися на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за балансовим рахунком 3141 “Надходження до загального фонду місцевих бюджетів”, на кінець операційного дня у регламентований час засобами програмного забезпечення на підставі меморіальних документів перераховуються (списуються) на рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3142 “Кошти загального фонду місцевих бюджетів”, окремо для кожного місцевого бюджету.

3.6. Суми коштів, зараховані на рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3142 “Кошти загального фонду місцевих бюджетів”, направляються на здійснення видатків, передбачених місцевими бюджетами, шляхом перерахування цих коштів у такій послідовності:

1) на рахунки для зарахування міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання; субвенцій; коштів, що передаються до Державного бюджету України та місцевих бюджетів з інших місцевих бюджетів, інших дотацій), передбачених у відповідному бюджеті.

Перерахування коштів до Державного бюджету України з бюджету АРК, обласних, районних бюджетів, бюджетів районів у містах та бюджетів місцевого самоврядування здійснюється органами Держаного казначейства України за рахунок надходжень доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, з окремого аналітичного рахунку, відкритого за балансовим рахунком 3142 “Кошти загального фонду місцевих бюджетів”;

2) залишок коштів після перерахування міжбюджетних трансфертів на рахунки, відкриті відповідним місцевим бюджетам в установах банків за групою балансових рахунків 254 “Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, що утримуються з місцевих бюджетів” Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України. За згодою сторін кошти з аналітичних рахунків, відкритих за балансовим рахунком 3142 “Кошти загального фонду місцевих бюджетів”, можуть бути перераховані на рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3922 “Інші рахунки фінансових органів” Плану рахунків в органах Державного казначейства України, як в установах банків, без надання підтверд-жувальних документів.

4. Операції за платежами спеціального фонду місцевих бюджетів.

4.1. Платежі до місцевих бюджетів, які згідно із законом України про Державний бюджет України на відповідний рік та рішенням відповідної ради є доходами спеціального фонду місцевого бюджету на відповідний рік, крім власних надходжень розпорядників коштів бюджету, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті в управліннях Державного казначейства України за балансовим рахунком 3151 “Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки” Плану рахунків. Інформація щодо надходження та повернення платежів одночасно відображається на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 6122 “Доходи спеціального фонду місцевого бюджету, які направляються на спеціальні видатки”. Кредитовий залишок за рахунком бюджетного обліку 6122 “Доходи спеціального фонду місцевого бюджету, які направляються на спеціальні видатки” відображає інформацію про надходження з урахуванням повернень доходів до спеціального фонду місцевих бюджетів наростаючим підсумком з початку року. Кредитовий залишок відповідно за кожним аналітичним рахунком, відкритим на даному балансовому рахунку, відображає інформацію про надходження з урахуванням повернень кожного виду доходів.

4.2. Повернення надміру та/або помилково сплачених платежів, які надійшли до спеціального фонду місцевого бюджету, здійснюється управлінням Державного казначейства України в порядку, визначеному абзацом шостим підпункту 2.1.

Відділення Державного казначейства України за місцем реєстрації платника готує платіжне доручення про повернення надміру та/або помилково сплачених платежів до місцевого бюджету (додаток 1) та щоденно засобами телекомунікаційного зв’язку передає його до відповідного управління Державного казначейства.

Управління Державного казначейства України здійснює перерахування за належністю коштів з відповідних аналітичних рахунків, відкритих за балансовим рахунком 3151 “Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки”, на поточні рахунки платників податків, відкриті в установах банку, де обслуговуються зазначені платники.

У разі недостатності або відсутності коштів на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за балансовим рахунком 3151, повернення може здійснюватись за рахунок підкріплення з відповідного рахунку, відкритого за балансовим рахунком 3152 “Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки”.

4.3. Для щоденного акумулювання платежів, які надійшли до спеціального фонду місцевого бюджету, управління Державного казначейства України відкривають рахунки за балансовим рахунком 3152 “Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки” (кількість рахунків для акумулювання залежить від рішення ради про відповідний бюджет і має забезпечити процес його виконання) для кожного місцевого бюджету.

4.4. Залишки коштів, що склалися на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за балансовим рахунком 3151 “Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки”, на кінець операційного дня у регламентований час засобами програмного забезпечення шляхом формування меморіальних документів перераховуються (списуються) на рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3152 “Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки” для подальшого направлення їх на здійснення відповідних видатків шляхом перерахування цих коштів:

1) на рахунки для зарахування міжбюджетних трансфертів (субвенцій на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування; субвенцій на виконання власних повноважень територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань; суб-венцій на виконання інвестиційних проектів; інших субвенцій), передбачених у відповідному бюджеті;

2) залишок коштів після перерахування міжбюджетних трансфертів на рахунки, відкриті відповідним місцевим бюджетам в установах банків за групою балансових рахунків 254 “Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, що утримуються з місцевих бюджетів” Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України. За згодою сторін кошти з аналітичного рахунку, відкритого за балансовим рахунком 3152 “Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки”, можуть бути перераховані на рахунок, відкритий за балансовим рахунком 3922 “Інші рахунки фінансових органів” Плану рахунків в органах Державного казначейства України, як в установах банків, без подання підтверджувальних документів.

5. Операції за платежами, які розподіляються між загальним та спеціальним фондами місцевих бюджетів.

5.1. Платежі, які відповідно до рішення місцевої ради в поточному році розподіляються між загальним та спеціальним фондами даного бюджету, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3161 “Кошти, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами місцевих бюджетів” Плану рахунків. Інформація про надходження з урахуванням повернень одночасно відображається на аналітичних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 6123 “Доходи місцевого бюджету, які підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами”.

Кредитовий залишок за рахунком бюджетного обліку 6123 “Доходи місцевого бюджету, які підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами” відображає інформацію про надходження платежів, які розподіляються між загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету наростаючим підсумком з початку року.

5.2. Повернення надміру та/або помилково сплачених платежів, які розподіляються між загальним та спеціальним фондами місцевих бюджетів, здійснюється управліннями Державного казначейства України у порядку, визначеному абзацом шостим підпункту 2.1.

Відділення Державного казначейства України за місцем реєстрації платника готує платіжне доручення про повернення надміру та/або помилково сплачених платежів до місцевого бюджету (додаток 1) та щоденно засобами телекомунікаційного зв’язку передає його до відповідного управління Державного казначейства України.

Управління Державного казначейства України здійснює перерахування за належністю коштів з відповідних аналітичних рахунків, відкритих за балансовим рахунком 3161 “Кошти, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами місцевих бюджетів”, на поточні рахунки платників податків, відкриті в установах банку, де обслуговуються зазначені платники.

5.3. Залишки коштів за день з аналітичних рахунків, відкритих за балансовим рахунком 3161 “Кошти, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами місцевих бюджетів”, розподіляються управліннями Державного казначейства України між загальним та спеціальним фондами місцевих бюджетів за встановленими нормативами відповідного бюджету.

Кошти, які належать загальному фонду місцевих бюджетів, перераховуються на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3141 “Надходження до загального фонду місцевих бюджетів”.

Кошти, які належать спеціальному фонду місцевих бюджетів, перераховуються на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3151 “Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки”.

5.4. За результатами розподілу платежів між загальним та спеціальним фондами місцевих бюджетів формується Відомість розподілу платежів між загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету, які надійшли на аналітичні рахунки 3161 “Кошти, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами місцевих бюджетів” (додаток 2), та засобами програмного забезпечення у регламентованому режимі проводиться перерахування розподілених коштів на відповідні аналітичні рахунки.

6. Операції за платежами, які розподіляються між рівнями місцевих бюджетів 6.1. Платежі, які згідно із законом України про Державний бюджет України на відповідний рік та рішенням місцевої ради у поточному році розподіляються між рівнями місцевих бюджетів, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3321 “Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджету” Плану рахунків. Інформація про надходження з урахуванням повернень одночасно відображається на аналітичних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 6221 “Доходи, які підлягають розподілу між рівнями бюджету”. Кредитовий залишок за рахунком бюджетного обліку 6221 “Доходи, які підлягають розподілу між рівнями бюджету” відображає інформацію про надходження платежів, які підлягають розподілу між рівнями місцевих бюджетів.

6.2. Повернення надміру та/або помилково сплачених платежів, які розподіляються між рівнями місцевих бюджетів, здійснюється управліннями Державного казначейства України у порядку, визначеному абзацом шостим підпункту 2.1.

Відділення Державного казначейства за місцем реєстрації платника готує платіжне доручення про повернення надміру та/або помилково сплачених платежів до місцевого бюджету (додаток 1) та щоденно засобами телекомунікаційного зв’язку передає його до відповідного управління Державного казначейства України.

Управління Державного казначейства України здійснює перерахування за належністю коштів з відповідних аналітичних рахунків, відкритих за балансовим рахунком 3321 “Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджету”, на поточні рахунки платників податків, відкриті в установах банку, де обслуговуються зазначені платники.

6.3. Залишки коштів на аналітичних рахунках, відкритих за балансовим рахунком 3321 “Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджету”, у кінці дня за встановленими нормативами розподіляються між рівнями місцевих бюджетів.

6.4. За результатами розподілу платежів між рівнями місцевого бюджету формується Відомість розподілу платежів між рівнями місцевого бюджету, які надійшли на аналітичні рахунки 3321 “Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджету” (додаток 3).

7. Операції за коштами, тимчасово віднесеними на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу.

7.1. Платежі, які тимчасово відносяться на доходи місцевого бюджету і підлягають розподілу, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3421 “Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу” Плану рахунків.

Інформація про надходження з урахуванням повернень одночасно відображається на аналітичних рахунках, відкритих за рах


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – 8.1. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів