Місцеві фінанси – Петленко Ю. В. – Передмова

Наприкінці XX століття прискорився процес демократизації державного устрою та управління. У багатьох країнах невід’ємною складовою демократичного державного управління є місцеві органи самоврядування. В умовах трансформаційної економіки України однією з найважливіших складових частин її фінансової системи є місцеві фінанси. В останні десятиріччя в багатьох країнах спостерігається регіоналізація економічних і соціальних процесів. Функції регулювання цих процесів переходять від центрального рівня державної влади до місцевого. Саме тому посилюється роль місцевих фінансів та розширюється сфера їх застосування. Через місцеві фінанси держава активно здійснює соціальну політику. На основі надання місцевим органам влади фінансових ресурсів для їх бюджетів відбувається фінансування місцевої освіти, охорони здоров’я, комунального обслуговування населення, соціально-культурних заходів. За допомогою місцевих фінансів держава регулює процес вирівнювання економічного і соціального розвитку територій, які внаслідок історичних, географічних та інших умов є депресивними порівняно з іншими територіями держави.

Актуальність вирішення проблеми місцевих фінансів визначається не лише новими підходами до управління територіями, а й неможливістю на даному етапі створення в умовах України певної універсальної моделі регіонального розвитку. Це передусім пов’язано з незавершеним процесом формування комплексної оцінки територіального рівня розвитку, аналізу соціально-економічної диференціації і типізації регіонів, використання інструментів регіональної фінансової політики. При відмові від планово-директивних методів управління та переході на переважно ринкові засади господарювання місцеві фінанси стають основним механізмом впливу на розвиток економічних і соціальних процесів у регіоні.

Місцеві фінанси – це відображення стану економіки регіону, його виробничої та ресурсної бази. Виступаючи головним чином інструментом проведення регіональної соціально-економічної політики, місцеві фінанси повинні сприяти розвитку виробництва, зростанню рівня зайнятості населення, заохоченню інвестицій у ті галузі, які є пріоритетними з точки зору поточних та довгострокових завдань функціонування місцевого господарського комплексу. В умовах наближення до європейських стандартів діяльності місцевого самоврядування Україні необхідно комплексно вирішувати проблеми розвитку місцевих фінансів, адже вони є обов’язковим атрибутом демократичної держави.

Автори пропонованого опорного конспекту лекцій поставили перед собою завдання сформувати у читача розуміння основних проблем становлення й розвитку місцевих фінансів в Україні та за рубежем. Він допоможе студентам опанувати науку про місцеві фінанси, зрозуміти сутність місцевих фінансів і причини їх появи; визначити функції місцевих фінансів та їх роль”в економічній системі держави; засвоїти основи фінансово? автономії місцевих органів влади та міжнародні стандарти організації місцевих фінансів. У конспекті лекцій розглядаються Інструменти державної регіональної фінансової політики та фінансового вирівнювання; подається понятійний апарат, аналізується законодавча база з питань місцевих фінансів.

Опорний конспект лекцій повністю відповідає навчальній програмі дисципліни “Місцеві фінанси”,

Написання даного конспекту лекцій стало. можливим завдяки фундаментальним працям Василя Кравченка “Місцеві фінанси ” та Ольги Кириленко “Місцеві бюджети України “.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Місцеві фінанси – Петленко Ю. В. – Передмова