Місцеві фінанси – Петленко Ю. В. – 5. Територіальна громада: поняття, функції, роль, правовий статус

Основні форми впливу (функції) місцевих органів влади, їхніх фінансів на економіку та соціальну сферу держави:

O По-перше, до фінансових систем місцевих органів влади мобілізується значна частина валового внутрішнього продукту (ВВП). Через зазначені системи здійснюється розподіл і перерозподіл цієї частини ВВП. Функції соціально-економічного регулювання, які забезпечують фінанси місцевих органів влади, не обмежуються вилученням, розподілом і перерозподілом частини ВВП. Місцеві органи влади, подібно до держави, у сфері своєї компетенції здійснюють також і нормативне (правове) регулювання соціально-економічної діяльності, тобто вони встановлюють певні правила поведінки господарюючих суб’єктів.

O По-друге, місцеві фінанси є фіскальним інструментом. ^Це дозволяє забезпечувати ресурсами розв’язання завдань, що покладаються на місцеві органи влади.

O По-третє, фінанси місцевих органів влади є інструментом забезпечення громадських послуг. Місцеве самоврядування, як і держава, є Інститутом, що надає громадські послуги.

O По-четверте. Місцеві фінанси є інструментом забезпечення економічного зростання.

Крім зазначених форм впливу на економіку та соціальну сферу, є й інші, наприклад, пов’язані з виконанням делегованих повноважень центральної влади. На Заході їх називають агентськими повноваженнями. У цій сфері – проблеми громадської безпеки, охорони правопорядку, оборони, дотримання законності, державного нагляду і державної реєстрації та ін.

5. Територіальна громада: поняття, функції, роль, правовий статус

Територіальний колектив – це визнана в праві місцева спілка людей публічного характеру або місцева публічна спілка. Таким чином, територіальний колектив є формою організації місцевої влади.

У Конституції України, прийнятій у 1996 р., територіальний колектив названо територіальною громадою.

Територіальна громада – це сукупність громадян України, котрі спільно проживають у міському чи сільському поселені, мають колективну Інтереси і визначений законом правовий статус. На відміну від простої територіальної одиниці, поселення, яке має статус територіальної громади, наділяється певними правами. Передусім, це право на самоврядування.

Функції територіальної громади відображаються у Конституції України (стаття 143). Територіальні громади безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування:

O управляють майном, що є в комунальній власності;

O затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку, контролюють їх виконання;

O затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання;

O встановлюють місцеві податки і збори згідно із законом;

O забезпечують проведення місцевих референдумів і реалізацію їх результатів;

O утворюють, реорганізують і ліквідують комунальні підприємства, організації й установи, а також здійснюють контроль за їхньою діяльністю;

O вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції. Територіальна громада має такі правові ознаки;

O наділяється правом юридичної особи;

O може бути суб’єктом цивільно-правових відносин;

O має право здійснювати господарські операції, набувати і відчужувати майнові права, входити в зобов’язання, вести процеси, стягувати примусові збори зі своїх членів на задоволення спільних потреб;

O має право на формування власного бюджету, створення позабюджетних, валютних, страхових, резервних та інших цільових фондів грошових ресурсів;

O є суб’єктом підприємницької діяльності у сфері надання громадських послуг;

O має право бути засновником підприємств, мати частку в статутних фондах господарських товариств, отримувати доходи від дивідендів;

O є суб’єктом фінансово-кредитних відносин, може розміщувати місцеві позики, отримувати кредити в банківських установах і надавати кредити фізичним і юридичним особам, має право створювати комунальні банки, довірчі та страхові товариства, пенсійні фонди та інші комунальні фінансово-кредитні установи, виступати гарантом кредитів;

O територіальна громада користується, володіє та розпоряджається майном комунальної власності. Майно комунальної власності належить територіальній громаді на правах колективного володіння її членами.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Місцеві фінанси – Петленко Ю. В. – 5. Територіальна громада: поняття, функції, роль, правовий статус