Місцеві фінанси – Ніколаєва О. М. – 8.3.2. Загальні вимоги до формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення

Формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення здійснюється ліцензіатами відповідно до річних планів ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, економічно обгрунтованих планованих витрат, визначених на підставі державних та галузевих нормативів витрат ресурсів, у тому числі галузевих технологічних нормативів використання питної води на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства з урахуванням особливостей технологічних процесів конкретного виробництва, техніко-економічних розрахунків, кошторисів та беручи до уваги ставки податків і зборів, ціни на матеріальні ресурси та послуги у планованому періоді.

Річні плани ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення складаються окремо за видами такої діяльності (водопостачання, водовідведення) на підставі фактичних за останні п’ять років та прогнозованих обсягів централізованого водопостачання та водовідведення з урахуванням укладених із споживачами договорів та інших техніко-економічних факторів, зокрема:

– зміни обсягів централізованого водопостачання та водовідведення в результаті економічного розвитку населеного пункту;

– здійснення заходів щодо зменшення обсягу витрат на технологічні потреби у питній воді та її втрат у процесі виробництва і транспортування, оснащення приладами обліку використання водних ресурсів, виробництва та реалізації питної води, підвищення вимог щодо якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення;

– удосконалення технологічних процесів підйому та/або подачі води, транспортування й очищення води і стічних вод у результаті автоматизації та механізації виробництва, заміни амортизованих мереж і обладнання, застосування енергозберігаючих технологій;

– підвищення рівня організації виробництва та поліпшення умов праці у зв’язку з удосконаленням операційно-виробничого планування, систем управління, поліпшенням матеріально-технічного забезпечення господарської діяльності та вимог щодо економії паливно-енергетичних ресурсів.

Розрахунки тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення проводяться шляхом ділення суми річних планованих витрат повної собівартості та річного планованого прибутку на планований річний обсяг централізованого водопостачання та водовідведення, визначений річними планами за формулою:

Місцеві фінанси   Ніколаєва О. М.   8.3.2. Загальні вимоги до формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення

Де Твв – тариф на централізоване водопостачання та водовідведення;

Ввв – плановані річні витрати повної собівартості;

Пвв – планований річний прибуток діяльності з надання послуги з централізованого водопостачання та водовідведення;

Увв – планований річний обсяг централізованого водопостачання та водовідведення.

Калькулювання планованих витрат, що включається до повної собівартості централізованого водопостачання та водовідведення і планованого прибутку здійснюється у розрахунку на 12 місяців.

Планування витрат, що включаються до повної собівартості централізованого водопостачання та водовідведення, здійснюється з урахуванням планованих витрат з операційної діяльності та фінансових витрат, пов’язаних з основною діяльністю. Плановані витрати групуються відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, затверджених Міністерством фінансів України.

До планованих витрат операційної діяльності належать:

– планована виробнича собівартість централізованого водопостачання та водовідведення;

– плановані адміністративні витрати, витрати на збут, інші витрати з операційної діяльності, пов’язаної з централізованим водопостачанням та водовідведенням.

Планування витрат здійснюється із застосуванням нормативного методу на підставі державних і галузевих нормативів використання матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів, норм з оплати праці, нормативів витрат з управління та обслуговування виробництва.

Витрати, об’єктивне нормування яких неможливе, плануються з урахуванням економічно обгрунтованих витрат за попередній рік, прогнозу індексів зміни цін виробників промислової продукції та на підставі кошторисів.

Не включаються до розрахунку тарифів витрати, які не використовуються або перевищують межі витрат для визначення об’єкта оподаткування відповідно до розділу III Податкового кодексу України.

До повної планованої собівартості централізованого водопостачання та водовідведення належать витрати на:

– амортизацію, визначені відповідно до вимог Податкового кодексу України;

– ремонт та інше поліпшення основних фондів у межах, установлених зазначеним Кодексом.

До тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення включається планований прибуток.

Планований прибуток визначається як сума коштів, що перевищує суму повної планованої собівартості і спрямовується на здійснення необхідних інвестицій, погашення основної суми запозичень та/або інвестування за рахунок власного капіталу в необоротні матеріальні та нематеріальні активи для провадження ліцензованої діяльності, забезпечення необхідного рівня прибутковості капіталу власників (нарахування дивідендів), відрахування до резервного капіталу та нарахування податку на прибуток.

Планування складової частини зазначеного прибутку, що передбачається для здійснення необхідних інвестицій для провадження ліцензованої діяльності, провадиться відповідно до інвестиційної програми ліцензіата, затвердженої згідно з його установчими документами і погодженої в установленому уповноваженими органами порядку.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Місцеві фінанси – Ніколаєва О. М. – 8.3.2. Загальні вимоги до формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення