Місцеві фінанси – Ніколаєва О. М. – 8.2.1. Групування витрат за видами. Планування і калькулювання собівартості житлово-комунальних послуг

Групування витрат за економічними елементами Здійснюється для організації контролю за рівнем витрат у цілому по підприємству, визначення загального обсягу використаних підприємством матеріальних, трудових і грошових коштів. Витрати операційної діяльності групуються відповідно до п.21 П(С)БО 16 “Витрати” за такими економічними елементами:

1) матеріальні витрати;

2) витрати на оплату праці;

3) відрахування на соціальні заходи;

4) амортизація основних засобів і нематеріальних активів;

5) інші операційні витрати.

До складу елемента “Матеріальні витрати” входять витрати згідно з п.22 П(С)БО 16 “Витрати”. Вартість матеріальних ресурсів залежно від способу їх придбання (отримання) визначається підприємством відповідно до п. п.9-15, а їх оцінка при використанні у виробництво (вибуття) – п. п.16-23 П(С)БО 9 “Запаси”.

Транспортно-заготівельні витрати, пов’язані з доставкою і транспортуванням запасів, у тому числі вантажно-розвантажувальні роботи, включаються до відповідних елементів витрат і обліковуються відповідно до п.9 абз.5 П(С)БО 9 “Запаси”.

До складу Елемента “Витрати на оплату праці” Належать витрати, що зазначені в п.23 П(С)БО 16 “Витрати” згідно з чинними на підприємстві системами оплати праці.

До Елемента витрат “Відрахування на соціальні заходи” Належать витрати, зазначені в п.24 П(С)БО 16 “Витрати”.

До складу Елемента “Амортизація основних засобів і нематеріальних активів” Належать суми амортизаційних відрахувань, нарахованих згідно з порядком, нормами та умовами, встановленими відповідно до чинного законодавства та облікової політики підприємства. Розрахунок амортизації основних засобів та нематеріальних активів та віднесення їх на собівартість робіт (послуг) здійснюються згідно з П(С)БО 7 “Основні засоби” та П(С)БО 8 “Нематеріальні активи”.

До складу Елемента “Інші операційні витрати” Належать витрати, які включаються у собівартість наданих послуг (виконаних робіт) і не враховані в попередніх елементах витрат.

Групування витрат за статтями калькуляції Призначене для організації аналітичного обліку витрат і калькулювання собівартості окремих видів житлово-комунальних послуг (робіт), обчислення витрат в розрізі структурних підрозділів комунального підприємства.

Витрати, пов’язані з виробництвом і реалізацією робіт (послуг) та управлінням підприємством (крім підприємств міського електротранспорту) з метою планування, обліку і калькулювання собівартості робіт (послуг) групуються за такими Типовими статтями:

Прямі матеріальні витрати.

1) Сировина та матеріали. До статті “Сировина та матеріали” входить вартість сировини та матеріалів, потрібних для виконання робіт (послуг) та для забезпечення технологічного процесу (хімічні реагенти: коагулянт, хлор, аміак, сіль, сульфовугілля, хімреактиви тощо). Витрати за статтею “Сировина та матеріали” належать безпосередньо до собівартості окремих видів робіт (послуг).

2) Паливо на технологічні потреби.

Витрати на сировину, матеріали, паливо, енергію та інші матеріальні ресурси формуються, виходячи з оцінки їх вибуття на виробництво, яка визначається підприємством у наказі про облікову політику згідно з вимогами п. п.16-23 П(С)БО 9 “Запаси”.

Розрахунок планових витрат на сировину, матеріали, технологічне паливо та енергію в основному виробництві складається на рік у натуральному та вартісному обчисленні на підставі даних про обсяги виробництва у плановому періоді, показників контрольно-вимірювальних приладів, технічно обгрунтованих норм витрат матеріальних та енергетичних ресурсів на одиницю робіт (послуг) у розрахунку на рік з урахуванням змін у плановому періоді.

3) Електроенергія на технологічні потреби. До статей “Паливо на технологічні потреби” та “Енергія на технологічні потреби” належать витрати на всі види палива та енергії, що безпосередньо витрачаються у технологічному процесі виробництва робіт (послуг), як одержані від сторонніх організацій, так і вироблені самим підприємством. Витрати на паливо та енергію на технологічні потреби (рух рухомого складу електротранспорту, виробництво теплової енергії, гарячої води, її очищення і доставка, відведення та очищення стоків, робота ліфтів) належать безпосередньо до собівартості робіт (послуг).

4) До статті “Покупні ресурси, комплектувальні вироби, напівфабрикати” включається вартість води (для підприємств водопровідного господарства) та теплової енергії (для підприємств теплового господарства), придбаних у сторонніх підприємств для подальшого транспортування та реалізації споживачам. Витрати на покупні ресурси, комплектувальні вироби, напівфабрикати належать безпосередньо до собівартості робіт (послуг).

Розрахунок Витрат на покупні ресурси (вода і тепло, придбане у сторонніх організацій для підприємств і організацій водопровідного та теплового господарств) здійснюється на підставі планових обсягів реалізації послуг, наявних потужностей власного виробництва, показників контрольно-вимірювальних приладів, цін і тарифів на зазначені види матеріальних ресурсів та умов укладених договорів на їх поставку. Витрати на технологічну обробку покупних ресурсів ураховуються у відповідних статтях калькуляції.

5) До статті “Роботи і послуги виробничого характеру сторонніх підприємств і організацій” включається вартість робіт (послуг) виробничого характеру, які виконуються сторонніми підприємствами й організаціями або структурними підрозділами підприємства, що не належать до основного виду діяльності. До робіт і послуг виробничого характеру належать: у житловому господарстві – експлуатація ліфтів, прибирання, вивіз та знешкодження сміття; у водопровідному та тепловому господарствах – користування водо-, тепломережами сторонніх підприємств.

Планування Витрат на роботи (послуги) виробничого характеру сторонніх підприємств і організацій Здійснюється на підставі запланованих обсягів їх проведення (надання), цін і тарифів на них, а також умов укладених договорів на їх проведення. На підприємствах, де обсяг витрат на роботи та послуги виробничого характеру сторонніх підприємств незначний, ця стаття може не використовуватись, витрати на них враховуються залежно від характеру робіт за статтями “Сировина та матеріали”, “Паливо”, “Енергія” тощо.

6) Витрати інших матеріальних ресурсів. До цієї статті витрат належать матеріальні витрати, що не знайшли відображення у попередніх статтях витрат.

Сума витрат на матеріальні ресурси зменшується на вартість зворотних відходів.

До статті “Відрахування на соціальні заходи” Включаються єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та інші обов’язкові та додаткові збори і відрахування на соціальні заходи. Розрахунок планових витрат здійснюється відповідно до норм чинного законодавства.

До статті “Витрати на оплату праці” Відносяться:

– основна заробітна плата виробничих працівників;

– додаткова заробітна плата виробничих працівників;

– інші заохочувальні та компенсаційні виплати.

За основу для планування витрат на оплату праці беруться норми витрат праці, розрахунки чисельності і кваліфікаційного складу робітників, тарифні сітки, ставки і розцінки, умови оплати праці, визначені колективним договором з дотриманням норм і гарантій, передбачених чинним законодавством України, генеральною та галузевими (регіональними) угодами, які застосовуються на підприємстві при оплаті праці.

Структуру фонду оплати праці наведено в пункті 1.2 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Міністерства статистики України від 11.12.95 № 323.

Амортизація основних виробничих засобів та інших необоротних матеріальних активів.

Розраховується, виходячи зі складу і терміну служби основних засобів, необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів виробничого призначення згідно з П(С)БО 7 “Основні засоби” та наказом підприємства про облікову політику.

Для розрахунку планової амортизації основних засобів, нематеріальних активів слід враховувати плани капітальних інвестицій, графіки введення (вибуття) в експлуатацію придбаних, виготовлених основних засобів, очікуваний строк експлуатації, ліквідаційну вартість основних засобів, нематеріальних активів у плановому періоді тощо.

Витрати на орендну плату основних засобів.

Загальновиробничі витрати.

Загальна величина загальновиробничих витрат підприємства в цілому є сумою відповідних витрат структурних підрозділів основного виробництва. Такі ж витрати допоміжних виробництв включаються до собівартості робіт (послуг), що виконуються (надаються) допоміжними виробництвами підприємства.

До статті “Загальновиробничі витрати” належать:

1) Витрати на управління виробництвом (оплата праці фахівців і працівників апарату управління цехів та дільниць, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством, інші грошові і матеріальні виплати згідно з Положенням про оплату праці, колективним договором тощо, відрахування на соціальні заходи, оплата службових відряджень персоналу цехів і ділянок, інші витрати на утримання апарату управління.

Витрати на управління виробництвом плануються, виходячи з розрахунків чисельності, умов оплати праці, визначених колективним договором з дотриманням норм і гарантій, передбачених чинним законодавством України, генеральною та галузевими (регіональними) угодами, які застосовуються на підприємстві при оплаті праці, а також передбачуваних у плановому періоді змін.

Розрахунок планових Витрат з відрахувань на соціальні заходи Здійснюється відповідно до норм чинного законодавства.

Планування Витрат на оплату службових відряджень персоналу цехів і ділянок Здійснюється на підставі фактичних витрат за попередній рік, з урахуванням передбачуваних змін в плановому періоді, відповідно до норм відшкодування витрат на відрядження, передбачені чинним законодавством.

2) Амортизація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів загальновиробничого (цехового, дільничного, лінійного) Призначення;

3) Амортизація нематеріальних активів Загальновиробничого призначення;

4) Витрати на утримання, експлуатацію, ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів та інших необоротних матеріальних активів загальновиробничого призначення. До цієї статті належать витрати, пов’язані з утриманням та експлуатацією технологічного обладнання, транспортних засобів, цехових приміщень, будівель, споруд, включно з витратами на дезинфекцію, дератизацію виробничих приміщень тощо.

Витрати на утримання й експлуатацію машин та обладнання розподіляються між видами робіт (послуг), пропорційно величині цих витрат за годину роботи машин та обладнання і тривалості його роботи при виконанні відповідного виду (послуги) або за методом, передбаченим обліковою політикою підприємства.

До пускових витрат належать витрати, пов’язані з освоєнням нових потужностей виробництва, які включаються до собівартості робіт протягом періоду, визначеного проектно-технічною документацією, а також витрати для виконання планових перевірок стану обладнання, виконання періодичних регламентних робіт, які передбачені відповідною проектно-технічною документацією, і розподіляються на період часу між виконанням цих робіт. Ці витрати визначаються кошторисом, а їх погашення починається з місяця, наступного за місяцем підписання акту про закінчення випробувань чи пробної експлуатації об’єкта.

Планування витрат на утримання (опалення, освітлення, охорона, профдезинфекція, вивіз сміття та інші комунальні послуги), експлуатацію, ремонт, утримання санітарних зон здійснюється на підставі планів (кошторисів) підприємства й укладених та запланованих договорів.

Опалення, освітлення, вивіз сміття та інші комунальні витрати розраховуються, виходячи з електроенергії на освітлення виробничих приміщень, теплової енергії для опалення площі, твердих побутових відходів і чинних тарифів на електроенергію і комунальні послуги.

Витрати на дезинфекцію, дератизацію виробничих приміщень, санітарно-епідеміологічне забезпечення розраховуються, виходячи з їхнього фактичного рівня, передбачуваних змін та укладених договорів.

Витрати на страхування, операційну оренду основних засобів та інших необоротних матеріальних активів Визначаються відповідно до укладених та передбачуваних договорів або фактичного та прогнозного рівня таких витрат.

5) Витрати на вдосконалення технології і організації виробництва. Упровадження заходів з ресурсозбереження визначаються відповідно до планів підприємства.

6) Витрати на дезинфекцію і дератизацію.

7) Витрати на пожежну й сторожову охорону об’єктів виробничого призначення та утримання санітарних зон Визначаються відповідно до укладених та передбачуваних договорів або фактичного та прогнозного рівня таких витрат.

8) Витрати на охорону навколишнього середовища Обчислюються виходячи з її фактичного рівня і планових змін.

9) Витрати на обслуговування виробничого процесу.

10) Витрати на податки і цільові платежі загальновиробничого характеру Включають екологічний податок, плату за землю, на якій розташовані виробничі приміщення і допоміжні цехи, інші обов’язкові платежі. їх розрахунок відбувається згідно з чинним законодавством.

Витрати на підготовку і перепідготовку кадрів, техніку безпеки (вартість спецодягу, спецвзуття, миючих засобів, забезпечення санітарно-технічних вимог і правил техніки безпеки, заходів щодо техніки безпеки й охорони праці некапітального характеру тощо) розраховуються, виходячи з планової чисельності працівників, на яких поширюються норми колективного договору з охорони праці та техніки безпеки, відповідно до вимог чинного законодавства з охорони праці, техніки безпеки.

Адміністративні витрати.

До статті “Адміністративні витрати” належать загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування й управління підприємством, які охоплюють:

1) Витрати на утримання апарату управління Підприємством та іншого загальногосподарського персоналу (оплата праці персоналу, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; інші грошові і матеріальні виплати згідно з Положенням про оплату праці, колективним договором; відрахування на соціальні заходи).

Витрати на оплату праці персоналу апарату управління Плануються, виходячи з розрахунків чисельності, умов оплати праці, визначених колективним договором, з дотриманням норм і гарантій, передбачених чинним законодавством України, генеральною та галузевими (регіональними) угодами, які застосовуються на підприємстві при оплаті праці, а також і передбачуваних в плановому періоді змін. Відрахування на соціальні заходи плануються відповідно до норм чинного законодавства.

2) Витрати на службові відрядження Плануються аналогічно до витрат на службові відрядження персоналу цехів і ділянок.

3) Представницькі та організаційні витрати Розраховуються відповідно до складеного кошторису згідно з чинним законодавством.

4) Витрати на утримання, експлуатацію, ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів і інших необоротних матеріальних активів загальногосподарського використання (матеріали на утримання будинків, опалення, освітлення, вивіз сміття, профдезинфекція, охорона майна) плануються аналогічно плановим розрахункам на відповідні загальновиробничі витрати.

5) Витрати на професійні послуги (юридичні, експертні з оцінки майна, аудиторські та інші послуги) обчислюються, виходячи з укладених і запланованих угод.

6) Витрати на зв’язок (поштові, телеграфні, телефонні, телексні, факс, Інтернет тощо) визначаються, виходячи з їхнього фактичного рівня і змін, які передбачаються у плановому періоді.

7) Амортизація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів загальногосподарського використання Визначається аналогічно розрахункам планової амортизації на відповідні загальновиробничі витрати.

8) Витрати на податки і цільові платежі загальногосподарського характеру. До цієї статті включаються: податки, збори й інші, передбачені законодавством, обов’язкові платежі, крім тих, що включаються у виробничі витрати, плануються на базі норм, визначених чинним законодавством.

9) Витрати на розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банку (окрім витрат при прийомі платежів від населення тощо) розраховуються згідно з укладеними та запланованими договорами.

10) Витрати на врегулювання спорів у судових органах.

11) Інші витрати загальногосподарського призначення. До цієї статті витрат включаються витрати на підготовку і перепідготовку кадрів; оренду електронно-обчислювальних машин; передплату періодичних професійних видань та інші, що не були включені до вищезазначених статей.

Адміністративні витрати розподіляються між об’єктами калькулювання пропорційно до суми заробітної плати робітників, зайнятих виконанням (наданням) відповідних робіт (послуг), або до витрат на утримання та експлуатацію машин та обладнання.

Витрати на підготовку та перепідготовку кадрів визначаються згідно з планом підприємства. Витрати на обов’язкове страхування водіїв автомобілів, які обслуговують апарат управління підприємства, плануються на підставі фактичних витрат з урахуванням передбачених змін в плановому році. Витрати на передплату періодичних видань плануються на підставі прейскурантів на підписку періодичних видань. Витрати на охорону праці плануються на підставі кошторису з охорони праці.

Витрати на збут.

До статті “Витрати на збут” належать такі витрати:

1) Витрати на оплату праці та утримання персоналу, що забезпечує збут послуг, Плануються, виходячи з розрахунків чисельності і кваліфікаційного складу робітників, норм витрат праці, тарифних сіток, ставок і розцінок, умов оплати праці, визначених колективним договором, з дотриманням норм і гарантій, передбачених чинним законодавством України, генеральною та галузевими (регіональними) угодами, які застосовуються на підприємстві при оплаті праці, а також передбачуваних в плановому періоді змін. Витрати на службові відрядження плануються аналогічно до витрат на службові відрядження персоналу цехів і ділянок.

2) Відрахування на соціальні заходи Плануються відповідно до норм чинного законодавства.

3) Витрати на дослідження ринку, рекламу, участь у виставках, ярмарках, вартість безоплатно переданих зразків і моделей, інформаційні послуги Визначаються на підставі кошторису або угод на рекламно-інформаційні послуги.

4) Витрати на виготовлення розрахункових книжок Плануються на підставі розрахунків, що враховують дані про кількість абонентів та інші дані.

5) Амортизація та ремонт основних засобів, інших необоротних матеріальних активів.

6) Амортизація нематеріальних активів відділу збуту.

Планові відрахування на амортизацію основних засобів, необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, пов’язаних зі збутом робіт (послуг), визначаються аналогічно плановим розрахункам амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, амортизації нематеріальних активів виробничого призначення.

7) Відрахування житлово-комунальним організаціям за збір абонентської плати Плануються на підставі укладених та передбачуваних договорів. Витрати на ремонт розраховуються на підставі планів (кошторисів) підприємства і й укладених договорів.

8) Обслуговування і перевірки технологічних приладів обліку, витрати на гарантійне обслуговування.

9) Інші витрати, пов’язані зі збутом послуг Плануються на підставі фактичних та прогнозних даних.

Інші операційні витрати

Плануються на підставі розрахунків, що базуються на планах науково-дослідних робіт, методі оцінки безнадійної дебіторської заборгованості та нарахування резерву сумнівних боргів відповідно до облікової політики підприємства, кошторисів витрат на утримання соціально-побутової сфери підприємства та інших даних. До статті “Інші операційні витрати” включаються:

1) Витрати на дослідження і розробки.

2) Резерв сумнівних боргів У сумі безнадійної дебіторської заборгованості.

3) Втрати від операційних курсових різниць.

4) Втрати від знецінення запасів, Застосування яких втратило економічну доцільність.

5) Витрати на утримання сфери соціально-культурного призначення.

6) Інші витрати операційної діяльності.

Планування собівартості житлово-комунальних робіт (послуг) здійснюється підприємствами галузі та їх структурними підрозділами одночасно з розробкою їх загальних річних, квартальних, а при необхідності – місячних планів.

Планові витрати на виконання робіт (послуг) у вартісному обчисленні формують їх планову собівартість.

Розрахунок планової собівартості здійснюється на підставі результатів оцінки та аналізу виконання планових показників попереднього періоду, фактичної ефективності окремих організаційно-технічних заходів та виробництва в цілому.

Результати оцінки та аналізу дають можливість виявити внутрішньовиробничі резерви та розробити організаційно-технічні заходи, спрямовані на оптимізацію процесу виробництва та вдосконалення технологій виробництва робіт (послуг), транспортування послуг до споживачів; удосконалення його організації та управління, підвищення технічного рівня, раціональний вибір матеріальних ресурсів, що використовуються, підвищення економічної ефективності виробництва, оптимізації рівня використання виробничих потужностей, матеріальних та грошових ресурсів, удосконалення системи організації праці. Серед заходів особлива увага приділяється впровадженню систем обліку використання матеріальних ресурсів та обсягів споживання послуг.

Завдання, що розв’язуються у процесі планування, мають на меті:

– визначення потреб у ресурсах для виконання робіт (надання послуг) у натуральному обчисленні;

– розрахунок індивідуальних складових витрат у грошовому обчисленні;

– визначення загальної величини витрат у грошовому обчисленні, яка визначає собівартість робіт (послуг) і є основою для формування цін (тарифів) на роботи (послуги);

– створення основи для визначення внутрішньовиробничих економічних відносин на підприємстві.

Розрахунки витрат проводяться з урахуванням суспільних умов виробництва, що визначають умови праці, правила використання природних ресурсів, безпечного ведення робіт, охорони навколишнього середовища, а також ураховують техніко-економічні особливості умов господарювання підприємств, що надають комунальні послуги.

Для розрахунку планових витрат використовуються такі дані:

1. Планові обсяги виконання робіт (послуг) в натуральному та у вартісному обчисленні.

2. Норми витрат матеріальних ресурсів для виконання робіт (послуг) і розрахунки потреби в ресурсах у натуральному обчисленні.

3. Договори на постачання матеріальних ресурсів, на обслуговування і управління виробництвом.

4. Офіційні дані про ціни виробників промислової продукції на плановий період.

5. Норми витрат праці, розрахунки чисельності і кваліфікаційного складу працівників, умови оплати праці, визначені колективним договором і чинним законодавством України, ставки і розцінки, які застосовуються на підприємстві при оплаті праці.

6. Економічні нормативи і норми: амортизаційних відрахувань, відрахувань на соціальні заходи, податків, зборів та інших обов’язкових платежів, передбачених обліковою політикою підприємства та чинним законодавством, тощо.

7. Плани організаційно-технічних заходів щодо технічного переоснащення та вдосконалення організації виробництва, ресурсозбереження, планово-запобіжних робіт, що призводять до економії матеріальних ресурсів, поліпшення використання трудових ресурсів, до усунення зайвих витрат і втрат. Ціни на продукцію і ресурси, що передбачаються в плановому періоді.

8. Плани, кошториси підприємства, інші дані, необхідні для планування.

До типових видів кошторисів, які можуть складатися комунальними підприємствами, належать:

– кошторис загальновиробничих витрат;

– кошторис витрат на виробництво допоміжних цехів;

– кошторис витрат на утримання й експлуатацію обладнання;

– кошторис адміністративних витрат;

– кошторис витрат на збут;

– кошторис витрат на підготовку виробництва та освоєння нових потужностей;

– кошторис транспортно-заготівельних витрат;

– кошторис витрат на обслуговування виробничого процесу;

– кошторис інших виробничих витрат;

– кошторис витрат на всі види ремонтів основних фондів;

– кошторис витрат на охорону праці та техніку безпеки;

– кошторис витрат на утримання пожежної і сторожової охорони;

– кошторис витрат на винахідництво і раціоналізацію;

– кошторис витрат на утримання об’єктів соціальної інфраструктури;

– кошторис витрат на виробничу практику і підготовку кадрів;

– кошторис витрат на представницькі цілі та рекламні заходи.

Розрахунок Планової операційної собівартості робіт (послуг) Складається з розрахунків реалізованої (виробничої) собівартості, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат. Планова виробнича собівартість розраховується за типовими статтями калькуляції.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Місцеві фінанси – Ніколаєва О. М. – 8.2.1. Групування витрат за видами. Планування і калькулювання собівартості житлово-комунальних послуг