Місцеві фінанси – Ніколаєва О. М. – 6.4. Порядок розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів (дотації вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету України)

Провідна роль серед міжбюджетних трансфертів відводиться дотації вирівнювання. Порядок розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотації вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) регламентується Постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. № 1149 “Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів”.

Формула застосовується для визначення обсягу міжбюджетних трансфертів між:

– державним бюджетом та бюджетом Автономної Республіки Крим, обласними бюджетами, зведеними бюджетами мм. Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення, зведеними бюджетами районів;

– районним або міським (м. Севастополя, міста республіканського Автономної республіки Крим чи обласного значення) бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, їх об’єднань, селищ, міст, адміністративно підпорядкованих відповідному району або місту.

Формула має враховувати такі параметри:

1) фінансові нормативи бюджетної забезпеченості та коригувальні коефіцієнти до них;

2) кількість населення та кількість споживачів гарантованих послуг;

3) індекс відносної податкоспроможності відповідного бюджету;

4) розрахунковий обсяг кошика доходів місцевих бюджетів;

5) коефіцієнт вирівнювання;

6) норматив кількості працівників органів місцевого самоврядування в розрахунку до кількості населення.

Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості – гарантований державою в межах наявних бюджетних коштів рівень фінансового забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, виконавчими органами місцевого самоврядування; використовується для визначення обсягу міжбюджетних трансфертів.

Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості розраховується шляхом ділення загального обсягу фінансових ресурсів, що спрямовуються на реалізацію бюджетних програм, на кількість населення чи споживачів гарантованих послуг.

Загальний обсяг фінансових ресурсів за кожним видом видатків, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, розраховується на підставі державних соціальних стандартів і нормативів, установлених законодавством України.

При розрахунку фінансового нормативу бюджетної забезпеченості може передбачатися обсяг нерозподілених видатків, який об’єднує види видатків на ті повноваження, встановлення нормативів за якими є недоцільним.

Фінансові нормативи бюджетної забезпеченості для місцевих бюджетів коригуються коефіцієнтами, які враховують відмінності у вартості надання соціальних послуг залежно від:

1) кількості населення і споживачів соціальних послуг;

2) соціально-економічних, демографічних, кліматичних й інших особливостей адміністративно-територіальних одиниць.

Коригувальні коефіцієнти затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Розрахунковий обсяг кошика доходів відповідного бюджету визначається із застосуванням Індексу відносної податкоспроможності – Коефіцієнта, який характеризує рівень податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці порівняно з аналогічним середнім показником по Україні у розрахунку на одну людину. Для розрахунку беруться дані про фактичне виконання відповідного бюджету за три останні бюджетні періоди.

Для розрахунку індексу відносної податкоспроможності відповідних бюджетів використовується кошик доходів місцевих бюджетів, визначений відповідно до статті 64 Бюджетного Кодексу України (крім доходів, передбачених пунктами 2-5, 7-11, 13 частини першої статті 64 Кодексу) і статті 66 Кодексу (крім доходів, передбачених пунктами 2-6, 8-13, 15 частини першої статті 66 Кодексу), та інших доходів, установлених законом про Державний бюджет України.

Обсяг доходів, передбачених пунктами 2-5, 7-11, 13 частини першої статті 64 та пунктами 2-6, 8-13, 15 частини першої статті 66 Кодексу, визначається окремо за кожним видом доходів.

При визначенні індексу відносної податкоспроможності розрахунковий обсяг кошика доходів місцевих бюджетів збільшується на суму втрат у доходах, що виникли внаслідок надання пільг платникам податків згідно з рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим та відповідних місцевих рад.

Коефіцієнт вирівнювання – показник, який використовується для розрахунку обсягу коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів, з метою стимулювання нарощування доходів місцевих бюджетів у процесі бюджетного планування [2].

Право на визначення величини та застосування коефіцієнта вирівнювання надається відповідному виконавчому органу влади в розрізі місцевих бюджетів, виходячи з обсягів нарощування ним фактичних надходжень доходів, що враховуються під час визначення обсягу між-бюджетних трансфертів, за останні бюджетні періоди [7].

У загальному вигляді формула розрахунку дотації вирівнювання або коштів, що передаються до державного бюджету, виглядає таким чином:

Місцеві фінанси   Ніколаєва О. М.   6.4. Порядок розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів (дотації вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету України)

Де Т І – обсяг дотації вирівнювання або коштів, що передаються до державного бюджету України;

Ос,- – коефіцієнт вирівнювання, який приймає значення в межах від 0,60 до одиниці;

Уі – розрахунковий обсяг витрат, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів;

Оі2ак – прогнозний показник обсягу доходів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

У визначенні прогнозного показника обсягу доходів загального фонду місцевого бюджету (Дгак), що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, застосовуються такі змінні:

– індекси відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці;

– обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за всіма місцевими бюджетами та за кожним окремо взятим зведеним бюджетом міста республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення, бюджетом Автономної Республіки Крим, обласним бюджетом, зведеним бюджетом району, за звітними даними про їх фактичні надходження за відповідні роки базового періоду;

– чисельність наявного населення України та адміністративно-територіальної одиниці за відповідний рік базового періоду (станом на 1 січня року, що настає за базовим);

– сума наданих органами місцевого самоврядування пільг із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), що включені до обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за всіма місцевими бюджетами та за кожним окремо взятим зведеним бюджетом міста республіканського автономної Республіки Крим і обласного значення, бюджетом Автономної Республіки Крим, обласним бюджетом, зведеним бюджетом району за відповідні роки базового періоду;

– коефіцієнт актуалізації індексів відносної податкоспроможності;

– коефіцієнт впливу нарахованого фонду оплати праці в Автономній Республіці Крим, області, мм. Києві та Севастополі;

– фактичний індекс відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці за звітними даними року, що передує плановому;

– прогнозний індекс відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці у році, що передує плановому;

– коефіцієнт зростання обсягів доходів місцевих бюджетів;

– усереднений коефіцієнт для відповідного рівня місцевих бюджетів: зведених бюджетів районів, бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, мм. Києва та Севастополя; бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів;

– коефіцієнт, що дорівнює індексу-дефлятору на прогнозований рік. Розрахункові показники обсягів видатків загального фонду місцевих

Бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, визначаються окремо для кожної галузі з урахуванням загальних ресурсів зведеного бюджету України та пріоритетності соціальних видатків.

Розрахунковий показник обсягу видатків бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету, зведеного бюджету мм. Києва та Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення, району визначається на основі фінансових нормативів бюджетної забезпеченості та коригувальних коефіцієнтів до них з розрахунку:

– на одну особу – за галузями “державне управління”, “охорона здоров’я”, “культура і мистецтво”, “фізична культура і спорт”, “соціальні програми стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї)”;

– на дитину або учня – за галуззю “освіта”;

– на отримувача соціальних послуг – за галуззю “соціальний захист та соціальне забезпечення”.

Розрахунковий показник обсягу видатків загального фонду місцевого бюджету (У1), що враховується під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, становить суму розрахункових показників за основними видами видатків бюджету:

Місцеві фінанси   Ніколаєва О. М.   6.4. Порядок розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів (дотації вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету України)

Де Ууі – розрахунковий показник обсягу видатків на утримання органів управління;

У2І – розрахунковий показник обсягу видатків на охорону здоров’я;

Уоі – розрахунковий показник обсягу видатків на освіту;

У5І – розрахунковий показник обсягу видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення;

Укі – розрахунковий показник обсягу видатків на культуру і мистецтво;

– розрахунковий показник обсягу видатків на фізичну культуру і спорт;

Уаі – розрахунковий показник обсягу додаткового фінансового ресурсу місцевих бюджетів;

Уа – розрахунковий показник обсягу видатків на інші заходи;

Уц – розрахунковий показник обсягу нерозподілених видатків.

Показники Обсягу видатків на утримання органів управління Ууі Визначаються, виходячи з чисельності працівників таких органів згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 2 червня 2000р. № 890, співвідношення показників обсягів видатків відповідних рівнів бюджетів на цю мету, що склалося за даними зведення місцевих бюджетів.

Розрахунковий показник Обсягу видатків на охорону здоров’я (У2) Встановлюється залежно від чисельності наявного населення адміністративно-територіальної одиниці та фінансових нормативів бюджетної забезпеченості на одного жителя з урахуванням коригувальних коефіцієнтів та специфічних видатків (наприклад, витрати на придбання інсуліну).

Показник Обсягу видатків на освіту Уоі Розраховується залежно від загального обсягу ресурсів місцевих бюджетів на освіту, фінансових нормативів бюджетної забезпеченості однієї дитини дошкільного віку, одного учня загальноосвітнього, позашкільного, професійно-технічного навчального закладу, приведених контингентів дітей дошкільного віку станом на 1 січня року, що передує планованому, учнів усіх типів загальноосвітніх навчальних закладів станом на 5 вересня року, що передує поточному, учнів позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів станом на 1 січня року, що передує планованому.

Обсяг видатків на соціальний захист і соціальне забезпечення (Ухі) Визначається, виходячи з обсягів ресурсів бюджету на цю мету, фінансового нормативу бюджетної забезпеченості та контингенту отримувачів соціальних послуг.

Розрахунковий показник Обсягу видатків на фізичну культуру і спорт (Ук) Визначається з урахуванням чисельності наявного населення адміністративно-територіальної одиниці та питомої ваги зазначених видатків бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів (45 відсотків), зведеного бюджету міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, району (55 відсотків) у загальній сумі видатків на фізичну культуру і спорт місцевих бюджетів за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених місцевими радами, а також кількості спортсменів постійного складу шкіл вищої спортивної майстерності відповідно до плану комплектування та спискового складу, затвердженого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту на бюджетний період, що передує планованому.

Розрахунковий показник Обсягу видатків місцевих бюджетів на інші заходи УГ Визначається за окремим розрахунком для бюджету Автономної Республіки Крим та зведеного бюджету мм. Києва та Севастополя з урахуванням їх особливостей, визначених статтею 67 Бюджетного кодексу України, та необхідності забезпечення стабільності міжбюджетних відносин.

Обсяг нерозподілених видатків (Уц) Для бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету, бюджету мм. Києва та Севастополя, бюджету міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджету району розраховується як добуток суми розрахункових показників обсягів видатків на утримання органів управління, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист та соціальне, культуру і мистецтво, фізичну культуру і спорт на коефіцієнт, що визначає обсяг нерозподілених видатків.

Обсяг додаткового фінансового ресурсу місцевих бюджетів адміністративно-територіальних одиниць (У<хі) передбачається, насамперед, для населених пунктів, яким надано статус гірських [7].

Особливістю розрахунку міжбюджетного трансферту у 2012 р. стало застосування:

При визначенні розрахункового обсягу кошика доходів:

– коефіцієнту актуалізації індексу відносної податкоспроможності, Що дає можливість врахувати стан надходжень таких доходів до відповідного місцевого бюджету в поточному році (2г);

– коефіцієнту впливу нарахованого фонду оплати праці за регіонами Для приведення у відповідність темпів росту доходів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, з темпами росту фонду оплати праці (^0);

– показника стимулювання (80ігак) Для стимулювання місцевих бюджетів, які щороку нарощують обсяг доходів, що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів.

При визначенні розрахункового обсягу видатків місцевих бюджетів:

– показника обсягу цільових коштів за галуззю “Охорона здоров’я” З метою врахування екологічних особливостей регіонів і їх спрямування на заходи щодо діагностики та лікування захворювань, які викликані впливом викидів забруднювальних речовин в атмосферу на здоров’я населення регіону;

– уточненого розрахункового показника обсягу видатків місцевих бюджетів на утримання органів управління В частині врахування видатків, пов’язаних із здійсненням Радою міністрів Автономної Республіки Крим повноважень з охорони навколишнього природного середовища відповідно до Закону України “Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим”;

– коефіцієнта приведення учнів Для малокомплектних денних загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських та малих монофункціональних містах, а також збільшеного розміру найвищого коефіцієнта приведення кількості учнів у сільській місцевості;

– додаткових коефіцієнтів розподілу видатків на охорону здоров’я Між місцевими бюджетами пілотних регіонів (Дніпропетровської, Донецької областей та м. Києва) за видами медичної допомоги (первинна медична допомога – з районних бюджетів та бюджетів міст обласного значення; видатки на вторинну, третинну та екстрену медичну допомогу – з обласних бюджетів).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Місцеві фінанси – Ніколаєва О. М. – 6.4. Порядок розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів (дотації вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету України)