Місцеві фінанси – Ніколаєва О. М. – 5.4. Застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі

У даний час відповідно до чинних норм Бюджетного кодексу України в бюджетному процесі активно застосовується програмно-цільовий метод (ПЦМ) як на рівні державного бюджету, так і на рівні місцевих бюджетів [1].

Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі – метод управління бюджетними коштами для досягнення конкретних результатів за рахунок коштів бюджету із застосуванням оцінки ефективності використання бюджетних коштів на всіх стадіях бюджетного процесу.

Програмно-цільовий метод поєднує методи бюджетування та встановлює взаємозв’язок між ресурсами та результатами (рис. 5.2).

Місцеві фінанси   Ніколаєва О. М.   5.4. Застосування програмно цільового методу в бюджетному процесі

Рис. 5.2. Взаємозв’язок методів бюджетування [20]

Передумовами для запровадження програмно-цільового методу в Україні стала бюджетна реформа, розпочата з ухваленням Бюджетного кодексу в Україні.

На відміну від постатейного (традиційного) бюджету, який спрямований на утримання бюджетних установ, програмно-цільовий метод передбачає визначення мети, якої необхідно досягти в результаті використання бюджетних коштів, і забезпечує інформацію про якість надання послуг та отриманий соціально-економічний ефект.

Особливими складовими програмно-цільового методу в бюджетному процесі є:

– бюджетні програми;

– відповідальні виконавці бюджетних програм;

– паспорти бюджетних програм;

– результативні показники бюджетних програм.

Бюджетні програми Визначаються головними розпорядниками бюджетних коштів.

Бюджетна програма – це систематизований перелік заходів, спрямованих на досягнення єдиних мети і завдань, виконання яких пропонує та здійснює розпорядник бюджетних коштів відповідно до покладених на нього функцій (табл. 5.3).

Таблиця 5.3. ПРИКЛАД БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНИХ ПОКАЗНИКІВ її ВИКОНАННЯ ДЛЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЗА ВИДАТКАМИ, ЩО НЕ ВРАХОВУЮТЬСЯ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ОБСЯГУ МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ, У ГАЛУЗІ “ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО”

Програма

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства (КТКВК 100101)

Мета

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій

Завдання…

Проведення робіт з облаштування дитячих майданчиків

Результативні показники

Показники затрат: Обсяг видатків, тис. грн.;

Кількість дитячих майданчиків, що потребують облаштування, од.

Показники продукту:

Кількість дитячих майданчиків, що планується облаштувати, од.

Показники ефективності:

Середня вартість облаштування одного дитячого майданчика, тис. грн.

Показники якості:

Питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується облаштувати, до кількості дитячих майданчиків, що потребують облаштування, %;

Темп зростання середньої вартості облаштування одного дитячого майданчика порівняно з попереднім періодом, %

Відповідальний виконавець бюджетних програм Визначається головним розпорядником бюджетних коштів за погодженням з місцевим фінансовим органом. Відповідальним виконавцем бюджетних програм може бути головний розпорядник бюджетних коштів за бюджетними програмами, виконання яких забезпечується його апаратом, та/або розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня, який виконує бюджетні програми у системі головного розпорядника.

Відповідальний виконавець бюджетних програм у процесі їх виконання забезпечує цільове та ефективне використання бюджетних коштів протягом усього строку реалізації відповідних бюджетних програм у межах визначених бюджетних призначень.

Паспорт бюджетних програм – документ, який містить усю потрібну інформацію з визначенням суми коштів, затверджену в бюджеті для виконання бюджетної програми, законодавчі підстави її реалізації, мету, завдання, напрями діяльності, відповідальних виконавців, результативні показники та інші характеристики (додаток Л) [6].

На основі паспорта бюджетних програм здійснюється контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, проводиться аналіз виконання бюджетної програми.

Результативні показники бюджетних програм – кількісні та якісні показники, які характеризують результати виконання бюджетної програми, підтверджені статистичною, бухгалтерською та іншою звітністю, та дають можливість оцінити використання коштів на виконання бюджетної програми.

Результативні показники поділяють на такі групи:

Показники затрат – визначають обсяги та структуру ресурсів, які забезпечують виконання бюджетної програми:

O державне управління: Кількість штатних одиниць; площа адміністративних приміщень; кількість депутатів,

O освіта: Кількість дошкільних навчальних закладів; кількість груп; середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу; середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу; середньорічне число штатних одиниць спеціалістів; середньорічне число штатних одиниць працівників;

O охорона здоров ‘я: Кількість установ; кількість штатних одиниць, у т. ч. лікарів; кількість ліжок у звичайних стаціонарах; кількість ліжок у стаціонарах денного перебування; кількість ліжок у денних стаціонарах;

O культура: Кількість установ (театрів) – усього, у тому числі національних театрів, академічних театрів; середнє число окладів (ставок) керівних працівників; середнє число окладів (ставок) художнього персоналу; середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу; середнє число окладів (ставок) спеціалістів; середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу; середнє число окладів (ставок) робітників;

O соціальний захист сім ‘ї, дітей та молоді: Кількість установ у розрізі їх видів (притулків для дітей, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування); кількість штатних працівників (у притулках для дітей, центрах соціально-психологічної реабілітації дітей, соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування); кількість місць в притулках для дітей / центрах соціально-психологічної реабілітації дітей / соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

O соціальний захист та соціальне забезпечення: Кількість установ; кількість штатних одиниць, у тому числі лікарі; середній медичний персонал; молодший медичний персонал; соціальні працівники; інші спеціалісти; інші працівники;

O фізична культура і спорт: Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських/неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних/всеукраїнських змагань; кількість регіональних змагань з олімпійських/неолімпійських видів спорту; обсяг витрат на участь спортсменів регіонів у всеукраїнських змаганнях з олімпійських/неолімпійських видів спорту;

Показники продукту – це статистичний показник, що визначає обсяг наданих послуг та виконаних робіт:

O державне управління: Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг; кількість підготовлених нормативно-правових актів; кількість ухвалених нормативно-правових актів; кількість перевірок; кількість проведених засідань, нарад, семінарів; кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (окремо в розрізі видів обладнання та предметів: оргтехніка, автомобілі, побутова техніка тощо); площа об’єктів, на яких проведено капітальний ремонт (реконструкцію);

O освіта: Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади; кількість дітей від 0 до 6 років;

O охорона здоров’я: Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах; кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування; кількість ліжко-днів у денних стаціонарах; кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень); кількість пролікованих хворих у стаціонарі;

O культура: Кількість вистав; кількість програм; кількість нових постановок; комерційна місткість глядачевих залів (місць); кількість глядачів – усього, у тому числі за реалізованими квитками, безкоштовно; плановий обсяг валового доходу, у тому числі плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів; плановий обсяг доходів; із загального обсягу планових доходів – доходи від реалізації квитків; із загального обсягу планових доходів – доходи від виїзної та гастрольної діяльності; кількість реалізованих квитків;

O соціальний захист сім % дітей та молоді: Кількість осіб, які перебували в притулках для дітей / центрах соціально-психологічної реабілітації дітей / соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

O соціальний захист та соціальне забезпечення: Кількість місць в установах; кількість користувачів послуг; кількість ліжко-днів;

O фізична культура і спорт: Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських/неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних/всеукраїнських змагань; кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських/неолімпійських видів спорту; кількість спортсменів регіону, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських/неолімпійських видів спорту;

Показники ефективності – це статистичний показник, що визначає співвідношення показника продукту до показника затрат:

O державне управління: Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника; кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника; кількість перевірок на одного працівника; витрати на утримання однієї штатної одиниці; середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування; середні витрати на проведення капітального ремонту (реконструкції) 1 кв. м площі, грн.;

O освіта: Витрати на перебування однієї дитини в дошкільному закладі; діто-дні відвідування;

O охорона здоров’я: Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах; завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування; завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах; середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого;

O культура: Середні витрати на одну виставу, у тому числі за рахунок бюджету; середні витрати на одну програму, в тому числі за рахунок бюджету; середні витрати на одну нову постановку, в тому числі за рахунок бюджету; середня кількість глядачів на одній виставі; середня ціна одного квитка

O соціальний захист сім % дітей та молоді: Середньорічні витрати на 1 місце в притулку для дітей / центрі соціально-психологічної реабілітації дітей / соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; середньомісячна заробітна плата працівника притулку для дітей / центру соціально-психологічної реабілітації дітей / соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

O соціальний захист та соціальне забезпечення: Витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік; чисельність користувачів послуг відносно чисельності фахових спеціалістів на одного фахівця, зокрема на лікаря; середнього медичного персоналу; молодшого медичного персоналу; соціального працівника;

O фізична культура і спорт: Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських/неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних/всеукраїнських змагань; середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських/неолімпійських видів спорту; середні витрати на участь одного спортсмена у всеукраїнських змаганнях з олімпійських/неолімпійських видів спорту;

Показники якості – це статистичний показник, який характеризує результати виконаної роботи та якість вироблених товарів (наданих послуг):

O державне управління: Відсоток ухвалених нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених; відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості; рівень виконання робіт з капітального ремонту (реконструкції);

O освіта: Кількість днів відвідування; відсоток охоплення дітей дошкільною освітою;

O охорона здоров’я: Рівень (відсоток) виявлення захворювань на ранніх стадіях; рівень (відсоток) виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях; зниження рівня (відсотка) захворюваності порівняно з попереднім роком; зниження показника летальності;

O культура: Середня завантаженість залів на стаціонарі (відсоток); динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду (відсоток); динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду (відсоток); відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу;

O соціальний захист сім % дітей та молоді: Зменшення кількості дітей (відсоток), які перебували в закладах соціального захисту в регіоні, за рік порівняно з попереднім роком; кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих у сім’ї протягом року; кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у сім’ї громадян України (усиновлення, опіка, піклування, патронат: прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу) протягом року; кількість дітей, адаптованих до самостійного життя після вибуття із соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (працевлаштовано, забезпечено житлом, відновлено родинні зв’язки, здобуто навички самостійного життя);

O соціальний захист та соціальне забезпечення: Частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг; житлова площа на одного користувача послуг; частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду;

O фізична культура і спорт: Кількість всеукраїнських змагань з олімпійських/неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени регіону; кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських/ неолімпійських видів спорту; збільшення кількості (відсоток) спортсменів регіону, які взяли участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських/неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком; збільшення кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських/неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком.

Результати оцінки ефективності бюджетних програм, у тому числі висновки органів виконавчої влади, уповноважених на здійснення фінансового контролю за дотриманням бюджетного законодавства, є підставою для ухвалення рішень про внесення змін до бюджетних призначень поточного бюджетного періоду, відповідних пропозицій до проекту бюджету на плановий бюджетний період та до прогнозу бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди, включно з зупиненням реалізації відповідних бюджетних програм.

Застосування програмно-цільового методу бюджетного планування дозволить:

O поліпшити макроекономічний баланс шляхом розроблення узгоджених і реалістичних прогнозів доходів до бюджету;

O визначити загальні цілі бюджетної політики та забезпечити відкритість їх досягнення впродовж декількох років;

O визначити і дотримуватись чітких пріоритетів у сфері державних видатків;

O забезпечити можливість ініціювання змін у бюджетній політиці та механізмах контролю за їх реалізацією;

O удосконалити розподіл бюджетних коштів, спрямованих на досягнення стратегічних пріоритетів;

O підвищити відповідальність головних розпорядників бюджетних коштів за ефективне та раціональне використання бюджетних коштів;

O посилити загальний бюджетний контроль.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Місцеві фінанси – Ніколаєва О. М. – 5.4. Застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі