Місцеві фінанси – Ніколаєва О. М. – 4.4. Цільові фонди: місце і призначення у формуванні доходів

Одним із джерел дохідної бази місцевого бюджету є цільові фонди.

Цільові фонди – це сукупність грошових надходжень, які затверджуються відповідною місцевою радою та використовуються для фінансування конкретних цільових програм і заходів.

Нині серед науковців і практиків немає єдності у визначенні поняття “цільові фонди”, а також джерел їх утворення. Послідовність змін нормативних документів щодо формування та використання цільових фондів зведено у табл. 4.3.

Виходячи з проведеного аналізу змін законодавства щодо можливостей утворення цільового фонду та джерел його наповнення, слід зазначити, що на сьогоднішній день створення позабюджетних фондів законодавством заборонене, а дозволяється формування цільового фонду.

Цільовий фонд створюється органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади з метою надходження додаткових фінансових ресурсів до спеціального фонду бюджету місцевої ради на фінансування видатків щодо розвитку міського господарства, соціальної інфраструктури та розв’язання вкрай важливих проблем адміністративно-територіальної одиниці.

Утворення цільового фонду здійснюється на підставі Положення про цільовий фонд, затвердженого місцевою радою, яке визначає джерела формування фонду, основні напрямки використання, порядок фінансування видатків, порядок ведення обліку та звітності про використання коштів цільового фонду.

Таблиця 4.3. ЗМІНИ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЦІЛЬОВИХ ФОНДІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Посилання на конкретну норму Закону

Основні положення

Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки “Про бюджетну систему України” № 512-ХІІ від 05.12.1990 (втратив чинність)

Стаття 22. Повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих Рад народних депутатів та органів державної виконавчої влади і виконавчих органів місцевих Рад щодо формування видаткової частини бюджетів

Органи державної виконавчої влади і виконавчі органи місцевих Рад під час складання проектів бюджетів, уточнення бюджетів у ході їх виконання Верховна Рада України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, місцеві Ради народних депутатів під час розгляду проектів бюджетів, їх затвердження та уточнення в ході виконання в межах своєї компетенції в інтересах держави, населення відповідної території, мешканців населеного пункту, об’єднань громадян відповідно мають право утворювати у складі свого бюджету в межах обсягу його доходів резервні та цільові фонди, якщо їх створення передбачене законами України

Стаття 23. Взаємовідносини бюджетів з іншими ланками фінансової системи

Централізовані та децентралізовані фонди цільового призначення, які утворюються за рішеннями Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим і місцевих Рад, є самостійними фінансовими інститутами і як складові включаються до бюджетів по доходах та видатках

Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки “Про місцеві Ради народних депутатів Української PCP та місцеве самоврядування” від 07.12.1990 № 533-ХІІ (втратив чинність)

Стаття 15. Позабюджетні кошти

Місцева Рада народних депутатів формує єдиний позабюджетний фонд, в який включаються:

– додаткові доходи і зекономлені кошти, одержані за рахунок здійснення організованих місцевими Радами заходів щодо розв’язання економічних і соціальних проблем;

– добровільні внески і пожертвування громадян, підприємств (об’єднань), організацій і установ;

– доходи від місцевих позик і місцевих грошово-речових лотерей, аукціонів, а також прибутків, одержаних від проведення суботників;

– штрафи, які стягуються за одержання підприємствами (об’єднаннями), організаціями і установами необгрунтованого прибутку (доходу) у зв’язку з завищенням цін (тарифів) на продукцію (роботи, послуги);

– доходи від розпродажу майна ліквідованих підприємств місцевого господарства, які належать до комунальної власності відповідних адміністративно-територіальних одиниць;

– плата за реєстрацію кооперативів і малих підприємств;

– інші позабюджетні кошти

Позабюджетні кошти витрачаються за розсудом відповідної місцевої Ради народних депутатів. У межах єдиного позабюджетного фонду Рада може утворювати цільові фонди. Кошти позабюджетних фондів перебувають на спеціальних рахунках, які відкриваються в установах банків і вилученню не підлягають.

3 фондів соціального розвитку підприємств (об’єднань), організацій і установ пропорційно виділяються суми коштів на соціальний розвиток тих житлових масивів, селищ, сіл, в яких проживає відповідна кількість їх працівників.

Крім того, до єдиного позабюджетного фонду місцевої Ради народних депутатів базового рівня включаються:

– орендна плата за землю;

– екологічний податок і штрафи за забруднення навколишнього середовища і нераціональне використання природних ресурсів та інші порушення природоохоронного законодавства, санітарних норм і правил, а також платежі, які компенсують завдану шкоду;

– штрафи за адміністративні правопорушення, вчинені на території місцевої Ради;

– всі виявлені перевірками приховані або занижені доходи підприємств (об’єднань), організацій і установ, розташованих на території місцевої Ради;

– доходи від реалізації безгосподарного і конфіскованого майна;

– доходи від продажу населенню квартир і будинків.

Закон України “Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування” від 26 березня 1992 р. № 2234-ХІІ (втратив чинність)

Стаття 13. Позабюджетні кошти

Органи місцевого самоврядування формують позабюджетні та цільові фонди, в які включаються:

– додаткові доходи і зекономлені кошти, одержані за рахунок здійснення організованих ними заходів щодо розв’язання економічних і соціальних проблем;

– добровільні внески і пожертвування громадян, підприємств (об’єднань), організацій і установ;

– доходи від місцевих позик і місцевих грошово-речових лотерей, аукціонів;

– штрафи, які стягуються за одержання підприємствами (об’єднаннями), організаціями і установами необгрунтованого доходу у зв’язку з завищенням цін (тарифів) на продукцію (роботи, послуги);

– штрафи, які можуть встановлюватись рішеннями Ради для фізичних і юридичних осіб, за влаштування смітників у невідведених для цього місцях, забруднення вулиць, площ, інших територій Ради, міського транспорту, закладів культури тощо; знищення або пошкодження зелених насаджень, клумб і таке інше; порушення правил торгівлі; порушення правил паркування автомобілів; порушення громадського спокою використанням гучномовців або потужних освітлювальних приладів;

– доходи від розпродажу майна ліквідованих підприємств місцевого господарства, які належать до комунальної власності;

– плата за реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності;

– інші позабюджетні кошти

Стаття 16. Участь органів місцевого самоврядування у кредитних відносинах

Органи місцевого самоврядування, які є юридичними особами, мають право:

– користуватися на договірних засадах кредитами на виробничі і соціальні цілі;

– утворювати цільові фонди і використовувати їх для фінансування цільових програм та вирішення питань місцевого життя.

Стаття 34. Повноваження в галузі бюджету і фінансів

Виконавчий комітет сільської, селищної, міської Ради народних депутатів: – утворює відповідно до бюджету і плану економічного і соціального розвитку позабюджетні, резервні, валютні фонди та фонди для кредитування цільових програм;

Стаття 52. Компетенція

– затвердження бюджету і внесення до нього змін, затвердження звітів про виконання бюджету; затвердження положення про порядок формування і використання позабюджетних коштів, цільових і валютних фондів та звітів про їх виконання;

Закон України “Про бюджетну систему України” від 28 квітня 1995 року № 153/95-ВР (втратив чинність)

Стаття 18. Видатки бюджетів

Забороняється використання бюджетних коштів для фінансування позабюджетних фондів. Позабюджетні фонди можуть бути утворені за рахунок надходжень від необов’язкових платежів, добровільних внесків фізичних і юридичних осіб, інших небюджетних джерел.

Стаття 22. Повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих Рад народних депутатів та органів державної виконавчої влади і виконавчих органів місцевих Рад щодо формування видаткової частини бюджетів

Утворення у складі свого бюджету в межах обсягу його доходів резервного та цільового фондів, якщо їх створення передбачене законами України

Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня1997р № 280/97-ВР (чинний)

Стаття 26. Виключна компетенція сільських, селищних, міських рад

Утворення цільових фондів, затвердження положень про ці фонди;

Стаття 68. Утворення цільових фондів

Органи місцевого самоврядування можуть утворювати цільові фонди, які є складовою спеціального фонду відповідного місцевого бюджету.

Порядок формування та використання цільових фондів визначається положенням про ці фонди, що затверджується відповідною місцевою радою.

Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 № 2542-14 (втратив чинність)

Стаття 13. Складові частини бюджету

Створення позабюджетних фондів органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та іншими бюджетними установами не допускається.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-17 (чинний)

Стаття 13. Складові частини бюджету

Створення позабюджетних фондів органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та іншими бюджетними установами не допускається. Відкриття позабюджетних рахунків для розміщення бюджетних коштів (включаючи власні надходження бюджетних установ) органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та іншими бюджетними установами забороняється, крім випадку, передбаченого частиною восьмою статті 16 Кодексу, а також крім розміщення закордонними дипломатичними установами України бюджетних коштів на поточних рахунках іноземних банків у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, та розміщення вищими і професійно-технічними навчальними закладами на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надане відповідне право.

Дохідна частина цільового фонду місцевої ради формується за рахунок таких джерел:

– доходів, одержаних за рахунок здійснення організованих міською радою заходів щодо розв’язання економічних і соціальних проблем;

– добровільних внесків громадян, суб’єктів господарювання, установ та організацій;

– добровільних внесків фізичних та юридичних осіб за відкриття торгових точок;

– коштів, виділених підприємствами, об’єднаннями, організаціями, установами, іншими суб’єктами господарювання на видатки для соціального розвитку міста, житлових масивів та спільного утримання прилеглої до них території;

– коштів фізичних та юридичних осіб, що здійснюють будівництво об’єктів, для пайової участі в створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури;

– залучених на добровільній основі коштів населення за рішенням зборів громадян за місцем проживання (самооподаткування);

– коштів, які надійшли від рекламодавця за тимчасове використання місць для розміщення об’єктів зовнішньої реклами;

– сплати реєстраційного внеску за участь в конкурсах та аукціонах з продажу земельних ділянок чи об’єктів нерухомості;

– благодійних внесків на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів територіальної громади міста;

– грантів або дарунків, одержаних на конкретну мету;

– інших надходжень, визначених відповідно до рішень міської ради та інших нормативно-правових актів.

Кошти цільового фонду відповідно до Наказу Державного казначейства України “Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів” від 04.11.2002р. № 205 зараховуються на рахунки, відкриті в територіальному управлінні Державного казначейства.

Відкриття рахунків для зарахування коштів цільового фонду проводиться відповідно до Наказу Державного казначейства України “Про затвердження Порядку відкриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства” від 02.12.2002р. № 221.

Внесення (перерахування) фізичними та юридичними особами коштів, визначених до сплати у цільовий фонд, здійснюється на рахунок Фонду за кодом 50000000 бюджетної класифікації доходів.

Використання коштів цільового фонду міської ради проводиться в межах коштів, які надійшли до цільового фонду з урахуванням залишку коштів на початок року.

Планування та використання коштів цільового фонду здійснюється за рішенням місцевої ради на підставі єдиного кошторису доходів та видатків.

Зміни до кошторису та додаткове виділення коштів з цільового фонду проводяться аналогічно порядку внесення змін до бюджету міської ради, тобто відповідно до Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів.

Кошти цільового фонду можуть використовуватися на фінансування:

O заходів, затверджених програмами місцевої ради;

O соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальної одиниці;

O придбання обладнання, ремонту та утримання в належному стані об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури території;

O будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів, що належать до комунальної власності селищної ради, розробки схем та архітектурних рішень, проведення наукових, науково-пошукових і проектних робіт;

O придбання та модернізації основних засобів комунальних підприємств, освітніх та закладів культури;

O здійснення заходів щодо розвитку житлово-комунального господарства;

O благоустрою міста;

O заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, охорони водойм, озеленення, створення місць відпочинку громадян;

O розвитку інженерно-транспортної соціальної інфраструктури міста;

O культурно-масових, спортивних та оздоровчих заходів;

O здійснення заходів щодо забезпечення соціального захисту громадян та сімей, які опинились у скрутних життєвих обставинах, у тому числі надання матеріальної допомоги для оплати лікування, придбання ліків, донорських компонентів, протезно-ортопедичних засобів тощо; розв’язання інших соціально-побутових питань, ремонту житла; придбання одягу та взуття дітям-сиротам, дітям, що перебувають під опікою, дітям з малозабезпечених сімей, людям похилого віку, інвалідам; проведення святкових заходів за рішеннями місцевої ради;

O забезпечення розвитку об’єктів соціальної сфери (зміцнення матеріально-технічної бази установ та організацій освіти, культури, фізкультури і спорту тощо);

O здійснення заходів щодо ліквідації аварійних та надзвичайних ситуацій;

O створення місць відпочинку для населення в паркових зонах населених пунктів селищної ради та утримання, експлуатація, капітальний ремонт цих об’єктів;

O придбання та будівництва житла для соціально незахищених категорій громадян;

O проведення заходів, пов’язаних з відзначенням державних, професійних свят, пам’ятних дат, ювілеїв та пам’ятних дат підприємств, установ, організацій, окремих громадян (придбання пам’ятних адресів, грамот, вітальних листівок, квітів, подарунків, преміювання тощо), інших святкувань, у тому числі нагородження спеціалістів і працівників місцевого господарства та бюджетної сфери.

O проведення культурно-мистецьких, фізкультурно-спортивних, оздоровчих заходів.

O витрат, пов’язаних з діяльністю щодо забезпечення становлення і розвитку місцевого самоврядування, участі у проектах і програмах під егідою міжнародних організацій;

O сприяння впровадженню суб’єктами господарювання новітніх технологій (в т. ч. у сфері виробництва, планування розвитку території селищної ради, комунального господарства, енергозбереження, соціальної роботи тощо);

O розробок і реалізації інвестиційних проектів та програм.

O представницьких заходів;

O інших заходів, якщо на виконання таких заходів передбачено кошти на програми місцевої ради на поточний рік.

Невикористані кошти цільового фонду протягом поточного року вилученню не підлягають і є джерелом фінансування наступного періоду.

Відповідно до Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів цільовий фонд місцевої ради враховується у місцевому бюджеті.

Головним розпорядником коштів цільового фонду є місцева рада.

Контроль за правильністю і повнотою надходження та використання коштів цільового фонду місцевої ради здійснюється постійною комісією з питань бюджету, а також фінансово-економічним відділом міської ради та іншими державними контрольними органами в межах їх компетенції.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Місцеві фінанси – Ніколаєва О. М. – 4.4. Цільові фонди: місце і призначення у формуванні доходів