Місцеве самоврядування – Камінська Н. В. – РОЗДІЛ 6. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ І ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

§ 1. Представницькі органи місцевого самоврядування: їх система і порядок формування

Існування виборних представницьких органів на місцевому рівні – організаційна умова реальності й ефективності місцевого самоврядування.

Згідно із Законом “Про місцеве самоврядування в Україні”, представницький орган місцевого самоврядування – це виборний орган (рада), який складається з депутатів і відповідно до закону наділяється правом представляти інтереси територіальної громади і приймати від її імені рішення.

Дворівнева система представницьких органів місцевого самоврядування закріплена ст. 140 Конституції України і ст. 5 Закону з урахуванням адміністративно-територіального устрою. Перший рівень складають сільські, селищні, міські ради, районні в місті ради (у випадку їх створення), які представляють територіальні громади сіл, селищ, міст, районів у містах та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування. Обласні та районні ради мають іншу природу і виступають як представницькі органи місцевого самоврядування другого рівня, оскільки представляють Інтереси не обласних та районних громад, а спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст, у межах повноважень, визначених Конституцією і законами України або переданих їм сільськими, селищними, міськими радами.

На думку певних дослідників, в Україні трирівнева система місцевих рад. У будь-якому випадку, завдяки існуванню обласних і районних рад система місцевого самоврядування, здійснюваного на рівні територіальних громад, має продовження і на регіональному рівні.

Місце представницького органу в системі місцевого самоврядування досить чітко окреслено в Європейській Хартії місцевого самоврядування, яка віддає їм пріоритет відносно інших органів місцевого самоврядування: місцеве самоврядування здійснюється радами або зборами, члени яких вільно обираються таємним голосуванням на основі прямого, рівного, загального виборчого права і які можуть мати підзвітні їм виконавчі органи (ст. 3). Це положення Хартії отримало логічний розвиток в Законі України “Про місцеве самоврядування в Україні”, що закріплює пріоритетне значення представницьких органів шляхом встановлення їх виключної компетенції (ст. 26).

До представницьких органів Конституція України та закон відносять сільські, селищні, міські ради, які представляють сільські, селищні, міські громади та здійснюють від їх імені, в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією та законами України.

Місцеві ради складаються з депутатів, яких обирає населення відповідної території на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Депутатом місцевої ради може бути обраний громадянин України, що має право голосу і на день виборів досяг віку 18 років. Організацію й проведення місцевих виборів здійснюють територіальні виборчі комісії (сільські, селищні, міські, районні в місті), окружні та дільничні.

Значний персональний склад представницьких органів вимагає чіткої координації діяльності депутатів і оперативного вирішення поточних організаційних питань. Це обумовлює наявність у структурі місцевої ради її голови, постійних і тимчасових комісій, депутатських груп і фракцій. Водночас особливості правового статусу обласних і районних рад обумовлюють певну специфіку їх структури – наявність президії й заступника голови ради.

Для усіх місцевих рад характерною є система функцій, зокрема, представницька, нормотворча, установча, кадрова, контрольна, організаційно-розпорядча. З урахуванням сфер їх діяльності виокремлюють: політичну, економічну, соціальну, культурну, екологічну ідеологічну функції. Підкреслюючи важливість завдань, які вирішуються радами на територіальному рівні, можна виділити функції забезпечення і охорони прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина, фінансово-бюджетну і матеріально-технічну функції.

Представницькими органами також є органи самоорганізації населення та сільський, селищний, міський голова як структурний елемент місцевої ради. Це виборні органи, що виражають волю і представляють Інтереси всієї територіальної громади чи її частини, мають право приймати від її імені рішення, які діють на певній території.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Місцеве самоврядування – Камінська Н. В. – РОЗДІЛ 6. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ І ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ