Місцеве самоврядування – Камінська Н. В. – § 4. Актуальні питання реалізації функцій і повноважень місцевого самоврядування

Для успішного досягнення цілей і завдань місцевого самоврядування, підвищення ефективності місцевого господарства, раціонального використання фінансових, трудових, природних та інших ресурсів органи місцевого самоврядування наділені певними повноваженнями, які спрямовані на забезпечення комплексного розвитку території громади. Основа реалізації даного напрямку діяльності – раціональне і ефективне планування з цільовим І використанням бюджетних коштів, доходів від муніципальної власності, а також наявних природних ресурсів для потреб жителів. Обов’язковою умовою є комплексний розвиток усіх сфер життєдіяльності місцевого господарства, прогнозування розвитку території й наслідків реалізації місцевих програм.

У процесі різноманітної діяльності органи місцевого самоврядування важливою є функція планування, що дає можливість визначити мету, стратегії, програми розвитку, підвищити ефективність управління соціально-економічними, культурними, екологічними процесами, забезпечити комплексний підхід до вирішення проблем місцевого значення.

Відповідно до Закону “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконкоми сільських, селищних, міських рад згідно з законодавством розробляють, а відповідні ради на пленарних засіданнях затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільові програми з інших питань місцевого самоврядування, місцеві програми охорони довкілля, беруть участь у підготовці загальнодержавних і регіональних програм охорони довкілля; місцеві містобудівні програми, генеральні плани забудови населених пунктів, іншої містобудівної документації. До делегованих повноважень виконавчих комітетів у сфері планування відноситься: розгляд і узгодження планів підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, здійснення яких може викликати негативні соціальні, демографічні, екологічні та Інші наслідки, підготовка до них висновків і внесення пропозицій до відповідних органів; затвердження територіальних програм зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття221.

Одним з провідних напрямків діяльності органів місцевого самоврядування є функція управління комунальною власністю і місцевими фінансами, адже це складові фінансово-матеріальної основи місцевого самоврядування, важлива економіко-правова гарантія самостійності місцевого самоврядування, реальність і ефективність якої залежить від наявності у володінні та вільному розпорядженні матеріальних і фінансових ресурсів, необхідних для виконання їх завдань.

Функція забезпечення задоволення потреб населення в житлових, транспортник торгових, комунально побутових послугах та послугах зв’язку здійснюється згідно з Житловим кодексом України, законами “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про транспорт”, “Про дорожній рух”. “Про зв’язок”, “Про електроенергетику”, “Про захист прав споживачів” та ін. шляхом реалізації органами і посадовими особами місцевого самоврядування повноважень щодо:

– управління об’єктами житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв’язку, що перебувають у комунальній власності територіальних громад;

– забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню,

– утримання і використання комунального житлового фонду і нежилих приміщень,

– комунального дорожного будівництва і утримання доріг місцевого значення,

– організації транспортного обслуговування населення,

– благоустрою і озеленення території,

– організації, утримання і розвитку комунальних установ освіти, охорони здоров’я, культури, спорту,

– організації ритуальних послуг і утримання місць захоронення.

За сучасних умов пріоритетним напрямком діяльності органів місцевого самоврядування стає функція соціального захисту населення Конституція України визначає державу соціальною, тобто яка зобов’язана піклуватися про соціальну справедливість, достаток своїх громадян, їх соціальний захист, і головне її завдання-досягнення суспільного прогресу який засновується на закріплених правом принципах соціальної рівності, загальної солідарності і взаємної відповідальності. Це держава, відповідальна за задоволення соціальних потреб членів суспільства у сфері культури, освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення, охорони праці, сім.

Органи місцевого самоврядування беруть активну участь у реалізації соціальної політики держави, і функція соціального захисту населення спрямована, перш за все, на пом’якшення наслідків економічного перехідного періоду, покращення рівня життя населення, боротьбу з бідністю, безробіттям, забезпечення достатнього життєвого рівня, особливо для соціально незахищених верств населення. Правову основу їх діяльності у сфері соціального захисту населення також складають закони України “Про зайнятість населення”, “Про захист прав споживачів”, “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”, “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”. “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про прожитковий мінімум”. “Про соціальний І правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” та інші.

Для органів місцевого самоврядування актуально є зовнішньоекономічна функція з огляду на інтеграцію України у світову економічну систему, забезпечення збалансованості економіки та рівноваги внутрішнього ринку, стимулювання прогресивних структурних змін в економіці, в тому числі зовнішньоекономічних зв’язків суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України. Ст. 10 Закону “Про зовнішньоекономічну діяльність” 1991 р. закріплює, що до органів місцевого управління зовнішньоекономічною діяльністю належать місцеві ради, їх виконавчі органи, а також територіальні підрозділи (відділення) органів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Нормативні акти місцевих рад та їх виконавчих органів щодо регулювання цієї діяльності приймаються у випадках, передбачених законами. Місцеві ради і їх виконавчі органи діють як суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності через створені ними зовнішньоекономічні комерційні організації зі статусом юридичної особи.

Серед напрямів діяльності органів самоврядування виділимо функцію сприяння обороні держави За законодавством, органи місцевого самоврядування наділені певними повноваженнями у цій галузі, які реалізуються в межах підвідомчої території І в тісній взаємодії з органами військового управління.

Значне місце в системі функцій місцевого самоврядування займає природоохоронна, адже охорона навколишнього середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини-невід’ємна умова сталого економічного та соціального розвитку. З нею пов’язана функція регулювання земельних відносин і органи місцевого самоврядування здійснюють користування, володіння і розпорядження землею, яка перебуває у комунальній власності, створюють умови для раціонального використання й охорони земель, рівноправного розвитку всіх форм власності на землю І господарювання, збереження та відтворення родючості грунтів, поліпшення природного середовища, охорони прав громадян, підприємств, установ і організацій на землю. До повноважень місцевих рад у цій сфері Закон “Про місцеве самоврядування в Україні” відносить встановлення ставки земельного податку, прийняття рішень про вилучення (викуп), надання під забудову та для інших потреб земель, що перебувають у власності територіальних громад. Виконавчі органи місцевого самоврядування справляють плату за землю.

Важливим напрямком діяльності місцевого самоврядування є функція розвитку охорони здоров’я, культури, спорту і освіта Вона пов’язана з функціонуванням соціальної інфраструктури як засобу задоволення соціальних і культурних потреб населення, необхідною умовою розвитку особи.

Про реалізацію дозвіяьнореєстраційної функції сільськими, селищними, міськими радами свідчать згідно зі ст. 26 Закону “Про місцеве самоврядування в Україні” такі їх повноваження:

– прийняття рішень щодо організації проведення референдумів та виборів органів місцевого самоврядування, сільського, селищного, міського голови:

– прийняття рішень про наділення органів самоорганізації населення окремими владними повноваженнями органів місцевого самоврядування, про передачу коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення;

– вирішення питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, про скасування такого дозволу;

– надання згоди на розміщення на території села, селища, міста нових об’єктів, сфера екологічного впливу діяльності яких за діючими нормативами включає відповідну територію;

– надання дозволу на розміщення реклами.

Бюджетно-фінансова функція втілюється в низці власних (самоврядних) І делегованих повноважень місцевого самоврядування:

– забезпечення виконання місцевого бюджету; щоквартальне подання раді письмових звітів про хід І результати виконання бюджету; підготовка і подання до районних, обласних рад необхідних фінансових показників і пропозицій щодо складання проектів районних і обласних бюджетів;

– встановлення тарифів щодо оплати побутових, комунальних, транспортних та ін. послуг, які надаються підприємствами та організаціями комунальної власності громади; погодження в установленому порядку цих питань з підприємствами, установами та організаціями, які не належать до комунальної власності;

– встановлення за узгодженим рішенням відповідних рад порядку використання коштів та майна, що перебувають у спільній власності громад;

– фінансування видатків з місцевого бюджету;

– залучення на договірних засадах коштів підприємств і організацій, розташованих на певній території, коштів населення, бюджетних коштів на будівництво, ремонт і утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури та заходи з охорони навколишнього середовища;

– об’єднання на договірних засадах коштів місцевих бюджетів для виконання спільних проектів, спільного фінансування комунальних підприємств, установ та організацій, вирішення інших питань, що стосуються спільних інтересів громад;

Делегованими повноваженнями у цій сфері є контроль за дотриманням зобов’язань щодо платежів до місцевого бюджету на підприємствах, організаціях різних форм власності; контроль за дотриманням цін І тарифів; сприяння здійсненню інвестиційної діяльності на відповідній території.

В умовах переходу світової спільноти до нового етапу розвитку-Інформаційного суспільства-зростає роль інформаційної функції місцевого самоврядування, яка виявляється в організації та утриманні архівів; створенні умов для діяльності засобів масової інформації місцевого значення; забезпеченні населення послугами зв’язку; вирішенні відповідно до закону питання про мову (мови), якою користуються у своїй роботі рада, її виконавчий орган та яка використовується в офіційних оголошеннях тощо. Крім того, органам місцевого самоврядування делегуються повноваження інформаційного характеру, зокрема організація інформування населення про потребу підприємств, установ та організацій усіх форм власності у працівниках та ін.

Аналіз чинного законодавства свідчить про суттєвий обсяг повноважень, які реалізуються в системі місцевого самоврядування і безпосередньо пов’язані з охороною прав свобод і законних інтересів громадян. Така діяльність органів місцевого самоврядування має всеосяжний характер і поширюється на всі види прав, розглядається як обов’язок цих органів і наступні елементи:

– забезпечення умов (економічних, політичних, юридичних) для здійснення громадянами фактичної можливості використання своїх прав:

– прийняття актів, які розвивають і конкретизують права, та рішень, спрямованих на відновлення порушених прав;

– проведення профілактичної роботи, спрямованої на виключення можливостей порушень прав людини;

– співпрацю з органами державної влади у сфері забезпечення прав людини.

Загалом місцеве самоврядування повинно стати засобом децентралізації влади, здатним забезпечити ефективне управління на місцях, і дієвим механізмом створення гідного середовища існування людини, громади завдяки реалізації передбачених законом повноважень у цій сфері. При цьому органи місцевого самоврядування та їх посадові особи зобов’язані діяти відповідно до ст. 19 Конституції України лише на підставі, у межах повноважень тау спосіб, передбачені Конституцією та законами України.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Місцеве самоврядування – Камінська Н. В. – § 4. Актуальні питання реалізації функцій і повноважень місцевого самоврядування