Менеджмент – Рульєв В. А

Менеджмент – Рульєв В. А. – ПЕРЕДМОВА

Сучасний менеджмент на підприємстві повинен бути направлений на забезпечення його раціонального ведення в умовах дефіцитності ресурсів, досягнення високих кінцевих результатів з мінімальними витратами, оптимальній адаптації підприємства до ринкових умов. Система управління повинна бути гнучкою

Менеджмент – Рульєв В. А. – Розділ 1. Основні поняття, сутність та види менеджменту

1.1. Сутність менеджменту З переходом економіки України до ринкових відносин словосполучення “управління організацією” стало широко вживатися як “менеджмент організації”. Сьогодні вони часто використовуються як ідентичні, що підтверджуються у наукових працях зарубіжних і вітчизняних авторів.

Менеджмент – Рульєв В. А. – 1.1. Сутність менеджменту

1.1. Сутність менеджменту З переходом економіки України до ринкових відносин словосполучення “управління організацією” стало широко вживатися як “менеджмент організації”. Сьогодні вони часто використовуються як ідентичні, що підтверджуються у наукових працях зарубіжних і вітчизняних авторів.

Менеджмент – Рульєв В. А. – 1.2. Цілі, задачі та види менеджменту

Головним в менеджменті є визначення цілей діяльності організації на найближчу та віддалену перспективу. Управління шляхом постановки цілей здійснюється з урахуванням оцінки можливостей конкретної організації та забезпеченості її ресурсами. Розрізняють цілі загальні та специфічні. Загальні

Менеджмент – Рульєв В. А. – 1.3. Предмет і методи в менеджменті

Менеджмент – це самостійна наука, яка має методичні основи, свій предмет і метод. Менеджменту притаманні категорії і наукові поняття, які відображують сутність тільки управлінської праці. До них відносяться [11,с.16-17]: Об’єкт управління – люди, техніка

Менеджмент – Рульєв В. А. – 1.4. Особливості управління підприємствами

Одна із основних, стратегічних галузей економіки – АПК, що пов’язаний з усіма галузями прямо та косвенно. Наприклад, сільськогосподарське виробництво має ряд специфічних особливостей, які суттєво впливають на формування системи управління. Земля в галузі є

Менеджмент – Рульєв В. А. – Розділ 2. Розвиток теорії практики менеджменту

2.1. Історія розвитку менеджменту, що передувала класичній теорії Історія управлінської думки налічує багато тисячоліть. Висловлювання з проблем управління можна знайти в Шумерській державі (III тисячоліття до н. е.), в Месопотамії і древньому Китаї. Але

Менеджмент – Рульєв В. А. – 2.1. Історія розвитку менеджменту, що передувала класичній теорії

2.1. Історія розвитку менеджменту, що передувала класичній теорії Історія управлінської думки налічує багато тисячоліть. Висловлювання з проблем управління можна знайти в Шумерській державі (III тисячоліття до н. е.), в Месопотамії і древньому Китаї. Але

Менеджмент – Рульєв В. А. – 2.2. Наукові школи менеджменту

В XX сторіччі у виробництві відбулися великі зміни. Значно зросли його масштаби і концентрація, на підприємствах працювала велика кількість робітників, службовців та інженерно-технічних працівників, впроваджувалося складне устаткування і технології, які грунтувалися на досягненнях науково-технічної

Менеджмент – Рульєв В. А. – Недоліки наукового управління

Школа наукового управління не дала відповіді на питання про ефективність управління організацією в цілому. Основний наголос робився на індивідуальну ефективність кожного працівника на шкоду колективній праці. Концепція наукового підходу не розкрила ефективних методів стимулювання

Менеджмент – Рульєв В. А. – Недоліки адміністративного управління

Модель, запропонована адміністративною школою, була відірваною від реального управління, тому що не враховувала проблем людського фактору. Була здійснена спроба підняти ефективність організації в обхід людини, за рахунок виконання адміністративних процедур, розроблених на основі наукових

Менеджмент – Рульєв В. А. – Недоліки управління з позицій людських відносин

Недоліком обох шкіл стала їх нездатність бути противагою бюрократичному управлінню, яке по суті є вкрай раціоналістичним. Незважаючи на всебічну обгрунтованість проблеми неефективного управління людьми, школи так і не дали її кардинального вирішення. У своїх

Менеджмент – Рульєв В. А. – 2.3. Сучасні тенденції розвитку менеджменту

Сучасна система поглядів на управління сформувалася під дією об’єктивних зміну світовому суспільному розвитку. Відбувається визнання соціальної відповідальності менеджменту і бізнесу як перед суспільством, так і перед людьми, працюючими в організації. В управлінні економікою необхідно

Менеджмент – Рульєв В. А. – Розділ 3. Методологічні основи менеджменту

3.1. Наукові підходи до менеджменту Ефективність і якість управління визначаються обгрунтованістю методології вирішення існуючих проблем, тобто підходів, законів і закономірностей, принципів і методів. Без обгрунтованої теорії – практика недосконала. Аналіз теорії і практики економічного

Менеджмент – Рульєв В. А. – 3.1. Наукові підходи до менеджменту

3.1. Наукові підходи до менеджменту Ефективність і якість управління визначаються обгрунтованістю методології вирішення існуючих проблем, тобто підходів, законів і закономірностей, принципів і методів. Без обгрунтованої теорії – практика недосконала. Аналіз теорії і практики економічного

Менеджмент – Рульєв В. А. – Закон спеціалізації управління

Сутність закону полягає в тому, що управління в організації або фірмі, як правило, здійснюється значною кількістю спеціалістів і це обумовлює необхідність в розподілі і спеціалізації різних функцій управлінського персоналу. Види робіт, які виконує управлінський

Менеджмент – Рульєв В. А. – Закон інтеграції управління

Сутність закону полягає в тому, що управління в організації або фірмі, як правило, здійснюється значною кількістю спеціалістів і це обумовлює необхідність в розподілі і спеціалізації різних функцій управлінського персоналу. Види робіт, які виконує управлінський

Менеджмент – Рульєв В. А. – Закон необхідної і достатньої централізації управління

Сутність закону полягає в тому, що управління в організації або фірмі, як правило, здійснюється значною кількістю спеціалістів і це обумовлює необхідність в розподілі і спеціалізації різних функцій управлінського персоналу. Види робіт, які виконує управлінський

Менеджмент – Рульєв В. А. – Закон демократизації управління

Закон припускає, що управління буде ефективним у тому випадку, якщо воно відповідатиме інтересам людей. Для цього необхідно щоб управління було не тільки професійним, але й демократичним. Цей закон розглядає взаємовідносини між людьми в колективі,

Менеджмент – Рульєв В. А. – Закон часу – закон управління часом

Закон припускає, що управління буде ефективним у тому випадку, якщо воно відповідатиме інтересам людей. Для цього необхідно щоб управління було не тільки професійним, але й демократичним. Цей закон розглядає взаємовідносини між людьми в колективі,

Менеджмент – Рульєв В. А. – 3.3. Наукові принципи менеджменту

Принципи менеджменту – це правила, основні керівні ідеї, норми поведінки і орієнтири діяльності управлінського персоналу, якими вони керуються і в рамках яких реалізуються цілі організації. Принципи менеджменту визначають вимоги до системи, структури, організації і

Менеджмент – Рульєв В. А. – Розділ 4. Менеджмент як система

4.1. Поняття системи й системного підходу в менеджменті В античній філософії (Евклід, Платон, Аристотель) з’явилися перші уявлення про систему, яка тлумачилася як упорядкованість та цілісність буття. Системній методології приділялося пізніше достатньо уваги багатьох вчених.

Менеджмент – Рульєв В. А. – 4.1. Поняття системи й системного підходу в менеджменті

4.1. Поняття системи й системного підходу в менеджменті В античній філософії (Евклід, Платон, Аристотель) з’явилися перші уявлення про систему, яка тлумачилася як упорядкованість та цілісність буття. Системній методології приділялося пізніше достатньо уваги багатьох вчених.

Менеджмент – Рульєв В. А. – 4.2. Особливості соціально-економічних систем

Сучасні підприємства, об’єднання, холдінги, концерни, асоціації, корпорації становлять собою складні і динамічні соціально-економічні системи. Підприємствам властиві деякі спільні ознаки систем, але кожне з формувань має свої особливості, частина з яких не піддається обліку і

Менеджмент – Рульєв В. А. – 4.3. Організаційні структури управління

В процесі виробничої діяльності між співробітниками організації та її структурними підрозділами встановлюються постійні виробничі зв’язки. Вони носять інформаційний, управлінський, технологічний, трудовий, фінансовий характер і в цілому характеризують організаційну цілісність, інтеграцію, об’єднання елементів системи. Структура

Менеджмент – Рульєв В. А. – 4.4. Проектування структур управління

Проектування сучасних структур управління повинно будуватися на наукових принципах управління і враховувати особисті якості і досвід керівників, які добре знають можливості підприємства. В ринкових умовах необхідно чітко розмежувати функції і відповідальність за виконання конкретних

Менеджмент – Рульєв В. А. – Розділ 5. Система інформаційного забезпечення менеджменту

5.1. Поняття та класифікація інформації Управлінська інформація – Це дані, які є об’єктом зберігання, передачі, перетворення і використовуються для активного впливу на регулювання виробничої діяльності організації. Інформація в процесі управління – це і об’єкт

Менеджмент – Рульєв В. А. – 5.1. Поняття та класифікація інформації

5.1. Поняття та класифікація інформації Управлінська інформація – Це дані, які є об’єктом зберігання, передачі, перетворення і використовуються для активного впливу на регулювання виробничої діяльності організації. Інформація в процесі управління – це і об’єкт

Менеджмент – Рульєв В. А. – 5.2. Рівні інформаційного забезпечення менеджменту і типи інформації

Управлінська діяльність на різних рівнях управління іноді вимагає різної інформації. На стратегічному рівні менеджери мають потребу в інформації, яка допомагає планувати й приймати рішення про довгостроковий напрямок діяльності організації. Вони уважно аналізують зовнішнє оточення

Менеджмент – Рульєв В. А. – 5.3. Система інформації

Управлінська діяльність на різних рівнях управління іноді вимагає різної інформації. На стратегічному рівні менеджери мають потребу в інформації, яка допомагає планувати й приймати рішення про довгостроковий напрямок діяльності організації. Вони уважно аналізують зовнішнє оточення

Менеджмент – Рульєв В. А. – 5.4. Технологія інформаційної діяльності

Інформаційні технології управління – це сукупність методів, процесів і програмно-технічних засобів, об’єднаних в технологічний ланцюжок, який забезпечує збір, обробку, зберігання і розповсюдження (транспортування) інформації в цілях зниження трудомісткості використання інформаційного ресурсу, а також підвищення

Менеджмент – Рульєв В. А. – Види інформаційних технологій

Інформаційні технології управління – це сукупність методів, процесів і програмно-технічних засобів, об’єднаних в технологічний ланцюжок, який забезпечує збір, обробку, зберігання і розповсюдження (транспортування) інформації в цілях зниження трудомісткості використання інформаційного ресурсу, а також підвищення

Менеджмент – Рульєв В. А. – Створення пакетів прикладних програм

Інформаційні технології управління – це сукупність методів, процесів і програмно-технічних засобів, об’єднаних в технологічний ланцюжок, який забезпечує збір, обробку, зберігання і розповсюдження (транспортування) інформації в цілях зниження трудомісткості використання інформаційного ресурсу, а також підвищення

Менеджмент – Рульєв В. А. – Розділ 6. Комунікації у менеджменті

6.1. Процес комунікацій і його роль в менеджменті Комунікація – це обмін інформацією між людьми, за допомогою слів, букв, символів, жестів, через які висловлюється відношення одного працівника до знань і розумінь іншого, досягається довіра

Менеджмент – Рульєв В. А. – 6.1. Процес комунікацій і його роль в менеджменті

6.1. Процес комунікацій і його роль в менеджменті Комунікація – це обмін інформацією між людьми, за допомогою слів, букв, символів, жестів, через які висловлюється відношення одного працівника до знань і розумінь іншого, досягається довіра

Менеджмент – Рульєв В. А. – 6.2. Види і форми комунікацій

Для успішної діяльності організації необхідні ефективні комунікації. Керівник, виконуючи свою роль і здійснюючи основні функції, за допомогою якісної і своєчасної інформації може ефективно впливати на реалізацію поставлених цілей. Дослідженнями встановлено що майже 50% інформації

Менеджмент – Рульєв В. А. – 6.3. Удосконалення комунікацій

В ході здійснення управлінського процесу керівник виконує три основних ролі (здійснює міжособові відношення, проводить інформаційний обмін, приймає рішення) і чотири управлінські функції (планування, організація, мотивування і контроль) для визначення і досягнення цілей організації. Для

Менеджмент – Рульєв В. А. – Розділ 7. Основи теорії прийняття управлінських рішень

7.1. Теорія прийняття управлінського рішення Існування людства нерозривно пов’язано із розробкою, прийняттям і реалізацією управлінських рішень. Під теорією прийняття управлінського рішення необхідно розуміти систему знань, які відображають сутність понять “закономірність” і “рішення”. З урахуванням

Менеджмент – Рульєв В. А. – 7.1. Теорія прийняття управлінського рішення

7.1. Теорія прийняття управлінського рішення Існування людства нерозривно пов’язано із розробкою, прийняттям і реалізацією управлінських рішень. Під теорією прийняття управлінського рішення необхідно розуміти систему знань, які відображають сутність понять “закономірність” і “рішення”. З урахуванням

Менеджмент – Рульєв В. А. – 7.2. Поняття управлінського рішення

Управлінське рішення – це результат творчого цілеспрямованого аналізу проблемної ситуації, вибору шляхів, методів і засобів її вирішення у відповідності з ціллю системи менеджменту [11, с.118]. Управлінське рішення – це початковий і основний момент в

Менеджмент – Рульєв В. А. – 7.3. Класифікація управлінських рішень

Вирішення проблем, які складають суть процесу управління, є вольовою дією менеджера на об’єкт управління для досягнення поставленої перед ним цілі. Результати управлінських рішень, особливо у великих організаціях, займають інтереси багатьох працюючих. Управлінські рішення розглядають

Менеджмент – Рульєв В. А. – 7.4. Прийняття рішень різними школами управління

Існують різні підходи в прийнятті рішень [3, с.33-35]. Американська школа прийняття управлінських рішень передбачає наступну технологію (рис. 7.2.): Рис. 7.2. Американська технологія прийняття рішень У процесі вирішення проблеми американські спеціалісти думають про все, що

Менеджмент – Рульєв В. А. – Розділ 8. Методи обгрунтування управлінських рішень

8.1. Технологія прийняття управлінських рішень Прийняття рішень є частиною щоденної роботи менеджера, який виконує свою роль в міжособових стосунках, інформаційних обмінах думками і прийнятті рішень. При прийнятті рішень керівник виконує чотири ролі: підприємця, спеціаліста

Менеджмент – Рульєв В. А. – 8.1. Технологія прийняття управлінських рішень

8.1. Технологія прийняття управлінських рішень Прийняття рішень є частиною щоденної роботи менеджера, який виконує свою роль в міжособових стосунках, інформаційних обмінах думками і прийнятті рішень. При прийнятті рішень керівник виконує чотири ролі: підприємця, спеціаліста

Менеджмент – Рульєв В. А. – 8.2. Методи розробки і обгрунтування рішень

Ефективне прийняття рішень необхідне для виконання управлінських функцій. Процес прийняття рішень є центральним в теорії управління. Розробка і прийняття рішень пов’язані з дією об’єктивних (економічні, соціальні та психологічні закони) і суб’єктивних факторів (інтуїція, практичний

Менеджмент – Рульєв В. А. – 8.3. Механізм і техніка прийняття управлінських рішень

Технологія менеджменту має наступний механізм прийняття управлінських рішень [4, с. 128-129]: 1. Загальне керівництво прийняттям рішень. 2. Правила прийняття рішень. 3. Плани в прийнятті рішень. 4. Прийняття двосторонніх рішень керівниками одного рівня за особистою

Менеджмент – Рульєв В. А. – 8.4. Організація виконання управлінських рішень

Технологія менеджменту має наступний механізм прийняття управлінських рішень [4, с. 128-129]: 1. Загальне керівництво прийняттям рішень. 2. Правила прийняття рішень. 3. Плани в прийнятті рішень. 4. Прийняття двосторонніх рішень керівниками одного рівня за особистою

Менеджмент – Рульєв В. А. – Розділ 9. Функції менеджменту

9.1. Поняття і значення функцій менеджменту Процес управління – це сукупність безперервних, послідовно виконуваних, взаємозв’язаних дій по формуванню і використанню ресурсів організації для досягнення нею своїх цілей. Ці дії є важливими для успіху організації

Менеджмент – Рульєв В. А. – 9.1. Поняття і значення функцій менеджменту

9.1. Поняття і значення функцій менеджменту Процес управління – це сукупність безперервних, послідовно виконуваних, взаємозв’язаних дій по формуванню і використанню ресурсів організації для досягнення нею своїх цілей. Ці дії є важливими для успіху організації

Менеджмент – Рульєв В. А. – 9.2. Класифікація функцій менеджменту

9.1. Поняття і значення функцій менеджменту Процес управління – це сукупність безперервних, послідовно виконуваних, взаємозв’язаних дій по формуванню і використанню ресурсів організації для досягнення нею своїх цілей. Ці дії є важливими для успіху організації