Менеджмент організацій – Шморгун Л. Г

Менеджмент організацій – Шморгун Л. Г. – ПЕРЕДМОВА

Управляти – означає передбачати, А передбачати означає багато знати Марк Тулій Цицерон Світло принципів управління, як і світло маяків, Є дороговказом лише для тих, хто знає вхід до гавані Анрі Файоль Однією з найгостріших

Менеджмент організацій – Шморгун Л. Г. – Модуль 1

Тема 1. Системний підхід до управління організацією Тема 2. Структура організації як об’єкта управління Тема 3. Організація управління підприємством Тема 1. СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ 1.1. Визначення менеджменту та його коротка історія Менеджмент

Менеджмент організацій – Шморгун Л. Г. – Тема 1. СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

Тема 1. Системний підхід до управління організацією Тема 2. Структура організації як об’єкта управління Тема 3. Організація управління підприємством Тема 1. СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ 1.1. Визначення менеджменту та його коротка історія Менеджмент

Менеджмент організацій – Шморгун Л. Г. – 1.1. Визначення менеджменту та його коротка історія

Тема 1. Системний підхід до управління організацією Тема 2. Структура організації як об’єкта управління Тема 3. Організація управління підприємством Тема 1. СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ 1.1. Визначення менеджменту та його коротка історія Менеджмент

Менеджмент організацій – Шморгун Л. Г. – 1.2. Організація як складна відкрита система та об’єкт управління

Під організацією в теорії управління розуміють соціальне утворення, об’єднання груп людей, які вступають у певні соціально-економічні та організаційно-економічні відносини і взаємодіють. Після заснування організації необхідно чітко сформулювати головну мету управління. Визначення мети управління –

Менеджмент організацій – Шморгун Л. Г. – 1.3. Зовнішнє середовище організації. Державне регулювання як один із головних чинників впливу зовнішнього середовища

Середовище організації – це сукупність певних обставин і факторів як усередині організації, так і навколо неї, що впливають на прийняття рішень. Організація перебуває під постійним тиском окремих ланок зовнішнього та внутрішнього середовища. Організація становить

Менеджмент організацій – Шморгун Л. Г. – Тема 2. СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ОБ’ЄКТА УПРАВЛІННЯ

2.1. Головні форми організаційних структур Організаційна структура фірми спрямована перш за все на встановлення взаємозв’язків між окремими підрозділами фірми, розподіл між ними прав і відповідальності. В ній реалізуються різноманітні вимоги до вдосконалення системи управління,

Менеджмент організацій – Шморгун Л. Г. – 2.1. Головні форми організаційних структур

2.1. Головні форми організаційних структур Організаційна структура фірми спрямована перш за все на встановлення взаємозв’язків між окремими підрозділами фірми, розподіл між ними прав і відповідальності. В ній реалізуються різноманітні вимоги до вдосконалення системи управління,

Менеджмент організацій – Шморгун Л. Г. – 2.1.1. Нові форми організації

У теорії та практиці сучасного менеджменту всебічно вивчаються і застосовуються вже добре відомі й традиційні ідеї та організаційні форми. Однак останнім часом у світі відбуваються надзвичайно глибокі і масштабні зміни в багатьох сферах суспільного

Менеджмент організацій – Шморгун Л. Г. – 2.1.2. Реінжиніринг

В умовах сучасного високодинамічного соціально-економічного, ринкового середовища ефективність традиційних вертикальних організаційних структур знижується. Цим певною мірою пояснюється зростання популярності командного, мережевого і віртуального підходів. Сьогодні менеджери шукають способи трансформації організацій у гнучкіші системи, які

Менеджмент організацій – Шморгун Л. Г. – 2.1.3. Командна організація праці

Оскільки діяльність навчальної організації базується на засадах свідомого розуміння загальних принципів і цілей, свободи прийняття рішень і навчання, важливого значення в ній набувають взаємодія та комунікації її різних відділів і рівнів організаційної структури. Тому,

Менеджмент організацій – Шморгун Л. Г. – 2.1.4. Віртуальні організації

Розвиток інформаційних технологій і глобалізація бізнесу зумовили виникнення нових підходів в організації роботи в командах. Останнім часом усе частіше використовуються такі типи команд, як віртуальні й глобальні (“команди на новому робочому місці”). Однак вивчення

Менеджмент організацій – Шморгун Л. Г. – 2.1.5. Типи управління

У теорії менеджменту виокремлюють такі типи управління організаціями: бюрократичний (механістичний) (фр. bureu – бюро, канцелярія + грец. kratos – влада, панування, букв. – панування канцелярії) та адаптивний (органічний) (лат. adaptation – пристосування). Вони побудовані

Менеджмент організацій – Шморгун Л. Г. – 2.2. Функціональні підсистеми: маркетингу, фінансів, управлінського обліку

Система організації та управління фірми, спрямована на вивчення попиту та вимог ринку з подальшим урахуванням цієї інформації для вдосконалення виробничої діяльності підприємств, та орієнтації на випуск конкурентоспроможних видів продукції, називається Маркетингом (англ. marketing від

Менеджмент організацій – Шморгун Л. Г. – 2.3. Життєвий цикл організації: поняття та сутність

Існування та розвиток кожної організації мають циклічний характер, проходять певні стадії життєвого циклу, тобто організації зароджуються, розвиваються, процвітають, слабшають і припиняють існування. Усе це визначає особливості виробничо-господарської, інвестиційної, фінансової діяльності організації. Тому керівник повинен

Менеджмент організацій – Шморгун Л. Г. – Тема 3. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

3.1. Нормативно-правове забезпечення та порядок заснування підприємства Підприємство – основна господарська одиниця сучасної ринкової економіки, яка забезпечує виробництво переважної маси товарів і послуг, здійснює науково-дослідну і комерційну діяльність з метою привласнення доходу. У функціонуванні

Менеджмент організацій – Шморгун Л. Г. – 3.1. Нормативно-правове забезпечення та порядок заснування підприємства

3.1. Нормативно-правове забезпечення та порядок заснування підприємства Підприємство – основна господарська одиниця сучасної ринкової економіки, яка забезпечує виробництво переважної маси товарів і послуг, здійснює науково-дослідну і комерційну діяльність з метою привласнення доходу. У функціонуванні

Менеджмент організацій – Шморгун Л. Г. – 3.1.1. Етапи створення підприємств

Щоб заснувати власну справу, потрібно обрати правову форму організації, яка відповідає обраній сфері підприємництва (критерії розмежування підприємств за формами власності ми вже розглядали). Підприємство створюється: – за рішенням власника майна або уповноваженого ним органу;

Менеджмент організацій – Шморгун Л. Г. – 3.1.2. Методологія організації управління

Процес управління має здійснюватися на певній методологічній основі – сукупності визначених принципів, методів, форм організації управлінської діяльності. Управління – складний і динамічний процес, керований і здійснюваний людьми для досягнення поставленої мети. Після того як

Менеджмент організацій – Шморгун Л. Г. – 3.1.3. Управлінські процедури: визначення мети, інформаційне забезпечення, аналітична діяльність, вибір альтернативи

Стратегічне планування є засобом досягнення місії підприємницької організації, яка тісно пов’язана з її цілями. Оскільки місія та цілі є орієнтиром для всіх наступних етапів розробки стратегії, вибір їх – перше і найвідповідальніше рішення під

Менеджмент організацій – Шморгун Л. Г. – 3.1.4. Формальні та неформальні організації

Організація завжди була одним із найважливіших факторів, що суттєво впливали на розвиток суспільства, визначали форми та способи його функціонування. Намагання людей об’єднатись у групи, а надалі в організації зумовлене необхідністю задоволення їх потреб у

Менеджмент організацій – Шморгун Л. Г. – 3.2. Імідж організації, його характеристика та взаємозв’язок з культурою

Термін Імідж (англ. image – образ) означає відображення в психіці людини у вигляді образу тих чи інших характеристик об’єкта чи явища. Теорія іміджу виникла на Заході в 60-ті роки минулого століття. її поява була

Менеджмент організацій – Шморгун Л. Г. – 3.2.1. Корпоративна культура

У формуванні іміджу організації велике значення мають внутрішня культура організації та її взаємодія з культурою зовнішнього середовища. Культура (лан. cultura – обробіток, виховання, освіта, розвиток, шанування) – специфічний спосіб організації та розвитку людської життєдіяльності,

Менеджмент організацій – Шморгун Л. Г. – 3.2.2. Рівні корпоративної культури

У формуванні іміджу організації велике значення мають внутрішня культура організації та її взаємодія з культурою зовнішнього середовища. Культура (лан. cultura – обробіток, виховання, освіта, розвиток, шанування) – специфічний спосіб організації та розвитку людської життєдіяльності,

Менеджмент організацій – Шморгун Л. Г. – 3.2.3. Типи корпоративної культури

У процесі ідентифікації важливих для організації культурних цінностей менеджери повинні враховувати зовнішнє середовище, а також стратегію і цілі компанії. Є чотири типи корпоративних культур, у яких по-різному співвідносяться цінності стратегії та зовнішнього середовища. Вони

Менеджмент організацій – Шморгун Л. Г. – Модуль 2

Тема 4. Формування організаційних структур Тема 5. Менеджмент маркетингової діяльності Тема 6. Виробничий менеджмент організацій Тема 4. ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР 4.1. Основні підходи до формування системи управління організації 4.1.1. Поняття галузі, підгалузі Галузь народного

Менеджмент організацій – Шморгун Л. Г. – Тема 4. ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР

Тема 4. Формування організаційних структур Тема 5. Менеджмент маркетингової діяльності Тема 6. Виробничий менеджмент організацій Тема 4. ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР 4.1. Основні підходи до формування системи управління організації 4.1.1. Поняття галузі, підгалузі Галузь народного

Менеджмент організацій – Шморгун Л. Г. – 4.1. Основні підходи до формування системи управління організації

Тема 4. Формування організаційних структур Тема 5. Менеджмент маркетингової діяльності Тема 6. Виробничий менеджмент організацій Тема 4. ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР 4.1. Основні підходи до формування системи управління організації 4.1.1. Поняття галузі, підгалузі Галузь народного

Менеджмент організацій – Шморгун Л. Г. – 4.1.1. Поняття галузі, підгалузі

Тема 4. Формування організаційних структур Тема 5. Менеджмент маркетингової діяльності Тема 6. Виробничий менеджмент організацій Тема 4. ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР 4.1. Основні підходи до формування системи управління організації 4.1.1. Поняття галузі, підгалузі Галузь народного

Менеджмент організацій – Шморгун Л. Г. – 4.1.2. Поняття галузевого та міжгалузевого управління

Галузеве управління передусім належить до компетенції міністерств, а в областях, районах, містах – відповідних регіональних органів виконавчої влади. Для галузевого управління характерні вертикальні (лінійні) правові відносини, інакше кажучи, відносини прямої підпорядкованості, які складаються між

Менеджмент організацій – Шморгун Л. Г. – 4.1.3. Підприємство як елемент галузевої структури

Підприємство – основна ланка народного господарства, яка забезпечує виробництво переважної маси товарів і послуг, здійснює науково-дослідну і комерційну діяльність з метою привласнення доходу (прибутку). Як первинна ланка народного господарства підприємство зосереджує певну сукупність продуктивних

Менеджмент організацій – Шморгун Л. Г. – 4.2. Масштаб підприємства та його вплив на організаційну структуру

Як відомо, до середини XX ст. організаційна структура промислових підприємств будувалася на принципах замкнутого циклу виготовлення кінцевого продукту – від надходження сировини до споживання продукту. Такі підприємства мали у своїй структурі повний набір допоміжних

Менеджмент організацій – Шморгун Л. Г. – 4.3. Механістична організація (бюрократія) та органічна організація. їхні особливості та сутнісні характеристики

Відповідно до таких загальних характеристик організацій, як горизонтальний та вертикальний поділ праці, всі підприємства (фірми), за винятком найдрібніших, поділяють на горизонтальні, спеціалізовані, функціональні сфери та вертикальні рівні керування. Вибір раціональної організаційної структури фірми –

Менеджмент організацій – Шморгун Л. Г. – 4.4. Кризові ситуації. Поняття кризи, суть і зміст кризового стану, внутрішні та зовнішні причини криз

4.4.1. Поняття кризи, суть і зміст кризового стану організації Термін криза (з грец. krisis) означає різкий перелом, тяжкий перехідний стан, крайня точка падіння, гостра нестача, невідповідність. В економіці термін “криза” набув поширення та визначення

Менеджмент організацій – Шморгун Л. Г. – 4.4.1. Поняття кризи, суть і зміст кризового стану організації

4.4.1. Поняття кризи, суть і зміст кризового стану організації Термін криза (з грец. krisis) означає різкий перелом, тяжкий перехідний стан, крайня точка падіння, гостра нестача, невідповідність. В економіці термін “криза” набув поширення та визначення

Менеджмент організацій – Шморгун Л. Г. – 4.4.2. Роль управління та його структура у кризовій ситуації

Нині в Україні спостерігається стійка тенденція до зростання кількості збиткових підприємств, більшість підприємств перебувають у кризовому стані, що передбачає впровадження активних антикризових заходів. Це вимагає від менеджменту підприємства конкретних скоординованих дій виходу з нього.

Менеджмент організацій – Шморгун Л. Г. – 4.4.3. Діагностика діяльності підприємств

Діагностика діяльності підприємства, з економічного погляду, – це періодичне дослідження відповідного стану підприємства, яке має на меті уточнення тенденцій розвитку всіх видів його діяльності в траєкторії життєвого циклу та ухвалення економічно та соціально обгрунтованих

Менеджмент організацій – Шморгун Л. Г. – Тема 5. МЕНЕДЖМЕНТ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

5.1. Маркетинговий менеджмент як найбільш ефективний напрям розвитку менеджменту 5.1.1. Маркетинг як одна з найважливіших складових менеджменту організацій Теорія Маркетингу (англ. marketing, від market – ринок, збут) виникла на початку XX ст. у США

Менеджмент організацій – Шморгун Л. Г. – 5.1. Маркетинговий менеджмент як найбільш ефективний напрям розвитку менеджменту

5.1. Маркетинговий менеджмент як найбільш ефективний напрям розвитку менеджменту 5.1.1. Маркетинг як одна з найважливіших складових менеджменту організацій Теорія Маркетингу (англ. marketing, від market – ринок, збут) виникла на початку XX ст. у США

Менеджмент організацій – Шморгун Л. Г. – 5.1.1. Маркетинг як одна з найважливіших складових менеджменту організацій

5.1. Маркетинговий менеджмент як найбільш ефективний напрям розвитку менеджменту 5.1.1. Маркетинг як одна з найважливіших складових менеджменту організацій Теорія Маркетингу (англ. marketing, від market – ринок, збут) виникла на початку XX ст. у США

Менеджмент організацій – Шморгун Л. Г. – 5.1.2. Організація маркетингової діяльності

Маркетингова діяльність компанії грунтується на функціях маркетингу. Як зазначалося вище в економічній теорії виокремлюють такі основні функції маркетингу: аналітичну, управлінську, організацію збуту, організацію виробництва, комунікаційну. Організація маркетингу – це структура управління маркетинговими функціями, яка

Менеджмент організацій – Шморгун Л. Г. – 5.2. Ринок. Поняття та класифікація

5.2.1. Поняття ринку, сегменти ринку, ринкові ніші. Методи маркетингових досліджень У процесі історичного розвитку ринкового (товарного) господарства змінилося розуміння ринку і ринкового механізму, їх суті, змінилися і сам ринок, його механізм та роль в

Менеджмент організацій – Шморгун Л. Г. – 5.2.1. Поняття ринку, сегменти ринку, ринкові ніші. Методи маркетингових досліджень

5.2.1. Поняття ринку, сегменти ринку, ринкові ніші. Методи маркетингових досліджень У процесі історичного розвитку ринкового (товарного) господарства змінилося розуміння ринку і ринкового механізму, їх суті, змінилися і сам ринок, його механізм та роль в

Менеджмент організацій – Шморгун Л. Г. – 5.2.2. Види конкуренції та п’ять складових конкурентного середовища

Сучасні підприємства перебувають у постійному пошуку протидії конкурентам і пристосуванні до умов зовнішнього середовища. Однією з визначальних рис світової економіки є те, що економічні взаємовідносини її суб’єктів виявляються в конкуренції, яка є іманентною (властивою)

Менеджмент організацій – Шморгун Л. Г. – 5.2.3. Роль і методи маркетингових досліджень

Маркетингові дослідження – це систематичне збирання, опрацювання й аналіз інформації та можливостей, розроблення рекомендацій на підставі цих даних для поліпшення діяльності фірми на ринку. Маркетингові дослідження передбачають аналіз продажу та маркетингових можливостей, прогнозування продажу.

Менеджмент організацій – Шморгун Л. Г. – Тема 6. ВИРОБНИЧИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ

6.1. Поняття системи управління виробництвом. Операційний менеджмент Виробничий менеджмент – сукупність принципів, методів, засобів і форм управління виробництвом, яка має на меті підвищення його ефективності та збільшення прибутку, тобто це управлінський процес, спрямований на

Менеджмент організацій – Шморгун Л. Г. – 6.1. Поняття системи управління виробництвом. Операційний менеджмент

6.1. Поняття системи управління виробництвом. Операційний менеджмент Виробничий менеджмент – сукупність принципів, методів, засобів і форм управління виробництвом, яка має на меті підвищення його ефективності та збільшення прибутку, тобто це управлінський процес, спрямований на

Менеджмент організацій – Шморгун Л. Г. – 6.2. Сутність і необхідність стратегічного управління

Багато операційних менеджерів більше уваги приділяють процесу виробництва і забувають, що найкращий метод контролю – стратегічне планування. Однією з основних причин успіху японських компаній є залучення операційних менеджерів до стратегічного управління. Основна умова ефективного

Менеджмент організацій – Шморгун Л. Г. – Тема 7. УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЮ ПІДСИСТЕМОЮ

7.1. Поняття організаційної поведінки Будь-яка організація (підприємство) як соціально-економічне утворення становить складну систему взаємодії людей, яка включає різноманітні відносини, переконання, ідеали, цінності, настанови, риси характеру і ставлення до самих себе, колег по роботі та

Менеджмент організацій – Шморгун Л. Г. – 7.1. Поняття організаційної поведінки

7.1. Поняття організаційної поведінки Будь-яка організація (підприємство) як соціально-економічне утворення становить складну систему взаємодії людей, яка включає різноманітні відносини, переконання, ідеали, цінності, настанови, риси характеру і ставлення до самих себе, колег по роботі та