Менеджмент організацій – Федулова Л. І

Менеджмент організацій – Федулова Л. І. – ПЕРЕДМОВА

В умовах створення ринкової економіки України, розвитку підприємництва, модернізації державного сектору суттєво змінюється зміст організаційних, управлінських, соціально-економічних відносин як у системі державного управління, так і в управлінні на рівні окремого підприємства. Поширення корпоративних форм

Менеджмент організацій – Федулова Л. І. – Частина перша. ОРГАНІЗАЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ

Розділ 1. ПОНЯТТЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ – Сутність організації. Формальні Й неформальні організації – Види організацій – Характеристики організацій – Внутрішні складові організації та їх взаємозв’язок – Організація й зовнішнє середовище – Моделі організацій

Менеджмент організацій – Федулова Л. І. – Розділ 1. ПОНЯТТЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ

Розділ 1. ПОНЯТТЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ – Сутність організації. Формальні Й неформальні організації – Види організацій – Характеристики організацій – Внутрішні складові організації та їх взаємозв’язок – Організація й зовнішнє середовище – Моделі організацій

Менеджмент організацій – Федулова Л. І. – 1.1. Сутність організації. Формальні й неформальні організації

Розділ 1. ПОНЯТТЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ – Сутність організації. Формальні Й неформальні організації – Види організацій – Характеристики організацій – Внутрішні складові організації та їх взаємозв’язок – Організація й зовнішнє середовище – Моделі організацій

Менеджмент організацій – Федулова Л. І. – 1.2. Види організацій

Будь-яку формальну організацію, незалежно від її конкретного призначення, можна описати з допомогою низки параметрів, найважливішими серед яких є цільове призначення, організаційно-правова форма та галузево-функціональний вид діяльності. Відповідно до цього вся різноманітність організацій поділяється на

Менеджмент організацій – Федулова Л. І. – 1.3. Характеристики організацій

Усі складні організації, незалежно від специфіки їхньої діяльності, мають спільні характеристики. Розглянемо найголовніші з них. ■ Наявність ресурсів, необхідних для досягнення цілей організації. Кожна організація повинна вміти виділити з усіх видів ресурсів, які вона

Менеджмент організацій – Федулова Л. І. – 1.4. Внутрішні складові організації та їх взаємозв’язок

Усі складні організації, незалежно від специфіки їхньої діяльності, мають спільні характеристики. Розглянемо найголовніші з них. ■ Наявність ресурсів, необхідних для досягнення цілей організації. Кожна організація повинна вміти виділити з усіх видів ресурсів, які вона

Менеджмент організацій – Федулова Л. І. – 1.5. Організація й зовнішнє середовище

Як зазначалося вище, будь-яка організація, підприємство є відкритою системою, що перебуває в постійній взаємодії з тими чи іншими елементами зовнішнього середовища. Дослідженню зовнішнього середовища слід приділяти достатню увагу, оскільки воно зумовлює рівень визначеності, в

Менеджмент організацій – Федулова Л. І. – 1.6. Моделі організацій як об’єктів управління

У теорії організацій виокремлюють чотири типи моделей організації як об’єктів управління. Кожна з них відображає ту чи іншу теоретичну концепцію, що описує сутність самих організацій, роль і функції менеджменту і критерії, що застосовуються для

Менеджмент організацій – Федулова Л. І. – 1.7. Організація як система

Сучасна управлінська парадигма формувалася під впливом різних підходів до моделі організації як об’єкта управління. На її основні положення вплинули й суттєві зміни у світовому суспільному й економічному розвиткові, які сталися в останні десятиліття. У

Менеджмент організацій – Федулова Л. І. – 1.8. Виробничий профіль (місія) організації

Оскільки системний підхід розглядає організацію як цілеспрямовану систему, стає зрозумілим, чому надзвичайно важливим для будь-якої фірми є визначення основної мети її діяльності. Цю основну мету, яка формулюється з огляду на сферу діяльності підприємства, його

Менеджмент організацій – Федулова Л. І. – Розділ 2. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

– Завдання проектування організацій. Принципи побудови організаційної структури – Формування підрозділів організаційної структури – Централізація і децентралізація побудови організаційної структури. Визначення обов’язків і повноважень – Чинники, що впливають на побудову організаційних структур – Види

Менеджмент організацій – Федулова Л. І. – 2.1. Завдання проектування організацій. Принципи побудови організаційної структури

– Завдання проектування організацій. Принципи побудови організаційної структури – Формування підрозділів організаційної структури – Централізація і децентралізація побудови організаційної структури. Визначення обов’язків і повноважень – Чинники, що впливають на побудову організаційних структур – Види

Менеджмент організацій – Федулова Л. І. – 2.2. Формування підрозділів організаційної структури

Організаційні структури створюються для того, щоб забезпечити координацію й контроль діяльності підрозділів фірми та її співробітників. Вони різняться між собою складністю (тобто мірою розподілу діяльності за певними функціями), формалізацією (ступенем використання встановлених правил і

Менеджмент організацій – Федулова Л. І. – 2.3. Централізація і децентралізація побудови організаційної структури. Визначення обов’язків і повноважень

Важливим завданням у формуванні підрозділів організаційної структури є вибір ефективного способу розподілу повноважень і відповідальності в межах однорідної функціональної діяльності. Під Делегуванням повноважень розуміють передання компетенції (щодо прийняття рішень) з вищого рівня до нижчого.

Менеджмент організацій – Федулова Л. І. – 2.4. Чинники, що впливають на побудову організаційних структур

Як один із визначальних системних елементів, структура управління має забезпечити не лише життєздатність, але й розвиток організації, синергічний ефект взаємодії інших її елементів. Тому в процесі побудови організаційної структури необхідно врахувати всі чинники, що

Менеджмент організацій – Федулова Л. І. – 2.5. Види й типи організаційних структур та умови їх ефективного застосування

Аналіз практики функціонування як зарубіжних, так і вітчизняних фірм дає змогу виокремити певні види організаційних структур, які, у свою чергу, можна об’єднати у дві групи (типи): механістичні та органічні (рис. 7). Механістичні структури (їх

Менеджмент організацій – Федулова Л. І. – 2.6. Принципи створення ефективної організації

Важливе значення в реалізації цілей організації мають принципи управління, яких дотримуються керівники під час її створення та функціонування. Принципи управління визначають спосіб діяльності, І взаємодії і виступають правилами, нормами управлінської І діяльності. Вони відображають

Менеджмент організацій – Федулова Л. І. – 2.7. Стратегія організаційних змін

Наведені вище характеристики різних типів організаційних структур дають змогу сформулювати такі зауваження. ■ Ефективність управління тією чи іншою фірмою великою мірою залежить від її організаційної структури, яка забезпечує раціональну взаємодію її елементів у відповідь

Менеджмент організацій – Федулова Л. І. – Розділ 3. ПРОЦЕС І МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

– Поняття процесу управління – Управлінське рішення як концентроване вираження процесу управління – Технологія прийняття управлінських рішень – Методи управління організацією – Методи прийняття управлінських рішень 3.1. Поняття процесу управління Управлінська діяльність передбачає виконання

Менеджмент організацій – Федулова Л. І. – 3.1. Поняття процесу управління

– Поняття процесу управління – Управлінське рішення як концентроване вираження процесу управління – Технологія прийняття управлінських рішень – Методи управління організацією – Методи прийняття управлінських рішень 3.1. Поняття процесу управління Управлінська діяльність передбачає виконання

Менеджмент організацій – Федулова Л. І. – 3.2. Управлінське рішення як концентроване вираження процесу управління

Будь-яка організація для здійснення ефективної діяльності ставить цілі, які в практиці управління називають управлінськими. Досягнення цілей можливе тільки в результаті реалізації тих чи інших дій, що виконуються в певній послідовності і являють собою способи

Менеджмент організацій – Федулова Л. І. – 3.3. Технологія прийняття управлінських рішень

Кожне управлінське рішення має свій конкретний результат, тому метою управлінської діяльності є пошук таких форм, методів, засобів та інструментів прийняття рішень, які могли б сприяти досягненню оптимального результату за конкретних умов і обставин. Технологія

Менеджмент організацій – Федулова Л. І. – 3.4. Методи управління організацією

Привести в дію організовану систему, щоб отримати потрібний результат, можливо лише шляхом впливу на неї керівного органу чи особи. Для цього необхідні певні інструменти впливу, які використовуються менеджерами для активізації ініціативи і творчості персоналу

Менеджмент організацій – Федулова Л. І. – 3.5. Методи прийняття управлінських рішень

Як зазначалось раніше, технологія прийняття рішень передбачає певну послідовність управлінських операцій і процедур, які необхідно здійснити для вирішення проблеми. Вона охоплює діагностику проблеми, виявлення можливих способів її вирішення, оцінку варіантів і вибір варіанта, який

Менеджмент організацій – Федулова Л. І. – Частина друга. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ

Розділ 4. ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ Менеджмент організацій – складна багатофункціональна система. Охоплюючи різні напрями діяльності підприємства, окремі види (підсистеми) менеджменту спрямовуються на виконання певного стратегічного завдання. Оволодіння навичками системного менеджменту дає змогу менеджерові ефективніше виконувати

Менеджмент організацій – Федулова Л. І. – Розділ 4. ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ

Розділ 4. ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ Менеджмент організацій – складна багатофункціональна система. Охоплюючи різні напрями діяльності підприємства, окремі види (підсистеми) менеджменту спрямовуються на виконання певного стратегічного завдання. Оволодіння навичками системного менеджменту дає змогу менеджерові ефективніше виконувати

Менеджмент організацій – Федулова Л. І. – Розділ 5. СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ V СИСТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЇ

– Роль та місце стратегічного менеджменту в організації – Об’єкти стратегічного управління – Стратегія організації. Процес планування стратегії – Формування стратегії конкурентоспроможності організації – Аналіз стратегічних альтернатив і вибір стратегії організації – Управління реалізацією

Менеджмент організацій – Федулова Л. І. – 5.1. Роль та місце стратегічного менеджменту в організації

– Роль та місце стратегічного менеджменту в організації – Об’єкти стратегічного управління – Стратегія організації. Процес планування стратегії – Формування стратегії конкурентоспроможності організації – Аналіз стратегічних альтернатив і вибір стратегії організації – Управління реалізацією

Менеджмент організацій – Федулова Л. І. – 5.2. Об’єкти стратегічного управління

Стратегічне управління як система стане ефективним тільки тоді, коли застосовуватиметься на всіх рівнях управління організацією. Система стратегічного управління охоплює три рівні: – корпоративний (рівень організації); – діловий (сфери бізнесу); – функціональний. Виходячи з цього,

Менеджмент організацій – Федулова Л. І. – 5.3. Стратегія організації. Процес планування стратегії

Одним із продуктів стратегічного управління є стратегія організації. Поняття стратегії досить багатогранне. Загалом можна визначити стратегію як довгострокову модель розвитку організації, яка ухвалюється для досягнення стратегічних цілей і враховує обмеження внутрішнього та зовнішнього середовища

Менеджмент організацій – Федулова Л. І. – 5.4. Формування стратегії конкурентоспроможності організації

Стратегія конкурентоспроможності – це план управління окремою сферою діяльності організації для завоювання сильних довгострокових конкурентних позицій. Стратегія конкурентоспроможності передбачає як наступальні, так і оборонні довгострокові дії, що вибираються залежно від ситуації на ринку. Від

Менеджмент організацій – Федулова Л. І. – 5.5. Аналіз стратегічних альтернатив і вибір стратегії організації

Під час вибору варіанта стратегії організації береться до уваги значна кількість чинників щодо самої організації, а також середовища, в якому вона працює. Серед основних факторів, які стосуються безпосередньо організації, слід назвати такі: ■ Цілі

Менеджмент організацій – Федулова Л. І. – 5.6. Управління реалізацією стратегії

Управління реалізацією стратегії передбачає визначення завдань, встановлення їх пріоритетності відповідно до значущості для реалізації стратегії, строків їх здійснення, відповідальних виконавців із зазначенням їхніх прав та повноважень, контрольних показників та форм контролю. Для досягнення встановлених

Менеджмент організацій – Федулова Л. І. – Розділ 6. МАРКЕТИНГ-МЕНЕДЖМЕНТ

– Роль маркетингу в управлінні організацією – Організаційні принципи управління маркетингом – Управління за цілями в системі маркетинг-менеджменту – Інформаційне забезпечення маркетингу – Організація маркетингу – Контроль маркетингу – Система інтегрованого маркетингу 6.1. Роль

Менеджмент організацій – Федулова Л. І. – 6.1. Роль маркетингу в управлінні організацією

– Роль маркетингу в управлінні організацією – Організаційні принципи управління маркетингом – Управління за цілями в системі маркетинг-менеджменту – Інформаційне забезпечення маркетингу – Організація маркетингу – Контроль маркетингу – Система інтегрованого маркетингу 6.1. Роль

Менеджмент організацій – Федулова Л. І. – 6.2. Організаційні принципи управління маркетингом

Успіх компанії полягає в розробці такої стратегії менеджменту, за якої дії та внутрішня структура організації оптимально відповідають зовнішнім умовам. Принцип своєчасних рішень являє собою найраціональніші підходи до управління підприємствами в умовах невизначеності розвитку зовнішнього

Менеджмент організацій – Федулова Л. І. – 6.3. Управління за цілями в системі маркетинг-менеджменту

Діяльність підприємства, що зорієнтоване на ринок, базується на глибокому вивченні споживчого попиту, можливих змінах ринку в найближчий час і довгостроковому прогнозуванні його розвитку. За допомогою маркетингового підходу забезпечується досягнення прибутку шляхом маневрування й комбінування

Менеджмент організацій – Федулова Л. І. – 6.4. Інформаційне забезпечення маркетингу

Отримання, систематизація, оцінка та виконання у виробничій і комерційній діяльності інформації, що характеризує стан і тенденції розвитку зовнішнього і внутрішнього середовища, є найнадійнішою основою для прийняття різних рішень, пов’язаних з управлінням бізнесу. В межах

Менеджмент організацій – Федулова Л. І. – 6.5. Організація маркетингу

Оптимальна структура і форма організації маркетингу залежать від різних факторів і ситуації, в якій перебуває підприємство. Визначальними є такі фактори. ■ Цілі підприємства: – з економічного погляду організація має забезпечувати виконання завдань, полегшувати керівництво

Менеджмент організацій – Федулова Л. І. – 6.6. Контроль маркетингу

Контроль маркетингу – постійна, систематична перевірка та оцінка положення і процесів у галузі маркетингу. У зв’язку зі швидкими змінами умов середовища та зростанням складності підприємств контроль маркетингу набуває центрального значення. Схему організації контролю маркетингу

Менеджмент організацій – Федулова Л. І. – 6.7. Система інтегрованого маркетингу

Підприємства мають чуйно реагувати на все, що відбувається на ринку, помічати незадоволену поки що потребу, знати, що їм випускати, і, як результат, розгортати нове виробництво. У світі швидких змін традиційна логіка “причина – наслідок”,

Менеджмент організацій – Федулова Л. І. – Розділ 7. ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

– Завдання інноваційного менеджменту в системі управління організацією – Характеристика інноваційних процесів – Нововведення та їх класифікація – Інноваційні стратегії – Інноваційний потенціал як основа вибору інноваційної стратегії – Управління інноваційними процесами в організації

Менеджмент організацій – Федулова Л. І. – 7.1. Завдання інноваційного менеджменту в системі управління організацією

– Завдання інноваційного менеджменту в системі управління організацією – Характеристика інноваційних процесів – Нововведення та їх класифікація – Інноваційні стратегії – Інноваційний потенціал як основа вибору інноваційної стратегії – Управління інноваційними процесами в організації

Менеджмент організацій – Федулова Л. І. – 7.2. Характеристика інноваційних процесів

У найзагальнішій формі інноваційний процес визначається як створення, поширення й застосування продукції і технологій, яким притаманна науково-технічна новизна і які задовольняють нові суспільні потреби. Початковою стадією інноваційного процесу є фундаментальні дослідження, спрямовані на вивчення

Менеджмент організацій – Федулова Л. І. – 7.3. Нововведення та їх класифікація

В буквальному перекладі з латини Інновація означає введення (впровадження) новацій (нововведення). Під новацією розуміють новий порядок, новий звичай, новий метод, нове явище. Нововведення – це впровадження нових ідей, продуктів, послуг і виробничих процесів. Новація

Менеджмент організацій – Федулова Л. І. – 7.4. Інноваційні стратегії

Інноваційна стратегія реалізується в рамках стратегічного планування. З вибором стратегії пов’язана розробка планів, проведення досліджень, здійснення інших форм інноваційної діяльності. Основа розробки інноваційної стратегії грунтується на теорії життєвого циклу продукту, ринковій позиції фірми та

Менеджмент організацій – Федулова Л. І. – 7.5. Інноваційний потенціал як основа вибору інноваційної стратегії

Функціонування та розвиток організації забезпечується всією сукупністю її внутрішніх елементів. Отже, потенціалом організації у широкому розумінні можна вважати її здатність до стабільної виробничої діяльності в межах обраної стратегії і спроможність своєчасно та адекватно реагувати

Менеджмент організацій – Федулова Л. І. – 7.6. Управління інноваційними процесами в організації

Як зазначалося вище, інноваційні процеси в організації можуть мати різні завдання – операційні і стратегічні. Операційна інноватика обслуговує поточні короткострокові цілі організацій – поліпшення прибутковості за рахунок зниження витрат, підвищення якості продукції, розширення ринків

Менеджмент організацій – Федулова Л. І. – 7.7. Інноваційна діяльність як об’єкт інвестування

Інвестиція (нім. Investition, від лат. investio – одягаю) – довгострокове вкладення капіталу в різні сфери діяльності з метою отримання прибутку. Отже, інвестиції в інноваційну діяльність організації мають передбачати певний рівень їхньої прибутковості, який би