Маркетингова цінова політика – Литвиненко Я. В

Маркетингова цінова політика – Литвиненко Я. В. – ПЕРЕДМОВА

Перехід економіки України на ринкові умови потребує нових підходів до методів господарювання, розробки стратегії діяльності на перспективу, розрахунку фінансових наслідків своєї діяльності. Велике значення при цьому має цінова стратегія підприємства, яка повинна розроблятися з

Маркетингова цінова політика – Литвиненко Я. В. – Розділ 1. МАРКЕТИНГ ТА ЦІНИ: ЇХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ТА ВЗАЄМОДІЯ

Перехід економіки України на ринкові умови потребує нових підходів до методів господарювання, розробки стратегії діяльності на перспективу, розрахунку фінансових наслідків своєї діяльності. Велике значення при цьому має цінова стратегія підприємства, яка повинна розроблятися з

Маркетингова цінова політика – Литвиненко Я. В. – 1.1. Сутність та зміст маркетингу

Перехід економіки України на ринкові умови потребує нових підходів до методів господарювання, розробки стратегії діяльності на перспективу, розрахунку фінансових наслідків своєї діяльності. Велике значення при цьому має цінова стратегія підприємства, яка повинна розроблятися з

Маркетингова цінова політика – Литвиненко Я. В. – 1.2. Складові маркетингу та їх характеристика

Маркетинг можна визначити як систему, яку утворюють так звані “4P”: product (товар, продукт, виріб); price (ціна); place (розподіл, збут); promotion (просування виробу). Всі ці елементи, як складові маркетингу, у кінцевому підсумку виходять на ринок

Маркетингова цінова політика – Литвиненко Я. В. – 1.3. Концепції та стратегії маркетингу: р| методика їх розробки

У загальному вигляді під концепцією розвитку розуміють визначення цілей, стратегічних завдань, головних напрямів і форм діяльності, які визначають форми відносин, шляхи та засоби досягнення визначеної мети. Однією зі складових загальної концепції розвитку підприємства є

Маркетингова цінова політика – Литвиненко Я. В. – Виробнича концепція

У загальному вигляді під концепцією розвитку розуміють визначення цілей, стратегічних завдань, головних напрямів і форм діяльності, які визначають форми відносин, шляхи та засоби досягнення визначеної мети. Однією зі складових загальної концепції розвитку підприємства є

Маркетингова цінова політика – Литвиненко Я. В. – Товарна концепція

У загальному вигляді під концепцією розвитку розуміють визначення цілей, стратегічних завдань, головних напрямів і форм діяльності, які визначають форми відносин, шляхи та засоби досягнення визначеної мети. Однією зі складових загальної концепції розвитку підприємства є

Маркетингова цінова політика – Литвиненко Я. В. – Цінова концепція

Сутність цієї концепції полягає в розрахунку цінової маркетингової стратегії підприємства на перспективу. Під час її розробки потрібно враховувати всі витрати підприємства, пов’язані як з виробництвом, так і зі зберіганням та реалізацією товару, його просуванням

Маркетингова цінова політика – Литвиненко Я. В. – Концепція збуту

Сутність цієї концепції полягає в розрахунку цінової маркетингової стратегії підприємства на перспективу. Під час її розробки потрібно враховувати всі витрати підприємства, пов’язані як з виробництвом, так і зі зберіганням та реалізацією товару, його просуванням

Маркетингова цінова політика – Литвиненко Я. В. – Концепція тактичного маркетингу

Сутність цієї концепції полягає в розрахунку цінової маркетингової стратегії підприємства на перспективу. Під час її розробки потрібно враховувати всі витрати підприємства, пов’язані як з виробництвом, так і зі зберіганням та реалізацією товару, його просуванням

Маркетингова цінова політика – Литвиненко Я. В. – Концепція ефективності діяльності підприємства

Зміст цієї концепції полягає в спрямованості підприємства на досягнення найкращих показників діяльності і, насамперед, отримання максимального прибутку. Головною метою будь-якого підприємства є підвищення добробуту його власників за рахунок збільшення доходів (і не тільки в

Маркетингова цінова політика – Литвиненко Я. В. – 1.4. Маркетинг і ціни та місце, яке вони займають у системі ринкової економіки

Маркетинг може мати як помірний, так і агресивний характер. Сутність помірного характеру полягає у вивченні кон’юнктури ринку, зміни попиту та пропозиції на ньому, дослідженні стану та зміни цін і поступовому пристосуванні їх до наявної

Маркетингова цінова політика – Литвиненко Я. В. – Головні принципи маркетингу

Маркетинг може мати як помірний, так і агресивний характер. Сутність помірного характеру полягає у вивченні кон’юнктури ринку, зміни попиту та пропозиції на ньому, дослідженні стану та зміни цін і поступовому пристосуванні їх до наявної

Маркетингова цінова політика – Литвиненко Я. В. – Функції маркетингу

Маркетинг як система виконує певні функції, які в окремих випадках характерні тільки для цієї системи. До головних з них належать: 1) всебічне та комплексне вивчення кон’юнктури ринку; 2) розробка виробничої стратегії фірми; 3) розробка

Маркетингова цінова політика – Литвиненко Я. В. – 1.5. Процес маркетингових досліджень та його характеристика

Процес маркетингових досліджень охоплює проведення достатньо повного та глибокого аналізу: 1) зовнішнього середовища підприємства (державна податкова, митна політика та дії в галузі ціноутворення, можливість настання форс-мажорних ситуацій та своєчасне страхування від них, міжнародна політична

Маркетингова цінова політика – Литвиненко Я. В. – Розділ 2. МАРКЕТИНГОВА ЦІНОВА ПОЛІТИКА ТА ЇЇ ЗМІСТ

За своєю суттю маркетингова цінова політика є системою маркетингового дослідження ціни, визначення її на вироби, постійний моніторинг та зміни залежно від зміни економічного середовища, яке оточує підприємство. Розробка маркетингової цінової політики є складним процесом,

Маркетингова цінова політика – Литвиненко Я. В. – 2.1. Система інформаційного забезпечення ціноутворення

За своєю суттю маркетингова цінова політика є системою маркетингового дослідження ціни, визначення її на вироби, постійний моніторинг та зміни залежно від зміни економічного середовища, яке оточує підприємство. Розробка маркетингової цінової політики є складним процесом,

Маркетингова цінова політика – Литвиненко Я. В. – 2.2. Аналіз та його місце в системі формування маркетингової цінової стратегії

У загальному, широкому, розумінні аналіз є способом пізнання предметів, навколишнього середовища, яке базується на розчленуванні цілого на складові та вивченні їх за всіма багатоваріантними зв’язками та залежностями. Особливістю економічного аналізу є те, що він

Маркетингова цінова політика – Литвиненко Я. В. – 2.3. Система планування цін та її зміст

Усі методи планування цін поділяються на загальні, які за своєю суттю є універсальними, можуть застосовуватись для планування будь-яких показників та процесів, та особливі. До загальних належать балансовий, економіко-математичний, метод експертних оцінок та ін. До

Маркетингова цінова політика – Литвиненко Я. В. – Метод кореляції та регресії

Усі методи планування цін поділяються на загальні, які за своєю суттю є універсальними, можуть застосовуватись для планування будь-яких показників та процесів, та особливі. До загальних належать балансовий, економіко-математичний, метод експертних оцінок та ін. До

Маркетингова цінова політика – Литвиненко Я. В. – Група економіко-статистичних методів

Усі методи планування цін поділяються на загальні, які за своєю суттю є універсальними, можуть застосовуватись для планування будь-яких показників та процесів, та особливі. До загальних належать балансовий, економіко-математичний, метод експертних оцінок та ін. До

Маркетингова цінова політика – Литвиненко Я. В. – Метод варіантної розробки плану

Усі методи планування цін поділяються на загальні, які за своєю суттю є універсальними, можуть застосовуватись для планування будь-яких показників та процесів, та особливі. До загальних належать балансовий, економіко-математичний, метод експертних оцінок та ін. До

Маркетингова цінова політика – Литвиненко Я. В. – Методи моделювання, й у першу чергу лінійного та кількісного програмування

Усі методи планування цін поділяються на загальні, які за своєю суттю є універсальними, можуть застосовуватись для планування будь-яких показників та процесів, та особливі. До загальних належать балансовий, економіко-математичний, метод експертних оцінок та ін. До

Маркетингова цінова політика – Литвиненко Я. В. – Стратегічне планування цін

Усі методи планування цін поділяються на загальні, які за своєю суттю є універсальними, можуть застосовуватись для планування будь-яких показників та процесів, та особливі. До загальних належать балансовий, економіко-математичний, метод експертних оцінок та ін. До

Маркетингова цінова політика – Литвиненко Я. В. – Поточне планування

Усі методи планування цін поділяються на загальні, які за своєю суттю є універсальними, можуть застосовуватись для планування будь-яких показників та процесів, та особливі. До загальних належать балансовий, економіко-математичний, метод експертних оцінок та ін. До

Маркетингова цінова політика – Литвиненко Я. В. – Оперативне планування

Усі методи планування цін поділяються на загальні, які за своєю суттю є універсальними, можуть застосовуватись для планування будь-яких показників та процесів, та особливі. До загальних належать балансовий, економіко-математичний, метод експертних оцінок та ін. До

Маркетингова цінова політика – Литвиненко Я. В. – Розділ 3. ЦІНА ЯК КАТЕГОРІЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

3.1. Теорії ціни та їх зміст За своєю суттю ціна є історичною категорією, яка зародилась у процесі розвитку суспільства на етапі виробництва та обміну товарів і появи грошового еквівалента. При первинному здійсненні процесів обміну

Маркетингова цінова політика – Литвиненко Я. В. – 3.1. Теорії ціни та їх зміст

3.1. Теорії ціни та їх зміст За своєю суттю ціна є історичною категорією, яка зародилась у процесі розвитку суспільства на етапі виробництва та обміну товарів і появи грошового еквівалента. При первинному здійсненні процесів обміну

Маркетингова цінова політика – Литвиненко Я. В. – Теорія попиту та пропозиції

3.1. Теорії ціни та їх зміст За своєю суттю ціна є історичною категорією, яка зародилась у процесі розвитку суспільства на етапі виробництва та обміну товарів і появи грошового еквівалента. При первинному здійсненні процесів обміну

Маркетингова цінова політика – Литвиненко Я. В. – Теорія трудової вартості

В цій теорії за основу вартості приймається кількість витраченої праці. її засновниками були У. Петті, А. Сміт, Д. Рікардо. В подальшому її розробляв К. Маркс у праці “Капітал”, який вважав, що вартість можна визначити

Маркетингова цінова політика – Литвиненко Я. В. – Теорія граничної корисності

В цій теорії за основу вартості приймається кількість витраченої праці. її засновниками були У. Петті, А. Сміт, Д. Рікардо. В подальшому її розробляв К. Маркс у праці “Капітал”, який вважав, що вартість можна визначити

Маркетингова цінова політика – Литвиненко Я. В. – 3.2. Ціноутворення в умовах ринкової економіки

Ціна є економічною категорією будь-якої економіки, від якої залежить діяльність підприємства та її ефективність. Процес установлення та розробки ціни, залежно від різних чинників, називається ціноутворенням. Згідно з економічною системою держави виокремлюють ринкове і командно-адміністративне

Маркетингова цінова політика – Литвиненко Я. В. – Ринкове ціноутворення

Ціна є економічною категорією будь-якої економіки, від якої залежить діяльність підприємства та її ефективність. Процес установлення та розробки ціни, залежно від різних чинників, називається ціноутворенням. Згідно з економічною системою держави виокремлюють ринкове і командно-адміністративне

Маркетингова цінова політика – Литвиненко Я. В. – Командно-адміністративне ціноутворення

Ціна є економічною категорією будь-якої економіки, від якої залежить діяльність підприємства та її ефективність. Процес установлення та розробки ціни, залежно від різних чинників, називається ціноутворенням. Згідно з економічною системою держави виокремлюють ринкове і командно-адміністративне

Маркетингова цінова політика – Литвиненко Я. В. – Принципи ціноутворення

Ціна є економічною категорією будь-якої економіки, від якої залежить діяльність підприємства та її ефективність. Процес установлення та розробки ціни, залежно від різних чинників, називається ціноутворенням. Згідно з економічною системою держави виокремлюють ринкове і командно-адміністративне

Маркетингова цінова політика – Литвиненко Я. В. – 3.3. Залежність ціноутворення від типу ринку

Характер ціноутворення змінюється залежно від типу ринку. Фахівці класифікують ринок за різними ознаками. Залежно від напряму економічного розвитку держави. Ринок ринкової економіки Його головна особливість полягає в тому, що на ньому здійснюється конкуренція між

Маркетингова цінова політика – Литвиненко Я. В. – Ринок ринкової економіки

Характер ціноутворення змінюється залежно від типу ринку. Фахівці класифікують ринок за різними ознаками. Залежно від напряму економічного розвитку держави. Ринок ринкової економіки Його головна особливість полягає в тому, що на ньому здійснюється конкуренція між

Маркетингова цінова політика – Литвиненко Я. В. – Ринок монопольної конкуренції

Ціноутворення на цьому ринку здійснюється в умовах конкуренції підприємств, які виробляють велику розширену групу товарів (послуг), які не можна замінити іншими виробами. Водночас товар диференційований й має специфічні особливості. В цьому випадку підприємство має

Маркетингова цінова політика – Литвиненко Я. В. – Ринки командно-адміністративної економіки

Ціноутворення на цьому ринку здійснюється в умовах конкуренції підприємств, які виробляють велику розширену групу товарів (послуг), які не можна замінити іншими виробами. Водночас товар диференційований й має специфічні особливості. В цьому випадку підприємство має

Маркетингова цінова політика – Литвиненко Я. В. – Монопольний ринок

Ціноутворення на цьому ринку здійснюється в умовах конкуренції підприємств, які виробляють велику розширену групу товарів (послуг), які не можна замінити іншими виробами. Водночас товар диференційований й має специфічні особливості. В цьому випадку підприємство має

Маркетингова цінова політика – Литвиненко Я. В. – Олігополістичний ринок

Ціноутворення на цьому ринку здійснюється в умовах конкуренції підприємств, які виробляють велику розширену групу товарів (послуг), які не можна замінити іншими виробами. Водночас товар диференційований й має специфічні особливості. В цьому випадку підприємство має

Маркетингова цінова політика – Литвиненко Я. В. – Ринки змішаної економіки

Для них характерні риси як ринкової, так і командно-адміністративної економіки. Тому в країнах з таким типом економіки зустрічаються всі її чотири типи (ринкова, командно-адміністративна, традиційна, змішана). Ринки натурального господарства Для такого типу економіки характерними

Маркетингова цінова політика – Литвиненко Я. В. – Ринки натурального господарства

Для них характерні риси як ринкової, так і командно-адміністративної економіки. Тому в країнах з таким типом економіки зустрічаються всі її чотири типи (ринкова, командно-адміністративна, традиційна, змішана). Ринки натурального господарства Для такого типу економіки характерними

Маркетингова цінова політика – Литвиненко Я. В. – 3.4. Сутність ціни та функції, які вона виконує

Ціна як важливий елемент та складова ринкової економіки є еквівалентом обміну виробів і товарів. У загальному вигляді – це кількість грошей, за яку продавець прагне продати, а покупець купити певний товар. Коли будь-яка одиниця

Маркетингова цінова політика – Литвиненко Я. В. – Функції цін

Економічна сутність ціни проявляється насамперед через виконання таких окремих функцій (рис. 3.3): – облікова; – збалансованість попиту та пропозиції; – стимулююча; – розподільча; – засіб розміщення виробництва. Рис. 3.3. Функції цін Облікова функція Зміст

Маркетингова цінова політика – Литвиненко Я. В. – Облікова функція

Економічна сутність ціни проявляється насамперед через виконання таких окремих функцій (рис. 3.3): – облікова; – збалансованість попиту та пропозиції; – стимулююча; – розподільча; – засіб розміщення виробництва. Рис. 3.3. Функції цін Облікова функція Зміст

Маркетингова цінова політика – Литвиненко Я. В. – Функція збалансованості попиту та пропозиції

Економічна сутність ціни проявляється насамперед через виконання таких окремих функцій (рис. 3.3): – облікова; – збалансованість попиту та пропозиції; – стимулююча; – розподільча; – засіб розміщення виробництва. Рис. 3.3. Функції цін Облікова функція Зміст

Маркетингова цінова політика – Литвиненко Я. В. – Стимулююча функція

Стимулююча функція характеризує вплив ціни на пропозицію та споживання різних товарів. Стимулюючий вплив ціни відбувається через рівень прибутку в ціні виробу. Держава має можливість стимулювати виробництво та реалізацію товарів за допомогою такого важеля, як

Маркетингова цінова політика – Литвиненко Я. В. – Розподільча функція

Стимулююча функція характеризує вплив ціни на пропозицію та споживання різних товарів. Стимулюючий вплив ціни відбувається через рівень прибутку в ціні виробу. Держава має можливість стимулювати виробництво та реалізацію товарів за допомогою такого важеля, як

Маркетингова цінова політика – Литвиненко Я. В. – Функція розміщення виробництва

Стимулююча функція характеризує вплив ціни на пропозицію та споживання різних товарів. Стимулюючий вплив ціни відбувається через рівень прибутку в ціні виробу. Держава має можливість стимулювати виробництво та реалізацію товарів за допомогою такого важеля, як