Маркетингова цінова політика – Литвиненко Я. В. – Розділ 9. ЦІНОУТВОРЕННЯ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

9.1. Інформаційна база ціноутворення у сфері зовнішньоекономічної діяльності

Ціноутворення у сфері зовнішньоекономічної діяльності методично будується на таких самих принципах, що й у межах держави. Однак на цей процес впливає багато інших чинників. Так, установлюючи ціну на конкретний товар в угоді із зарубіжним партнером, важливо визначити ціни на світовому ринку з урахуванням умов реалізації. Світовий ринок складається з численних галузей і підгалузей, які виробляють не лише споживчі товари, а й надають різні послуги, виконують різні роботи, добувають та переробляють сировину. Кожна галузь має свої особливості та витрати, що безпосередньо впливає на кінцеву ціну реалізації. У країнах з розвиненою економікою клієнтам надаються знижки, проте у реалізації товарів бере участь велика кількість посередників, що теж сприяє підвищенню ціни. Кількість посередників залежить від виду товару, його призначення, кінцевого споживача.

Визначення кінцевої ціни контракту починається з аналізу світових цін: контрактних, прейскурантних, біржових, довідкових, питомих, індексів внутрішніх і зовнішніх цін.

Контрактні ціни встановлюються при укладанні зовнішньоекономічної угоди, в якій зазначаються всі техніко-економічні дані про виріб, на виготовлення якого е замовлення. Ця ціна відображає насамперед витрати підприємства та рівень прибутковості, однак методика її розрахунку, а також ціни на сировину, матеріали є комерційною таємницею фірми. Такі ціни встановлюються в основному на продукцію, що виробляється за особливими угодами, продукцію галузей машинобудування, а також продукцію, яку замовляють невеликими партіями для особливих споживачів (наприклад, костюми для делегацій, спортсменів, артистів тощо). Контрактна ціна може відрізнятися від світової конкурентної, але повинна визначатися з її урахуванням.

При визначенні світових цін на стандартні товари, товари масового споживання показником є прейскурантні ціни, надруковані виробниками або продавцями у спеціальних каталогах, рекламних оголошеннях, прейскурантах. Вони, як правило, є інформаційними, тому під час продажу конкретного товару фірма може запропонувати знижку або надбавку до прейскурантної.

Біржовими є ціни, за якими здійснюються торги на біржах та аукціонах. В основному вони встановлюються на сировину, матеріали, вироби їх первинної обробки. Біржові ціни розраховуються й друкуються котирувальним комітетом (комісією) на основі розрахунків середніх цін за попередній період і, по суті, є середніми цінами укладених раніше угод. Вони поділяються на дві групи:

– ціна угоди на строк (ф’ючерсна), коли товару при укладенні угоди ще немає;

– ціна угоди на реальний товар.

Біржові ціни друкуються в біржових бюлетенях або інших виданнях. Вони залежать в основному від кон’юнктури ринку (тобто попиту і пропозиції), оскільки відображають ціни конкретних угод. Якість виробу, обсяг угоди та інші чинники на них майже не впливають. Такі ціни діють недовго (щонайбільше тиждень).

Для товарів, що реалізуються за не біржовими угодами, ціни розраховуються на основі довідкових цін, про які можна дізнатися з прейскурантів, каталогів, галузевих видань. Здебільшого вони відображають середні ціни конкурентного ринку і відрізняються від цін конкретних угод, тому що не можуть оперативно реагувати на зміну кон’юнктури ринку. Здебільшого регулювання ціни угоди відбувається через надання знижок при укладенні угоди. Довідкові ціни є основою для укладення угоди, однак при встановленні кінцевої ціни враховуються фактичні ціни країни-виробника, якість виробу й відмінність його від світових стандартів, пакування, особливості постачання.

Для аналізу світових цін використовується також показник питомої ціни (або питомої вартості). У розрахунку цих цін визначається кількість грошових одиниць на будь-яку натуральну одиницю вимірювання, наприклад тонну (кілограм), метр, літр (декалітр) тощо; застосовуються у розрахунках цін на сировину (наприклад, вугілля, газ, нафта), продукцію ЛИК (зерно, насіння соняшник, молоко), на товари первинної обробки сировини (руда, олія, цукор), на товари невеликого асортименту, а також на товари, що постачаються у великих обсягах.

За цими цінами визначається також ціна на групу товарів, однак у цьому разі велике значення має частка окремих товарів з різною ринковою ціною. Так, визначаючи питому ціну на нафтопродукти, слід ураховувати збільшення питомої ваги дорожчого бензину (особливо з високим октановим числом) і зменшення частки сирої нафти. Тому частки не застосовуються для товарних груп, що мають великий асортимент.

У процесі аналізу світових цін визначається їх динаміка, тобто аналізуються індекси внутрішньо і зовнішньоторговельних цін. Індекси внутрішньо-торговельних цін визначають динаміку протягом певного часу. їх розраховують органи державної статистики для окремих товарів і товарних груп. Індекси цін (/) розраховуються за формулою

Маркетингова цінова політика   Литвиненко Я. В.   Розділ 9. ЦІНОУТВОРЕННЯ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Де КЗ – кількість товарів, реалізованих у звітному періоді (році);

ЦЗ, ЦБ – ціна за виріб відповідно у звітному та базисному періоді, гр. од.

Якщо розрахунки виконуються для групи товарів, то індекс цін визначається за середньозваженою ціною, яка обчислюється залежно від частки конкретного товару у групі і ціни на цей товар. Ці індекси друкуються у виданнях офіційних органів і застосовуються для порівняльного аналізу динаміки цін різних країн.

Індекси зовнішньоторговельних ціп розраховуються за аналогічною методикою, однак за основу беруться середні імпортні ціни, що розраховуються за даними митної статистики. Середні загальнодержавні індекси цін для окремих груп товарів визначаються залежно від структури зовнішньої торгівлі та зовнішньоекономічного обороту за базисний період. З метою визначення тенденцій розраховуються індекси цін за конкретний період (півріччя, квартал, місяць, декаду), що дає змогу виявити напрями зміни цін протягом року.

У розрахунку показників цін важливе значення має інформаційна база, її точність, конкретність і повнота. Є кілька джерел отримання інформації про світові ціпи.

По-перше, індекси цін друкуються в державних національних і загальноекономічних статистичних збірниках:

– Survey of Current Business (СІЛА) – щомісячний бюлетень Міністерства торгівлі;

– Economic Statistics Monthly (Японія) – статистичний щомісячник департаменту статистики;

– Wirtschate und Statistic (Німеччина) – статистичний бюлетень державного статистичного управління;

– Monthly Digest of Statistics (Велика Британія) – статистичний щомісячник Центрального статистичного управління;

– Bulletin Mensuels de Statistigue (Франція) – загальноекономічний статистичний щомісячник і Bulletin Mensuels de Statistigue Industrial – щомісячник промислової статистики.

По-друге, конкретні ціни наводяться в міжнародних і регіональних виданнях. Так, ООН щомісячно видає статистичний бюлетень “Monthly Bulletin of Statistics”, де друкуються ціни на товари в різних країнах. Крім того, статистичне управління ООН розраховує та друкує індекси експортних цін для основних товарних груп як промислових, так і продовольчих товарів, на сировину, продукти її переробки, засоби виробництва, техніку для сільського господарства. В окремих випадках друкуються ціни та індекси не лише для товарної групи, а й для окремих товарів, індекси цін на споживчі товари, а також визначаються рівень життя в кожній країні, яка є членом ООН.

Крім того, світові ціни друкуються також в “International Financial Statietics” – статистичному щомісячнику Міжнародного валютного фонду; тут також наводяться індекси вартості життя у країнах – членах МВФ.

Ціни на сільськогосподарську сировину, продовольчі товари різних країн-експортерів друкуються в щоквартальному бюлетені “Food and Agriculture Organization of the United Nations”.

По-третє, спеціальні видання друкують найдетальнішу і найточнішу інформацію про ціни та їх індекси для окремих товарних груп. Наприклад, у щомісячному бюлетені Міністерства праці СІНА “Producer Рrісе and Price Indexes” друкуються індекси внутрішніх оптових цін на вироби галузі машинобудування для 11 груп виробів (сільськогосподарське, будівельне, спеціальне, металообробне обладнання тощо). Крім індексів, для груп розраховуються індекси для підгруп, які ще більше уточнюють ціни виробів.

У різних країнах працюють фірми, які визначають індекси діи для окремих товарних підгруп з їх уточненням. Наприклад, компанія “Marshall and Swift” (СІНА) розсилає через передплату бюлетені про індекси цін на обладнання, що використовується у промисловості, будівництві. Окремі журнали друкують індекси вартості будівництва нафтопереробних заводів, які є основою для визначення інших світових цін. У щотижневику “Engineering News Report” (США) друкуються ціни на будівельні матеріали та індекси цін на вартість будівництва в різних галузях національної економіки.

У Німеччині, у щомісячнику федерального статистичного управління “Praise, bonne, Wirtschaftsrachnungen” друкуються індекси цін не лише для груп товарів, а й для окремих товарів електротехнічної промисловості, машин та обладнання, наземних транспортних засобів, а також внутрішні й світові ціни.

По-четверте, різні галузеві видавництва друкують ціни на конкретні вироби. Так, у США індекси цін, а також безпосередньо ціни, друкуються в журналі “American Machinist” для продукції металообробної промисловості. У щоквартальному бюлетені “Cost Engineering”, що випускається приватною фірмою, друкуються дані про витрати виробництва та ціни на обладнання для підприємств хімічної промисловості.

У Великій Британії журнал “Metal Bulletin” (виходить двічі на тиждень) друкує базисні та відпускні ціни на чорні та кольорові метали (у тому числі й ціни експортерів із США, Японії, Німеччині, Росії та інших країн). Журнал “Renters Coffee Report” (Велика Британія), друкує світові ціни на каву та їх індекси. Довідкові світові ціни на нафту та нафтопродукти на основних ринках друкуються у “Platte’s Oilgram Price Service” (СІЛА); у “European Chemical News” друкуються ціни хімічної промисловості різних країн.

В Україні є багато видань, що друкують інформацію про світові ціни для окремих товарів (наприклад, газета “Бізнес”, журнал “Контракти”). Крім того, про базисні, довідкові ціни можна дізнатися через Інтернет.

Індекси цін та їх аналіз є основою для розрахунку цін конкретних угод при укладенні зовнішньоекономічних контрактів і мають бути точними та об’єктивними. У розрахунку цт потрібно дотримуватись певних принципів.

1. При розрахунку ціни на конкретний виріб слід аналізувати щонайменше п’ять цін на інші вироби, щоб запобігти випадковості та впливу окремих чинників, які можуть діяти в окремих країнах і відображають загальні тенденції.

2. Визначаючи ціни, навіть якщо ринок конкурентний, за базу слід брати ціни провідних фірм, які мають на ринку стабільну частку у виробництві та реалізації продукції, або фірм, які стабільно постачають на ринок товари.

3. Ціни слід визначати за однакових умов постачання товарів або конкретного виробу. За різних умов треба враховувати різні поправки, різні коефіцієнти тощо.

4. При встановленні цін не треба брати товари, що мають великі розбіжності в умовах постачання, тобто в яких діє велика кількість поправок, оскільки поправки мають суб’єктивний характер, і здебільшого визначити їх конкретний розмір неможливо. Тому розбіжності цін можуть бути істотними.

5. Потрібно забезпечити еквівалентність і взаємовигідність постачання товарів для обох партнерів. Світові ціни є базою для визначення конкретних цін, однак їх розмір конкретизується безпосередньо в угоді й включає різні знижки та надбавки, що сприяють взаємній зацікавленості. По суті, це середні ціни, що відображають середні витрати у світовому масштабі, а також середній світовий попит споживачів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Маркетингова цінова політика – Литвиненко Я. В. – Розділ 9. ЦІНОУТВОРЕННЯ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ